ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דליה הרוש נגד עירית נשר :

בפני כבוד השופט י. גריל, שופט בכיר

המבקשת:

דליה הרוש
ע"י ב"כ עוה"ד משה ואנונו ואח'

נגד

המשיבה:
עירית נשר
ע"י ב"כ עוה"ד עמרי המאירי ואח'

החלטה

א. בפניי בקשת המבקשת להסתלק מבקשת האישור ולהורות על החלפתה במבקשות אחר ות.

ב. הנסיבות הצריכות לעניין הינן בתמצית אלה:

ביום 1.5.2018 הגישה המבקשת, גב' דליה הרוש, בקשת אישור כנגד המשיבה, עיריית נשר, במסגרתה נטען, כי המשיבה גובה שלא כחוק מספר רכיבי חיוב המושתים על נישומים בתחומה.

בקשת האישור כוללת שלוש עילות תביעה:

1. גביית הוצאות אכיפה ביתר: נטען, כי המשיבה גובה כהוצאות אכיפה בגין הודעות דרישה לתשלום יתרות חוב את הסכום המרבי (הקבוע בתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011), ולא את ההוצאות הישירות הנובעות מפעולות אלו.

צוין, כי עקב הפניה המוקדמת של ב"כ המבקשת, הפחיתה המשיבה במעט את הסכום שנגבה בעבור הודעת דרישה בדואר רשום, אך לדעת המבקשת, עדיין המדובר בהוצאות העולות על ההוצאות הישירות בגין פעולות אלה.

2. גביית ריבית ביתר בגין חובות מים וביוב: נטען, כי המשיבה גובה ריבית פיגורים על חובות מים וביוב בשיעור של 6% לשנה (לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980), שכן בתיקון שבתוקף החל מיום 1.4.2017, במסגרת כללי ההתייעלות הכלכלית, נקבעה ריבית בשיעור של 4% שנה.

צוין בבקשת האישור, שעקב הפניה המוקדמת, חדלה המשיבה מגביית הריבית ביתר, והריבית הועמדה על 4% לשנה, ואולם על המשיבה לשלם גמול ושכר טרחה בשל כך.

3. קביעת תעריפים בלתי חוקיים לאגרות מים והיטלי ביוב: נטען, כי המשיבה נהגה להצמיד את תעריפי היטלי הביוב ואגרות המים, בניגוד לכללי ההתייעלות, וקבעה תעריפים שאינם תואמים את התעריפים שנקבעו בכללי ההתייעלות, וכן נמנעה מלפרסם את התעריפים באתר האינטרנט שלה, בניגוד להוראת הדין.

צוין בבקשת האישור, כי בעקבות הפניה המוקדמת תיקנה המשיבה את תעריפי החיוב, וכן פרסמה את התעריפים באתר האינטרנט, אך סירבה לשלם גמול ושכר טרחה בשל כך.

ג. ביום 30.7.2018 הוגשה בקשת המבקשת שכותרתה: "בקשת המבקשת להסתלק מהבקשה ובקשה למינוי תובע מייצג אחר", במסגרתה נטען, כי המבקשת החליטה שאין ברצונה להמשיך בהליך בקשת האישור, מטעם שצוין בבקשה.
לפיכך, ביקשה המבקשת לאשר את הסתלקותה ולאפשר לבא כוחה לאתר מבקש חלופי בתוך 60 יום.
הבקשה הוגשה מבלי שצורף לה תצהיר המבקשת לתמיכה בבקשת ההסתלקות. בהמשך, ביום 12.8.2018 הומצא לבית המשפט תצהיר המבקשת.

בהחלטתי מאותו התאריך, אִפשרתי למשיבה להשיב על בקשת ההסתלקות.

ד. למחרת, ביום 31.7.2018, הגישה המשיבה בקשה למחיקת התובענה על הסף, במסגרתה נטען, כי בהיעדר תובע ייצוגי אין טעם בהמשך ההליך, שלטענתה, היה מלאכותי ועסק בעילות תביעה שונות בתכלית, על מנת לחסוך בעלויות תשלום אגרה וניהול הליכים נפרדים.

לגבי העילה השלישית טענה המשיבה, כי לא נגבו בשום שלב האגרות וההיטלים הנטענים מן המבקשת, ולכן, כך לטענת המשיבה, הסתלקות המבקשת בנסיבות אלה מלמדת שעסקינן בניסיון התעשרות על חשבון הקופה הציבורית ללא כל זיקה לטובת הכלל.
עוד נטען, כי הפניות המוקדמות נשלחו מבלי שהיה בידי ב"כ המבקשת ייפוי כוח.
המשיבה עתרה גם לקבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בשאלה: האם אופן בקשת האישור בענייננו תואם את כוונת המחוקק?

בהחלטתי מאותו תאריך, אִפשרתי לב"כ המבקשת להשיב על הבקשה למחיקת התובענה על הסף, ועוד ציינתי, שבנסיבות העניין שבתיק זה, ובשים לב לעמדותיהם של שני הצדדים, קשה להבין מדוע אין הידברות בין באי כוחם של שני הצדדים, שהייתה אמורה להביא להגשת בקשה קצרה ומוסכמת בעניין.

ה. ביום 16.8.2018 הוגשה תגובת המבקשת לבקשת המשיבה למחיקת התובענה על הסף, בה נטען, כי המשיבה מתנהלת באופן חסר תום לב, ובקשתה למחיקה על הסף, הנשענת על טענות עובדתיות רבות אינה נתמכת בתצהיר, עוד נטען, כי נימוקי המשיבה אינם מצדיקים על פי ההלכה הפסוקה סילוק על הסף, בעיקר שעה שהמשיבה כלל אינה מכחישה את עצם קיומה של עילת תביעה.
עוד טען ב"כ המבקשת, שלא רק שאין כל מניעה לכרוך מספר עילות תביעה נפרדות כנגד נתבעת אחת במטרה לחסוך זמן שיפוטי ועלויות, אלא שבתי המשפט יצאו נגד פיצולן של בקשות אישור מקום שניתן היה לאחדן, מה עוד שבקשת האישור הוגשה בטרם נכנסה לתוקף חובת תשלום אגרה בגין הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

באשר לטענה בדבר היעדר עילה למבקשת לגבי עילת התביעה השלישית, טען ב"כ המבקשת, כי המבקשת לא טענה בבקשת האישור, שחלה לגביה עילת התביעה השלישית, ועילה זו נכרכה משום שהמשיבה סירבה לשלם שכר טרחה בעד חדילתה בגין עילה זו.

ו. בהחלטתי מיום 16.8.2018 חזרתי וציינתי, כי לא ברור מדוע אין באי כוח הצדדים מקיימים ביניהם הידברות שהייתה אמורה להוביל לפתרון פשוט, וקבעתי, כי במסגרת קדם המשפט ניתן יהיה לדון גם בבקשותיהם של הצדדים, ככל שהם לא יגיעו לפתרון מוסכם עד לאותו מועד.

ז. בקדם המשפט שהתקיים ביום 16.9.2018 הסכימו הצדדים להצעת בית המשפט, לפיה תינתן החלטה המאפשרת למבקשת להסתלק מבקשת האישור ומהתובענה, וב"כ המבקש יוכל בתוך 60 יום לאתר מבקש חלופי, וככל שעד לתאריך 18.11.2018 לא תוגש בקשת אישור מתוקנת באמצעות מבקש חלופי, תיחשב התובענה ובקשת האישור כתובענה ובקשה שנמחקו, והצדדים יוכלו לטעון בעניין הוצאות המשפט.

ח. בתאריך 9.11.2018 (יום שישי) הוגשה לבית המשפט בקשה שכותרתה: "הודעה על החלפת מבקשת וכן בקשה להארכת מועד לצורך איתור מבקש ייצוגי נוסף".
בבקשה זו נטען, שב"כ המבקשת פעל לאיתור מבקשים חלופיים, ואיתר שתי מבקשות חלופיות בעילות השנייה והשלישית ( גב' שיפרה רבאייב וגב' אנה שרמן), אך לא עלה בידו לאתר מבקש חלופי ביחס לעילה הראשונה.

לפיכך, עתר ב"כ המבקשת לקבלת ארכה בת 45 ימים לאיתור תובע ייצוגי נוסף בעילה הראשונה, שלאחריה תוגש בקשת אישור מתוקנת. עוד ציין ב"כ המבקשת, שככל שבקשתו להארכת מועד לא תיענה, אזי הוא יפעל להגשת בקשה מתוקנת ביחס לשתי המבקשות החדשות לאחר קבלת החלטה בית המשפט בבקשתו.

לבקשה צורפו תצהיריהן של המבקשות החלופיות.

בהחלטתי מיום 11.11.2018 אִפשרתי לב"כ המשיבה להגיב לבקשה.

ט. ביום 13.11.2018 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה להחלפת מבקשת ולהארכת מועד, במסגרתה התנגדה המשיבה לבקשת האורכה, ולטענתה חלפו למעלה מ-100 ימים מהגשת בקשת ההסתלקות, דבר שגורם למשיבה לעינוי דין.

עוד טענה המשיבה, כי ב"כ המבקשת, חלף הגשת בקשת אישור מתוקנת כפי שהוחלט בסיום קדם המשפט מיום 16.9.2018, הגיש הודעה קצרה, לה צורפו שני תצהירים, אך לא צורפו נספחים כלשהם, או מידע כלשהו שיכול לתמוך בטענות המצהירות.

לגבי גב' רבאייב טענה המשיבה, כי היא מעולם לא נדרשה לתשלום היטלים ביתר, ולפיכך אינה כשירה לשמש כמבקשת חלופית.

לגבי גב' שרמן טענה המשיבה, שככל שתבקש להגיש בקשת אישור, תהא פתוחה בפניה הדרך לעשות כן בהליך נפרד.

לפיכך, עותרת המשיבה למחיקת התובענה על הסף ולחיוב המבקשת בהוצאותיה.

י. ביום 18.11.2018 הוגשה תשובת המבקשת לתגובת המשיבה, ובמסגרתה נטען, כי המשיבה מודה למעשה שנהגה בחוסר חוקיות בשלוש עילות התביעה, והיא חדלה מהתנהלותה רק לאחר פניית משרד ב"כ המבקשת.

לגבי טענות המשיבה בדבר "עינוי דין" טוען ב"כ המבקשת, כי המדובר ב"טענות אווירה" ללא כל ביסוס, ועצם קיומה של בקשת אישור כנגד רשות אינו בבחינת "עינוי דין", בוודאי לא בהליך שנפתח לפני כחצי שנה, שמתוכו 90 ימים מוקצים למתן תגובת המשיבה, ולמעשה, המשיבה לא הצביעה על נזק כלשהו שייגרם לה.

באשר לטענות המשיבה לגבי כשירותן של המבקשות החדשות, טוען ב"כ המבקשת, שאין המקום לדוּן בעניין במסגרת זו. לטענתו, התצהירים צורפו אך כדי להצביע על קיומן של מבקשות חלופיות ביחס ל-2 מ-3 העילות (לתשובה זו צורפו נספחים הרלוונטיים לגבי רבאייב).

יא. לאחר שעיינתי בטענותיהם של שני הצדדים, ובחומר הרלוונטי בתיק בית המשפט, סבורני שיש לאשר את הסתלקותה של המבקשת ,ולהורות על הגשת תובענה ייצוגית מתוקנת ביחס לעילות הרלוונטיות לשתי המבקשות החלופיות.

יחד עם זאת, לא ראיתי מקום להאריך את המועד לאיתור מבקש חלופי ביחס לעילת התביעה הראשונה (גביית הוצאות אכיפה ביתר).

יב. לפיכך, אני מאשר את הסתלקותה של המבקשת גב' הרוש דליה.

יג. אני מאפשר לב"כ המבקשת להגיש בקשת אישור מתוקנת באשר לעילות התביעה השניה והשלישית ("גביית ריבית ביתר בגין חובות מים וביוב" ובגין "קביעת תעריפים בלתי חוקיים לאגרות מים והיטלי ביוב") כשהמבקשות החלופיות הן המבקשות שצוינו בבקשתו מיום 9.11.2018.

בקשת האישור המתוקנת (בצירוף תצהירים לתמיכה בה ונספחים רלוונטיים) תוגש לא יאוחר מיום 4.12.2018 (עם העתק ישירות לב"כ המשיבה) .

סבורני, שטענות המשיבה בדבר אי-התאמתן של המבקשות החלופיות לשמש כתובעות ייצוגיות, מקומן במסגרת תגובה שתוגש לבקשת האישור המתוקנת, וטענות אלה יישקלו במסגרת ההכרעה בבקשת האישור המתוקנת.

יד. נוכח הסכמת הצדדים בישיבת קדם המשפט מיום 16.9.2018, שהִתוותה את אופן המשך ניהול ההליך, אינני נעתר, כאמור, לבקשה להארכת מועד לאיתור מבקש חלופי ביחס לעילת התביעה הראשונה ( גביית הוצאות אכיפה ביתר).

טו. המשיבה תגיש את תגובתה ביחס לבקשת האישור המתוקנת (עם העתק ישירות לב"כ המבקשת) לא יאוחר מיום 3.2.2019.

ב"כ המבקשת ימציא את תשובתו לתגובת המשיבה (עם העתק ישירות לב"כ המשיבה)
לא יאוחר מיום 17.2. 2019.

קדם המשפט יתקיים בתאריך 20.2.2019 שעה 12:00 בצהרים.

התיק יובא ביום 4.12.2018 לעיו ני בבקשת האישור המתוקנת.

טז. לאחר ששקלתי בדבר, ונוכח התנהלות הצדדים עד כֹה, אני מורה שלא יהא צו להוצאות בגין ניהול ההליך עד כֹה, לרבות בגין הסתלקותה של המבקשת גב' דליה הרוש.

מזכירות בית המשפט מתבקשת לעדכן את לוח הדיונים ולהמציא החלטה זו לבאי כוחם של שני הצדדים.

לעיוני ביום 4.12.18.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דליה הרוש
נתבע: עירית נשר
שופט :
עורכי דין: