ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם עמרם ובניו בע"מ נגד אריאל סולימן :

בפני כבוד השופטת הדסה אסיף

התובעת

אברהם עמרם ובניו בע"מ

נגד

הנתבע
אריאל סולימן

פסק דין

1. תחילתה של תביעה זו בבקשה לביצוע שטר, שהגישה התובעת בלשכת ההוצאה לפועל ל שם ביצועו של שיק על סך של 12.,000 ₪, שעשה הנתבע (להלן – אריאל).

2. אריאל הגיש התנגדות לביצוע השיק, קיבל רשות להתגונן, והתיק עבר לדיון בפני. בתצהיר שתמך בהתנגדות, שהוא שמשמש לאריאל ככתב הגנה, טען אריאל שיש לדחות את התביעה נגדו. באשר לנסיבות מסירת השיק לתובעת, אריאל טען שהוא פתח כרטסת אצל התובעת לשם רכישת מוצרים עבורו, והפקיד המחאה כערבות בגין המוצרים שירכוש מהתובעת. לטענתו, בסופו של דבר הוא רכש מוצרים רק בסכום של כ- 100 ₪. לטענתו, רק מאוחר יותר התברר לו כי התובעת אפשרה לצד שלישי, מר אליהו דרעי (להלן – אליהו) לרכוש מוצרים על בסיס הכרטסת שלו, מבלי שהוא, אריאל, אישר לתובעת או לאליהו לעשות כן.

3. אריאל טען בתצהירו כי מאחר שאליהו לא שילם עבור המוצרים שרכש, והתובעת לא הצליחה לגבות ממנו את החוב, מנסה היום התובעת "להטפל" אליו על מנת שישלם את החוב שכלל אינו שלו (סעיף 9 לתצהיר ההתנגדות), וכי את השיק נשוא התובענה נתן, כאמור, כערבות בגין סחורה שהוא יקח, ולא צד ג', היינו, אליהו. הוא גם טען שהתובעת כלל לא הודיעה לו על הרכישות, או על האשראי הגדול , שנתנה לאליהו וגם לא קיבלה את אישורו לתת אשראי כזה, ולכן הוא אינו חייב לתובעת מאומה.

4. בסעיף 15 לתצהיר ההתנגדות טען אריאל טענות חלופיות ולפיהן, גם אם ייקבע שהוא ערב, האשראי שקיבל אליהו היה מוגבל ל- 50,000 ₪ בעוד שבפועל, התובעת סיפקה לאליהו סחורה בסכום של יותר מ- 200,000 ₪, ולכן יש לפטור אותו מערבותו. עוד טען כי שילם מכיסו סכום של 23,000 ₪ שאותם יש לקזז מכל חוב שיחוייב לשלם לתובעת.

5. כאמור, ניתנה לאריאל הרשות להתגונן. במסגרת ההליכים שהיו בפני, הגיש אריאל תצהיר עדות ראשית. בתצהיר העדות הראשית העלה אריאל גרסה חדשה, שונה מזו שהעלה בתצהיר ההתנגדות.

6. בעוד שבתצהיר ההתנגדות טען אריאל שנתן את השיק נשוא התביעה רק כערבות למוצרים שהוא עצמו ירכוש מהתובעת, הודה אריאל בתצהיר העדות הראשית שהוא נתן את השיק כערבות להזמנות שיבצע אליהו מהתובעת.

אריאל גם הודה בתצהיר עדותו הראשית שהוא נתן את השיק נשוא התביעה במקום שיק אחר, קודם, שאותו מסר לתובעת ואשר בו לא צוין סכום כלשהו. אריאל גם אישר בתצהיר עדותו הראשית שהסכום של 120,000 ₪, הכתוב בשיק נשוא התביעה, נכתב על ידו .

7. מדובר בשתי גרסאות שונות, שכל אחת מהן ניתנה בתצהיר , שעליו חתם אריאל לאחר שהוזהר כדין. שתי הגרסאות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת , והעובדה שאריאל מסר את שתיהן אף שהוזהר שעליו לומר את האמת, מערערת מאוד את מהימנותו, לצד החשד שמדובר בעברה על סעיף 239 לח וק העונשין שקובע כי:
"239. מי שביודעין מוסר תצהיר שקר, בין בשבועה או בהן צדק ובין שלא בשבועה ושלא בהן צדק, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו- מאסר שלוש שנים."

8. אם לא די בכך שעצם מסירת שתי הגרסאות הסותרות האלה מערער את מהימנותו של אריאל ומביא לכך שלא ניתן לסמוך על עדותו, שתי הגרסאות גם נסתרו מתוך עדויות שהביא אריאל בעצמו:
א. כאשר הוצגה לאליהו, גרסתו הראשונה של אריאל, לפיה אריאל אמר שהוא מסר את השיק נשוא התביעה משום שהוא התקשר עם התובעת באופן אישי וכי השיק כלל לא קשור לסחורה שלקח אליהו, השיב אליהו "לא שמעתי את זה אף פעם" (עמ' 32 שו' 2 – 7) .

ב. כאשר הוצגה לאליהו גרסתו השניה של אריאל, העיד אליהו מפורשות שאריאל בא איתו למשרדי התובעת במיוחד על מנת לתת ערבות כבקשת התובעת. אליהו אף אישר שתחילה נתן אריאל שיק פתוח, היינו, ללא שהיה נקוב בו סכום, ובהמשך החליף את אותו שיק לשיק נשוא התביעה, שבו נקוב הסכום – 120,000 ₪ (עמ' 27 שו' 22 ואילך, עמ' 29 שו' 24 ואילך).

9. מעדותו של אליהו עולה באופן מפורש שכאשר אריאל מסר את השיק נשוא התביעה, הוא ידע היטב שסכום החוב ש אליהו כבר צבר עד לאותה שעה עולה על סך של 50,000 ₪, וכי מטרת השיק היא להגדיל את האשראי, ולאפשר לאליהו ליטול סחורה נוספת מהתובעת (עמ' 29 שו' 26 ואילך).

10. בכך קורסות, למעשה, שתי הגרסאות שנתן אריאל בתצהיריו.

11. מאחר שמדובר בתביעה שטרית, ומאחר שאריאל אינו מכחיש את חתימתו על השיק נשוא התביעה ואת העובדה שהוא מסר אותו לתובעת, ממילא הנטל עליו להוכיח מדוע, חרף זאת, הוא אינו חייב לשלם לתובעת. מאחר ששתי הגרסאות שמסר אריאל בניסיון להתגונן מתשלום השיק, קרסו, ממילא דין התביעה להתקבל.

12. אריאל הודה שהוא מסר את השיק נשוא התביעה, וגם שיק קודם, לתובעת, על מנת שאלה ישמשו ערבות לחובותיו של אליהו בגין סחורה שיטול אליהו. אריאל גם הודה שמסר את השיק נשוא התביעה לתובעת, כשהוא יודע היטב שסכום החוב לתובעת עולה על 50,000 ₪, וצפוי לעלות עוד משום שאליהו אמור להמשיך בפרויקט אצל הגב' עברון (עמ' 37 שו' 10 ואילך, עמ' 39 שו' 6–8, עמ' 41 שו' 17–18).

13. אין לכן שום צורך להכריע בשאלה אם אריאל ואליהו היו שותפים, או אם הציגו עצמם ככאלה. אין גם שום צורך להכריע בשאלת מהימנותם של נציגי התובעת, טענה שבא כוחו של אר יאל הקדיש לה חלק ניכר מסיכומיו (אף שאחד מנציגי התובעת הובא על ידי אריאל עצמו, כעד מטעמו ).

14. אני דוחה גם את יתר הטענות, שהוזכרו בסיכומי הנתבע בסעיפים 51 ואילך. אכן, הנתבעת אינה אוחזת כשורה. היא הצד הקרוב בשיק, שניתן לה על ידי הנתבע להבטחת חוב של אליהו. התובעת נתנה תמורה עבור השיק – הנתבע עצמו הודה שהשיק ניתן על מנת שהנתבע יוכל להמשיך למשוך סחורה, והתובעת אכן המשיכה לספק סחורה לאליהו. לכן אין כישלון תמורה. אשר לטענות אודות כפיה ואיומים – אלה קרסו מעדות התובע עצמו, שאישר שהחלטתו לתת את השיק הייתה החלטה כלכלית, גם אם בדיעבד הוא מצטער עליה.

15. יחד עם זאת, ולמעלה מן הצורך אני רואה לנכון להתייחס לעוד שתי נקודות:
א. ככל שניתן להבין מסיכומיו של אריאל, הוא מעלה בהם טענות כנגד גובה החוב. אני דוחה טענות אלה. אליהו, שהוא בעל החוב, לא העלה שום טענה כנגד החוב והודה, למעשה, בחוב בעדותו.

ב. התברר גם כי אין ממש בטענותיו של אריאל או טענותיו של אליהו, כאילו התובעת צריכה היתה לקזז מסכום החוב את שוויה של הסחורה שנותרה בבית המזמינה, הגב' עברון. הגב' עברון אישרה, שלא נותרה שום סחורה שהיא , למעט פיגומים וקרשים , שאותם לא הסכימה למסור לידיו של אליהו. ממילא , אליהו לא יכול היה להחזיר אותם לתובעת ואני דוחה לכן את הטענה כאילו התובעת צריכה היתה לקזז את שוויה של סחורה שלא הוחזרה, ולא יכולה היתה להיות מוחזרת, לידיה.

16. לאור כל האמור, אני מקבלת את התביעה, ומחייבת את אריאל לשלם לתובעת את מלוא החוב בתיק ההוצאה לפועל שמספרו – 51-3210-01-16. למותר לציין שככל ששולמו לתובעת סכומים לאחר שנתפח תיק ההוצאה לפועל, והם טרם עודכנו, יש לעדכן אותם נכון למועד תשלומם.

בנוסף, אני מחייבת את אריאל לשלם לתובעת את הוצאות התביעה (אגרות בית המשפט, מסירות ושכר עדים) ועל כל אלה שכ"ט עו"ד לתובעת בגין ההליכים בבית המשפט, בסכום של 11,700 ₪.

המזכירות תעביר לצדדים עותק מפסק הדין.

ניתן היום, ג' אב תשע"ח, 15 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם עמרם ובניו בע"מ
נתבע: אריאל סולימן
שופט :
עורכי דין: