ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרטנר פתרונות תקשורת נייחים נגד איאד מנסור :

לפני כבוד השופטת הבכירה, רים נדאף

התובעת/המשיבה

פרטנר פתרונות תקשורת נייחים- שותפות מוגבלת

נגד

הנתבע/המבקש
איאד מנסור

החלטה

1. לפניי בקשת רשות להתגונן, מפני תביעתה הכספית של התובעת , על-סך של 355,030.8 ₪.

2. התובעת טוענת, כי הנתבע הינו מי שהיה לקוחה והתחייב מכוח חתימתו על הסכמי התקשרות, לשלם לה, בין היתר, בגין שרתי אינטרנט עם ציוד ותוכנות נלוות. דא עקא, הנתבע הפר התחייבויותיו אלו באופן חד צדדי בכך שלא שילם את כל הסכ ומים בגין השירותים, ו נותר חייב לה נכון למועד הגשת התביעה סך של 355,030.8 ₪. על חשבון החוב, מסר לה הנתבע שיקים בסך כולל של 60,000 ₪ (קרן), אשר חוללו, היא הגישה אותם לביצוע בלשכת הוצל"פ, והתנגדות הנתבע לביצועם נדחתה במלואה.

3. הנתבע טוען בבקשתו, כי עסקינן בתביעה לקונית, נגועה בחוסר תום לב, ונספחיה לרבות כרטסת הנהלת החשבונות , שאינה ברורה לחלוטין בלשון המעטה, אין בהם כדי להעיד על אמיתות התוכן. עוד טוען, כי ביום 27.4.11 נכרת חוזה בינו ל בין התובעת לרכישת שרת אינטרנט (להלן: "השרת הישן") ב- 24 תשלומים של 1,485 ₪ כל אחד, כאשר כל תשלום מכיל שני רכיבים : רכיב רכש ורכיב אירוח. בתום התקופה של השנתיים, התשלום החודשי יהיה 599 ₪, בעבור האירוח בלבד.

4. עוד טוען הנתבע, כי עובר לשנת 2014 וסיום השירות בשרת הישן, היה חוב לו מזערי ביותר שהלך והתערבב עם חיובי השרת החדש. לאחר תקופה זו, פנה לנציגי התובעת עם רעיון לפרויקט חדש וביקש שיערכו לו פגישת ייעוץ, לשם התאמת החומרה (להלן: "הש רת החדש") לצרכי עסקו. עובר ל- 5.10.14 נשלחה אליו על-ידי התובעת הצעת מחיר, כאשר פרטי ההזמנה והחיוב נחתמו עם תהליך הרכש, אשר היה ביום 17.12.14. לאחר 4 חודשי עבודה, החלה התובעת לגבות ממנו 12 אלף ₪ לערך, סכום שעסקו לא יכל לעמוד בו והחוב החל לטפוח באופן לא ברור. לימים, גילה הנתבע שירות המתאים לעסקו והמסופק על-ידי חברת מייקרוסופט בעלות של 1,000 ₪ לחודש, שירות הנמצא אצל התובעת הואיל והיא שותפה עסקית עם חברת מייק רוסופט, שלא הוצע לו ע"י התובעת, והוא מקבל עד היום את השירות ממייקרוסופט.

עובר ליום 15.10.15 התובעת של חה לו מכתב בו הודיעה לו על הפסקת השירות וכעבור מספר ימים הפסיקה את השירות, כאשר רק ביום 30.10.16 שלחה לו מכתב התראה, ובו ציינה כי אם לא יסדיר את חובו אליה, היא תנתקו מהשירות לכאורה, שכן השירותים נותקו לפני שנה. עם קבלת מכתב ההתראה, מסר לה לפנים משורת הדין ועל חשבון החוב הישן וחלק עבור השירות החדש סך של 60,000 ₪, כדי לכסות את חובו. השיקים חוללו, הוגשו לביצוע והתנגדות שהגיש נדחתה, אך ההתייחסות של בית-המשפט הייתה לעצם התביעה השטרית ולא לחוב כו לו.

5. הנתבע טוען, כי התובעת נהגה בחוסר ת"ל בכריתת החוזה שנכרת עקב טעות והטעיה מכוחן יש לבטלו. סכום התביעה אליו הפנתה התובעת, מכוח אותה כרטסת מפוברקת, לשיטתו, הינו עושק וניצול תמימות אזרח קטן מול חברה גדולה במשק. המדובר בתנאי חוזה גרועים ביותר, במידה בלתי סבירה והכל ת וך ניצול והיעדר ניסיונו בתחום החומרה, ובכלל זה על אף היכרותה את מסוגלותו הכלכלית בחרה עבורו במוצר שאינו מתאים רק כדי לשלשל לכיסה סכומי כסף רבים ונוספים ממנו. הנתבע הפנה לסעיף 12 לחוק החוזים וטען, כי התובעת התנהגה עמו בשלבי המו"מ בחוסר ת"ל מובהק, וכי ראוי בין היתר להגנת סעיף 2(13) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

6. ביום 15.11.18 התקיים דיון בבקשה, וב ו העלו ב"כ הצדדים את טיעוניהם בעל פה.

דיון והכרעה:
7. לאחר עיון בכתב התביעה ובבקשה לרשות להגן, וכן לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, נחה דעתי, כי יש ליתן לנתבע רשות להתגונן.

8. הלכה פסוקה היא, כי בבואו של בית-המשפט לדון בבקשת רשות להתגונן, אין הוא נדרש לשאלה אם יש ביכולתו של הנתבע להוכיח את טענות ההגנה שבפיו, ואת הסיכוי שלו לזכות בהגנתו, אלא בוחן ממעוף הציפ ור את טענות ההגנה של הנתבע, כך שאם בפיו של הנתבע יש טענות הגנה ממשיות, שאינן הגנת בדים, ייעתר בית-המשפט לבקשה, כדי שלא לנעול בפניו של הנתבע את שערי בית-המשפט בשלב מוקדם ובטרם ניתנה לו הזכות להתגונן מפני התביעה.

9. הלכה למעשה, בדיון בבקשה לרשות להתגונן בית-המשפט אינו צריך להשתכנע שהטענות בתצהירו של המבקש נכונות הן, אלא עליו להניח שיש אמת בדברים, ואין לו צורך לבחון את מהימנותו (ראה: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 11, 2013), בעמ' 804) (להלן: "גורן") .

10. בבקשתו טוען המבקש, כי הכרטסת שצורפה לכתב התביעה הינה מפוברקת ואינה ברורה, ובכלל זה טעוחו בדיון שהתקיים ביום 15.11.18, כי בכל הנוגע לנספח הנהלת חשבונות, עד היום אינו מבין איך הסכומים הגיעו לאן שהגיעו בתביעה, ואף הפנה למסמך שעניינו שערוך תיק תביעה כספית , אשר נערך על-ידי חברת עו"ד פדר ואשר צורף לכתב התביעה, בו בתחילה הסכום היה 550, 000 ₪ ואחר כך הורד הסכום ועמד על 355,000 ₪, וכי לא יודעים מאין הביאו את הסכומים האלו או את פשרם.

11. אומנם, ב"כ התובעת טען בדיון שהתקיים ביום 15.11.18, כי לגבי הסכומים העניין לא הועלה בתצהירים, וכי הנתבע לא צירף מסמכים שסותרים את הסו גיה הזו.
יחד עם זאת, אין זה המקום להכריע בטענות אלו לגופו של עניין, ובשלב זה אין לבדוק אם יש בידיו של הנתבע ראיה בכתב ל הוכחת הגנתו נגד הראיה בכתב של התובע. בכל מקרה אין למנוע מהנתבע מלהעלות טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד (ראה: גורן, עמ' 804).
12. נכון הוא, כטענת ב"כ התובעת, ש בתצהיר נשוא דיוננו החסיר הנתבע נתונים אשר הצהיר אודותם במסגרת התצהיר שמסר כתמיכה להתנגדות בתיק הוצל"פ, ברם, לפחות חלק מטענות ההגנה של הנתבע הן טענות הגנה שיש לדון ולהכריע בהן לגופן במסגרת הדיון בתביעה לגופה.

13. די בטענת הנתבע דלעיל כדי לקבל את הבקשה, שכן הדבר מצריך כאמור בירור עובדתי במשפט גופו ולא במסגרת בקשה דנא, במיוחד שעה שלמקרא כרטסת הנהלת החשבונות ובכלל זה דף השערוך, לא ברור הכיצד התובעת הגיעה לסכום התביעה נשוא דיוננו.

14. הנתבע וב"כ העלו טענות הגנה נוספות במסגרת הבקשה והדיון, כאשר מנגד ב"כ התובעת הגיב לטענות אלו בדיון . הגם אם נראה, בזהירות הנדרשת, כי בנוגע לחלק מהטענות אין ממש, הרי לא ניתן בראיה הכוללת לומר כי הגנת הנתבע הינה הגנת בדים, וחלק מטיעוניו דורשים בירור עובדתי לגופו של עניין, כגון התנהלות התובעת מולו בשלבי המשא ומתן, האם התנהלה בחוסר ת"ל אם לאו, מה ההשלכה של התנהלות זו על התביעה נשוא דיוננו, איזה יעוץ ניתן לו, האם הייתה צריכה להציע לו שירות אחר, האם עסקינן בטעות או הטעיה או שמא טעות בכדאיות העסקה,וכיוצ"ב.

15. בהינתן האמור לעיל, ניתנת לנתבע רשות להתגונן.

16. התביעה תשמע בסדר דין רגיל, כאשר התצהיר ישמש כתב הגנה בתיק.

17. נקבע לקדם-משפט ליום 15.1.19 בשעה 9.00.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
נתבע: איאד מנסור
שופט :
עורכי דין: