ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלן אהל נגד דניאל פרץ :


בפני כבוד ה רשמת בכירה כרמית חדד

התובעים:

  1. הלן אהל
  2. אברהם אהל

נגד

הנתבע:
דניאל פרץ

החלטה

לאחר שהוגש כתב תביעה מתוקן על ידי התובעים על פי החלטה מיום 19.03.2018 יש להידרש לשתי בקשות התלויות ועומדות: האחת היא בקשת התובעים לפיצול סעדים והשניה היא בקשת הנתבע להעברת הדיון בתובענה לבית משפט השלום.

רקע:

1. התובעים בתיק זה , ה"ה הלן ואברהם אהל, ( להלן:"התובעים") הגישו כנגד הנתבע, עו"ד דניאל פרץ (להלן:"הנתבע") ביום 02.08.2017 תובענה בבית משפט לתביעות קטנות להשבת שכר הטרחה ששילמו לו בסך של 20,000 ₪.

על פי הטענה, בין הצדדים נחתם הסכם שכר טרחה כולל בשנת 2011 אשר הסדיר בין היתר ייצוגם של התובעים על ידי הנתבע בתיק 1734/07 שעניינו סכסוך שכנים וכן טיפול בהליכי תיקון צו רישום בית משותף ושינוי התקנון. התובעים טוענים כי במהלך הייצוג דרש הנתבע תשלום כספים מעבר לאשר נקבע בהסכם שכר הטרחה והודיע באופן חד צדדי על התפטרותו מייצוג באופן שחייב את התובעים להתקשר בהסכם שכר טרחה עם עו"ד אחר.

במסגרת כתב התביעה גם עתרו התובעים לפיצול סעדים שיאפשר להם לתבוע בנפרד בגין הפרת ההסכם או אי ביצועו במלואו על ידי הנתבע ובגין נזקיהם העתידיים.

2. הנתבע הגיש בקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום בטענה שהיקף כתב התביעה המחזיק 9 עמודים ו – 15 נספחים אשר מצריכים הבאת עדויות בהיקף מתאים אינם תואמים הליך בבית משפט לתביעות קטנות.

התובעים מתנגדים לבקשה שכן לטענתם אין המדובר בעניין עקרוני או בעניין המצריך הבאת מומחים או עדויות רבות.

3. הנתבע הגיש כתב הגנה במסגרתו טען כי תחילת ייצוגם של התובעים בהליך היה על ידי עו"ד אחר וכי הנתבע התקשר עימם בהסכם שכר הטרחה לאור מצג שהניחו בפניו לפיו הם מבקשים לסיים הסכסוך המשפטי בהליך של גישור.

הנתבע טוען כי בנם של התובעים שהוא בעל השכלה משפטית אולם אינו עו"ד, התערב וחיבל בהליך המשפטי תוך העברת מאות הודעות דוא"ל אלקטרוני מסמכים ותמונות וזאת גם כאשר התובעים התחייבו שיחדל מעשות כן.

התובע טוען כי בשל שינויים עובדתיים שנוצרו בשטח על ידי בעל הדין שכנגד בתובענה בה ייצג הנתבע את התובעים, נדרש הנתבע להגיש כתב תביעה מתוקן ולאחר מכן בשל עובדות נוספות התבקש גם להגיש כתב תביעה מתוקן נוסף.

לטענת הנתבע, לאחר שבנם של התובעים שב וסיכל המשך ניהולו התקין של ההליך הוא הודיע לתובעים כי אינו יכול להמשיך בייצוגם אולם לבקשתם שב בו מן ההודעה. הנתבע טוען כי על אף האמור, וכשלושה חודשים לאחר מכן, הודיע בנם של התובעים כי התובעים החליטו לשכור שירותיו של עו"ד אחר ואף מסר לו את שמו. הנתבע טוען כי בעקבות אותה הודעה מסר הנתבע לבית המשפט הודעת התפטרות.

התובעים הגישו כתב תשובה לכתב ההגנה.

5. לדיון מיום 19.03.2018 התייצבו התובע ובנו ללא התובעת. הנתבע התייצב יחד עם עו"ד סער שהוא עד מטעם הנתבע. התובע טען כי במסגרת כתב התשובה הגדיל את סכום התביעה וכלל בו גם את שכר הטרחה ששולם לעורך דין נוסף והצדדים טענו גם לעניין פיצול הסעדים.

בסיום הדיון ועל מנת לאפשר לתובעים לשקול הגשת תביעה בגין מלוא נזקיהם ניתנה לתובעים האפשרות להגיש כתב תביעה מתוקן.

ביום 24.04.2018 הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן במסגרתו עתרו לחיוב הנתבע בתשלום הסך של מעל 29,000 ₪ במסגרתו הוסיפו לתביעתם סכום ששולם על ידם לעו"ד נוסף אולם הותירו על כנה את עתירתם לפיצול סעדים.

דיון והכרעה:

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובאשר הוגש בתיק זה מצאתי לדחות את בקשת התובעים לפיצול סעדים וכן לדחות את בקשת הנתבע ל העברת הדיון לבית משפט השלום.

פיצול סעדים:

7. טענת התובעים בעניין זה היא כי התביעה דנן היא להשבה ופיצוי בגין עבודות שהתובע לא ביצע בפועל בעוד הם מבקשים לאפשר להם להגיש תביעה נפרדת בגין רשלנותו של הנתבע והנזקים שטרם התגבשו בגינה.

8. הכלל הוא כי על התובע לתבוע את כל הנזקים שנגרמו לו בגין עילת תביעה מסויימת במסגרת תביעה אחת ואם לא עשה כן מנוע הוא מלשוב ולתבוע את אשר החסיר.

עוד נפסק כי "עילה" בהקשר זה "היא כל אשר בלשון בני אדן נחשב לסיבה הדומיננטית של התביעה או התביעות שהוגשו" (ע"א 477/68 הופמן נ' מיכאלי פ"ד כג(2) 52). וכן כי "לצרכי בחינתה של "זהות העילה" המבחן הוא רחב ביותר והשיקול המנחה הוא שהנתבע לא יוטרד בתביעות שונות בגין אותו מעשה וככל שהתובע אינו ממצה את זכותו למלוא הסעד רואים אותו כמוותר על היתרה והוא מנוע מתביעת החלק הנותר בתביעה נפרדת לאחר מכן. הדבר חשוב הן משיקולי צדק כלפי הנתבע, הן משיקולי יעילות, כדי למנוע סדרות נמשכות של התדיינויות"[רע"א פלונית נ' מנחם שמריהו (פורסם בנבו 05.03.2014) ].

9. יחסי השליחות בין הצדדים הסתיימו בהפסקת הייצוג בדצמבר 2013, היינו לפני קרוב לחמש שנים. אף ההליך המשפטי שלשמו בין היתר נשכרו שירותיו של הנתבע הסתיים זה מכבר (הגם שלטענת התובעים עליהם להשלים פעולות משפטיות נוספות שהנתבע התחייב לבצע עבורם).

לאור האמור לעיל הרי שמן הראוי לכלול את מלוא טענותיהם של התובעים כלפי הנתבע במסגרת הליך אחד הדן בכל ההיבטים של הייצוג על ידי הנתבע.

10. ודוקו, יש להבחין בין נזקים שטרם התגבשו לבין נזקים עתידיים. נזקים שטרם התגבשו עשויים להצדיק בנסיבות מסויימות מתן היתר לפיצול הסעדים אולם בענייננו נזקיהם הנטענים של התובעים התגבשו וידועים זה מכבר אלא שעל פי הטענה יידרשו התובעים לשלם אותם בעתיד, כגון עלויות שכירת שירותי עורכי דין נוספים להשלמת הפעולות המשפטיות להם התחייב הנתבע בהסכם. נזקים נטענים אלו אינם נזקים שטרם התגבשו, אלא נזקים שהתגבשו ואשר התובעים לכאורה יידרשו לשאת בהם בעתיד. נזקים אלו ניתנים לתביעה כבר כעת תוך הוכחת שוויים בדרכים המקובלות.

הא ראיה כי התובעים כבר העריכו באופן חלקי נזקים עתידיים נטענים אלו וציינו אותם בס' 35 לכתב התביעה המתוקן על דרך של הצגת הצעת מחיר.

11. בנסיבות האמורות נוכח פרק הזמן שחלף מאז סיום יחסיהם החוזיים של הצדדים הרי שאין מקום להתיר לתובעים לתבוע נזקיהם הנטענים חלק אחר חלק אלא עליהם לכלול מלוא הסעדים בגין הייצוג, טיבו ונסיבות הפסקתו במסגרת הליך אחד כולל.

12. משכך, בקשת התובעים לפיצול סעדים נדחית. מקום בו התובעים טוענים לנזקים בסכומים שמעבר לסכום התביעה עליהם לכלול מלוא נזקיהם במסגרת תובענה אחת וככל שהיקף הנזקים הכולל עולה על הסכום המקסימלי הניתן לתביעה בבית משפט לתביעות קטנות יש להגישה לערכאה המוסמכת לדון בה.

העברת הדיון בתובענה לבית משפט השלום:

13. התובע טוען כי עניינה של התובענה מורכב וכי אורך כתבי הטענות יש בו כדי להעיד על מורכבות העניין ועל כן התובענה אינה מתאימה לדיון בבית משפט לתביעות קטנות ויש להורות על העברתו לבית משפט השלום.

14. אין חולק כי סכום התביעה ועניינה עומדים בתנאים לשם הגשתה לבית משפט לתביעות קטנות.

עיון בכתבי הטענות על צרופותיהם מלמד כי על אף ניסוח כתבי הטענות באריכות (לעיתים שלא לצורך), ועל אף הגשת כתבי תשובה שברובם חוזרים על טענות התובעים בכתב התביעה הרי שלגופו של עניין, על פי כתב התביעה המתוקן כפי שהוגש עניינה של התובענה אינו מורכב ויש לבחון במסגרתו בעיקר את היקף התחייבות הנתבע למתן שירותים משפטיים, נסיבות הפסקת הייצוג (ככל שהדבר נדרש), היקף העבודה שבוצעה בפועל והאם יש להורות על השבה/ פיצוי בהתאם להוראות הסכם שכר הטרחה והדין החל.

הגם שיכול שבמסגרת הליך זה תידרש שמיעת עדים נוספים הרי שהיקפם אינו גדול ואין חולק כי העדים העיקריים הם הצדדים להליך.

תביעות מעין אלו מתבררות בבית משט לתביעות קטנות באופן תדיר, ולא מצאתי כי מאפייניה של תובענה זו מצדיקים העברתה לבית משפט השלום.

יש לציין כי מטרת בית משפט זה הוא לאפשר לאזרח למצות זכויותיו בתביעות שסכומן אינו גדול תוך חסכון בהוצאות הכרוכות בניהול ההליך המשפטי על דרך של פישוט הליכים, והעברת הדיון לבית משפט השלום תסכל מטרה זו שלא לצורך.

הדברים אמורים כמובן בכל הנוגע לתביעה במתכונתה הנוכחית ועל פי המסכת העובדתית כפי שמונחת כעת בפני בית המשפט וככל שייערכו שינויים כאלו ואחרים במסד העובד תי או הראייתי או בהיקף התובענה והטענות הכלולות בה יכול שבית המשפט יידרש לעניין בשנית.

משכך אני דוחה את בקשת הנתבע להעברת הדיון לבית משפט השלום.

סוף דבר:

15. הבקשה לפיצול סעדים נדחית.

הבקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום נדחית.

לנוכח דחיית בקשת כל צד איני עושה צו להוצאות.

התובענה נקבעת לדיון במעמד הצדדים ליום 30.01.2019 שעה 11:30.

מובהר כי במועד זה יישמעו הראיות עד תום וכי על כל צד להביא עימו לדיון כל ראיה ולדאוג להתייצבותו של כל עד רלוונטי להוכחת טענותיו.

בטרם סיום, מצאתי לציין כי על מנת לעבור על מלוא החומר שהוגש לתיק בית המשפט במסגרת הליך זה ובשל החלטות שנדרשו בהליכים אחרים, חלקם דחופים, נדחה מתן ההחלטה בבקשות שבתיק זה לסיום תקופת הפגרה ועם הצדדים הסליחה.

ניתנה היום, ד' תשרי תשע"ט, 13 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הלן אהל
נתבע: דניאל פרץ
שופט :
עורכי דין: