ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס פרל נגד ALBA STAR :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

1.עמוס פרל
2.דניז פרל

נגד

הנתבעת
ALBA STAR

פסק דין

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 14.10.18 הונחה לפניי הודעת הנתבעת. מן ההודעה אני למדה שהיא עומדת על מתן פסק דין מנומק, ולהלן פסק דיני -

התובעים רכשו מהנתבעת כרטיסי טיסה מתל אביב לוורונה, ליום 3.10.17. בהתאם לכרטיסי הטיסה ההמראה תוכננה לשעה 12:40 והנחיתה תוכננה לשעה 15:45.

ביום הטיסה הודיעו נציגי הנתבעת כי הטיסה מתעכבת. הנתבעת הסדירה לתובעים טיסה חלופית, אך לשיטת התובעים זו המריאה רק בשעה 20:49 – קרי, באיחור של למעלה מ- 8 שעות. מכאן, לשיטת התובעים, שמדובר בהתקיימות עילה המזכה בפיצוי כספי.

הנתבעת טענה כי מדובר בעיכוב של פחות מ- 8 שעות, שכן הטיסה החלופית יצאה בשעה 20:35 ולא כטענת התובעים בשעה 20:49 , תוך שהיא מפנה לדו"ח הנתבעת כי התנתקות כלי הטיס מהשרוול התבצעה בשעה 20:35.

יתרה מזו, טענה כי העיכוב נגרם בשל נסיבות בלתי צפויות שאינן בשליטתה ו/או באחריותה, שכן נבע מתקלה קריטית ונדירה שנתגלתה בכלי הטיס בסמוך למועד המראת הטיסה, בדמות דליפה הידראולית מסיבית.

כמו כן טענה הנתבעת כי העניקה לתובעים את כל שירותי הסיוע אשר הנם זכאים להם עפ"י הוראות הדין, ובכלל זה סיפקה לתובעים ולכלל נוסעי הטיסה ארוחות חמות בנמל התעופה בן גוריון.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, קראתי את כתבי הטענות ועיינתי בפסיקה – באתי לכלל מסקנה כי עמדתי שונה מעמדת חבריי בעניין, וכי מדובר בטיסה שהמריאה באיחור של למעלה מ- 8 שעות, המצדיקה פיצוי כספי. להלן נימוקיי -

סעיף ההגדרות בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב- 2012 (להלן: חוק שירותי תעופה) קובע מהי "טיסה שבוטלה" המזכה בסעדים המנויים בסעיף 6 לחוק.

כך, נקבע שם כי –
""טיסה שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:
(1) טיסה שלא התקיימה;
(2) טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח); "

"המראה" (בתעופה), עפ"י ההגדרה הלשונית המופיעה באתר "ויקיפדיה" שבמרשתת היא - "השלב בו כלי טיס עובר מהימצאות על הקרקע לתעופה באוויר. במגוון כלי טיס חסרי כנף, כגון: כדורים פורחים, מסוקים, או במטוסים מבוססי VTOL ‏- המראה ונחיתה אנכית, ההמראה מתבצעת ללא תנועה אופקית, אולם במטוסים הממריאים תוך כדי תנועה אופקית יש צורך במסלול המראה על מנת לצבור את המהירות הדרושה להמראה."

הנתבעת ביקשה לראות בניתוק השרוול כתחילת משך הטיסה, בהתאם להגדרות בתקנות הטיס ( הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) תשמ"ב-1981 (להלן: תקנות הטיס) הקובעות כי "זמן טיסה" הוא – " לעניין מטוס – פרק הזמן שבו המטוס נע לראשונה לשם ההמראה ועד לעצירתו הסופית בסוף הטיסה" .

בכל הכבוד דומני כי אין מקום לגזור מהגדרה זו את מועד ההמראה לצורך הדיון כאן. זאת, נוכח העובדה שמעבר לעובדה שהגדרה זו לא ניתנה בקשר עם חוק שירותי תעופה (ועניינה בהוראות החלות על צוות המטוס בנוגע לתפעול הטיסה בהתאם לחוק הטיס), הרי שזו ממילא איננה מתייחסת באופן מפורש לניתוק מהשרוול, כי אם לתחילת תזוזה "לשם ההמראה" , עניין הדורש פרשנות של המונח בנפרד.
לא מצאתי לנכון להיכנס לרזי הגדרה זו לצורך הדיון כאן ואומר בשולי הדברים כי אין זה מן הנמנע שתנועה של המטוס תחשב כתנועה לשם המראה רק בעת תנועת המטוס על גבי המסלול המיועד להמראה, בשים לב להגדרה הלשונית הנזכרת מעלה בנוגע לאופן המראתו של מטוס בעל כנפיים.

כך או אחרת, דומני כי הסתמכות על ההגדרה המופיעה כאמור בתקנות הטיס, לצורך פירוש המילה " המראה" היא למעשה מעגל שוטה, שהרי לא יתכן שהגדרה למילה "המריאה" (המופיעה בטקסט נשוא המחלוקת כאן, קרי בחוק שירותי תעופה), תהיה במילים "תזוזה לשם המראה". דומני כי לא יכול להיות חולק על כך שתהליך המראה אמור להסתיים בניתוק של כלי הטיס מהקרקע, והמילה "המריאה" מלמדת על סיום תהליך ההמראה, ומכאן לשון העבר שבחוק.

מהאמור לעיל, אני קובעת כי אין לקבל את פרשנות הנתבעת כמי שמבטאת את מידת האיחור, ובהתאמה אני קובעת שחל עיכוב של למעלה מ- 8 שעות בטיסה, בשים לב לכך שזו סיימה את תהליך ההמראה אחרי 8 שעות ו-9 דקות.

למעלה מן הצורך אציין כי אני מקבלת את טענתו המשתמעת של התובע, לפיה פרשנות החוק צריכה להיות ברורה ונהירה לאדם מן הישוב שזכאי לפיצוי לפי החוק, כמו גם טענתו לפיה התכוון המחוקק ליתן לצרכן פיצוי על סמך מידע שזמין לו (ולא על סמך מידע שהוא איננו יכול לקבלו, אלא במסגרת הליך שיפו טי) שמא ישחית הצרכן את זמנו ואת זמנה של מערכת המשפט לשווא.

יתרה מזאת, אני מקבלת את הטענה לפיה מטרת החוק הייתה ליתן לצרכן פיצוי מקום שבו המתין שעות ארוכות בשדה התעופה, ועמידה על הטענה כי מדובר באיחור של 7 שעות ו-55 דקות בלבד כטענה שיש בה כדי לדחות תביעה לפיצוי עשויה להיחשב לעיתים כעמידה דווקנית על לשון החוק, תוך זניחת מטרתו ופרשנותו התכליתית.

מכל אלו אני קובעת כי מדובר בטיסה שבוטלה.

הנתבעת ביקשה לטעון כי מדובר בביטול שאינו מזכה בפיצוי נוכח הוראות סעיף 6(ד) לחוק שירותי תעופה, והעלתה בעניין זה טענה סתמית וכללית לפיה מדובר בתקלה 'קריטית', 'נדירה', שנתגלתה בסמוך להמראה ושבהתאמה לא היה באפשרותה למנעה.

יחד עם זאת, אסמכתאות לתמיכה בטענה זו לא הובאו, ואני קובעת שהנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את טענתה.

מכל אלו, אני קובעת כי יש מקום לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים לתובעים על פי הוראות התוספת הראשונה לחוק בגין ביטול הטיסה בסך של 4,100 ₪ (יחדיו) .

אשר לדרישת התובעים לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים לדוגמא, לא מצאתי, בנסיבות העניין, כי ישנה הצדקה לחיוב בגין רכיב זה, ואבהיר – בפסקי הדין שהציגה הנתבעת לעיוני מצאו חבריי כי יש מקום לקבל את פרשנותה של הנתבעת בנוגע להוראות חוק הפרשנות, וכי בנסיבות המקרה דנן אין מקום לפסוק פיצוי כספי לתובעים משלא התקיימו נסיבות המקימות זכות לפיצוי זה.
הגם שאיני רואה עין בעין עם חבריי בעניין זה, דומני כי מקום שבו עשויה להתאפשר פרשנות, לפיה אין מקום לשלם את הפיצוי הכספי, אין לראות בעובדה שהנת בעת איננה מזדרזת לשלם את הפיצוי, והיא עומדת על קיום הליך משפטי, כהתנהלות המנוגדת לרוח החוק ולהוראותיו באופן שבו על ביהמ"ש להתערב ולחנך את חברת התעופה בדרך של חיוב בפיצוי עונשי בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק שירותי תעופה .

מכל אלו, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי כספי בסך כולל של 4,100 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 22.5.18, ועד יום התשלום המלא בפועל.

כן מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת בהוצאות התובעים בגין ההליך כאן בסך כולל של 1, 000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ט' חשוון תשע"ט, 18 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס פרל
נתבע: ALBA STAR
שופט :
עורכי דין: