ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלים נרקיס גל הסעות בע"מ נגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יעקב דנינו

המבקשת:

גלים נרקיס גל הסעות בע"מ

נגד

המשיבה:
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

החלטה

מונחת בפניי "בקשה דחופה ביותר לביטול החלטות מיום 14.11.15 ומיום 15.11.18, ולהארכת המועד להפקדת הפיקדון".
במסגרת הבקשה, טוענת המבקשת כי חרף החלטות ביהמ"ש שניתנו עד הנה, כפי שיפורט להלן, היא לא זנחה ההליך.
לפי הנטען בבקשה , לב"כ המבקשת נודע היום כי מנהל המבקשת, מר אחמד אלאסד, היה עסוק בחודשיים האחרונים בבחירות לרשות מקומית, ומתוך שכך, כי לא נכח במקום עבודתו ולא היה מעורה בהתרחשויות בהליך דנא. נוכח זאת, נטען כי "נוצר נתק בתקשורת" (ס' 4 לבקשה), שככל שניתן להבין, גרם לכך שהמבקשת לא פעלה בהתאם להחלטות ביהמ"ש.
כן נטען כי לפני למעלה מחודשיים הורה מנהל המבקשת למזכירתו להפקיד את הפיקדון ע"ס 75,000 ₪, כפי שנקבע בהחלטת ביהמ"ש מיום 13.8.18, כתנאי להותרת הסעד הזמני בדבר ביטול ההגבלה בחשבון הבנק של המבקשת, על מכונו. ואולם, "ככל הנראה, עקב שכחה" (ס' 5 לבקשה), המזכירה שכחה לעשות כן, והדבר נודע למנהל המבקשת אך לאחרונה, עם שובו לעבודה.
המבקשת טענה כי החלטות ביהמ"ש מלמדות כי ביהמ"ש גיבש עמדתו (ס' 10 לבקשה), וכי הסכום שנקבע בהחלטת ביהמ"ש כתנאי להותרת הסעד הזמני, "נועד לרפות את מי שידו אינה משגת" (ס' 7 לבקשה).
לאור כל האמור, עתרה המבקשת להורות על ביטול ההחלטות, בהן הורה ביהמ"ש על מחיקת הערעור ועל ביטול הדיון שהיה קבוע ליום 13.2.19.
כן עתרה המבקשת להאריך לה את המועד להפקדת הפיקדון, וזאת עד ליום 22.11.18.

דיון
בפתח הדברים ייאמר כי נוכח הטרמינולוגיה הבלתי ראויה כלפי ביהמ"ש, הכלולה בפרט בס' 7 ו-10 לבקשה, דין היה למחוק הבקשה מטעם זה בלבד.
בכך עוד טרם נתתי דעתי לסימן השאלה, מדוע המבקשת, אשר התעלמה מההחלטות השיפוטיות שניתנו עד הנה, מפנה את חיצי הביקורת כלפי ביהמ"ש.
מכל מקום, לגופו של עניין, ראוי לסקור את ההשתלשלות הכרונולוגית הרלוונטית, שכן, מתוכה ניתן יהא לשקף בצורה מיטבית את המסקנות השיפוטיות שניתנו עד הנה, וטענות המבקשת יתפרשו בצורה ברורה יותר לאור זאת.
עניינו של ההליך דנא, בהודעת ערעור שהגישה המבקשת בעקבות הודעת המשיבה על הגבלת חשבונה של המבקשת, בהתאם להוראות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, וזאת לאחר שחזרו בחשבונה של המבקשת 12 שיקים.
אחר שהוגש כתב תשובה מטעם המשיבה, והתחוור כי בחשבונה של המבקשת סורבו 22 שיקים נוספים, הוגשו כתבי טענות שונים, נוהל בפניי דיון ביום 17.5.18, ובהמשך, ביום 13.8.18 ניתנה על ידי החלטה מפורטת, במסגרתה פירטתי את הכשלים הניבטים מדרך הילוכה של המבקשת, בשים לב להוראות הדין וההלכה הפסוקה.
חרף זאת, בסיפת החלטתי הנזכרת התרתי למבקשת לתקן את הודעת הערעור שהגישה, הגם שציינתי כי הרציונל שליווה את החלטתי הבראשיתית ליתן סעד זמני שימנע את תחילת ההגבלה, מצוי בנקודת איזון שונה בתכלית בעת הזו.
לאור זאת, מצאתי ליתן סעד זמני שימנע את המשך ההגבלה, בכפוף להפקדת סך של 75,000 ₪ בקופת ביהמ"ש, וזאת לא יאוחר מיום 6.9.18. כן ציינתי כי ככל שלא יופקד הסכום עד לאותו מועד, יבוטל הסעד הזמני בדבר המשך ההגבלה.
במסגרת הבקשה דנא, טוענת המבקשת כי החלטת ביהמ"ש מיום 13.8.18 נועדה " על מנת להחמיר במידה רבה במיוחד עם המערערת", וכי " מדובר במחסום שנועד לרפות את מי שידו אינה משגת" (ס' 7 לבקשה). הגם שהטענה בוודאי אינה ראויה, ואין צריך לומר כי אינה תואמת מציאות, הרי אם כך סברה המבקשת, היה בכוחה להגיש הליך ערעורי מתאים.
המבקשת לא עשתה כן.

ביום 14.10.18, למעלה מחודש מתום המועד שנקבע להפקדת הפיקדון, הגישה המבקשת, באמצעות בא כוחה, בקשה להארכת מועד להפקדת הפיקדון עד ליום 21.10.18, וזאת בעקבות טענתה כי " חודש ספטמבר השנה, (ש)היה רובו ככולו חודש של חגים..." (ס' 2 לבקשה), ולכן, "טרם עלה בידי המבקשת להפקיד את הפיקדון" (שם, שם).
ואולם, מאחר שחגי תשרי החלו השנה לאחר תום המועד שנקבע בהחלטתי להפקדת הפיקדון, נימוק זה לא היה מחוור די הצורך. מכל מקום, בשים לב לעובדה שגם מאז תום המועד שנקבע בהחלטתי חלף למעלה מחודש, בהחלטתי העוקבת מיום 14.10.18, קבעתי כי לא הוברר מדוע הבקשה הוגשה בחלוף המועד שנקבע, ולכן, הבקשה במתכונתה, נדחית.
אף הפעם לא פעלה המבקשת ליתן הבהרות כמתחייב מהחלטתי, ולא הגישה כל בקשה.
נוכח זאת, בהחלטה נוספת מיום 7.11.18 קבעתי כי מאחר שהסעד הזמני בוטל, על פניו אין תוחלת בקיום הדיון במועדו. חרף זאת, למען הזהירות, הוריתי למבקשת להודיע האם היא עומדת על קיום הדיון, וזאת לא יאוחר מיום 13.11.18.
גם זה הפעם לא הגיבה המבקשת בהתאם להחלטת ביהמ"ש. הלכך, בהחלטתי הנוספת מיום 14.11.18 קבעתי כי אני רואה את המבקשת כמי אשר אינה עומדת על קיום הדיון ועל הערעור שהגישה.
ביום 15.11.18 הגיש ב"כ המבקשת הודעה, במסגרתה ציין כי בעקבות החלטת ביהמ"ש מיום 7.11.18, " ועקב חוסר שיתוף פעולה וחילוקי דעות מקצועיים שקדמו למתן ההחלטה..." (ס' 1 להודעה), הוא שיגר את החלטת ביהמ"ש למבקשת באמצעות דוא"ל " עוד באותו יום", והודיע על התפטרותו.
לאור זאת, נטען כי בטרם יימחק ההליך, יש להעביר ההחלטה לידי המבקשת ישירות.
בהחלטתי מאותו היום, ציינתי תחילה כי עו"ד אינו רשאי להתפטר ללא קבלת רשותו של ביהמ"ש. לגופו של עניין, סקרתי את ההשתלשלות הכרונולוגית, תוך שציינתי כי מאחר שהמבקשת לא פעלה להפקיד את הפיקדון, ואף לא הגיבה להחלטות ביהמ"ש, לא היה מנוס זולת מתן החלטה תואמת.
בבקשה שהגישה המבקשת היום, נטען כי מנהל המבקשת היה עסוק בחודשיים האחרונים בבחירות לרשות מקומית, וכי בשל שגגה, מזכירתו לא פעלה להפקדת הסכום שנקבע במועד מוקדם יותר.
בכל ההערכה. לא מחוור מה בין הנימוק הנטען בעניין הבחירות לבין העובדה שביום 14.10.18 הגישה המבקשת בקשה להארכת המועד להפקדת הפיקדון, עקב היות חודש ספטמבר " חודש של חגים..." (ס' 2 לבקשה). מהבקשה ניתן ללמוד כי בשל מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר, ולא בשל שכחה, לא הופקד הסכום עד למועד שנקבע תחילה.
מכל מקום, המבקשת לא פעלה גם בהתאם להחלטתי מיום 14.10.18 להבהיר מדוע הוגשה הבקשה בחלוף המועד שנקבע, הגם שבא כוחה צפה בהחלטתי בו ביום, וחזקה עליו כי עדכן את המבקשת בדבר תוכן ההחלטה.
אם בכך לא די. אף אין הסבר מדוע לא פעלה המבקשת להודיע האם היא עומדת על קיום הדיון, כפי שנקבע בהחלטתי הנוספת מיום 7.11.18, למרות שגם החלטה זו נצפתה על ידי בא כוחה באותו יום, והיא נשלחה למבקשת באותו יום ( ראה הודעת ב"כ המבקשת בס' 1 להודעה מיום 15.11.18).
לא פחות מכך. בהודעה ששלח ב"כ המבקשת ביום 15.11.18 הוא ציין כי עקב חוסר שיתוף פעולה " וחילוקי דעות מקצועיים שקדמו למתן ההחלטה", הוא הודיע על התפטרותו. לא הוברר מה בין חילוקי הדעות המקצועיים שנוצרו , לבין העובדה שהמצהיר מטעם המבקשת עסק בחודשיים האחרונים בבחירות לרשות מקומית.
חרף כל האמור, לאור העובדה שהמבקשת עומדת על קיום דיון ועל הערעור שהגישה, חרף העובדה כי הצו הזמני בוטל, מצאתי להשיב הדיון על מכונו.
קובע דיון ליום 13.2.19 בשעה 12:00.
המזכירות תפתח התיק ברישומי ביהמ"ש.
באשר לבקשה להארכת המועד להפקדת הפיקדון, לתגובת ב"כ המשיבה לא יאוחר מיום 20.11.18.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י' כסלו תשע"ט, 18 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלים נרקיס גל הסעות בע"מ
נתבע: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
שופט :
עורכי דין: