ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברה האחים בוסקילה בע"מ נגד לחיאני מוטי מרדכי :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

מבקשת – נתבעת

חב' האחים בוסקילה בע"מ

נגד

משיבים- תובעים

  1. לחיאני מוטי מרדכי
  2. לחיאני ליאת

החלטה

1. לפני בקשת המבקשת לעיכוב ההליך בתובענה דנן והעברתו לדיון בפני בורר בהתאם לסעיף 5(א) לחוק הבוררות , תשכ"ח -1968 ( להלן: "חוק הבוררות").

2. ברקע הדברים תביעת המשיבים כנגד המבקשת בגין הפרת תנאי הסכם מכר דירה אשר נחתם בין הצדדים עת למשיבים טענות , בין השאר בגין ליקויי בניה אשר לא תוקנו ע"י המבקשת לרבות בגין שטח הדירה אשר הוצמד לדירתם בחסר, וכפועל יוצא עותרים לפיצוי כספי מוסכם וכן בגין עגמת נפש.

3. בפתח טענותיה בכתב ההגנה ( סעיפים 1.1-1.3 ) מעלה המבקשת טענה בדבר הסכמת הצדדים לה ביא בפני בורר מחלוקות אשר התעוררו בין הצדדים , לרבות המחלוקות מושא כתב התביעה, הן לעניין ליקויי הבניה הנטענים והן לעניין שטח הגינה החסר, לרבות אף הפיצוי הכספי , ככל שיימצא כי הופרו תנאי הסכם המכר. המבקשת מפנה לסעיף 5.12 לתנאי הסכם המכר הקובע את דבר ההפניה לבוררות ( להלן: "תניית הבוררות" ) וכן לשטר הבוררות אשר נחתם בין הצדדים וצורף כנספח ו' להסכם המכר ( נספח א' לבקשה דנן , להלן: "שטר הבוררות" )) .

4. במסגרת הבקשה לעיכוב ההליך והעברת הדיון להליך בוררות טוענת המבקשת כי משעולה מחלוקת בין הצדדים, כפופים הם לתניית הבוררות המחייבת אותם וכן מחוייבים הם לאמור בשטר הבוררות המהווה אף הוא, כטענת המבקשת, חלק מתנאי הסכם המכר, עליו חתמו המשיבים בידיעה ברורה . (סעיף 6 לבקשה).

5. מנגד , במסגרת תגובתם טוענים המשיבים כי יש לדחות את הבקשה מהטעם כי כתב התביעה כולל טענות אשר אינן נכללות בתניית הבוררות כגון דרישה לתשלום פיצויים מוסכמים וכן עגמת נפש בגין ליקויי הבניה ואף השבת הוצאות, אשר לטעמם אינם בסמכות הבורר ולפיכך אין כל הצדקה לפיצול ההליך בפני פורומים שונים.
6. עוד מעלים המשיבים טענה כי הקבוע בשטר הבוררות יש בו כדי להפלות ם ולקפח את זכויותיהם אל מול המבקשת, עד כי יש לראות באמור בו משום "תנאי מקפח" כלשון סעיף 3 לחוק החוזים האחידים , תשמ"ג – 1982 ( להלן: "חוק החוזים האחידים" ) ולהורות על ביטולו בהתאם להורות על דחיית הבקשה.

7. טרוניית המשיבים מתמקדת בסייפת שטר הבוררות הקובעת כדלהלן:

" היה וייפסק על ידי הבורר כי בדירה ישנם ליקויים , יהיה המוכר רשאי לתקנם על פי הוראות ההסכם וככל שידרש. בהתאם לשטר הבוררות הבורר מחוייב לאפשר לחברה לתקן את הליקויים בעצמה. "

8. לטענת המשיבים יש האמור בשטר הבוררות משום תנאי מקפח בחוזה אחיד אשר נוסח מטעם המבקשת עבור לקוחותיה. הטעם לכך הוא כי המבקשת פועלת מראש לבטל את זכות לקוחותיה לדרוש פיצוי כספי חלף ביצוע תיקונים בעין על יד ה. בדירתם, זאת אף אם מצא הבורר לקבוע כי הפ רה את חובתה על פי דין , בין אם לבניה ראויה ובין אם בתיקון הליקויים בזריזות הראויה ואף אם מצא הבורר לקבוע כי אבד אמון המשיבים בה ואינם חפצים להתיר כניסתה לדירתם.
לטעמה בעצם כבילת ידי הבורר מראש לפסיקת סעד של תיקונים בלבד ע"י המבקשת, יש איפוא משום תנאי מקפח כאמור לעיל.

9. בתשובתה טוענת המבקשת כי כלל טענות כתב התביעה מסורות לסמכות הבורר במסגרת שטר הבוררות , לרבות פיצוי בגין עגמת נפש הנילווה להפרת תנאי הסכם המכר לכאורה. עוד טוענת כי אין לקבל את הטענה כי האמור בסייפת שטר הבוררות מהווה משום תנאי מקפח בחוזה אחיד שכן מלכתחילה אין לראות בהסכם המכר משום חוזה אחיד , זאת בהינתן כי הינו נתון לשינויים במסגרת המו"מ בין הצדדים עובר לחתימתו והראיה כי אף נחתמה תוספת להסכם המכר ובה פורטו שינויים בסעיפיו.
עוד מעלה טענה כי לאור האמור לא נמצא "טעם מיוחד" כלשון סעיף 5(ג) לחוק הבוררות , אשר ימנע את עיכוב ההליך והעברתו לדיון בפני בורר בהתאם.

10. לאחר שקלתי את טענות הצדדים מצאתי לדחות את הבקשה להורות על עיכוב הדיון והעברתו להליך של בוררות.
ככלל מצאתי טעם של ממש בטענת המשיבים כי יש לראות באמור בסייפת שטר הבוררות לפיה מחויב הבורר לקבוע כי הליקויים בדירת המשיבים יתוקנו בידי המבקשת בלבד, כדי לפגוע בזכותם לשכנע את הבורר כי זכאים הם לפיצוי כספי חלף ביצוע התיקון בעין ככלל, ובידי המבקשת בפרט גם אם שוכנע הרי שאין בסמכותו לפסוק כך.
בסעיף 13 לתגובתם תמכו המשיבים את טענם בפסיקה הנוהגת לפיה אין לכפות על דיירים את כניסת הקבלן לביצוע תיקונים וכי זכות המבקשת לביצוע תיקונים אינה אלא זכות במובן השלילי במובן זה שלא תחוייב בהוצאה גדולה מזו אשר היתה נגרמת לה , לו בוצעו התיקונים על ידה. מצאתי כי בעניין זה הדין עם המשיבים וברי כי הגבלת שיקול הדעת של הבורר מראש יש בה משום פגיעה מהותית בזכויותיהם ככל שיתקיים הליך הבוררות על פי תנאי שטר הבוררות.

11. באשר לטענה כי אין לראות בהסכם המכר משום חוזה אחיד כלשון חוק החוזים האחידים בהינתן כי שונו חלק מתנאיו וצורפה לתנאיו תוספת בהתאם, נפנה לקביעת בית המשפט בעניין ת"א (ת"א) 1494/97 אלי סרביה נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ ( פורסם באתרים) שם נקבע כי חוזה מכר דירה הינו בבחינת חוזה אחיד אשר עלול להיות גלום בו תנאי מקפח ( שם ב פסקה 14, עמ' 8 ) וכן בעניין ח"א (י-ם) 35070-02-11 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נ' אחוזת בית- מרכז מסחרי ודיור לגיל הזהב ( שם בפסקה 11 , עמ' 10 ), שם נקבע :

" למעשה, די בכך שלא מתקיים משא
ומתן, ולו רק בחלק מהמקרים, על מנת שנוסחו של החוזה ייחשב לאחיד ...אף אם מתקיים משא ומתן הרי לא נטען כי במסגרת משא ומתן כזה נדונים תמיד כל תנאי החוזה. על פי הגדרת "חוזה אחיד" בסעיף 2 לחוק, די בכך שמקצת תנאי החוזה נקבעו מראש בידי הספק על מנת שהחוזה ייחשב לאחיד".

יותאם כי ככלל אין באמור לעיל כדי למנוע מעם המבקשת להוכיח כי תנאי כזה או אחר בהסכם המכר הינו תולדה של מו"מ ממשי וספציפי אשר התקיים בין הצדדים, אזי לגבי אותה תניה ספציפית תישלל תחולת חוק החוזים האחידים, להבדיל מתניות אחרות בהסכם ( ר' ח"א 702/06 היועמ"ש נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ , כפי שצוטט שם, בפסקה 11, בעמ' 11) . במקרה דנן לא נטען כי נוסח שטר הבוררות וסייפת האמור בו, הינו תולדה של מו"מ בין הצדדים ולפיכך אין לטעון כי אינו נכלל בגדרו של חוק החוזים האחידים כאמור.

12. משנמצא כי שטר הבוררות "נגוע" בתנאי מקפח על פי חוק החוזים האחידים ומשנטען ע"י המבקשת עצמה כי שטר הבוררות מהווה חלק מתנאי הסכם המכר וסעיף 5.12 להסכם בפרט, הרי שבהתאם לסעיף 3 לחוק מצאתי לקבוע כי הינו בטל ולפיכך ואף בהתאם לסעיף 5 (ג) לחוק הבוררות נמצא טעם מיוחד כי הסכסוך לא יועבר לדיון בבוררות.

התוצאה היא איפוא כי הבקשה לעיכוב הדיון , נדחית.

באשר להוצאות הבקשה ולאחר ששקלתי אף את טענת ב"כ המבקשת כי שטר הבוררות לא צורף מלכתחילה לכתב התביעה, מצאתי כי אלה יקבעו בתום ההליך.

בתוך 10 ימים יודיע ב"כ המבקשת באם בדעתו להגיש חוות דעת מטעמה וככל שתוגש ייעשה כן בתוך 30 יום מהיום בתיאום עם ב"כ המשיבים לעניין ביקור בדירה.

הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 22.10.18 בשעה 10:00

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברה האחים בוסקילה בע"מ
נתבע: לחיאני מוטי מרדכי
שופט :
עורכי דין: