ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב לנקרי נגד עיריית אשדוד :

בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

מבקש

יעקב לנקרי

נגד

משיבה
עיריית אשדוד

החלטה

לפניי "הודעה מוסכמת בדבר חדילה סטטוטורית" שהגישו הצדדים ביום 21.6.2018 , בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ההודעה הוגשה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית (מיום 30.3.2016) שעניינה גבייה ביתר של תעריפי היטל שצ"פ בהתבסס על חוק העזר לאשדוד (שטחים ציבוריים פתוחי), התשס"ט-2009 (להלן: " חוק העזר לשצ"פ"). לטענת המבקש בבקשה, טעות סופר ארתימטית, אשר אותרה על ידו בתחשיב העומד בבסיס חוק העזר לשצ"פ, הביא לעלייה בתעריף היטל השצ"פ ביחס לרכיב הבנוי בשיעור של 4.3%.

ביום 11.12.2016 הגישה המשיבה תגובה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה את טענות המבקש. לטענתה , הטעות האר יתמטית עליה מצביעה המבקש, מקורה ככל הנראה בסיכול ספרות, וממילא מדובר במספר המהווה אומדן והערכה בלבד, הצופה פני עתיד ואינו מהווה נתון עובדתי, כאשר גם הנתון בו עשה עורך התחשיב שימוש הוא נתון היכול לשקף אומדן סביר ומכאן כי גם נתון זה (בו נפלה טעות) נמצא במתחם הסבירות. כן טענ ה המשיבה כי טענות המבקש ביחס לתחשיב מצביעות, לכל היותר, על פגם זניח ושולי בתחשיב חוק העזר לשצ"פ, בשיעור של 4.3% בלבד (ביחס לרכיב הבנוי בלבד ולא ביחס למרכיב הקרקע). לשיטת המשיבה, פגם זניח זה אינו יורד לשורשו של ההיטל ואינו מצביע על סטייה מההנחות עליהן נסמך התחשיב וממתחם הסבירות, ואין בו כדי להצדיק את התערבות בית המשפט בסבירות התחשיב.

במסגרת הודעת החדילה המוסכמת פירטו הצדדים את הדברים הבאים:

1. ביום 1.1.2018 נכנס לתוקף חוק עזר לאשדוד (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון), התשע"ח-2017 (להלן: "חוק העזר המתוקן"). במסגרת חוק העזר המתוקן נקבעו תעריפים חדשים הן בגין שטח הקרקע והן בגין שטח בניין. התעריפים החדשים חושבו מכוח תחשיב חדש (להלן: "התחשיב החדש") שנערך על ידי עורך חוות הדעת שהוגשה מטעם המשיבה בתיק דנא, מר ראובן פרדס.

2. בהתבסס על התחשיב החדש הועלו התעריפים. תעריף קרקע הועלה ב-5.8% ותעריף בניין הועלה ב-10% (להלן: "התעריפים החדשים"). הטעות אליה מתייחסת בקשת האישור אינה רלוונטית עוד לתחשיב החדש, באשר היא אינה קיימת עוד בתחשיב החדש.

3. לאור האמור לעיל, דהיינו לאור העובדה כי חוק העזר המתוקן כולל תעריפים חדשים, המבוססים על תחשיב חדש, הגבוהים יותר מהתעריפים הקודמים, הרי שהטענות מושא בקשת האישור מתייתרות ואינן רלוונטיות עוד לענייננו.

4. הואיל ואין עוד מחלוקת לעניין התעריפים החדשים, ועל מנת לחסוך בזמן שיפוטי, ומבלי להודות איש בטענות משנהו, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה התביעה תדחה מכוח סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

5. כן הסכימו הצדדים כי בכל הנוגע לטענות המבקש בדבר התקופה שקדמה לאישור חוק העזר המתוקן (חרף העובדה כי המשיבה מתנגדת לטענותיו בנושא), המשיבה תפעל למתן תרומה לציבור בדמות פיתוח שטח נוסף בגן המרכזי ברובע ד', הידוע כגוש 2191 חלקה 59.

הצדדים ציינו כי התרומה לציבור תתבצע בפיתוח מגרש ששטחו כ-2.5 דונם, המהווה המשך לגן מרכזי הקיים ברובע ד', מגרש שנכון להיום אינו מפותח (בחלקו מהווה שטח בור ובחלקו חורשה). במסגרת הקמת הגן תתבצענה עבודות פיתוח שתכלולנה, בין היתר, פיתוח הקרקע, התקנת מקומות משחק, מקומות ישיבה, שתילת צמחייה והתקנת מערכת השקיה בעלות מוערכת של כ-150,000 ₪.
כן צוין כי מדובר בעבודות אשר לא היוו חלק מתכנית העבודה המתכוננת לפיתוח גנים בעירייה וההחלטה על ביצוען התקבלה במסגרת ההסכמות שהו שגו בין הצדדים בהליך דנא. ביצוע העבודות מתכונן, על פי האמור בבקשה, לראשית שנת 2019.
הבקשה נתמכת בתצהיר מטעם מנהל אגף נטיעות במשיבה.

6. נוכח פעלם והשקעתם של המבקש ובא כוחו בתיק שבכותרת, הגיעו הצדדים להסכמה כי ישולם לב"כ המבקש שכר טרחה בגובה 39,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן ייפסק למבקש גמול בסך 6,800 ₪.

7. בהודעה נכתב כי הואיל והצדדים הגיעו להסכמות האמורות לעיל בהתבסס על הודעת החדילה הסטטוטורית המתקיימת בתיק עם תיקונו של חוק העזר שקבע תעריפים חדשים המבוססים על תחשיב חדש, אין דמובר בהסכם פשרה כאמור בחוק תובענות ייצוגיות , על כל המשתמע מכך, ודי באישורו של בית המשפט להסכמות האמורות לעיל לשם סיומו של ההליך שבכותרת.

על פי סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, "בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע".

חוק העזר המתוקן, הקובע תעריפי שצ"פ חדשים בהתבסס על חישוב חדש, מכשיר את הגבייה שנטען לאי חוקיותה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. מכאן הודעת החדילה הסטטוטורית.
במצב דברים זה, על פי סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, יש לדחות את בקשת האישור וכך אני מורה.

באשר לגובה הגמול למבקש (6,800 ₪) ושכר הטרחה לבא-כוחו (39,000 ₪ בתוספת מע"מ), אני מוצאת כי סכומים אלו סבירים וזאת בשים לב למורכבות ההליך ולעובדה כי התיק התנהל למעלה משנתיים, במסגרתן התקיימו שלושה דיונים בבקשה לאישור התביעה הייצוגית (ביום 25.4.2017, ביום 16 .10.2017 וביום 1.2.2018) .

לאור האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה לאישור התובענה שבכותרת כייצוגית.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותסגור התיק.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב לנקרי
נתבע: עיריית אשדוד
שופט :
עורכי דין: