ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אירנה אנשקוב נגד מלרם - מוקד לשירותים רפואיים בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין
נציג ציבור (עובדים) מר גבריאל נבו
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' צביה דגני

התובעת
אירנה אנשקוב
ע"י ב"כ: עו"ד זהר וכנר
-
הנתבעת
מלרם - מוקד לשירותים רפואיים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אשר שור

פסק דין משלים

בהמשך לפסק הדין החלקי מיום 6.7.2018 ניתן בזאת פסק דין משלים בסוגיית גמול השעות הנוספות המגיע לתובעת.

רקע

1. בפסק הדין החלקי קבענו, כי התובעת זכאית לגמול שעות נוספות. ב העדר תחשיב מבוסס נקבעו ההוראות על פיהן יש לחשב את גמול השעות הנוספות, כדלקמן:

"ראשית, יש לקבוע מהו ערך השעה הממוצע של התובעת בכל תקופת עבודתה. הדבר יעשה בהתאם לחלוקת הסכום ששולם לה בכל משמרת נתונה שפרטיה הומצאו לנו בנספח "ד" לתצהירה (סכום פר משמרת: 35 ש"ח/38 ש"ח x מספר הביקורים) במספר שעות עבודתה בכל משמרת נתונה. להלן תובא דוגמא לאופן החישוב: ...

שנית, ולאחר שיקבע ערך השעה הממוצע, יש לחשב בגין כל אחד מימי העבודה שמידע בגינם הומצא לידינו כאמור בנספח "ד" לתצהיר התובעת, מה היה הקף השעות הנוספות שעבדה, על פי העקרונות הבאים:

בימים א-ה' ובמוצאי שבת: כל שעה מעבר ל-8.6 שעות תחושב על פי 125% מערך השעה הממוצע. ואולם, אם מדובר בעבודה לילה, כלומר: עבודה ששעתיים ממנה או יותר הן בין 22:00 ל-06:00 יחושב גמול השעות הנוספות לאחר 7.6 שעות ויזכה את התובעת בגמול בשיעור 125% מערך השעה הממוצע בגין כל שעה לאחר השלמת 7.6 שעות.

השעתיים הנוספות הראשונות תחושבנה בערך של 125% מערך השעה הממוצע והחל מהשעה השלישית יעמוד ערך השעה על 150%.

עבודה ביום המנוחה השבועי (החל מיום שישי לאחר כניסת השבת ועד צאת השבת), תזכה את התובעת בגמול בשיעור 150% עבור השעתיים הראשונות ו-175% החל מהשעה השלישית".

2. בסיפת פסק הדין החלקי, איפשרנו לתובעת להגיש תחשיב מטעמה על סמך הנחיות בית הדין או להותיר את עריכת התחשיב למומחה שימונה מטעם בית הדין:

"התובעת תודיע בתוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין החלקי האם היא מבקשת לערוך, בעצמה, את תחשיב השעות הנוספות בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל. ככל שהתובעת תבקש להגיש תחשיב, יוגש התחשיב בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעתה. הנתבעת תהא רשאית להגיב לתחשיב בתוך 14 ימים נוספים.

ככל שהתובעת לא תסכים לקבל על עצמה את עריכת התחשיב, ימונה/תמונה מומחה/ית מטעם בית הדין לצורך ביצוע החישובים, אליו יועברו נספח "ד" במלואו וכן כל תלושי השכר של התובעת. בשלב הראשון, כל צד ישא במחצית מעלות חוות דעת המומחה. במסגרת פסק הדין המשלים שינתן לאחר קבלת חוות הדעת, תשקל סוגית ההוצאות בכלל והוצאות חוות הדעת בפרט".

3. ביום 19.8.2018 הגישה התובעת תחשיב מטעמה. עיון בתחשיבה מעלה שהתובעת לא מילאה אחר הוראות בית הדין בכל הנוגע לחישוב גמול השעות הנוספות. אף שהורינו כי יש לערוך חישוב של ערך השעה הממוצע בכל אחת מן המשמרות שעבדה ובגינן המציאה דו"חות ידניים, עשתה התובעת שימוש בדוגמא שניתנה על ידנו בפסק הדין החלקי וערכה חישוביה על פי ערך שעה של 48.28 ₪. נזכיר, כי בפסק הדין החלקי נאמר מפורשות שהחישוב הוצג לצורך הדוגמא בלבד וכדי להקל על הבנת ויישום הוראות בית הדין בכל הנוגע לעריכת התחשיב. פרט לכך, התובעת עשתה שימוש בממוצע חודשי וְלא בממוצע יומי כפי שהורינו.

4. ביום 12.9.2018 הגישה הנתבעת במצורף לתגובתה שני תחשיבים. האחד – כמפורט בסעיף 6 לתגובה – המב וסס על חישוב שכרה של התובעת כולל השעות הנוספות בהפחתת השכר ששולם לתובעת כמפורט בתלוש השכר. השני – כמפורט בסעיף 7 לתגובה - בהתאם להוראות שניתנו על ידנו בפסק הדין החלקי.

5. בתשובה לתגובה טענה התובעת כי יש להתעלם מהתחשיב שהציגה הנתבעת בסעיף 6 לתגובתה משזה לא נעשה בהתאם להוראות בית הדין. בנוסף טענה התובעת, כי היא זכאית לגמול שעות נוספות בגין 19 החודשים בגינם הוגשה התביעה ולא רק בגין 10 החודשים בגינם הציגה את הדו"חות הידניים שנשמרו אצלה.

6. התובעת ציינה בתשובתה, כי "החוק והפסיקה מורים כי הנטל להוכחת כמות השעות הנוספות מוטלת על הנתבעת" (ר' סעיף 4 לתשובה) ומשעבדה התובעת באותה מתכונת כל התקופה, יש לערוך את החישוב בגין 19 חודשים.

הכרעה

7. לאחר עיון בתחשיבי הצדדים וטענותיהם, אנו מאמצים את חישובי הנתבעת שפורטו בסעיף 7 לתגובתה ונערכו בהתאם להוראות שנקבעו בפסק הדין החלקי, בכפוף להתאמתם לאמור להלן.

8. מאחר ותחשיב התובעת לא עלה בקנה אחד עם ההוראות שפורטו על ידנו לצורך עריכת התחשיב בפסק הדין החלקי, לא ניתן לקבל אותו. מאותו טעם, גם אין לקבל את התחשיב שהציגה הנתבעת בסעיף 6 לתגובתה. אף הנתבעת עצמה מודה בסעיף 6 לתגובה, כי מדובר בתחשיב שהוא , לדעתה , הדרך הנכונה ביותר לחשב את זכויות התובעת, אך לאו דווקא בהתאם להוראות פסק הדין החלקי.

9. ואולם, צודקת התובעת, כי העדרם של דו"חות נוכחות ליתרת החודשים בגינם לא נשמרו בידה דו"חות ידניים אינו אמור לעמוד לה לרועץ שהרי הוכיחה מעבר לכל ספק סביר, כי עבדה שעות נוספות ושעות לילה רבות ובימי המנוחה השבועית ולא קיבלה בגינן גמול .

10. הנתבעת, עליה מוטל היה הנטל בתק ופה הרלבנטית להוכיח את הקף שעות עבודתה של התובעת, כשלה במשימתה משלא עלה בידה להציג רישומי נוכחות אמינים של שעות עבודתה של התובעת.

11. בנסיבות אלה, יש להכפיל את ממוצע גמול השעות הנוספות שחושב על ידי הנתבעת בסעיף 7 לתגובתה, במלוא התקופה בגינה נתבע הגמול (19 חודשים). מאחר וחישובי הנתבעת בסעיף 7 לתגובה נערכו בגין 12 חודשים בגינם הומצאו דו"חות ידניים , תהא התובעת זכאית לגמול שעות נוספות בשיעור 20,788.77 ₪ כמפורט להלן:

13,129.75 ₪ x 19 חודשים
12 חודשים

סוף דבר

12. הנתבעת תשלם לתובעת גמול שעות נוספות סך של 20,788.77 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד תשלום הסכום לתובעת וזאת בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידי הנתבעת.

13. לאחר שנתנו דעתנו להעדרם של דו"חות הנוכחות ומשמעות מחדל זה על תוצאות ההליך, כמו גם בהתחשב בסכום הכולל שנפסק לטובת התובעת ביחס לסכום התביעה, אנו מחייבים את הנתבעת לשאת בהוצאות התובעת בסך של 8,000 ₪, אשר תשולמנה בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק דין זה לידי הנתבעת.

ניתן היום, כ"ב תשרי תשע"ט, (01 אוקטובר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר גבריאל נבו
נציג ציבור עובדים

יפית זלמנוביץ גיסין, שופטת

גב' צביה דגני
נציגת ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: אירנה אנשקוב
נתבע: מלרם - מוקד לשירותים רפואיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: