ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמי-אנדרה קרוננברג נגד וולדובוט בע"מ :

בפני כבוד ה שופט בנימין ארנון

תובעים

עמי-אנדרה קרוננברג
ע"י ב"כ עוה"ד גדי שילדן

נגד

נתבעים

1. וולדובוט בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ניצן הירש-פלק

2. עמר ענב
3. דניאל ספירטוס
4. פוליגון - תמריס בע"מ
5. רום אלעזר אייזנברג
6. דורון שבנוב
ע"י ב"כ עוה"ד דוד פורר

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשתם של המבקשים (שהינם הנתבעים 2 עד 6 בתובענה שבתיק זה) לעכב בירור התובענה דנן שהוגשה בת.א. 41717-03-16 ע"י התובע, מר עמי קרוננברג, עד לאחר מתן החלטה בתלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין אשר הגיש אחיו של התובע, מר דני קרוננברג, כנגד באי כוחם של הנתבעים 2 עד 6 (להלן: "הבקשה"), בתגובה לבקשה, וכן בתשובה לתגובה, ולאחר שעיינתי ובחנתי גם האמור בתלונה שהגיש מר דני קרוננברג לוועדת האתיקה במחוז תל אביב כנגד ב"כ הנתבעים 2-6 (להלן: "התלונה") ובתגובה לתלונה זו אשר הוגשה לוועדת האתיקה מטעם ב"כ הנתבעים 2-6 (להלן: "התגובה לתלונה"), על כל נספחיהן (התלונה והתגובה לתלונה וכל נספחיהן הוגשו לבית המשפט במעטפה סגורה בהתאם להחלטתי מיום 16.9.18) - באתי לכלל החלטה כי דין הבקשה לעיכוב בירורה של התובענה דנן להידחות. אפרט להלן עיקר נימוקיי להחלטתי זו:

ראשית, בסעיף 4 של תגובתם לתלונה טוענים ב"כ הנתבעים 2 עד 6, בין היתר, כי "אין מקום לדון (בתלונה – ב.א.) טרם שהוכרעה התביעה האזרחית ויש לגנוז אותה. הגשת התלונה וטענות הסרק שהובאו בה מהווה לכאורה ניסיון פסול להשפיע על התביעה האזרחית".
דברים אלה עומדים בסתירה מהותית לנטען בבקשה דנן, שעניינה כאמור בקשה לעכב בירורה של התובענה שהוגשה בתיק זה עד להכרעה בתלונה שהוגשה לוועדת האתיקה . נוכח קיומה של סתירה זו מתעורר חשש להעדר תום לב בהגשתה של הבקשה דנן, ומכל מקום מן הראוי לקבוע כי הנתבעים 2 עד 6 מנועים מלהעלות טענות סותרות בפני שני טריבונלים המקבלים החלטות שיפוטיות. יתרה מזו: ראוי היה כי הנתבעים 2-6 יציינו במפורש בבקשה שהוגשה מטעמם לבית משפט זה כי הם העלו טענה הפוכה במסגרת התגובה לתלונה שהוגשה ע"י באי-כוחם לוועדת האתיקה.

שנית, מעיון בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון ברע"א 9930/17 אל מדאמין בע"מ נ' חביב שחאדה חנא (פורסם בנבו, 28.3.2018) (להלן: " עניין מדאמין") לא מצאתי תימוכין לטענת ב"כ הנתבעים 2-6 לפיה עד להכרעה בתלונה ע"י וועדת האתיקה מוטל על בית המשפט לעכב בירורה של התובענה שבפניו (ס' 4 לבקשה). יתרה מזו: בעניין מדאמין נקבע במפורש כי "...אין בהחלטה זו כדי לטעת מסמרות בשאלת אופן ניהול הדיון בתיק עד שתתקבל החלטה כאמור..." (קרי: ע"י וועדת האתיקה – ב.א.) (שם, בפס' 23). משכך, בניגוד לטענתם, אין הנתבעים 2-6 יכולים לסמוך ידיהם באופן מלא והחלטי על עניין מדאמין לעניין בקשתם לעיכוב התובענה דנן.

שלישית, הנתבעים 2-6 אינם מפרטים בבקשה או בתשובה שהוגשה מטעמם אילו אינטרסים שלהם עלולים להיפגע ככל שלא יעוכב בירורה של התובענה דנן עד להכרעה בתלונה שהוגשה כנגדם לוועדת האתיקה. טענתם כי יש לעכב התביעה "על מנת שלא ייגרם נזק למי מהצדדים" או כי "לנתבעים 2-6 אינטרס מוגן שלא לנהל הליך משפטי עת הצד השני טוען לניגוד אינטרסים בייצוגם" הינה כוללנית וסתמית. על הנתבעים 2-6 מוטל היה לפרט אילו נזקים עלולים להיגרם להם ובאיזה ניגוד עניינים נטען מדובר, ואין די בהעלאת טענה כוללנית בעלמא על מנת להצדיק עיכוב הליכים בהליך דנן. לא למותר לציין כי הנתבעים 2-6 כופרים בתגובתם לתלונה בטענות המיוחסות להם בעניין ניגוד עניינים ומדגישים כי מבחינתם לא מתקיים כלל מצב לפיו הם נמצאים בניגוד עניינים כלשהו.

רביעית, עניין רמ"ש (ת"א) 24349-02-18 י' ב' נ' ע' ב' (פורסם בנבו, 23.2.2018) (להלן: "עניין י' ב'") אליו הפנו הנתבעים 2-6 עוסק בבקשה לעיכוב הליכים שהוגשה על ידי מבקשי העיכוב כנגד עו"ד אשר ייצג צד שכנגד. לטענת מבקשי העיכוב עוה"ד היה מצוי בניגוד עניינים שמקורו בהיותו שות ף של עורכת דין שייצגה אותם בעבר , ולפיכך נחשף למידע הקשור בהם. בית המשפט המחוזי קבע כי אם לא יעוכב ההליך ויקבע כי אכן עוה"ד של הצד שכנגד לא יכול היה לייצגו בשל ניגוד העניינים הנטען על ידי מבקשי העיכוב, עלול להיגרם למבקשי העיכוב נזק בלתי הפיך אם אכן יקבע כי ב"כ הצד שכנגד אכן נחשף לעובדות שנמסרו על ידי מבקשי העיכוב לשותפתו, בעת היותה עורכת הדין שלהם בעבר.

במובחן מכך, במקרה הנוכחי ברי כי דווקא התובע, שאחיו העלה בפני וועדת האתיקה את הטענות בדבר הפרות אתיות מצדם של הנתבעים 2 עד 6, ולא הנתבעים 2-6, הוא זה שיכול היה לטעון לנזק העלול להיגרם לו ככל שההליך הנוכחי לא יעוכב חרף התמשכותן של ההפרות האתיות הנטענות, ובמיוחד אם ייקבע בסופו של יום על ידי ועדת האתיקה כי יש ממש בטענות אלה. יתרה מזו: במובחן מעניין י' ב', מעיון בתלונה, ומבלי שאביע עמדה כלשהי לגופם של דברים, עולה כי התלונה עוסקת בניגוד עניינים נטען בקשר לייצוגם הנוכחי של הנתבעים 2-6 ע"י אותם עורכי דין אשר ייצגו בעבר את הנתבעת 1. ודוק: לא נטען כלל ע"י התובע כי באי כוחם דהיום של הנתבעים 2 עד 6 ייצגו בעבר את התובע, או מי מיתר בעלי המניות של החברה (הנתבעת 1) כך שממילא על פני הדברים השיקולים שעמדו בפני בית המשפט המחוזי בעניין י' ב' אינם רלוונטיים לסיטואציה שנפרשה בפני מותב זה במקרה הנוכחי.

חמישית, לא למותר לציין כי התובע בתביעה שלפני מתנגד לעיכוב ההליכים. על כן תמוהה טענת הנתבעים 2-6 לפיה יש לעכב בירורה של התובענה שכן "קיים לתובע אינטרס שלא יגרם לו נזק" (ס' 2 לתשובה) נוכח העובדה שהתובע עצמו הביע במפורש התנגדותו לבקשה לעיכוב בירורה של התובענה דנן.

הבקשה, כפועל יוצא מכל האמור לעיל - נדחית בזאת.

הנתבעים 2-6 ישאו בהוצאות התובע בגין בקשה זו בסכום של 1,500 ₪.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים באמצעות הפקסימיליה ותוודא את קבלתה על ידם.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמי-אנדרה קרוננברג
נתבע: וולדובוט בע"מ
שופט :
עורכי דין: