ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בתים בתמונה בע"מ נגד נתי אפל :

לפני
כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

בתים בתמונה בע"מ
ע"י ב" כ עו"ד יעקב כהן

נגד

הנתבע

נתי אפל
ע"י ב"כ עוה"ד דב קרנר ואח'

פסק דין

רקע
1. ראשיתו של הליך זה, בבקשת התנגדות שהגיש הנתבע ל בקשה לביצוע תביעה בסכום קצוב על סך 33,630 ₪ שהוגשה נגדו ע"י התובעת ללשכת ההוצל"פ בתל אביב.

2. בית המשפט קיים דיון בבקשת ההתנגדות ובהסכמתה של התובעת ניתנה לנתבע רשות להתגונן כנגד התביעה, והדיון בתביעה התנהל בסדר דין מהיר. בית המשפט קיים דיון לשמיעת ראיות -הוכחות במסגרתו העידו הצדדים ובסופו סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בעל פה.

תמצית טענות התובעת
3. ביום 24/03/14 ביקר הנתבע ביחד עם חבר במשרדי התובעת. הנתבע חתם על הזמנה לשירותי תיווך מהתובעת, לצורך שכירת משרד ברח' העמל 11 בראש העין ( להלן: "הנכס").
לטענת התובע, בעקבות ההזמנה הנ"ל, התקשר הנתבע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו חברת ,CNC בהסכם לשכירת הנכס. למרות היותה של התובעת "הגורם היעיל" בעסקה, לא שולמו לה דמי התיווך בגין העסקה. בהתאם להסכם השכירות, דמי השכירות לחודש ימים הינם בסך של 28,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובסה"כ 33,630 ₪. לפיכך, זהו שיעור דמי התיווך אשר על הנתבע לשלם לתובעת.
הנתבע לא שילם את דמי התיווך ולכן הוגשה התביעה דנן.

תמצית טענות הנתבע
4. המדובר בתביעה שהוגשה בחוסר תום לב, בניסיון "לתפוס" גורם כלשהו שישלם לתובעת את מבוקשה. זאת, למרות שהנתבע לעולם לא התקשר עם התובעת באופן ישיר, אלא רק הזמין שירות עבור חברת CNC, בה עבד. לפיכך, אין לתובעת עילת תביעה כנגד הנתבע באופן אישי וישיר.
5. נציג התובעת ידע היטב על כך שהנתבע אינו מחפש לשכור משרדים לשימושו האישי, פנייתו אליו נעשתה במסגרת עבודתו, כאחראי רכש בחברת CNC. הראיה לכך, שאף בטופס ההזמנה צוין שמה של החברה באותיות גדולות.
יתר על כן, הנתבע איננו הגורם ששכר נכס כתוצאה מפעילות התובעת. מעולם לא חתם על הסכם כזה או אחר, הוא למד על דרישתה של תובעת לתשלום דמי התיווך רק מהגשת התביעה דנן, שהוגשה בשיהוי רב רק בחלוף כשנתיים ממועד חתימת הנתבע בשם חברת CNC על גבי טופס הזמנת שירותי התיווך. כפי הנראה, אף הסכם השכירות מול החברה בוצע כנראה בסמוך למועד זה. הנתבע אינו מועסק בחברת CNC מזה כשנה וחצי, החברה פורקה, חוסלה ואף נותרה חייבת שכר לעובדיה לרבות הנתבע. אסמכתא מאתר הכונס הרשמי צורפה כנספח ב' לבקשת ההתנגדות.

דיון והכרעה
6. ככלל, נטל ההוכחה מוטל על כתפי התובע, בהתאם לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראיה". יחד עם זאת, במקרה דנן עולה השאלה על מי מהצדדים מוטל נטל ההוכחה שכן בתמיכה לתביעתה, צירפה התובעת מסמך בכתב שאין חולק כי הוא נחתם בחתימת ידו של הנתבע.
אומנם במקום המיועד לחתימת הלקוח מופיעה חתימתו של הנתבע בלבד. יחד עם זאת, לטענת הנתבע, החתימה לא נחתמה על ידו באופן אישי אלא, למעשה כשלוח מטעם חברת CNC. הראיה לטענת הנתבע, היא שבסוף המקום המיועד בטופס לרישום פרטי הלקוח, לפני פרטיו של המתווך צוין חב' CNC.

7. בס' 5 לתצהיר עדות ראשית של מנהל התובעת, הוצהר במפורש כי הנתבע הציג את עצמו כמי שמבקש בעצמו למצוא משרדים לחברת CNC ואף חתם על טופס הזמנת שירותי תיווך בציון פרטיו האישיים ומס' ת.ז. שלו.
לטענת מנהל התובעת, ככלל הוא מעדיף שלא להתקשר באופן אישי עם חברות בע"מ אלא רק עם אנשים פרטיים בלבד שכן קיים חשש לגבי חברה כי היא תקלע להליכי פירוק ולא יהיה ניתן לגבות ממנה את דמי התיווך המגיעים לו. זו הסיבה לכך שהטופס נחתם ע"י הנתבע באופן אישי בציון פרטיו האישיים ומספר הטלפון הנייד שלו.

8. לטענת הנתבע, הוא פנה לקבלת מידע מהתובעת, כשלוח של חברת CNC, זאת, למרות שבאופן רשמי הוא לא היה מורשה חתימה בשם החברה ( ראה שור' 4-15 עמ' 11 לפרוטו'). אני מקבל את עדותו של הנתבע בחקירתו הנגדית, כי במהלך עבודתו בחברה הוא חתם בשם החברה על הזמנות שונות מספקים שונים ומגוונים, הזמנות שנעשו במחשב והוא זה שהיה חותם עליהם. זו הסיבה לכך שהנתבע לא ראה בחתימתו על גבי הטופס מושא התביעה דנן דבר חריג השונה מעסקאות רבות אחרות עליהן חתם בשם החברה. הנתבע העיד כי במקרים מסוימים, בחלק קטן מהעסקאות הייתה מופיעה גם חותמת של החברה.

9. שוכנעתי כי מנהל התובעת הבין וידע כי הנתבע מעוניין בקבלת מידע עבור החברה בה עבד, חברת CNC. לפיכך, אני דוחה את טענת מנהל התובעת לפיה הנתבע פנה אליו באופן אישי כאדם פרטי לצורך חיפוש נכס להשכרה. ( ראה שור' 15-17 עמ' 6 לפרוטו'). טענות סותרות אלו של מנהל התובעת אינן יכולות לדור בכפיפה אחת. יתר על כן, הנתבע התעניין בשכירת משרדים בשטח של 500 מ"ר לכל הדעות המדובר במשרדים גדולים שלנתבע עצמו אין צורך בהם.

10. בנסיבות אלו, היה מצופה ממנהל התובעת לפעול כמתווך סביר בתום לב ובדרך מקובלת כמתחייב מהוראות סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 ולנקוט באחת משתי חלופות. החלופה האחת, לעמוד על כך שהנתבע ימציא את כל הנדרש כדי לוודא היטב שחברת CNC מתחייבת כדין בתשלום דמי תווך לתובעת, דהיינו, הצגת אישור עו"ד/רו"ח לגביי מורשה חתימה בשם החברה, חתימה בפועל על הטופס ע"י מורשה חתימה של חברת CNC וכן חותמת של החברה על גבי הטופס כל שהדבר נדרש .
החלופה השניה, להבהיר לנתבע היטב ובאופן חד משמעי שכל עוד לא תינתן בפועל התחייבות מפורשת כדין של חברת CNC לתשלום דמי התיווך כמפורט לעיל, הוא לא יקבל מידע כלשהו לגבי הנכס אלא אם כן יתחייב כלפי התובעת בהתחייבות מפורשת בכתב , לשלם את דמי התיווך בעצמו ובאופן אישי.

11. למרבה הצער, מנהל התובעת פסח על שני הסעיפים בכך שהחתים את הנתבע על גבי טופס ההתחייבות מבלי שטרח לוודא כי הנתבע מבין את משמעות חתימתו על גבי הטופס.
התרשמתי לטובה מעדותם של הנתבע ושל העובד אלי נגרין שהייתה מהימנה בעיני . שוכנעתי כי חתימת הנתבע על גבי הטופס, נעשתה בתמימות ומחוסר ידע לגבי עסקאות מהסוג דנן. בנסיבות אלו, מסקנתי היא, כי לא הייתה גמירות דעת מצדו של הנתבע להתחייב באופן אישי כלפי התובעת בתשלום דמי תיווך בגין השירותים שיסופקו ל חברת CNC.

12. העובדה שמנהל התובעת הודה כי הוסיף את שמה של חברת CNC לטופס ההתחייבות לאחר שהנתבע עזב את משרדי התובעת, מדגישה ביתר שאת את ידיעתו כי מי שאמור להפיק תועלת מהמידע שנמסר הינה חברת CNC ולא הנתבע באופן אישי.

13. בס' 3 לטופס ההתחייבות נאמר במפורש כי "הלקוח מתחייב לא למסור לגורם כלשהו מידע שיקבל מהמתווך ו/או מי מטעמו בנוגע לנכסים המפורטים..." יחד עם זאת, התובעת מנועה מלהעלות טענה זו לאחר שמנהלה הודה במפורש כי היה ידוע לו המידע שנמסר לנתבע אמור להיות מועבר לחברת CNC. אני מקבל את טענת הנתבע כי אינו חייב בתשלום דמי תווך לתובעת שכן הוא לא הי צד להסכם התקשרות לשכירת משרדים.

14. בחקירתו הנגדית אישר מנהל הנתבעת כי קיבל דמי תווך בגין עסקת השכירות מהחברה . CNC כשנשאל כיצד דבר זה מתיישב עם הצהרתו שאינו נוהג להתקשר עם חברות בע"מ? השיב כי הדבר נכון ולו הנתבע היה אומר לו מהתחלה שברצונו לעשות את העסקה לא כאדם פרטי אלא כנציג של חברה, אזי היה מבקש להיפגש עם הבוס שלו ומברר בסופו של דבר מי ישלם לו את דמי התווך ולמי להנפיק חשבונית מס.

15. טענה זו נראית לכאורה חסרת הגיון. מצד אחד, טען מנהל ה תובעת כי היה ברור לו כי הנתבע אינ נו הבוס- מנהל החברה ולכן הנתבע לא היה מוסמך לחייב את החברה בחתימתו על גבי הטופס. מצד שני, מנהל התו בעת הצהיר כי היה ידוע לו כי הנתבע הוא עובד של החברה. אם כך, עולה השאלה מדוע ולמה יסכים עובד סביר - הנתבע לחתום על התחייבות אישית עצמאית (בשונה מערבות) לשלם דמי תווך לתובעת בגין קבלת מידע ושירות המיועד למעבידה שלו -החברה.

סוף דבר
16. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. קיבלתי את גרסת הנתבע כי בחתימתו על הטופס ביקש להתחייב בתשלום דמי תווך לתובעת בשם החברה ולא באופן אישי. אולם, למרות חוסר ניסיונו בתחום זה, הנתבע לא נקט בזהירות המתבקשת ולא טרח לציין בטופס במפורש כי חתימתו הינה בשם ועבור החברה ולא באופן אישי.
עקב מחדליו של הנתבע כמפורט לעיל, אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 45 ימים.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ח, 03 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בתים בתמונה בע"מ
נתבע: נתי אפל
שופט :
עורכי דין: