ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו נצר נגד קבוצת כרמלטון בע"מ :

בפני
כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

אליהו נצר
ע"י ב"כ עו"ד עידו שטיינר

נגד

המשיבה:

קבוצת כרמלטון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן קצף

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות , התשס"ו – 2006.

ב. המבקש הגיש ביום 6.5.18 תובענה כנגד המשיבה במסגרתה נטען, שלמבקש ולחברי הקבוצה הנטענת נגרמו נזקים בשל כך, שבשלטי המידע האלקטרוניים המוצבים בסמוך לכניסה הצפונית ולכניסה הדרומית של מנהרות הכרמל, מוצג מידע מטעה בדבר זמן נסיעה כביכול ארו ך יותר דרך העיר התחתית, לעומת זמן הנסיעה דרך מנהרות הכרמל, מבלי לציין זמני נסיעה במסלולים חלופיים.

ג. נטען בבקשת האישור , ששלטי המידע האלקטרוניים הללו הינם גדולי ממדים ונראים כשילוט דרך, ואין עליהם סימון המעיד כי מדובר בשלטים מטעם המשיבה. המשיבה מציגה בשלטי המידע, כך נטען, את אורך זמן הנסיעה בין מחלף קריות לבין מת"ם במנהרות הכרמל, לעומת דרך העיר התחתית . אולם, לטענת המבקש, המשיבה מבצעת הטעייה שיטתית ומכוונת כאשר היא נמנעת מלהציג נתיב חלופי המאפשר נסיעה בהבדלי זמנים משמעותיים מאלה המוצגים על ידה, וזאת ללא צורך בתשלום אגרה.

לטענת המבקש, קיים פער של 40% באופן ממוצע בין טענת המשיבה, לעניין הזמן הנחסך, לבין המציאות בשטח . לטעמו, מתעלמת המשיבה באופן שיטתי מהחלופה המהירה יותר להגעה בין קצוות חיפה, ללא מעבר במנהרות.

ד. ביום 26.6.18 ובטרם הוגשה תגובת המשיבה, הגיש המבקש בקשה להסתלקות מן התובענה ומבקשת האישור, בהסבירו שטרם הגשת בקשת האישור, במהלך אפריל 2018, ביצעה עובדת משרד ב"כ המבקש, פנייה טלפונית לשירות הלקוחות של המשיבה לבירור ה שאלה, מי האחראי על תוכן הפרסום? נציגת המשיבה מסרה, לאחר המתנה לבירור עם הממונים עליה, כי המידע המופיע בשילוט שבנדון מצוי באחריות המשיבה.

אולם, לאחר שהוגשה בקשת האישור, התנהלה התכתבות בין הצדדים והסתבר, כי האחראית על המידע המופיע בשילוט הנ"ל היא ע יריית חיפה ולא המשיבה.

לפיכך, ועוד בטרם הוגשה תגובת המשיבה, הגיע המבקש למסקנה, שאין ט עם בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבה, הואיל וזו אינה נושאת באחריות ל מידע המפורסם, ומכאן עתירת המבקש להסתלק מבקשת האישור, ולדחות את תביעתו האישית, ללא צו להוצאות, וללא צורך בפרסום הבקשה, או משלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.

ה. לבקשת ההסתלקות מצורפים, תצהיר עובדת משרדו של ב"כ המבקש, תצהיר המבקש ותצהיר ב"כ המבקש, וכן העתק ההתכתבות שהתנהלה בין באי כוח הצדדים.

צוין בבקשה, כי ב"כ המשיבה הודיע שמרשתו עומדת על פסיקת הוצאות משפט לזכותה.

ו. המשיבה אינה מתנגדת כמובן לבקשת ההסתלקות, אך עומדת על כך שהמבקש יחויב בהוצאותיה.

מציינת המשיבה, שהמבקש לא פנה אל המשיבה בפניה מוקדמת, כפי שהייתה חובתו לעשות, ואילו היה עושה כן, לא היה המבקש מגיש את תביעתו נגדה, והוצאותיה המשפטיות היו נמנעות.
לאחר שהתקבלה בקשת האישור, למד ב"כ המשיבה את תוכן התביעה ובקשת האישור, ביצע בירורים שונים, ושלח מכתב אל ב"כ המבקש, הבהיר את העובדות לאשורן , והציע לו להסתלק מן התובענה בהיותה חסרת בסיס עובדתי ומשפטי, ואכן בעקבות זאת, מיהר המבקש להסתלק מן התובענה.

ז. טוען ב"כ המשיבה, שאילו היה המבקש פונה אל המשיבה בפניה מוקדמת, הייתה נמנעת הגשת התביעה והבקשה , שבטעות יסודן, והמשיבה לא הייתה נאלצת לשאת בהוצאות המשפטיות הכרוכות בשכירת שירותיהם של עורכי דינה לצורך התובענה, לימוד החומר והפניה אל ב"כ המבקש.

ח. לטעמו של ב"כ המשיבה, חשוב להעביר את המסר שלצד הגמול ושכר הטרחה האפשריים לתובע הייצוגי ובא כוחו, יש גם מחיר שעלולים תובעים ייצוגיים לשאת בו כשמוגשת תובענה ייצוגית חסרת בסיס.

ט. באשר לטענת המבקש, לפיה עובדת משרד ב"כ המבקש פנתה טלפונית אל שירות הלקוחות של המשיבה ונמסר לה כאילו השלט האלקטרוני נשוא התובענה מצוי באחריות המשיבה, מציי ן ב"כ המשיבה, שגם לאחר שהמשיבה קיבלה מן המבקש את פרטי השיחה הנטענת, לא או ּתרה שיחת הטלפון התואמת לנתונים שמסר המבקש. ואולם, גם אם נעשתה פנייה טלפונית לשירות הלקוחות של המשיבה, אין בכך משום "פנייה מוקדמת" לגורם מוסמך מטעם המשיבה.

י. לתגובה זו השיב ב"כ המבקש וטען, כי לא ברור איזה הוצאות נגרמו למשיבה, שכן בקשת ההסתלקות הוגשה עוד טרם מתן תגובתה, והמשיבה אף לא הציגה כל ראייה, או עדות , בדבר העלויות הנטענות , או שכר הטרחה הנטען.

כמו-כן, במכתבו מיום 28.6.18 הבהיר ב"כ המבקש למשיבה את מועד קיום השיחה בין עובדת משרדו לבין נציגי שירות הלקוחות של המשיבה, ואת אורך השיחה, אך למרות מסירת המידע המבוקש, נמנעה המשיבה מהצגת תיעוד השיחה בפני בית המשפט.

יא. לאחר שנתתי דעתי לטיעוניהם של ב"כ הצדדים, אני מאשר את בקשת ההסתלקות, בשים לב ל נימוקים שפורטו על ידי ב"כ המבקש.

אני גם נעתר לבקשת ב"כ המבקש ופוטר את הצדדים מלפרסם מודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות ומלפעול בהתאם להוראות תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010, בשים לב גם לכך שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית-דין (זולת באשר למבקש עצמו ) ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ ( 22.12.10).

יב. בכל הנוגע לדרישת המשיבה לחייב את המבקש בתשלום הוצאות משפט, סבורני, שיש מקום לחייב את המבקש בתשלום הוצאות משפט לזכות המשיבה, אם כי בהוצאות מופחתות.

יג. בקשת הסתלקות הוגשה פרק זמן קצר ביותר לאחר שהוגשה בקשת האישור, מבלי שהוגשה תגובתה של המשיבה, ממילא גם לא התקיימה ישיבה כלשהיא בבית המשפט, ופשיטא, שההסתלקות תרמה לחיסכון מרבי בהוצאותיהם ומשאביהם של הצדדים, ובזמן שיפוטי.

יחד עם זאת, מקובלת עלי טענת המשיבה, שפניית עובדת משרדו של ב"כ המבקש לשירות הלקוחות של המשיבה, אינה יכולה לבוא כתחליף לפניה מוקדמת . אילו הייתה נשלחת פנייה מוקדמת בכתב , היה נמסר ההסבר בכתב ועל ידי גורם מוסמך מטעם המשיבה, כפי ש אכן ניתן לאחר שהוגשה בקשת האישור, ועל ידי כך הייתה מ תייתרת הגשת ה תביעה ובקשת האישור כנגד המשיבה.

יד. אכן, ההליך שבפניי נמצא בשלב מוקדם ביותר, אך עצם הצורך של המשיבה להיזקק לשירותים המשפטיים של באי כוחה, לרבות לימוד התיק והפנייה אל ב"כ המבקש, כרוך מטבע הדברים בתשלום שכ"ט עו"ד.

טו. נוכח האמור לעיל סבורני, שנכון יהיה לחייב את המבקש בתשלום הוצאות משפט בסכום כולל של 3,500 ₪ (כולל מע"מ) למשיבה, וכך אני מחליט.

טז. התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן:

(1) אני נעתר לבקשת ההסתלקות לפי סעיף 16 של תובענות ייצוגיות, ובהתאם לכך אני דוחה את התובענה האישית של המבקש, ומוחק את בקשת האישור.

(2) אני מחייב את המבקש לשלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם על-ידי המבקש, במשרד ב"כ המשיבה, בתוך 45 יום ממועד המצאת פסק הדין (תקופת הפגרה כלולה במניין הימים), שאם לא כן, יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למ דד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

(3) ישיבת קדם המשפט הקבועה ליום 3.10.18 – מב וטלת בזאת, ועל המזכירות לעדכן את לוח הדיונים.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקש, עוה"ד עידו שטיינר, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה, עוה"ד רונן קצף, משרד עוה"ד מ. פירון, תל-אביב.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו נצר
נתבע: קבוצת כרמלטון בע"מ
שופט :
עורכי דין: