ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבדים בע"מ נגד עמי רובין בניה ויזמות בע"מ :

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשת: רבדים (נכסים) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יעקב מ. בויאר ושות'

נגד

המשיבים: 1. עמי רובין בניה ויזמות (1990) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א. נבון
2. אפרים ראט
ע"י ב"כ עו"ד א. גיצלטר
3. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
4. רשם המקרקעין בנתניה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית
המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
מיום 7.12.97 בה.פ. 1559/97
שניתנה על-ידי כבוד השופטת
ש. סירוטה

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ש. סירוטה), ביטל במעמד שני הצדדים צו ארעי שניתן במעמד צד אחד, לפיו מנועים המשיבים 1-2 מעשיית כל דיספוזיציה במקרקעין. כמו כן, נדחתה הבקשה למתן צווים זמניים ונקבע כי הערובה שניתנה בגין הצו הארעי תישאר בתוקפה עד תום הדיון. מכאן בקשת רשות הערעור שלפנינו, במסגרתה ניתנה ב14.12.97-, על-ידי כבוד השופט אור החלטת עיכוב ביצוע.

2. עניין לנו בעסקת קומבינציה, בה רכשה המבקשת (הרוכש) מן המשיבה 1 (הקבלן) נכס מקרקעין שנבנה לפי הסכם הקומבינציה שערך הקבלן עם המשיב 2 (בעל המקרקעין). הפרוייקט קיבל לווי פיננסי של בנק, המשיב 3, שהמציא לרוכשים ערבויות.

3. בית המשפט ביטל את הצו הארעי בעיקר מן הטעם שהוא ניתן על סמך נתונים בלתי בדוקים ובלתי מדויקים, שנמסרו על ידי המצהיר מטעם הרוכש.

4. הסעדים המבוקשים בבקשה זו הם רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש ומניעת רישום תקנון וצו הבית המשותף בנוסח שהוצע, הנוגד - לטענת הרוכש - את זכויותיו על פי הסכם הרכישה ועל פי דין.

הערת האזהרה

הרוכש קיבל את החזקה בנכס. כן קיבל הוא יפוי כוח בלתי חוזר להעברת זכויות הקבלן בנכס לרוכש וערבות בנקאית ובמשך שלוש שנים לא דרש רישום הערת אזהרה. מההסכם בין הקבלן והרוכש עולה, כי הרוכש היה מודע לכך שהפרוייקט נבנה על מקרקעין הרשומים ע"ש הבעלים. כמו כן, מהחלטת בית משפט קמא עולה, כי בידי הרוכש היה עותק מהסכם הקומבינציה. בהסכם הקומבינציה נקבע כי הקבלן רשאי לרשום הערות אזהרה לטובת הרוכשים או לשעבד את זכויותיו במקרקעין לטובת הבנק המלווה את הפרוייקט לווי פיננסי וליתן ערבות בנקאית לרוכשים. הקבלן בחר באופציה השניה דהיינו, לווי פיננסי של הבנק, רישום שיעבוד לטובתו והמצאת ערבות בנקאית לרכושים. הרוכש קיבל את החזקה בנכס. לא נטען כי קיים חשש שתערכנה עסקאות נוגדות, ובמשך שלוש שנים לא נדרש רשום הערת אזהרה. במצב דברים זה אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, שסרב להורות על רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש.

אין באמור כדי לקבוע דבר אשר ליחס שבין הסכם הרכישה לבין הסכם הקומבינציה ולהתנייתו של זה בזה.

מניעת רישום תקנון וצו רישום הבית המשותף

5. בדין נדחתה הבקשה למתן סעד זה, הן משום שרוכשי הדירות האחרות בפרוייקט לא צורפו כצד להליך והן משום שהסכסוך הוא בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שקבע בית משפט קמא (ראו פרק ו1 לחוק המקרקעין התשל"ז1977-).

הערובה וההוצאות

6. הטענה האחרונה מתייחסת לערובה שהושארה בתוקפה ולהוצאות שהוטלו על הרוכש.

תוקפה של ערבות להבטחת נזקיו של מי שהוצא נגדו צו ארעי ובוטל, יכול ותחפוף את משך תוקפו של הצו הזמני או את משך הזמן הדרוש להכרעה שיפוטית בדבר מימוש ההתחייבות, לפי המאוחר (ע"א 732/80 ארנס נ' בית אל, פ"ד לח(2) 649). אם יתברר כי לא נגרם נזק על-ידי הצו הארעי לא תבוא הערובה לכלל מימוש.

לא מצאתי שיש להתערב בהחלטת השארת הערובה בתוקף והוא הדין בהוצאות שהשית בית משפט קמא על הרוכש.

7. הבקשה נדחית. הרוכש ישלם למשיבים 1-2 (שנתנו תשובה משותפת) יחד, סך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, י"ג בשבט תשנ"ח (9.2.98).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97072730.J03


מעורבים
תובע: רבדים בע"מ
נתבע: עמי רובין בניה ויזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: