ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינסה קובלבסקי נגד עמותה רשומה הגן בגבעה :

08 יולי 2018
לפני:
כבוד השופטת יפה שטיין
התובעת:
אינסה קובלבסקי

ע"י ב"כ: עו"ד דוד חיגר

-
הנתבעים:
1. עמותה רשומה הגן בגבעה

2. ראובן רון
שניהם ע"י ב"כ: עו"ד רחמים רחמני

החלטה

1. משלא התקבלה הודעה אחרת ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית.
הפלוגתאות כפי שעלו מכתבי הטענות ומהדיון המוקדם הן:
א. האם התובעת יצאה בפועל להספקות ושל כמה זמן. האם נכונה טענתה כי הייתה
מנועה מלעשות כן לאור הלחץ בגן.
ב. שאלת הותק – ממתי יש לחשב את הוותק – מאז שעבדה בגן הקודם ע"י גננת פרטית
(5 חודשים) או רק מיום הקמת העמותה.
ג. בעטיו של מי לא נחתם הסכם העבודה.
ד. בהתאם לאמור לעיל – מהן הזכיות המגיעו לה בתביעתה והאם יש מקום לחייב א ת
נתבע מס' 2 באופן אישי מכוח מה (תשומת לב התובעת כי ככל שיתברר בסיום ההליך כי לא הייתה הצדקה לתבוע אישית את נתבע 2 , תתיכן פסיקת הוצאות מתאימה לטובת נתבע 2 , גם את התביעה כנגד נתבעת 1 תתקבל במלואה או חלקה).

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.

3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה
לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעים יגישו את תצהיריה ם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק נקבע להוכחות ליום 26/12/18 בשעה 12:00. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ-שעתיים וחצי. ככל שהזמן יאשפר ייתכן והצדדים יידרשו לסכם בע"פ לאחר שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, (08 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אינסה קובלבסקי
נתבע: עמותה רשומה הגן בגבעה
שופט :
עורכי דין: