ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זיו אור נגד סאלח ג'דבאן :

בפני
כבוד ה שופט רונן פיין

תובע

זיו אור

נגד

נתבעים

  1. סאלח ג'דבאן
  2. נביה ג'בארין
  3. מרפת ג'בארין

החלטה

בפני בקשת התובע למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע").
כללי
בהתאם לתקנות 362 ו- 384 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, התנאים העיקריים למתן צו עיכוב יציאה מהארץ הם כדלקמן:

  1. קיומה של עילת תביעה הנתמכת בראיות מהימנות לכאורה;
  2. חשש סביר, הנתמך בראיות מהימנות לכאורה, כי המשיב עומד לצאת את הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת;
  3. יציאת המשיב מהארץ תכביד באופן ממשי על קיום ההליך, או על ביצוע פסק הדין.

נפסק כי הואיל מדובר בסעד דרסטי שבו מוגבלת חרותו של אדם ונמנעת ממנו האפשרות לצאת את גבולות הארץ , נדרש בית המשפט לשקול עניין זה בכובד ראש, כאשר יש צורך בראיות מהימנות לכאורה או חשש סביר שהחייב מבקש לברוח מהארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת.
ראו: רע"א 9877/08 טרוים נ' גאידמק (24/11/08) .

כן נפסק כי נדרשת הוכחת קשר סיבתי בין היציאה מן הארץ להשפעה על ניהול ההליך או מימוש פסק הדי ן ובנוסף יש לבחון, האם קיימים אמצעים פחות דרסטיים להבטחת האינטרס הראוי להגנה, דוגמת הפקדת ערובה כספית .
ראו: רע"א 6424/98 סימון נגד מפרק דגני עמירים בע"מ (17.1.99).

דיון והכרעה בבקשה:

כעולה מטענות הבקשה ומעיון בכתב התביעה, עולה כי בתאריך 27/8/18 נהג הנתבע ברכב, פגע מאחור ברכב התובע, לא עצר, נמלט ממקום התאונה ורק לאחר שהתובע "רדף" אחריו ואילץ אותו לעצור בצד הדרך, עצר לצורך ברור העניין.

לטענת התובע וכעולה מנספחי כתב התביעה והבקשה, הנתבע הודה בדבר אחריותו לנזק אשר נגרם לרכב התובע. עוד התברר כי הנתבע נושא רישיון נהיגה של מדינת שוויץ, כי הוא איננו מתגורר בישראל דרך קבע וכי הוא פסול רישיון נהיגה ישראלי.

כמפורט בכתב התביעה ובהתאם לקבוע בחוות דעת שמאי אשר צורפה לכתב התביעה, נזקו הכספי הישיר של התובע, כולל שכ"ט השמאי, עומד על סך של כ- 9,000 ₪. התביעה הועמדה על סך של 14,184 ₪.

התובע הגיש הבקשה למתן צו במעמד צד אחד, מחשש כי הנתבע יעזוב את הארץ.

בהתאם להחלטת בית המשפט, לא ניתן צו במעמד צד אחד והדיון נקבע לפני, במסגרת פגרת בתי המשפט, תוך הוראה לתובע להמציא לנתבע העתק הבקשה.

היום, הוא המועד הקבוע לדיון בבקשה, התייצב התובע לדיון והודיע כי במסגרת ניסיון ההמצאה לנתבע, הודיע לו שליח המסירות כי לדברי בני משפחתו של הנתבע, הוא עזב את הארץ סמוך מאד לאחר מועד התאונה.

מכאן שהבקשה לא הומצאה לנתבע ולמעשה בפנינו בקשה למתן צו, במעמד צד אחד.

התובע עומד על בקשתו.

לאחר ששקלתי טענות המבקש בבקשה ובע"פ בפני, הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה ואנמק.

ראשית, עולה מנספחי כתב התביעה כי לכאורה, "הודה" הנתבע בדבר אחריותו לנזק שגרם. נספחים ז'-ח' לכתב התביעה. עניין זה הנו מהותי ונותן משקל רב לדרישת "עילת תביעה לכאורה", שהנו יסוד ראשוני לקבלת הסעד המבוקש.

שנית, תקנות סדר הדין האזרחי ובכלל זה תקנה 384 על סעיפי המשנה שלה, קובעות דרישה לנימוקים מיוחדים שיירשמו, לנסיבות חריגות ולטעמים מיוחדים המצדיקים מתן הסעד, בנוגע לעניינים שונים. סבורני כי התנהלות הנתבע המתוארת בכתב התביעה ולרבות עובדת היותו פסול מאחזקת רישיון נהיגה ישראלי וכן נסיבות עזיבתו את ישראל, ללא שהשאיר בידי התובע ברירה אחרת, ממלאה אחר דרישות אלה.

בעזיבתו את הארץ הכשיל הנתבע, לכל הפחות, את אפשרות המצאת כתב התביעה לידיו, יחד עם ייתר כתבי בי-הדין, כאשר בכך יש בהכרח סיכול ברור התובענה. הואיל ובין מטרות הצו הנה למנוע הכבדה על שמיעת התביעה, הרי שמתן הצו המבוקש ימנע הכבדה זו.

בנוסף, לכאורה וכעולה מטענות התובע, התנהלותו של הנתבע אשר נמלט מזירת התאונה והיה צורך "לרדוף" אחריו ולרבות עובדת היותו פסול מאחזקת רישיון נהיגה ישראלי, איננה מהווה התנהלות נורמטיבית בנסיבות העניין. על כן ובאיזון בין זכותו של התובע לברור התביעה ובין זכותו של הנתבע לחופש התנועה, סבורני כי בנסיבות העניין כאן, גוברת זכותו של התובע.

כעולה מטענות ונספחי הבקשה ולרבות דברי התובע בפני היום, הנתבע, ככל הנראה, הנו תושב חוץ.

מכאן ובהתאם לאמור לעיל ובהתאם לדרישות תקנה 384 כמפורט לעיל, סבורני כי התמלאו הדרישות לנימוקים המיוחדים ולנסיבות החריגות, בכל הנוגע להיותו של הנתבע תושב חוץ ובנוגע לעובדה כי סכום התביעה, נמוך מן הסך המינימאלי הקבוע בתקנה.

אשר על כן ומכל אלה, דין הבקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנתבע, להתקבל.

לא מצאתי, בשלב זה ולאור העובדה כי הנתבע עזב כבר את ה ארץ, כל פתרון אחר להבטחת שהותו של הנתבע בארץ, לצורך ברור התביעה. הואיל והחלטה זו ניתנת במעמד צד אחד, הרי ששמורה לנתבע הזכות לעתור בבקשה מתאימה לביטול הצו , ככל שזה יכביד עליו.

הצו יכנס לתוקפו לאחר מילוי כל התנאים הבאים:

א. חתימת המבקש על ההתחייבות, ללא הגבלת סכום, הן בהתאם להוראות תקנה 364(א) והן בהתאם להוראות תקנה 385(א) לתקנות סדר הדין האזרחי.

ב. המצאת ערבות צד ג' על סך של 3,000 ₪, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

ג. הפקדת ערובה כספית במזומן או בערבות בנקאית בסך של 2,000 ₪.

תשומת לב התובע להוראות תקנה 384(ד) לתקנות סדר הדין לעניין תוקף הצו.

המזכירות תמציא לתובע החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ח, 03 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זיו אור
נתבע: סאלח ג'דבאן
שופט :
עורכי דין: