ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאזן בכרי נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

מאזן בכרי
ע"י ב"כ עוה"ד מ. ספורי ואח'

נגד

המשיבה:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י משרד עו"ד י. ארנון ושות'

פסק דין

א. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ובהתאם לכך למחוק את בקשת האישור ולהורות על דחיית תביעתו האישית של מבקש כנגד המשיבה.

ב. ביום 7.9.2017, הגיש המבקש את תביעתו כנגד המשיבה ואת הבקשה לאישורה כייצוגית.

לטענת המבקש, משלבת המשיבה, בניגוד לדין, במסגרת מכתבי ההתראה הנשלחים מטעמה, לפני הגשת תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, דרישה לתשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין בגין הכנת מכתב ההתראה, וכן הוצאות משלוח ומסירה של המכתב.

עוד נטען בבקשת האישור, שהמשיבה דורשת במסגרת התביעה לסכום קצוב המוגשת להוצאה לפועל, גם הוצאות גבייה ושכר טרחת עו"ד בניגוד לדין, כביכול.

ג. ביום 18/4/18, הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור. במסגרת התשובה טענה המשיבה, בין היתר, שיש לדחות את בקשת האישור על הסף.

עוד טענה המשיבה, שהעברת הטיפול בחובות של המבוטחים לפסים משפטיים, נעשית כמוצא אחרון לאחר שניתנו לחייבים הזדמנויות רבות לשלם את החוב ולהימנע מהוצאות גבייה.

בנוסף נטען, שהמשיבה זכאית לגבות הוצאות בגין מכתב התראה – מכוח דיני החוזים הכלליים, מכוח סעיף ספציפי בהוראת הפוליסה שצורפה לבקשת האישור, ובהיקש מהוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

כן נטען, שאין ממש בטענותיו של מבק ש בנוגע לסבירות הסכומים הנגבים.

עוד ובנוסף, הדגישה המשיבה, שבמסגרת תביעות על סכום קצוב שהיא מגישה להוצאה לפועל, אין היא כוללת את שכר הטרחה בגין מכתב ההתראה, אלא לכל היותר, הוצאות משלוח של מכתב ההתראה בהתאם לעלות בפועל.

ד. ביום 16/5/18 התקיימה ישיבת קדם משפט, שבסיומ ה מסרו הצדדים שהם יודיעו לבית המשפט האם הגיעו לידי הסדר ביניהם בהמשך להערותיו של בית המשפט.

המשיבה סבורה אמנם, שדין בקשת האישור להידחות, אך בשים לב להערותיו של בית המשפט, ולאחר שהצדדים ניהלו משא ומתן ביניהם, ובהמשך להסדרים שהושגו בת"צ 13541-09-17 בכרי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ (29.5.2018) וב- ת"צ 53375-12-17 בכרי נ' איי.איי.ג'י. ישראל חברה לביטוח בע"מ (5.6.2018) , אשר אושרו וקיבלו תוקף של פסק דין, הגיעו הצדדים לידי הסדר ביניהם בתיק זה, מבלי שהמשיבה מודה באיזו מן הטענות שהועלו בבקשת האישור, ומבלי לגרוע מטענה כלשהי העומדת לה.

הוסכם בין הצדדים שבתיק זה כדלקמן:

(1) בהודעה הנשלחת למבוטח על-ידי המשיבה אודות חוב לפני נקיטת הליכים משפטיים על דרך של תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, תיידע המשיבה את המבוטח בדבר ההוצאות ושכר הטרחה שבהם הוא עשוי להיות מחויב בגין מכתב התראה לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, אם לא ישולם החוב במועדו.

(2) הצדדים הסכימו, שאם המבוטח לא ישלם את החוב, יתווספו לחוב, במסגרת ההתראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 של חוק ההוצאה לפועל, הוצאות גבייה סבירות בקשר עם גביית החוב, וכן שכר טרחת עורך דין בגין מכתב ההתראה כדלקמן:

(א) בגין מכתב התראה של עורך-דין בגין חוב בסכום של עד 4,000 ₪ (צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד החתימה על הסדר הפשרה) – שכר טרחה שלא יעלה על התעריף הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין (התעריף המינימאלי המומלץ), התש"ס-2000, כפי שיתוקן, יעודכן ויוחלף מזמן לזמן.

(ב) בגין מכתב התראה של עורך-דין בגין חוב בסכום העולה על 4,000 ₪ (צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד החתימה על הסדר הפשרה) – שכ"ט בשיעור של עד 8% מגובה החוב, בצירוף מע"מ כדין, אך לא יותר מ- 3,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, צמוד למדד המחירים לצרכן, ממועד החתימה על הסדר פשרה זה.

(3) בשים לב לחופשת הקיץ ולתקופת החגים הבאה אחריה, תיישם המשיבה את ההסכמות שבסעיף זה לא יאוחר מ- 120 ימים ממועד מתן פסק הדין. בתוך 14 ימים ממועד זה, תגיש המשיבה לבית המשפט תצהיר נציג מוסמך מטעמה, שבו תאשר אל ביצוע ההסכמות שבסעיף זה.

(4) לדעת הצדדים, בדרך שפורטה לעיל, יוזהר המבוטח באופן ברור, במסגרת מכתב ההתראה, בדבר ההשלכות האפשריות של אי-תשלום חובו, תוך פירוט הוצאות הגבייה שעשויות להיות כרוכות בכך, לרבות שכר טרחת עורך-דין.

ה. בשים לב לכל הטענות שהעלו הצדדים במסגרת הליך זה, בשים לב לדברי בית המשפט בישיבת קדם המשפט, ונוכח ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים כמפורט לעיל, ופסקי הדין שניתנו בהליכים דומים, כאמור לעיל, הגיעו הצדדים לידי הסכמה, לפיה יודיע המבקש על הסתלקות ו מבקשת האישור ומן התובענה כנגד המשיבה, כך שהתובענה תידחה.

במסגרת הסתלקותו מוותר המבקש באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות, טענה, או דרישה, מכל מן וסוג שהוא, בעילות המפורטות בבקשת האישור ובתובענה כנגד המשיבה.

ו. הצדדים הסכימו ביניהם להמליץ בפני בית המשפט שהמשיבה תשלם למבקש גמול בסכום כולל של 2,300 ₪, וכן תשלם לבא-כוח המבקש סכום של 45,000 ₪ (כולל מע"מ), כנגד חשבונית מס כדין ואישור בדבר ניכוי מס במקור, וזאת בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין המאשר הסתלקות זו.

ז. נוכח כל האמור לעיל, סבורים הצדדים, שאין הצדקה להמשיך את ניהול בקשת האישור, אף לא בדרך של החלפת תובע מייצג או בא-כוח מייצג.

הואיל ואין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, ואינה חוסמת את מי מחברי הקבוצה ליזום הליך באותן עילות (למעט כמובן ה מבקש), ככל שמישהו יסבור כי נפגעו זכויותיו, לא ייגרמו כל נזק, או פגיעה בקבוצה כתוצאה מן ההסתלקות.

ח. בהתאם לסעיף 16(ד)(1) ו-25 של חוק תובענות ייצוגיות, מבקשים הצדדים, כי בית המשפט יורה שההסתלקות נשוא בקשה זו, לא תהא כרוכה בפרסום הודעה לצורך איתור מבקש חלופי, או במשלוח הודעה ליועץ המשפטי, שכן חוק תובענות ייצוגיות, הותיר עניין זה לשיקול דעתו של בית המשפט, ובנסיבות המפורטות לעיל, סבורים הצדדים שאין מקום להכביד שלא לצורך ולהביא להוצאות מיותרות ובזבוז זמן.

ט. המבקש ובאי-כוחו מודיעים, שהם לא ינצלו לרעה את המידע ואת ההבנות אליהם הגיעו במסגרת ניהול המגעים שקדמו לבקשת ההסתלקות, וכמו כן, מתחייבים הם שלא להגיש, או לשדל, או להיות שותפים, במישרין או בעקיפין, בכל הליך כנגד המשיבה , או מי מטעמה, הקשור , במישרין או בעקיפין , לעניינים העולים במסגרת בקשת האישור או התובענה, וכן לא להיות מעורבים, במישרין או בעקיפין, בכל דרך שהיא בהגשת הליך כאמור על-ידי גורם אחר.

י. המבקש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענותמור בתביעה ובבקשת האישור, ומסכים שבית המשפט ימחק את בקשת האישור, ויורה על דחיית תביעת ו האישית.

יא. המבקש ובאי כוחו מצהירים בתצהירים המצורפים לבקשת ההסתלקות, שהם לא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה בתמורה להסתלקות נשוא בקשה זו, למעט הסכומים אותם יפסוק בית המשפט בפסק דין זה.

יב. לאחר שנתתי דעתי לכל המפורט בבקשת ההסתלקות על כל חלקיה, הגעתי למסקנה לפיה בקשת ההסתלקות סבירה, הוגנת ומאוזנת, ולפיכך החלטתי לאשר אותה בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות.

המבקש הצביע , לכאורה לכל הפחות על קיומה של עילת תביעה לכאורית, ובנוסף ההסדר שהושג יש בו כדי להביא לתועלת לציבור מבוטחיה של המשיבה, באופן שיובא לידיעתם בטרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדם, שככל שלא ישלמו את חובם, עשויים הם להיות מחויבים בתשלום הוצאות ושכר-טרחת עורך דין בגין מכתב ההתראה שיישלח להם, לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל. תועלת נוספת באה לידי ביטוי בכך, שסכום שכר הטרחה שבו עשוי להיות מחויב מבוטח אשר אינו דואג לסלק את חובו, יחושב באופן מדורג ומאוזן.

יג. על יסוד כל האמור לעיל, החלטתי כאמור לעיל לאשר את בקשת ההסתלקות, ואני נותן בזאת תוקף של פסק דין לבקשת ההסתלקות על כל חלקיה, ומובהר בזאת שכל התחייבויותיהם של שני הצדדים, כפי שפורטו בבקשת ההסתלקות, מהו ֹות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

יד. בהתחשב בכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית-דין (זולת לגבי המבקש עצמו ), אני נעתר לבקשתם של הצדדים ופוטר אותם מן הצורך לפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת הסתלקות זו, וכן פוטר אותם מן הצורך לנקוט בהליכים בהתאם לסעיף 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות התש"ע-2010; עיינו: ת"צ (מחוזי-מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22/12/10).

טו. הסכומים שמציעים הצדדים בהסדר פשרה זה לתשלום גמול ושכר טרחת עורך-דין סבירים ומאוזנים, ולפיכך אני מאשר סכומים אלה, ומחייב בזאת את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום כולל של 2,300 ₪ וכן לשלם לבא-כוח המבקש שכר טרחת עורך דין בסכום של
45,000 ₪ (כולל מע"מ), כנגד חשבונית מס כדין ואישור בדבר ניכוי מס במקור.

התשלום יבוצע על ידי המשיבה, במשרד בא כוח המבקש, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין (הפגרה כלולה במניין הימים), שאם לא כן, יישא כל סכום שבפיגור, הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

טז. לא יאוחר מתאריך 11/12/18 תמציא המשיבה לבית המשפט, תצהיר נציג מוסמך מטעמה שבו יאשר, כי המשיבה אכן ביצעה את כל התחייבויותיה, ללא יוצא מן הכלל, כפי שאלה פורטו בסעיף 4 של בקשת ההסתלקות.

יז. התוצאה מכל האמור לעיל היא, שנוכח אישור בקשת ההסתלקות, אני מורה בזאת על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש.

למזכירות יש להביא תיק זה לעיוני ביום 11/12/18, מועד בו יומצא התצהיר מטעם המשיבה.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין אל:

  1. בא-כוח המבקש: עו"ד מ. ספורי, תמרה.
  2. בא-כוח המשיבה: משרד עו"ד יגאל ארנון, תל –אביב.

ניתן היום, י"א אב תשע"ח, 23 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאזן בכרי
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: