ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלירן סיימון נגד מועדון כדורגל הפועל כפר סבא ש.ל.י. בע"מ :

לפני:
כבוד השופטת שרה מאירי – אב"ד
נציג ציבור (עובדים) מר יצחק רוזנברג
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

התובע:
אלירן סיימון

-
הנתבעת:
מועדון כדורגל הפועל כפר סבא ש.ל.י. (2013) בע"מ

החלטה

1. ביום 29.4.18 הגיש התובע בקשה שכותרתה "להורות לנתבעת להמציא עותק סרט המשחק עם הפועל ת"א או לחילופין לאפשר לתובע לצרף עותק המשחק כראיה". בהנמקות טען כי מבקש הוא לאפשר לו להציג הקלטת "כמו גם מסמכים נוספים".
בנימוקי הבקשה נטען כי במהלך הדיון מ- 26.4.18 נחקר מנהל הנתבעת והכחיש כי התובע נפצע במהלך המשחק עם הפועל ת"א מ- 19.3.16 ואף אמר כי יש באפשרותו להציג את קלטת המשחק כמו גם מסמכים נוספים.
בנסיבות אלה יש להורות כמבוקש.
לחילופין, ביקש לאפשר לו לצרף כראייה את הקלטת, שיש בה להראות כי נפצע במשחק האמור, דבר שיש בו להפריך את גירסת הנתבעת.

בהתאם להחלטה מ- 29.4.18 הודיע התובע (ביום 8.5.18) כי הוא עומד על בקשתו, כי הצליח לאחר הדיון לאתר את הסרטון המוכיח כי הוא נפצע באותו המשחק, מדובר בראיות שיש בהן להפרי(ח)ך את עדותו של מנהל הנתבעת, כראיות הזמה או הדחה ועיתוי הבקשה הוא משהמנהל בעדותו הכחיש כי התובע נפצע ואת אישורי ה(מ)חלה שניתנו בעקבות אותה פציעה.

2. הנתבעת בתגובתה (13.5.18) טענה כי מדובר בבקשה שהוגשה שלא כדין וללא תצהיר, כי התובע, המו דע שרוב רובה של תביעתו חסרת בסיס ובעדותו נתגלה במערומיו, מנסה בכל דרך לשפר מצבו.
הנתבעת מתנגדת לפתיחת ההליך וקיום ישיבת הוכחות נוספת. התובע לא הוחלף (ב)משחק בשל פציעה נטענת, המוכחשת כשלעצמה, וגם אם יחליט ביה"ד לזמן הצדדים ולצפות בקלטת אין בכך כדי לסייע לתובע.
התובע בכוונה תחילה לא צרף תצהיר לבקשתו, לא הסביר מדוע לא המציא הקלטת במהלך הראיות ולא מצדיק עפ"י דין את בקשתו – שדינה להדחות אך בשל כך.
הטענה שלא הוחלף בשל פציעה, אינה חדשה – כך שהתובע לא הופתע ממנה והיה באפשרותו להביא ראיות בעניין.
למען הסר ספק – אין ממש בטענת התובע כי נפצע והוחלף בשל פציעה ולראייה , לא טופל כלל במגרש ע"י "כח הרפואה" (רופא ומעסה)".
לפיכך, עתרה לדחיית הבקשה תוך חיוב התובע בהוצאות ובשכ"ט.
ככל שביה"ד יחליט להעתר לבקשה ולזמן הצדדים לדיון הוכחות נוסף מבוקש לחייבו בהוצאות ובשכ"ט הכרוכים בדיון נוסף, לאחר סיום שלב ההוכחות.

3. התובע בתשובתו (4.6.18) טוען כי הלכה פסוקה כי ישנם מקרים בהם הצורך בגילוי וחשיפת האמת כה רב עד כדי הטיית הכף לכיוון קבלת הראיה הנוספת, גם במחיר פגיעה מסויימת בכללי הפרוצדורה ושיקולים דיונים: תרומת הראיה לגילוי האמת, האם החיוב שבקבלת הראיה עולה על השלילה שבסטייה מהנהלים הקבועים, השלב בו נודע לצד על קיום הראיה (רע"א /517237 חוסיין ורדה נ' מ.מ.י. (עליון) מפי כבוד השו' הנדל , 28.11.13).
בדיון הכחיש מנהל הנתבעת כי התובע נפצע במשחק ואף אמר שיש באפשרותו להציג הקלטת. לחילופין, לאפשר לתובע להציגה דבר שיש בו להפריך גרסת המנהל.

4 מבחנים להתיר הגשת ראיה שלא הובאה במועדה עפ"י סדרי הדין:
הראשון (הראשון במעלה) – תרומתה לחקר האמת ולמתן הכרעה צודקת (ע"א 189/60 ששון נ' קדמה בע"מ, פ"ד כ (3) 477, 480); יש לבחון מרכזיותה וחשיבותה של הראייה לצורך ההכרעה במחלוקת והן את קבילותה ומשקלה.
אין חולק כי מדובר בראייה מהותית, שיש בה לסתור את גירסת הנתבעת.
השני – ע וצמת הנזק הראייתי והדיוני שיגרם לבעל הדין. כאן לא יגרם לצד השני כל נזק, שכן הכחיש באופן גורף כי התובע נפצע במשחק וכי בעקבות הפציעה הורד מהמגרש.
השלישי – הנסיבות בגינן לא הוגשה הראיה במועד עפ"י הדין, מידת אחריותו של בעה"ד לא יחור בהגשת הראיה ותום לבו של בעה"ד המבקש לצרף הראייה הנוספת. לאחר הדיון בו הכחיש המנהל את הפציעה פנה התובע לערוץ הספורט לאתר המשחק מהארכיון.
הרביעי – עו צמת הפגיעה בניהול התקין של ההליך וההכבדה על הצד שכנגד "(ראו: ענין רוזין, בע"מ, 743)". צירוף קלטת המשחק בלבד אין בה כל פגיעה בהליך.
מכל מקום, מדובר בראיות שיש בהן לסתור עדות המנהל ולפגוע במהימנותה ודי בטעם זה בלבד כדי "לקבלן" כראיה.
אין מדובר בפתיחת תיק מחדש אלא בצפיית ביה"ד "בקלטת המשחק במועדים ספורים בהן מתוארת פציעת התובע".
אשר על כן, יש להעתר לבקשת התובע.

4. ולהכרעה –
א. אין חולק כי הבקשה לא הוגשה כדבעי ואף כשהופנה התובע לכשלים בה – לא מצא כלל להתייחס לטענות גופא שהעלתה הנתבעת.
כך, הבקשה נעדרת תצהיר, בו ראוי היה כי יפרט התובע "מאמציו" להבאת הראייה, מדוע לא פעל להבאתה עובר למועד בקשתו, בהליך שנפתח שנתיים קודם, בהליך בו טען התובע עוד בתביעתו (סעיף 42) טענות שעלו בשימוע מ- 4.4.16, כשהנתבעת בהגנתה חזרה על הטענה כי נטש המשחק ב- 19.3.16, עת הוחלף וכי לקח כל חפציו התנתק לשבועיים ולא חזר אח"כ לקבוצה וכי "שחקן ש"נפצע" במהלך משחק...".
ב. מהאמור עולה כי אחת הוא לנו להליך אם התובע נפצע במשחק (או רק "נפצע"), אחת הוא לנו בשאלה אם טופל במקום, אם לאו – העיקר להליך , אם פוטר בשימוע ב- 5.4.16 , כטענתו בתביעה , אם לאו (לרכיבי התביעה) ממילא, אין עסקינן כלל וכלל בראיה מהותית להליך.
משמע, אין חולק כי אין בראייה כדי לסייע להכרעה בהליך או לחקר האמת בו.

ג. יתר על כן , אין מדובר כלל וכלל בנזק ראייתי לצד זה או אחר, שהרי כ"הנמקת" התובע – הטענות הוכחשו באופן גורף ע"י הנתבעת.
ואם כך, מהי הנמקתו של התובע לכך, שלא הגיש, מלכתחילה, ראיותיו לעניין זה ? ודאי, לאור טענתו כי מדובר בע נין מהותי?!
אין בפנינו מדוע הפכה עתה הראייה הנטענת (שלא להזכיר העובדות הנטענות) להיות מהותית ואם כך, מדוע לא טרח בהוכחתן, אלא עד לאחר דיון ההוכחות?!

העובדה כי המנהל הכחיש הפציעה וכו', איננה אלא חזרה על גרסת הנתבעת מראשיתה – מ ה שודאי מחייב הסבר ברור של התובע בבקשתו הכיצד אין הסבר לאי הצגתה , אלא עד לאחר הדיון?

ברי איפוא כי התובע בלבד, הוא עצמו אחראי לאי הצגת כל ראייה בנדון (כשלטעמו, מהותית היא ): לא בראיותיו, ולו "למצער", עד לדיון ההוכחות (חדשיים לאחר תצהיר הנתבעת!), שלא להזכיר, מיד לאחר השימוע, או במהלכו (ראה גם נספח ו'1 לתצהירו).

ד. ודאי משמעות ופגיעה משמעותית לצד שכנגד (ולביה"ד), שהרי לו מצאנו לקבל הראייה, לא רק שלא היה נדרש רק "לצפות" בה , אלא הנתבעת התנגדה לכך וה בהירה כי ככל שביה"ד יעתר לבקשה, נדרש דיון הוכחות נוסף.
הנה כי כן – ג ם בהנמקה הנדונה – אין כל מענה מ טעם התובע.

ה. כללית נאמר כי הגם שמנה התובע השיקולים לבקשה כאמור – נמנע משום מה מהתייחסות עניינית ליישומם על עניינו.

ונבהיר – אף לו נטען (בבקשה, ולא כטענה שב תשובה) כי עסקינן בראייה מפריכה (בלבד) – לא היה מקום להצגתה, שהרי אין מדובר כלל וכלל בעובדה שנטענה במפתיע, או שהתובע לא יכול היה להכין עצמו להפרכתה – וממילא, לנסות לפגוע במהימנות העדות ( ואין זה השלב לכך, זה האחרון). ממילא, אין מדובר כלל בעדות "הזמה"!

ו. למעלה מן הצורך – אין לדעת מהם "המסמכים הנוספים" שביקש לאפשר לו להציג (בקשתו ה"מקורית") – ענין שלא פורט שם ואף לא בתשובתו.

ז. לאור כל האמור – אין לנו אלא לדחות הבקשה.

הוצאות הבקשה תקבענה בפסה"ד.

ניתנה היום, י"ח תמוז תשע"ח, (01 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נ.צ. (עובדים) מר יצחק רוזנברג

שרה מאירי, שופטת -
אב"ד

נ.צ. (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

נחתם ע"י נ.צ. ביום 1.7.18.
אביבה


מעורבים
תובע: אלירן סיימון
נתבע: מועדון כדורגל הפועל כפר סבא ש.ל.י. בע"מ
שופט :
עורכי דין: