ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זלמנוביץ מיכאל אברהם נגד עו"ד אלון הוברמן :

בפני כבוד ה שופטת עינב גולומב

מבקש/נתבע 1: זלמנוביץ מיכאל אברהם

נגד

משיבים:

  1. עו"ד אלון הוברמן
  2. עו"ד ירון הוברמן

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש בהעדר הגנה.
המשיבים, עו"ד, ייצגו את המבקש בתביעה שהגיש לפי חוק הפלת"ד, בגין פגיעתו בתאונת דרכים ביום 19.03.2012 , תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז.
בעוד ההליך הנ"ל תלוי ועומד הודיע המבקש למשיבים על הפסקת הייצוג, כשברקע טענותיו בדבר ניגוד עניינים בו הם מצויים בשל כך שהם מייצגים במקרים רבים את חברת הביטוח מגדל נגדה הוגשה התביעה הנ"ל, וטענות נוספות .
לאחר הפסקת הייצוג הגישו המשיבים את התביעה דנן, בה עתרו לחייב את המבקש להשיב להם סך של 49,074 ₪, שלטענתם הלוו לו ושטרם הושב, וכן להצהיר כי הם זכאים לשכ"ט בשיעור 9.9% מכל סכום שיתקבל בידי המבקש בתביעתו. הסעד האחרון מבוסס על הסכם שכר הטרחה בין הצדדים, הקובע כי במקרה של סיום תביעת הפלת"ד בפשרה יעמוד שכה"ט לעו"ד על 11%, ובמקרה שהלקוח יחליט להפסיק את הייצוג לאחר הגשת תביעה לבהמ"ש ולאחר ישיבת קדם משפט – יעמוד שכה"ט על 90% משיעור זה.
התביעה הוגשה נגד המבקש וכן כנגד מי שהוא ב"כ החדש בתביעת הפלת"ד, הוא הנתבע 2 בתביעה דנן.
ביום 19.7.18, משלא הוגש כתב הגנה מטעם המבקש, ניתן לבקשת המשיבים פס"ד בהיעדר הגנה נגד המבקש ביחס לסעדים שהתבקשו בתביעה.
ביום 15.10.18 הגיש המבקש בקשה לביטול פסה"ד שניתן בהיעדר הגנה. לטענתו, יש לבטל את פסה"ד מחמת הצדק שכן כתב התביעה הומצא לו ללא הזמנה לדין והוא לא ידע את המועד בו עליו להגיש כתב הגנה. עוד טוען המבקש כי הוא סובל ממצב רפואי קשה וכי בתקופה בה התקבל כתב התביעה הוא היה משך רוב הזמן בתקופת מחלה. בנוסף טוען המבקש כי יש לבטל את פסה"ד מכוח שיקול דעתו של בית המשפט. לעניין זה טוען הוא כי עומדות לו טענות הגנה טובות הנוגעות לניגוד עניינים בו היו מצויים המשיבים בשל כך שהם מייצגים דרך קבע את חברת הביטוח שנתבעה באותה תביעה, כי לא הוא חתום על הסכם שכר הטרחה כי אם אשתו וכי העמוד הרלוונטי בהסכם בו פירוט עיקר ההוראות לגבי שכה"ט לא חתום כלל, וכי ביחס להלוואות נעשו קיזוזים שפרטיהם לא נמסר לו ובנוסף הוסכם כי השבתן תהיה לאחר קבלת הפיצוי בתביעה, מועד שטרם הגיע. עוד טוען המבקש להתנהגות בחוסר תו"ל של המשיבים, ובכלל זה העובדה כי כתב התביעה הנוכחית לא הומצא לו באמצעות הנתבע 2, הוא ב"כ הנוכחי, והעובדה כי ההמצאה לנתבע 2 (שהוא כזכור נתבע נוסף בתביעה) נעשתה רק לאחר שהוגשה הבקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד המבקש.
המשיבים טוענים בתגובתם כי כתב התביעה הומצא כדין בצירוף הזמנה לדין. עוד טוענים הם כי אין מקום להורות על ביטול פסה"ד מכוח שיקול-דעתו של בית המשפט שכן למבקש אין כל הסבר סביר למחדל של אי-הגשת כתב הגנה במועד וכן לא הציג הוא כל נימוקי הגנה של ממש.
לאחר עיון בטענות הצדדים אני רואה לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול פסה"ד שניתן בהיעדר הגנה.
בכל הנוגע לבקשה לביטול מחובת הצדק, הרי שיש לצאת מנקודת מוצא לפיה ההזמנה לדין לא נמסרה יחד עם כתב התביעה, וזאת נוכח האמור בעניין זה בתצהירו של המבקש ומשהטענה העובדתית הנוגדת בתגובת המשיבים לא נתמכה בתצהיר. עם זאת, השאלה האם יש באי-המצאה הזמנה לדין משום פגם היורד לשורשי ההמצאה של כתב התביעה ומאיין אותה, היא שאלה שאין לגביה ההכרעה פסוקה ובערכאות הדיוניות הובעו לגביה עמדות לכאן ולכאן, תוך שנראה כי הדעה הרווחת יותר הינה שאין מדובר בפגם מסוג זה (ראו לעניין זה: ת.א. 9014-11-16 (שלום – ירושלים) בן ציון קיסס נ' משה לוי ( פורסם במאגרים) (2017), וסקירת הפסיקה שם).
בענייננו, אינני רואה צורך להעמיק ולקבוע מסמרות בדבר, שכן סבורני כי יש מקום להורות על ביטול פסה"ד מכוח שיקול דעתו של בית המשפט, כך שהכרעה בסוגיה הראשונה איננה מתחייבת.
כידוע, שני שיקולים עיקריים מנחים את בית המשפט בבואו לבחון בקשה לביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה ; הטעמים לאי-הגשת כתב הגנה במועד וקיומן של טענות הגנה אפשריות העומדות לנתבע. בענייננו, בתצהירו של המבקש נטען לקיומן של נסיבות רפואיות, אשר לוו באישור מחלה ביחס לתקופה הרלוונטית. יש לציין באשר למצבו הרפואי של המבקש בעקבות תאונת הדרכים שעבר, כי לפי הפירוט שצורף לכתב התביעה, חוו"ד מומחים שמונו בתיק הפלת"ד קבעו כי למבקש נכויות רפואיות בשיעור משוקלל 48%. בנסיבות העניין ונוכח הטענה לקושי בריאותי , לא שוכנעתי כי יש במחדלו של הנתבע מלהגיש כתב הגנה במועד משום זלזול מובהק בהליך המשפטי. אשר לשיקול השני, שהוא הדומיננטי, בשלב הנוכחי, ובשים לב אף לרף הנוהג בכגון דא שאיננו גבוה במיוחד, לא ניתן לשלול כחסרות יסוד את טענות המבקש בדבר ניגוד עניינים, טענות המבוססות בין היתר על דברים שנאמרו בדיון בבית המשפט המחוזי ע"י המשיבים , כמו גם את טענותיו הנוספות. במכלול אלה, ותוך מתן משקל לעוצמתה של זכות הגישה לערכאות, הכף נוטה לביטול פסה"ד שניתן בהיעדר הגנה.
אשר לבקשת המשיבים להורות על הפקדת סכום התביעה בתיק בהמ"ש ועל פסיקת הוצאות כתנאי לביטול פסה"ד , אינני רואה לקבלן בנסיבות שבפני. ראשית יצוין כי המשיבים תרמו במידת-מה למצב הקיים, משנמנעו מלהמציא הזמנה לדין ובה ציון המועד המחייב להגשת כתב הגנה, כמצוות התקנות, דבר שהיה בו לתרום להבהרה וליעילות דיונית. שנית, לא התבהרו הנסיבות בשלהן נוצר פער זמנים בין מועד המצאת התביעה לשני הנתבעים השונים, כאשר נזכיר כי מדובר במ בקש ובבא-כוחו בהליך המקביל (ואף בהליך זה). לפי אישור המסירה שצורף לבקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה, כתב התביעה הומצא למבקש ביום 11.6.18. לפי העולה מהבקשה הנוכחית וממצורפיה, כתב התביעה נשלח לנתבע 2, ב"כ של הנתבע 1, רק ביום 17.7.18, יום לאחר שהוגשה הבקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד המבקש. בתגובת המשיבים אין כל התייחסות להמצאה מדורגת זו של כתב התביעה ולנסיבותיה, שיש בה על-פניה לעורר תמיהה. מכל מקום, בהתחשב במועד המאוחר של המצאת כתב התביעה לנתבע הנוסף (בא-כוח המבקש) , והעובדה כי כתב הגנה מטעמו הוגש רק ביום 5.10.18, הרי שהעיכוב שנגרם בניהול ההליך כמכלול עקב אי-התגוננותו של המבקש, איננו רב.

נוכח כל המקובץ, אני מורה על ביטול פסה"ד שניתן בהיעדר הגנה.

כתב הגנה יוגש בתוך 10 ימים.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זלמנוביץ מיכאל אברהם
נתבע: עו"ד אלון הוברמן
שופט :
עורכי דין: