ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד ואסף ספדי :

בפני כבוד ה שופט רונן פיין

תובע

בנק הפועלים בע"מ

נגד

נתבע
ואסף ספדי

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטרות. לטענ ת הנתבע, אין התובע "אוחז כשורה", הואיל ועסקת היסוד בגינה נמשכו השטרות, הופרה ועל כן אין הבנק רשאי לתבוע אותו בגין השטרות.

בתאריך 2/5/18 התקיים דיון בהתנגדות והנתבע נחקר על תצהירו. במסגרת החקירה הוגש מסמך מטעם התובע, סומן ת/1, טופס ניכיון השטרות נשוא התובענה.

במסגרת חקירתו טען הנתבע כי מסר מספר רב של צ'קים לסוחר פרי בשם ג'ו שיווק ומסחר ממג'דל שמס, לצורך הבטחת קבלת פרי ממנו, תפוח ואגס וזאת החל מחודש 10/16 ואילך. לדבריו השטרות אשר נפרעו היו בגין פרי אשר קיבל בחודשים 10-11/16 ומשראה כי איננו מקבל פרי בחודשים 12/16 - 1/17, הורה על ב יטול ייתר השטרות אשר משך ובכלל זה השטרות נשוא התביעה כאן.

הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

דיון:
הנתבע טוען כי קיים כישלון תמורה מלא והבנק אינו אוחז כשורה בשיקים. במסגרת סיכומיו טוען ה נתבע גם לחוסר תום לב של הבנק , בכך שהסכים לבצע את ניכיונות השיקים כדי להבטיח את עצמו בידיעה שמצבו הכלכלי של המסב קשה ולקראת קריסה. (ס' 9-10 לסיכומי הנתבע).
התובע, הבנק, טוען כי הוא אוחז כשורה וזכותו לממש את השטר ללא קשר לעסקת היסוד ככל שהוא אוחז בתום לב ובעד ערך. לטענתו הערך אשר ניתן על ידו הוכח באמצעות ת/1 הנ"ל. (ס' 1 בסיכומי הבנק התובע ).
האם הבנק אוחז בעד ערך?
ס' 26(א)(2) ל פקודת השטרות קובע:
"תמורה בת-ערך לשטר יכול שתהא - ... חוב קודם או חבות קודמת; ודינם כדין תמורה בת-ערך בין שהשטר הוא בר-פרעון עם דרישה ובין שהוא בר-פירעון בזמן עתיד."
וראה גם ע"א 345/78 בנק הפועלים נ' סרדס פ"ד לג (1) 683 מפי כבוד הנשיא ברק, שם נפסק כי סיחור שיקים לבנק לצרכי ניכיון הופך את הבנק למחזיק בעד ערך.
אוחז בעד ערך מתגבר על טענת כישלון תמורה ובלבד שנתן ערך בעד השטר לפני כישלון התמורה.
זו למעשה ההלכה אשר הייתה ידועה כ"הלכת גויסקי", ע"א 333/61 גויסקי נ' מאיר, פ"ד טז 595 ובלשון כבוד השופט זוסמן:
"טענת ההגנה שעלתה לקונה, עקב כשלון התמורה, רק לאחר הסיחור, אינה משמשת לו במקרה זה מענה לתביעת הנעבר. כאשר הוא, הנעבר התובע, נטל את השטר מידי המוכר, ופגם נולד לאחר מכן, אין מייחסים את הפגימה למפרע, כי הרי המועד בו נטל התובע – האוחז את השטר קובע ובאותו זמן – כאשר החוזה היה עוד 'פתוח' לביצוע וזמן ביצועו לא הגיע - לא היתה מניעה לסיחור השטר ולנטילתו ".
לפי הלכת גויסקי הנ"ל , כאשר הוסב שטר לצד שלישי, ובעת ההסבה לא התגבשה עדיין טענת "כישלון תמורה", הרי שלנסב קיימת הגנה מפני טענת כישלון תמורה שהתגבשה לאחר ההסבה. זאת, גם אם הוא אינו אוחז כשורה אלא אוחז בעד ערך בלבד.
כידוע, פסק הדין אשר ניתן במסגרת רע"א 8301/13 טל טריידינג נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (24.11.15), ביטל את הלכת גויסקי בכך שקבע ש כל מי שאינו אוחז כשורה בשטר , לא יוכל להתגבר על הגנה של כישלון תמורה של המושך או העושה.
מה קובעת ההלכה החדשה?
בעניין טל טריידינג הנ"ל נקבע כי רק נסב השטר שהינו "אוחז כשורה" בשטר יוכל לדרוש ממושך השטר לשלם לו את סכום השטר, על אף שמושך השטר לא קיבל תמורה עבור השטר שנמסר לנפרע. ואילו במקרה בו נסב השטר הוא "אוחז בעד ערך" ולא "אוחז כשורה", נסב השטר לא יוכל להתגבר על טענת כישלון התמורה של מושך השטר.

לטענת המבקש, עסקת היסוד נכשלה בדצמבר 2016, כאשר לא סופקה לו סחורה. מן המסמך ת/1 עולה כי השיקים הופקדו לניכיון בבנק ב תאריך 31/1/2017.
ז"א וכאמור לעיל, טענת ההגנה של המבקש כאן היא כי במועד ביצוע ניכיון השיקים כבר היה קיים כישלון התמורה (ולכן נתן ההוראה לביטולם).
אם כך, שאלה אשר יש צורך להכריע בה היא, האם הבנק אוחז כשורה, שכן, אם יוכרע שהבנק אינו אוחז כשורה, הרי שהוא כפוף לעסקת היסוד בין המבקש למסב ולא יוכל לגבור על טענת כישלון התמורה של המבקש.
מיהו אוחז כשורה?
ס' 28(א)(2) לפקודת השטרות קובע כי אוחז כשורה הנו, בין השאר, מי אשר:
"...נטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קניינו של המסחר פגומה".

שאלה בה יש צורך להכריע הנה תום לב הבנק וידיעתו בדבר מצבו הכלכלי של המסב .
בנוסף יש לברר טענות הנתבע בדבר כישלון עסקת היסוד, שכן במידה והבנק לא יימצא כאוחז כשורה בשיקים, עדיין וככל שלא תוכח ע"י הנתבע טענת כישלון התמורה במסגרת עסקת היסוד , הבנק הנו אוחז בעד ערך בשיקים וזכותו בהם גוברת על זכותו של הנתבע .

את השאלות בדבר ידיעת הבנק בדבר מצבו הכלכלי של המסב, אשר משליח בהכרח על דרישת "תום הלב" לעיל, ו/או האם ידע הבנק כי לא סופקה תמורה בעד השיקים או האם חלה על הבנק חובת הבירור ואישור מהמושך וכיו"ב, לא ניתן ללמוד מ- ת/1 הנ"ל בלבד .
על כן והואיל ובשלב זה, לא ניתן לקבוע כי הבנק הנו "אוחז כשורה" בשטרות נשוא התובענה ובנוסף יש לברר נסיבות עסקת היסוד נשוא השטרות , יש לקבל ההתנגדות.
אשר על כן אני מורה על קבלת ההתנגדות. הוצאות הדיון בהתנגדות יילקחו בחשבון במסגרת שמיעת התביעה.
לאור סכום התובענה היא תישמע בסדר דין רגיל.

ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים הדדי, כללי וספציפי וכן למתן תשובות לשאלון ופרטים נוספים. הצו למתן תשובות לשאלון ומתן פרטים נוספים יקוים תוך 21 יום מקבלת דרישה בכתב. דרישה בכתב תוגש לא יאוחר מ- 7 ימים מהיום.

ניתן בזאת צו לעיון הדדי במסמכים שיקויים תוך 21 יום מקבלת דרישה לעיון. דרישה לעיון תוגש לא יאוחר מ- 7 ימים מקבלת תצהיר גילוי מסמכים אשר יישלח תוך 7 ימים מהיום.

ככל שלא תוגש בקשה מטעם מי מן הצדדים עד ליום 1/1/19, יראו הצדדים כמי שהשלימו ההליכים המקדמיים ביניהם, והתיק ייקבע לשמיעה.

תזכורת בהתאם.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ט, 23 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: ואסף ספדי
שופט :
עורכי דין: