ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסאר פואד נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ :

התובעים:
1.נסאר פואד
2.יאסין כפאח
ע"י ב"כ עו"ד סאבר נסאר

נגד

הנתבעת:
חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמר רייטר ושות'

פסק דין

1. מונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הנתבעת, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), וכן ב קשה לדחיית תביעת התובעים ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול לתובעים ושכר טרחה לב א כוחם.

העובדות הצריכות לענין
2. התובעים הינם מנויים של חברת התקשורת הנתבעת. בכתב תביעתם טענו, כי הנתבעת מצרפת לקוחות לשירות "אינטרנט ותקשורת קווית" (להלן: "השירות") מבלי ששירות זה הוזמן על ידם .
התובעים טענו, כי הינם מנויים של הנתבעת , וכי גילו כי הנתבעת מחייבת אותם בגין מנוי השירות, מבלי שביקשו השירות ומבלי שעשו בו כל שימוש.

3. הצדדים הגיעו להסכמה בדבר הסתלקות מתוגמלת של התובעים, וזאת בין השאר נוכח הסכמת הנתבעת לרענן את הנהלים הקיימים המשמשים ומחייבים את נציגיה לקבל את הסכמת הלקוחות להצטרף לשירות, ובכלל זה לערוך תדרוכים נוספים לנציגיה, והכל מבלי להודות כי כשלה בנדון.

4. בהתאם, הסכימו הצדדים, כי הנתבעת תשלם לכל אחד מהתובעים גמול אישי בסך 5,000 ₪ וכן שכ"ט לבא כוח ם בסך של 25,000 ₪, בתוספת מע"מ.

5. כמו כן, הוסכם, כי תביעתם האישית של התובעים תדחה, וכי הם לא יפעלו, בין ישירות ובין באמצעות אחרים, להגשת תביעות מושא הדיון כנגד הנתבעת.
עוד הצהירו התובעים, כי לא קיבלו כל טובת הנאה מהנתבעת, למעט הסכמה על גמול כמו גם שכ"ט לבא כוחם.

דיון והכרעה
6. לאחר שעיינתי בבקשה, לרבות הסכמות הצדדים ובקשת ההסתלקות עצמה כמפורט לעיל, מצאתי לנכון לאשר את בקשת ההסתלקות, ותביעת ם האישית של ה תובעים נדחית.

בנסיבות דנן, לא מצאתי כל הצדקה להשתמש בסמכותי כדי לפעול לאיתור תובע חלופי, תוך פרסום הודעת ההסתלקות, כמתחייב מהוראותיו של סעיף 16(ד)(1) לחוק. זאת, לאור השלב המוקדם בו מצוי ההליך, שבו טרם הוגש כתב הגנה ולא התקיים הליך של שמיעת ראיות, וכן נוכח העובדה שרישום ההסתלקות ממילא ירשם בפנקס התובענות הייצוגיות.

7. באשר לתשלום הגמול לתובעים ושכר הטרחה לבא כוחם , הרי שסעיף 16(א) לחוק קובע, כי תובע המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא יקבל טובת הנאה מהנתבע, אלא באישורו של בית המשפט. לעניין אישור טובת הנאה לתובע לפני אישורה של התובענה כייצוגית, נקבע בתיקון 10 לחוק, כי על בית המשפט להידרש לשני שיקולים: האחד, האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; והשני, התועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה. ובלשון החוק:
" (א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה".

8. תיקון מס' 10 לחוק נועד למנוע הגשת תובענות סרק שאינן מבוססות כראוי, וכן את אותם המקרים בהם מוגשת בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת, לה מסכים הנתבע על מנת למנוע מעצמו בזבוז משאבים על ניהול ההליך המשפטי.
כמוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק [הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10) (הסדרי פשרה והסתלקות), התשע"ו-2016], ברי כי בקשות מסוג זה מטילות עומס על המערכת המשפטית, כרוכות בעלויות מיותרות לנתבעים ואינן משרתות את עניינם של חברי הקבוצה המיוצגת ושל הציבור בכללותו. למעשה, תכלית הוראה זו הנה להבטיח , כי תובע ובא כוחו יתוגמלו רק כנגד תועלת ממשית שהושגה לחברי הקבוצה בעצם הגשת התביעה.

9. בנסיבות העניין, סבורה אני כי ה תובעים בתביעתם הנדונה, הניחו תשתי ת לקיומה של עילת תביעה לכאורה. לצד זאת, ועל אף הכחשת הנטען, הסירה הנתבעת המחדל הנטען על דרך של חידוד הנהלים ועריכת תדרוכים נוספים לנציגיה, באופן המלמד, כי התובענה הייצוגית ובקשת האישור שלצדה, הביאו תועלת לחברי הקבוצה.

10. לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת, התובענה והתביעה האישית של התובעים נדח ית.

אני מאשרת הגמול המוסכם לתובעים וכן תשלום שכר הטרחה לבא כוחם.

בנסיבות העניין, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(1) לחוק ולתקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, אני מורה כי ההסתלקות לא תהא כרוכה בפרסום ובמשלוח הודעה ליועץ המשפטי.

ניתן היום, י"ג חשוון תשע"ט, 22 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: נסאר פואד
נתבע: חברת פרטנר תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: