ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דבורית קלדרון נגד בית חב"ד כרמל צרפתי חיפה שע"י צעירי אגודת חב"ד :

בפני כבוד השופטת מעין צור

המבקשים

  1. דבורית קלדרון
  2. נועם קלדרון
  3. אליעזר טרקל
  4. רות טרקל דאבר
  5. עירית פסקל
  6. עמיר ברסלר

נגד

המשיבים

  1. בית חב"ד כרמל צרפתי חיפה שע"י צעירי אגודת חב"ד
  2. טקסוס (יו) נכסים בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבות:
א. לבצע עבודות בניה בדירה ו/או בגלריה ו/או במקלט שבבעלות משיבה מס' 2 (להלן: "טקסוס"), והושכרו למשיבה מס' 1 (להלן: "העמותה").
ב. להפעיל במקום גן ילדים ו/או בית ספר.
הבקשה הוגשה מבלי שהוגשה תביעה, אך צוין בה כי בכוונת המבקשים להגיש תביעה לצו מניעה קבוע, זהה לצו המניעה הזמני המבוקש.
המבקשים הם בעלי דירות בבית משותף בשדרות הנשיא 93ב בחיפה. טקסוס הינה בעלת נכס בקומת הקרקע בבניין (להלן: "הגלריה"), וכן דירה בקומה הראשונה בבניין (להלן: "הדירה") . מדובר בבית משותף בעל שני אגפים, באחד נמצאות דירות המבקשים, ובשני נמצאים נכסיה של טקסוס. לפי תקנון הבית המשותף, מתנהלים שני האגפים בנפרד. באגף שבו נכסיה של טקסוס קיים מקלט משותף לנכסים אלה.
ביום 1.8.18 השכירה טקסוס את הדירה למר שלום יהודה ליב גינזבורג, לצורך מגורים. כמו כן השכירה טקסוס את הגלריה לעמותה, בהסכם שכירות נפרד. בהסכם השכירות של הגלריה נקבע כי מטרת השכירות הינה לצורך ניהול גן ילדים, וניתנה אפשרות, בהתקיים תנאים מסוימים, לנהל במקום כיתה אחת לתלמידי כיתה א'.
ביום 2.9.18, בפתח שנת הלימודים תשע"ט, הגישו המבקשים את הבקשה. לטענתם, מנהלת העמותה במקום גן ילדים ללא רישיון, ויתכן כי בכוונתה אף לנהל במקום בית ספר ללא רישיון. לצורך כך מבוצעות עבודות בניה בדירה ובגלריה. לטענת המבקשים, מדובר בשימוש חורג במקרקעין, דבר המחייב היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") . עוד טוענים המבקשים, כי גן הילדים מהווה מטרד. לטענתם, עיריית חיפה אינה ממלאת את תפקידה, ונמנעת מלהפעיל את סמכויותיה ולסגור את הגן המתנהל בניגוד לחוק, ומכאן פנייתם לבית המשפט.
בהחלטתי מיום 2.9.18 דחיתי את הבקשה ליתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, וקבעתי דיון במעמד הצדדים. כמו כן, לנוכח טיבן של הטענות שבהן עסקינן – ניהול גן ילדים, ואולי אף בית ספר, ללא רישיון כדין, הוריתי גם למדינת ישראל – משרד החינוך (להלן: "משרד החינוך") להגיב לנטען בבקשה.
משרד החינוך הגיש תגובה, שבה טען כדלקמן:
"מאחר שקיימת חובה לקבל רישיון לפתיחת גן ילדים מכוח סעיף 3 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, בחן המשרד האם קיים רישיון להפעלת הגן בכתובת שדרות הנשיא 93ב בחיפה. מבדיקה ראשונית במערכת הרישוי עולה כי ברח' הנשיא בחיפה אין גן שפועל ברישיון או שהוגשה לגביו בקשה לרישיון".
לפיכך ביקש ב"כ משרד החינוך לפטור אותו מהתייצב לדיון, וביום 5.9.18 נעתרתי לבקשתו.
ביום 6.9.18 התקיים דיון במעמד הצדדים.
בפתח הדיון הודיעו המבקשים, כי הואיל והדירה הושכרה למטרות מגורים, הם חוזרים בהם מהבקשה לגביה.

דיון והכרעה
הבקשה לאסור עבודות בניה
דין הבקשה בנושא זה להידחות, שכן לא מצאתי כי למבקשים עילת תביעה שבסמכותו של בית משפט זה. כידוע, בענייני בניה קיימים שני סוגים של טענות אפשריות: האחד – טענות כי הבניה המבוצעת פוגעת בזכויות קנייניות (למשל: במקרה שבו מתבצעת בניה תוך פלישה לשטח של אחרים) – טענות שהינן בסמכותם של בתי המשפט; השני – טענות תכנוניות – שהינן בסמכות רשויות התכנון והבניה (ראה, למשל: רע"א 3851/11 יוסף נדב נ' אביעד לוי (7.6.11) בפסקה 5 להחלטה). במקרה זה אין בבקשה כל טענה לפגיעה בזכויות קנייניות של המבקשים בעצם ביצוע הבניה .
יתירה מכך: לטענת המשיבות, העבודות המבוצעות הינן עבודות שאינן טעונות היתר בניה. ואילו לטענת המבקשים, בוצעו גם עבודות הטעונות היתר, כגון: הגדלת חלונות. אף אם יש ממש בטענות המבקשים, עליהם להעלות טענותיהם אלה בפני רשויות התכנון והבניה המוסמכות.
לפיכך אני דוחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני המונע את המשך עבודות הבניה.
הבקשה למנוע הפעלתו של גן הילדים
בתגובתה לבקשה טענה העמותה, כי הגישה בקשה לעיריית חיפה (להלן: "העיריה") לשינוי יעוד ולשימוש חורג לגבי הגלריה, על מנת שניתן יהיה לנהל בה גן ילדים. עוד טענה העמותה, כי הגישה גם בקשה כנדרש למשרד החינוך, וכי היא מתנהלת מול גב' ירדנה אלון, מנהלת החינוך הממלכתי דתי.
אלא שבעוד שלמקרא תגובתה של העמותה התקבל הרושם כי העמותה פועלת לקבלת האישורים הנדרשים לצורך הפעלת הגן, בדיון הסתבר כי העמותה לא המתינה להחלטת הגורמים המוסמכים, אלא החלה כבר להפעיל במקום גן ילדים, בתחילת שנת הלימודים. מנהל העמותה מסר בדיון, כי כיום מונה הגן שבעה ילדים. העמותה טענה כי העיריה היא שאמרה לה לפתוח את הגן עוד בטרם קבלת היתר, וכי ההיתר יינתן בהמשך. לטענתה, הנוהג בעיריה הוא להגיש בקשה להיתר, ובמקביל להתחיל לפעול. העמותה הוסיפה וטענה כי העיריה הפנתה ילדים לגן, ושלחה לה ציוד. הגורם בעיריה שעשה כך, לטענתה, הוא סגן ראש העיר, מר אבוחצירה.
ביום 12.9.18, מיד בתום חופשת ראש השנה, שיגרו המבקשים לבית המשפט "מודעת עדכון", שאינה נתמכת בתצהיר, שלפיה לאחר הדיון הבחינו במספר ילדים גדול משבעה, ולהערכתם מדובר ב-10-15 ילדים. עוד הם מציינים, כי שמעו סייעת קוראת לילדים בחצר, כי "ילדי כיתה א' מתבקשים להיכנס לכיתה" , עובדה שעשויה להצביע על הפעלת בית ספר.
בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 , שניים הם התנאים שעל מבקש סעד זמני להוכיח על מנת לזכות בבקשתו: האחד – על המבקש להוכיח קיומה של זכות לכאורה שעל בסיסה זכאי הוא לסעד זמני עד תום הדיון בתובענה. במסגרת זו על המבקש להצביע על סיכויים טובים לזכות בהליך העיקרי, או לכל הפחות על קיומה של שאלה רצינית העומדת לדיון. השני – על המבקש להראות שמאזן הנוחות נוטה לטובתו, דהיינו שהנזק שייגרם לו מאי מתן הצו עולה על הנזק שייגרם למשיב אם הצו יינתן (ראה: א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט-2009) מעמ' 521).
לאחר בחינת טענות הצדדים נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות, הואיל ולא מצאתי כי במצב הדברים הנוכחי עלה בידי המבקשים להצביע על קיומה של עילת תביעה על כל רכיביה.
לטענת המבקשים, יש להם עילת תביעה הואיל ובנכס נעשה שימוש חורג ללא היתר, והואיל וקיומם של גן ילדים או בית ספר במקום מהווה מטרד.
באשר לטענה הראשונה – אכן קיימות נסיבות שבהן שימוש חורג בדירת מגורים לצורך גן ילדים, ללא היתר כדין, יקים לשכנים עילת תביעה מכוח עוולה של הפרת חובה חקוקה, לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") (ראה בעניין זה פסק דינו המקיף של השופט גולדקורן בת"א (חי') 23490-09-14 עמית נ' הגן של רחל פרח (15.5.18)). ואולם אחד מיסודותיה של העוולה הוא נזק שנגרם. בשלב זה אין ביכולתם של המבקשים להצביע על נזק כזה. אזכיר כי הבקשה הוגשה עוד לפני תחילת שנת הלימודים, דהיינו לפני שהחל הגן לפעול במקום ולפני שנגרם נזק כלשהו . מאז פתיחת שנת הלימודים חלפו ימים אחדים בלבד, שבהם פועל במקום גן ו/או בית ספר בהיקף מצומצם, שלמבקשים עצמם עוד לא ברור מהו. לפיכך, אפילו לפי הגישה המקילה, ש לפיה לצורך הוכחת נזק די להצביע על אי נוחות, לא הצביעו המבקשים על נזק שנגרם להם. טענותיהם מתמקדות בנזק פוטנציאלי, ובכך אין די.
אוסיף כי כל טענה לקיומו של נזק תבחן, אם יגישו המבקשים תביעה, אל מול יעודו הנוכחי של הנכס – גלריה.
מטעם זה לא עלה בידי המבקשים להצביע, בשלב זה, גם על קיומה של עילת תביעה מכוחם של דיני המטרדים. סעיף 44(א) לפקודת הנזיקין, שעניינו מטרד ליחיד, קובע:
"מטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפושים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק".
כאמור, המבקשים לא הצביעו על נזק שנגרם להם, וטענותיהם מתמקדות בקיומו של נזק פוטנציאלי מעצם ניהולו של גן ילדים בבניין מגורים. בכך אין די . אוסיף, כי אין בידי לקבל את טענתם הכללית של שמבקשים, כי ניהול גן ילדים בבניין מגורים מהווה בהכרח מטרד.
הואיל ואין ביכולתם של המבקשים להצביע, בשלב זה, על נזק שנגרם להם, והואיל ונזק הוא אחד הרכיבים בכל אחת מן העילות הנטענות על ידי המבקשים, דין הבקשה להידחות.
לא אוכל לסיים החלטה זו מבלי להדגיש כי אין בתוצאה שאליה הגעתי הכשר להפעלת גן ילדים או בית ספר ללא היתרים כדין. אלא שמניעת הפעלתם לא יכולה להעשות, במקרה זה, בדרך של צו מניעה זמני במסגרת הליך אזרחי, אלא צריכה להעשות על ידי הרשויות – משרד החינוך ועיריית חיפה. אין צורך להכביר מילים בדבר החשיבות שבהקפדה על קבלת הי תר ורישיון כדין לפני הפעלת גן ילדים או בית ספר. הצורך בהיתר מראש נועד לאפשר לרשויות לוודא קיומם של תנאים נאותים לניהול גן ילדים או בית ספר, ובכלל זה תנאי בטיחות הולמים, עמידה בדרישות הגורמים המוסמכים כגון כיבוי אש ועוד. מחובתה של העיריה לפעול לאכיפת החוק ולסגירת גן ילדים המתנהל ללא היתר, אף אם כבר הוגשה בקשה להיתר.
במקרה זה מטרידה במיוחד טענת המבקשים, כי פתיחת הגן בטרם ניתן היתר נעשתה בהנחיית העיריה, ואף בעידודה בכך שסיפקה לעמותה ציוד והפנתה אליה תלמידים. לא ניתן לקבל מצב שבו רשות ציבורית מתעלמת מהפרת חוק שתפקידה לאכוף, לא כל שכן מצב שבו הרשות מעודדת הפרת חוק שתפקידה לאכוף .
באשר למשרד החינוך – כפי שציין המשרד בתגובתו, לצורך פתיחת גן ילדים או בית ספר נדרש רישיון לפי סעיף 3 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969. במסגרת הדיון בבקשה זו הסתבר כי מתנהל במקום גן ילדים ללא רישיון, ואולי אף בית ספר (כיתה א'). ראוי כי הדברים יבדקו על ידי המשרד, ובמידת הצורך ינקטו הליכים למניעת המשך פעולתם של הגן ו/או בית הספר.
סוף דבר: אני דוחה את הבקשה לצו מניעה זמני. בנסיבות העניין, ולנוכח העובדה שהסתבר כי מתנהל במקום גן ילדים שלא כדין, איני עושה צו להוצאות.
המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לצדדים, לפרקליטת מחוז חיפה (אזרחי) וליועץ המשפטי של עיריית חיפה.

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ט, 12 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דבורית קלדרון
נתבע: בית חב"ד כרמל צרפתי חיפה שע"י צעירי אגודת חב"ד
שופט :
עורכי דין: