ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמדר מויאל נגד אפי טחלוב :

לפני כבוד השופט אילן דפדי, סגן נשיא

המבקשת

סמדר מויאל
ע"י עו"ד יניב דוד

נגד

המשיב

אפי טחלוב
ע"י עו"ד ברוך בר און

פסק דין

לפניי בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 לאשר למבקשת ולבא כוחה להסתלק מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לאשר את הגמול ושכר הטרחה המבוקשים ולהורות על דחיית תביעתה האישית של המבקשת נגד המשיב.

הבקשה המוסכמת נתמכה בתצהירי המבקשת ובא כוחה בהם אושר כי לא קיבלו מהמשיב כל טובת הנאה מעבר למפורט בבקשה.

בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיב הפר את הוראות "חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו – 1996" (להלן: "חוק הפיקוח") ואת התקנות שהותקנו מכוחו, בכך שמכר במינימרקט שבבעלותו מוצרי חלב שונים במחירים הגבוהים מהמחירים המותרים על פי הוראות החוק. בנוסף נטען כי המשיב נמנע מלפרסם בחנותו כנדרש את רשימת המוצרים המצויים בפיקוח על פי החוק. על פי התובענה מדובר ב- 3 מוצרי חלב (חלב תנובה 3% אחד וחצי ליטר , חמאה 200 גרם וגבינה לבנה 5% ) אשר נמכרו ביחד במחיר הגבוה ב-4.1 ₪ מהמותר. סכום התביעה האישי הורכב מנזק ממוני בסך של 4.1 ₪ ומנזק לא ממוני ופגיעה באוטונומיה בסך של 3 ₪ וביחד סך של 7.1 ₪ לאדם. סכום התובענה הכולל הועמד על סך של 1,085,448 ₪. בכתב התביעה נטען בין היתר להפרת חוק הגנת הצרכן, פקודת הנזיקין וחוק לעשיית עושר ולא במשפט.

במסגרת הבקשה להסתלקות הודיעו הצדדים כי הסכימו על מתווה לפיו המבקשת תסתלק מבקשת האישור ותביעתה האישית תידחה. עוד הוסכם כי המשיב ישלם למבקשת גמול בסך של 2,000 ₪ ולבא כוחה שכר טרחה בסך של 9,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לאחר שעיינתי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ובבקשה המוסכמת להסתלקות, החלטתי לאשר את ההסתלקות.

מבקשת ההסתלקות עולה כי המשיב הודיע למבקשת כי בזכות הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, תיקן לאלתר את ההפרות נושא התביעה וקבע את מחירי המוצרים בהתאם למחירים הקבועים בחוק. בנוסף, התחייב המשיב למכור את המוצרים המפוקחים בהתאם למחירים הקבועים בחוק.

בנסיבות אלה של תיקון ההפרות כאמור לעיל ומאחר שבקשת ההסתלקות ממילא אינה מהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה האחרים כך שאין בה כדי למנוע מחבר אחר בקבוצה להגיש בעתיד תובענה באותו עניין, איני רואה צורך במינוי תובע מייצג אחר או בא כוח אחר לקבוצה. מאותם טעמים, איני רואה אף צורך בפרסום נוסף מעבר לפרסום בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים משפטיים כמקובל.

אשר לגמול ושכר הטרחה המבוקשים אציין כי עובדותיו של תיק זה דומות לשני תיקים בהם הוגשו לאחרונה על ידי בא כוח המבקשת בקשות לאישור תובענה כייצוגית. באחד מהתיקים המדובר אף באותה מבקשת (ראו ת"צ 65917-05-18 שיר נ מנחם וכן ת"צ 48895-03-18 מויאל נ' צרכניית "מינימרקט הכפר"). בשני תיקים אלה אישרתי ה סדר הסתלקות תוך שיישמתי את ההנחיות והכללים שנקבעו בפסק דין מקיף שניתן בבית המשפט העליון על ידי כבוד הרכב השופטים עמית , סולברג וברון ביום 5.8.2018 בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול בע"מ (פורסם במאגר משפטי). בכל אחד מפסקי הדין קבעתי כי הגמול למבקשת יעמוד על סך של 1,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד על סך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.

בפסק הדין של בית המשפט העליון נקבעו כללים מנחים לדיון בבקשה להסדר הסתלקות מתוגמלת ואביא מעט מהדברים החשובים שנכתבו על יד כבוד השופטת ברון כדלקמן:
"על פי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, בבוא בית משפט להכריע בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה במסגרת של הסדר הסתלקות מבקשת אישור תובענה כייצוגית, שומה עליו לשקול שני שיקולים עיקריים: ראשית, אם עלה בידי התובע המייצג ובא כוחו להצביע על עילת תביעה לכאורה נגד הגוף הנתבע; ושנית, אם ההליך הייצוגי השיג תועלת עבור חברי הקבוצה. שיקולים אלה נועדו לסייע בידי בית משפט בבואו לוודא כי לא ייפסקו גמול ושכר טרחה לטובת מי שנקט בהליך סרק. כפי שכבר צוין לעיל, התועלת שהניב ההליך הייצוגי צריכה להיות ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה. אחד הפרמטרים שעשויים לשמש את בית המשפט בבואו להעריך את התועלת שצמחה מבקשת האישור, הוא הפער שבין הסעדים שהתבקשו בבקשת האישור לבין הסעד שניתן לקבוצה בסופו של יום במסגרת ההסתלקות" (סעיף 26 לפסק הדין).

ובהמשך: " בצד האמור, הכרעה בבקשת הסתלקות מתוגמלת מחייבת את בית המשפט לשקול גם " שיקולי רוחב" – ובפרט את הסכנות הגלומות בהסתלקות מתוגמלת למוסד התובענה הייצוגית ולציבור בכללותו, כפי שפורטו לעיל, על מנת ששכרו של ההליך הייצוגי לא ייצא בהפסדו. כידוע, גמול ושכר טרחה הם מהכלים החשובים והמשפיעים המסורים בידי בית משפט בעולם התובענות הייצוגיות, ויש אפוא לעשות בהם שימוש מושכל לשם התוויית מדיניות ראויה בהגשה וניהול של הליכים ייצוגיים"

ובהמשך : "יש לתת את הדעת אף לבעיית הנציג הנובעת מכך שעל פי רוב הסדרי ההסתלקות המתוגמלת מוגשים בהסכמת הצדדים, כך שאין מי שישמיע את קולם של חברי הקבוצה שההסדר אינו משרת את עניינם "(סעיף 27 לפסק הדין).

"משהגיעה הערכאה הדיונית לכלל מסקנה כי יש מקום בנסיבות המקרה הקונקרטי לפסוק גמול ושכר טרחה במסגרת של הסתלקות, יש לעשות כן לאורם של העקרונות המנחים הקבועים בסעיפים 22 ו- 23 ל חוק תובענות ייצוגיות. למען הסר ספק אין הכוונה ל"רשימת מכולת" מחייבת, ולערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב בנדון בהתאם לנסיבות המקרה".

ובהמשך: "כאן המקום להבהיר כי הסכומים שעליהם מסכימים הצדדים בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה הם לעולם בגדר המלצה (ראו למשל לשון סעיף 19(ו) ל חוק תובענות ייצוגיות); ובניגוד להליך אזרחי "רגיל", אין לייחס לעצם ההסכמה בעניין זה משקל מיוחד – וזאת בהינתן חוסר אחידות האינטרסים המובנה בין התובע המייצג ובא כוחו לבין חברי הקבוצה בעת ההסתלקות ("בעיית הנציג")" (ראו סעיף 29 לפסק הדין)

בענייננו, עיון בטענות אותן פירטה המבקשת בבקשה לאישור ובתביעתה האישית, מגלה כי אין מדובר בתביעת סרק ול כאורה קיימת למבקשת עילת תביעה מכוחו של חוק הפיקוח על תקנותיו, חוק הגנת הצרכן והחוקים הנוספים מכוחם הוגשה התובענה.

כאמור, בזכות הבקשה לאישור התובענה כייצוגית , תיקן המשיב לאלתר את ההפרות נושא התביעה והתחייב למכור את המוצרים המפוקחים בהתאם לחוק. יש להניח כי לפחות חלק מציבור הצרכנים שניזוק ממשיך לקנות במינימרקט, כך שתיקון ההפרות יצמיח לו תועלת עתידית. יתרה מכך, בפעולתם הברוכה של המבקשת ובא כוחה יש מסר חשוב לבעלי עסקים אחרים דוגמת המשיב להקפיד ולקיים את הוראות החוק. מהאמור לעיל עולה כי הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה הצמיחה תועלת לחברי הקבוצה ולכלל ציבור הצרכנים.

כאמור בפסק הדין שהובא לעיל בבוא בית המשפט להכריע בסוגית הגמול ושכר הטרחה, אחד הפרמטרים שעשוי לשמש לצורך הערכת התועלת שצמחה מבקשת האישור הוא הפער בין הסעדים שהתבקשו לבין אלה שהושגו. יש לשקול גם שיקולי רוחב ולהתחשב בבעיית הנציג ובעובדה כי קולם של יתר חברי הקבוצה לא נשמע. בתיק דנן התבקש סעד כספי לחברי הקבוצה בסך של 1,085,448 ₪ שבסופו של דבר לא ניתן והדברים אף לא הגיעו לכדי בירור. מנגד לא ניתן להתעלם מהתועלת שהצמיחה הגשת התובענה. בנסיבות אלה יש מקום לפסוק גמול ושכר טרחה אולם נחוץ בשל השיקולים הנוספים שהובאו לעיל שלא להפריז בפסיקתם ובכך לצמצם את האפשרות שמכשיר התובענה ייצוגית ינוצל לרעה ויוגשו תביעות סרק שלא לצורך או שההסתלקות תהיה משיקולים של זכיה בגמול ובשכר טרחה מבלי ליתן משקל ראוי לאינטרסים של חברי הקבוצה. בנוסף יש להתחשב בעובדה שההליכים בתיק הסתיימו בתחילתם ואף בטרם התקיים דיון בתיק. לאחר ששקלתי את כל האמור אני סבור שיש לפסוק גמול ושכר טרחה כפי שקבעתי בשני התיקים שהזכרתי לעיל לאור הדמיון ביניהם לתיק דנן ו לפיכך אני מעמיד את הגמול המגיע למבקשת על סך של 1,000 ₪ ואת שכר טרחת עורך הדין על סך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.

סוף דבר, אני מאשר למבקשת ולבא כוחה להסתלק מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולקבל מהמשיב את הגמול ושכר הטרחה כמפורט לעיל. בנוסף אני מורה על דחיית תביעתה האישית של המבקשת נגד המשיב ללא צו להוצאות.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים ולמנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמדר מויאל
נתבע: אפי טחלוב
שופט :
עורכי דין: