ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה ממן נגד אקספורט ארז בע"מ :

19 אוגוסט 2018
לפני:
כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובע:
שלמה ממן
ע"י ב"כ: עו"ד הדר פלד-טל

-
הנתבעים:

  1. אקספורט ארז בע"מ
  2. שלום ציון
  3. זיוה ציון
  4. רוני אהרון בורנשטיין
  5. ליאורה שפונדר
  6. דוד שפונדר

ע"י ב"כ: עו"ד שרון הלוי

החלטה

1. התובע הועסק ע"י הנתבעת מס' 1 החל בחודש 2/16 ועד לפיטוריו בחודש 8/16.

2. כתב התביעה בהליך זה, אשר הוגש בחודש 9/16, היינו לפני כמעט שנתיים ימים, הופנה כנגד הנתבעת מס' 1 וכנגד הנתבעים 2-6 אשר לטענת התובע הינם בעלי מניות/דירקטורים/ מורשי חתימה, אשר יש לחייבם בחובות הנתבעת מס' 1.

3. במסגרת תביעתו, דרש התובע לחייב את הנתבעים בסך כולל של 400,684 ₪, בגין רכיבי תביעה שונים, כאשר במרכזם - פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים אשר הועמד על סך של 250,000 ₪.

4. בהליך התנהלה ישיבה מקדמית לאחריה פנו הצדדים במשותף לגישור. לאחר שהליך הגישור לא צלח, הורה בית הדין על הגשת תצהירי עדות ראשית וקבע את התיק לישיבת הוכחות, אשר אמורה היתה להתקיים ביום 18.6.18.

5. ימים ספורים לפני מועד ההוכחות, הגיש התובע ביום 7.6.18, בקשה לתיקון כתב התביעה.

6. במסגרת בקשתו זו, ביקש התובע לבטל את ישיבת ההוכחות המתוכננת ולהתיר לו לתקן את כתב התביעה. במסגרת כתב התביעה המתוקן, מבקש התובע להוסיף על התביעה הקיימת, את רכיבי התביעה הבאים:

א. פיצוי בגין נזקים פנסיוניים, אשר נגרמו לטענת התובע עקב אי ביצוע הפרשות ועקב צניחת הכנסותיו לאחר פיטוריו. התובע העמיד תביעתו בגין רכיב תביעה זה, על סך של 150,000 ₪ על דרך האומדנא .
ב. פיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובע בעקבות מחיקת חומרים ממחשבו הנייד, סגירת תיבת המייל ולקיחת מסמכים, חומרים וידע כתוב שהיו שייכים לתובע. התובע העמיד תביעתו בגין רכיב זה על סך 150,000 ₪.
ג. פיצוי בגין אבדן השתכרות, על סך של 151,725 ₪.
ד. פיצוי בגין שכ"ט ששילם התובע בכדי לממן את הטיפול בסכסוך בינו לבין רעייתו, בבית המשפט לענייני משפחה, בסך של 17,550 ₪.

בגין רכיבים אלה, מבקש התובע להוסיף סך של 469,275 ₪ לתביעתו.

כן מבוקש, במסגרת תיקון כתב התביעה, לצמצם את רכיב התביעה המקורי בגין הפרת זכויות יוצרים אשר הועמד על סך של 250,000 ₪, ולהעמידו על סך של 50,000 ₪ בלבד.

7. הבקשה הועברה לתגובת המשיבים, אשר ביקשו לדחותה. המשיבים טענו בתגובתם כי המבקש לא הסביר את המחדל אשר מנע ממנו לטעון ולתבוע מלכתחילה את רכיבי תביעתו הנוספים. כמו כן, לא הסביר המבקש מדוע החליט להפחית את רכיב התביעה בגין הפרת זכויות יוצרים שהועמד בתביעה המקורית על סך של 250,000 ₪ ולהעמידו על סך של 50,000 ₪ בלבד.
המשיבים הוסיפו וטענו כי ככל שיחליט בית הדין להתיר את תיקון התביעה כמבוקש, יש להשית על המבקש הוצאות נכבדות בהתאם.

דיון והכרעה –

8. ישיבת ההוכחות שתוכננה ליום 18.6.18, התקיימה בנסיבות העניין במתכונת של דיון בבקשה, במסגרתה עשה בית הדין כמיטב יכולתו להביא את הצדדים להבנות בהליך, אולם למרבה הצער, ללא הצלחה.

9. במצב דברים זה, ולאחר שהודיע המבקש כי הוא עומד על תיקון כתב התביעה בנסיבות העניין, לא נותר אלא להכריע בבקשה גופה.

10. כלל ידוע הוא, כי בתי המשפט בכלל ובתי הדין לעבודה בפרט, מגלים גמישות יחסית בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, אולם ספק רב בעיניי, אם המקרה הנדון אינו חורג מגבול הגמישות המקובל. בהקשר זה, יש לזכור כי מדובר בהליך המתנהל מזה כשנתיים ימים, התנהלו בהליך כבר שני ישיבות, התובע הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, עוד בחודש 2/18, ורק בחודש 6/18, ימים ספורים לפני קיומה של ישיבת ההוכחות המיועדת , מצא התובע לנכון להגיש את בקשתו לתיקון המבוקש, במסגרתו הוא מבקש להביא להליך רכיבי תביעה חדשים, אשר מרחיבים את היקפה של התביעה באופן משמעותי, זאת לצד צמצום דרמטי של הרכיב המרכזי בתביעה הנוכחית.

למעשה, התביעה המתוקנת, העומדת על סך של 669,959 ₪, היא ברובה תביעה חדשה, באשר רק סכום של 200,684 ₪ מתוכה (המהווה פחות מ 1/3 ממנה), שייך לתביעה המקורית.

אשר לתזמון בקשת התיקון, טוען המבקש (סע' 28 לבקשה) כי מדובר בתיקון "שהורתו והולדתו הינה לאחר הגשת התביעה, שכן הוא משקף נזקים שנתגלו ו/או נתגבשו רק לאחרונה.." . טענה זו, אינה יכולה להוות צידוק מספיק להתנהלות התובע. אם סבר התובע כי הנזקים המרכזיים בהליך טרם התגבשו במועד הגשת התביעה, היה עליו להגישה במועד מאוחר יותר מאשר חודש לאחר פיטוריו, או לכל הפחות להביא את הדבר לידיעת בית הדין, לצורך ניהול ההליך בהתאם. תחת זאת הגיש התובע תצהיריו לאחריהם נקבע מועד לדיון. יש לזכור כי גם כאשר נזק מתגבש לאחר הגשת התביעה, אין פירושו של דבר כי הוא התגבש לראשונה רק 10 ימים לפני ישיבת ההוכחות. מעבר לכך, הטענה כי הנזקים התגבשו רק לאחרונה, אינה עולה בקנה אחד עם חלק מרכיבי התביעה כדוגמת סע' 77 לכתב התביעה המתוקן,במסגרתו דורש התובע פיצוי על דרך האומדנא. בהקשר מועד התגבשות הנזק, אוסיף ואציין כי רכיב תביעה מתוקן נוסף הינו נזק שנגרם בעקבות מחיקת מסמכים שהיו בידי התובע. הואיל ומדובר באירועים נטענים שהתרחשו בסמוך למועד סיום עבודתו של התובע, לא ברור כיצד הנזק שנגרם לטענתו כתוצאה מכך, התגבש רק כעת, בחלוף שנתיים ימים.

כל זאת, מבלי שנדרשנו למהות רכיבי התביעה הנוספים.

11. בשים לב לאמור לעיל, ספק רב אם נסיבות העניין מצדיקות את תיקון התביעה בשלב זה. אציין כי אך לאחרונה נדרש בית המשפט העליון לסוגיה הנדונה, תוך שהוא קובע כי אין להתיר לתובע לתקן תביעתו (רע"א 4699/18 פלוני נ' בי"ח העמק ואח', ניתן ביום 15.8.18).

12. חרף כל האמור לעיל, הרי שעל מנת לתת לתובע את יומו, החלטתי לאפשר לתובע לתקן את תביעתו כמבוקש, תוך חיובו בהוצאות בהתאם ותוך קביעת לוח זמנים לניהול ההליך, אשר כאמור נמשך זמן רב וכעת למעשה מתחיל מבראשית.

13. לפיכך – כתב התביעה המתוקן, אשר העתק ממנו צורף לבקשת התובע, יבוא במקום זה המצוי בתיק. המזכירות תגבה את הפרשי האגרה כמתחייב.

כתב הגנה מתוקן, יוגש בתוך 30 יום מהיום. תצהירים משלימים מטעם התובע, יוגשו בתוך 60 יום מהיום. תצהירי הנתבעים יוגשו בתוך 90 יום מהיום. בשים לב לנסיבות העניין והתמשכות ההליך, ימי פגרה יבואו במניין הימים.

בשים לב לנסיבות העניין מופנית תשומת לב הצדדים כי עליהם לעמוד בלוח הזמנים ולהערך לכך בהתאם. ככלל, לא תינתן ארכה למועדים שנקבעו לעיל.

ישיבת ההוכחות בתיק תתקיים ביום 25.11.18 שעה 9:00.
הזמנת עדים תוגש בד בבד עם הגשת תצהירים.

14. אשר להוצאות – תיקון כתב התביעה במקרה הנדון, משמעותו שניים:
האחד, הנגזרות הנלוות לתיקון, היינו הצורך בתיקון כתב ההגנה, ישיבת יום 18.6.18 אשר התייתרה, תגובה לבקשת התיקון וכד'.
השני, היא העובדה כי כבר בשלב זה, נמצאנו למדים כי חלק התביעה על סך של 200,000 ₪ אשר הוגשה כנגד הנתבעים, ואינה כלולה עוד בכתב התביעה המתוקן, חייבה כל אחד מן הנתבעים בהתמודדות בהתאם. יש לזכור כי תביעה בהיקף כספי שכזה, המופנית כנגד חברה, קל וחומר כנגד אנשים פרטיים בדרישה לחיוב אישי, לא רק מדירה שינה מעיניהם אלא מחייבת אותם בייצוג משפטי מתאים על כל העלויות הכרוכות בכך. לפיכך, אותו חלק משמעותי אשר הוסר מכתב התביעה ה מקורי, ואשר הביא את הנתבעים להוצאות עד הלום, מצדיק חיוב בהוצאות, ללא קשר לתוצאות ההליך.

בשים לב למכלול הנימוקים כמפורט לעיל, ישלם התובע לכל אחד מן הנתבעים, סך של 1,800 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, אשר ישולם בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ח, (19 אוגוסט 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, נשיא


מעורבים
תובע: שלמה ממן
נתבע: אקספורט ארז בע"מ
שופט :
עורכי דין: