ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראפת אקרע ז"ל נגד דלתות תייר בע"מ :

09 יולי 2018
לפני:
כבוד הרשמת מרב חבקין

המבקשים:
1. ראפת אקרע ז"ל
2. פאאדה אקרע
3. פואז אקרע
4. חלימה אקרע
5. פואז אקרע
6. אמיר אקרע
7. ליאן אקרע

-
המשיבה:
דלתות תייר בע"מ

החלטה

בפני בקשת המבקשים לפטור אות ם מתשלום אגרה (להלן – הבקשה). המבקשים הם אלמנת המנוח, ראפת אקרע ז"ל (להלן – המנוח), הוריו וילדיו הקטינים. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה שהגישו המבקשים כנגד המשיבים, ובמסגרתה עתרו לפסוק לה ם פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, וזכויות סוציאליות של המנוח ו כן הפסדים ב גין מחדל נטען של המשיבה לבטח את העובד המנוח בקרן פנסיה.

הבקשה נסמכה על הטענה כי המבקשים שרויים במצב כלכלי קשה, אין להם הכנסה או נכסים ואין ברשותם כספים ואף לא חשבון בנק. לבקשה צורף תצהיר המבקשת 2 שהיא אלמנת המנוח אולם לא צורפו מסמכים.

ביום 28/3/18 ניתנה החלטתי המורה כך:
"המבקשים יפעלו בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008, ויפרטו בתצהיר תמונה מלאה אודות מצבם הכלכלי, רכוש, מקורות הכנסתם בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, בצירוף דפי חשבון בנק לששת החודשים עובר להגשת הבקשה, וכן יפרטו אם פנה לעזרת בני משפחה ו/או בבקשה לנטילת הלוואה ממוסדות בנקאיים לשם תשלום האגרה טרם הגשת הבקשה".

על פי החלטה זו נדרשו המבקשים להגיש את המסמכים עד 22/4/18. משלא הוגש דבר והמועד חלף ניתנה ביום 1/5/18 החלטה הקובעת כי הבקשה נמחקת.

ביום 9/5/18 הגישו המבקשים בקשה לביטולה של ההחלטה המורה על מחיקת הבקשה לפטור מאגרה . בבקשה, לה לא צורף תצהיר, נטען כי אין למשפחת המנוח הכנסה או נכסים ואף לא חשבון בנק וכי כל פרנסת המשפחה הוטלה על המנוח. עוד נטען כי אין למשפחה אפשרות ליטול הלוואה בהיעדר כל הכנסה, וכי הם מתקיימים מתמיכה של המשפחה המורחבת, אך מדובר בעזרה מצומצמת. עוד נרשם בבקשה כי אם יידרש תצהיר בתמיכה לבקשה זו יפעלו המבקשים להגשתו בהקדם.

בהחלטה מיום 11/5/18 נקבע כי תוגש תגובת המשיבה.

המשיבה הגישה תגובה ביום 3/6/18 במסגרתה כללה גם בקשה לחיוב המבקשים בהפקדת ערובה. אשר לסוגיית הפטור מאגרה, טענה המשיבה כי דין הבקשה להידחות מהנימוקים הבאים: הבקשה לביטול החלטה לא הוגשה על פי התקנות ולא צורף לה תצהיר; המבקשים הגישו תצהיר של האלמנה בלבד אולם גם הורי המנוח תובעים בהליך ונדרש להגיש תצהיר מטעמם; לא הובאה בפני בית הדין תמונה מלאה לגבי המצב הכלכלי של המבקשים; לא הוסבר כיצד שולם שכ"ט לד"ר תמיר לוי בגין חוות דעתו שצורפה לתביעה; על פי טענת המבקשים הם נסמכים על עזרת המשפחה המורחבת ויש חשש להסתרת מידע; רכיבי התביעה אינם מגלים עילה וסיכויי התביעה להתקבל קלושים.

ולהכרעתי :
התנאים להענקת הפטור מתשלום אגרה מפורטים בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח – 2008 כדלקמן:

"12(א) בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד."

עולה מן האמור, כי על בית הדין לבחון הן את יכולתו של המבקש לשלם אגרה והן את השאלה, האם ההליך מגלה עילה, וכל זאת על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנה 12 לתקנות. מדובר בשני תנאים מצטברים, אשר נטל ההוכחה ביחס אליהם מוטל במלואו על המבקש פטור מאגרה ( בש"א (ארצי) 675/09 פלקסר נגד נשיץ ברנדס, מיום 14/2/10).

על פי הפסיקה, פטור מתשלום אגרה ניתן במקרים חריגים בלבד. בין היתר, נקבע, כי "על המבקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה בנוגע למצבו הכלכלי" (רע"א 7532/07 פרחי נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ, מיום 8/11/07).

עוד נפסק, כי "בקשה המוגשת בלא פרטים מלאים ומהימנים אינה מעמידה את התשתית הראייתית הדרושה כדי לדון בבקשה, ודינה להדחות מטעם זה בלבד" (בש"א 128/89 מצא נגד מצא, מיום 29/5/89).

לאחר עיון בבקשה ובתצהיר מצאתי, כי דין הבקשה להידחות, הואיל ולא שוכנעתי, כי הוצגה תמונה מלאה בנוגע למצבם הכלכלי של המבקשים ולא הובאו ראיות לכך ש המבקשים חסר י כל יכולת כלכלית, באופן המונע מהם לשאת בתשלום האגרה במסגרת הליך זה. להלן אפרט נימוקיי.

על פי הפסיקה, על המבקשים להציג את מלוא המידע בדבר מצב ם הכלכלי . ספק רב אם בתצהיר המבקשת די על מנת להתחקות אחר מצבם הכלכלי של הורי המנוח שגם הם תובעים בהליך ולא ניתן להסתפק ב הצהרות המבקשת לעניין זה. לא ברור מהי העזרה הכלכלית לה זוכים המבקשים מהמשפחה המורחבת. על פני הדברים הטענה כי למבקשים אין כל הכנסה היא דחוקה למדי, בהתחשב בכך שבתצהיר המבקשת כלל לא הוסבר ממה מתקיימת המשפחה. הסב ר חלקי ניתן בבקשה לביטול החלטה אלא שבקשה זו לא נתמכה בתצהיר. גם במצבים המנויים בתקנות כראייה לכאורה לחוסר יכולת לשלם את האגרה, נקבע כי לא יינתן פטור, כאשר לבקשה לא צורפו נתונים נוספים. האמור נכון מכוח קל וחומר, כאשר מצב המבקשת אינו נכלל בתקנות כמצב המהווה ראייה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית לתשלום אגרה.

המבקשים גם לא הגישו פירוט בסיסי לגבי הוצאותיהם והבקשה היא בעיקרה בקשה כללית וסתמית. לעניין זה נפסק בבשג"ץ 7997/05 דניאלי נ' פרקליטות המדינה (מיום 15/1/06) כך : " נטל הוכחת היעדר יכולת-כלכלית מוטל על מבקש הפטור. בהקשר זה נפסק, כי על מבקש הפטור 'מחמת עוניו' (רע"א 35/99 הרצברג נ' פקיד הבחירות לעיריית ב''ש (לא פורסם)) או מחמת 'חוסר אונים חומרי' ( בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383, עמ' 388), לפרט במדויק ובאופן מלא ומהימן את מצבו הכלכלי העדכני. כן נקבע, כי ללא פרטים מהימנים, הנתמכים במסמכים, על הכנסת המבקש, רכושו, הוצאותיו וחובותיו, לא ניתן כלל להיזקק לבקשה לפטור מאגרה (ע"א 6517/00 בניטה נ' עמותת שערי ציון (לא פורסם)). פרטים אלה הם בידיעתו של המבקש ועל כן אי מסירת פרטים, או מסירת פרטים חלקית וחסרה, מצדיקים את דחיית הבקשה מטעם זה בלבד (ראו בש"א 128/89 מצא נ' מצא (לא פורסם))" (הדגשה הוספה).
די בחוסר זה בבקשה על מנת להצדיק דחייתה.

שנית, יש טעם בטענת המשיבה כי העובדה שצורפה לתביעה חוות דעת מומחה יש בה להטיל ספק בטענה לגבי המצב הכלכלי הדחוק של המבקשים, זאת לנוכח העובדה כי עלה בידם לממן את הכנת חוות הדעת. ראוי כי אותו מקור כלכלי ישמש גם לתשלם האגרה.

שלישית, יש לזכור כי , לא יינתן פטור מאגרה, כאשר המבקש לא טרח להבהיר כיצד ידו משגת לממן את ההליך המשפטי, שכן לכאורה עליו לממן את תשלום האגרה מאותו מקור המשמש למימון עלות הייצוג שלו עצמו (רע"א 8327/08 לוי נ' פרזון אגודה חקלאית, מיום 30/11/08). המבקשים במקרה זה מיוצגים ולא הבהירו את מקור המימון להסדרת הייצוג.

לאור המסקנה אליה הגעתי איני נדרשת לדון בשאלה האם ההליך מגלה עילה או בשאלה הנוגעת לפרוצדורה בה נקטו המבקשים והאם היה מקום לדחות על הסף את הבקשה לביטולה של החלטה קודמת .

עוד יש להבהיר כי אמנם מדובר באגרה בסכום משמעותי אך השיקול אינו גובה האגרה אלא השיקולים שציינתי לעיל. ממילא עומדת בפני המבקשים האפשרות להקטין את סכום התביעה מטעמי אגרה, דרך בה נוקטים בשגרה תובעים רבים שאין מצבם מצדיק פטור מאגרה אך מנגד קיים להם קושי כלכלי ברור לעמוד בתשלום.

לסיכום, הבקשה לפטור נדחית.

יחד עם זאת, לאור הנתונים שהוצגו בפני, ועל מנת להקל על המבקשים בגישת ם לבית הדין, ובמידה רבה לפנים משורת הדין, ובהתאם לסמכותי מכוח התקנות, אתיר תשלום האגרה ב -15 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים, כאשר הראשון ביניהם ישולם בתוך 30 יום מהיום ויתר התשלומים ב- 15 לכל חודש עוקב. המזכירות תשלח למבקשת שוברים מתאימים.

המשיבה עתר ה לפסיקת הוצאותיהם. לא ראיתי לנכון להקשות בשלב זה על המבקש ים במתן צו להוצאות שהוא מובחן מהצו שיינתן בסיומו של ההליך. נושא ההוצאות יילקח בחשבון על ידי המותב שידון בהליך זה בסיומו.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ח, (09 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ראפת אקרע ז"ל
נתבע: דלתות תייר בע"מ
שופט :
עורכי דין: