ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל חדד נגד בנק הפועלים בע"מ :

בפני
כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשים

  1. רחל חדד
  2. דוד חדד

נגד

המשיב
בנק הפועלים בע"מ

החלטה

1. המשיב הגיש נגד המבקשים תביעה כספית בסדר דין מקוצר לסך של 1,113,487 ₪. התביעה הוגשה נג ד 4 נתבעים - חברת "א.נ. הנדסת פיברגלס" בע"מ (הנתבעת 1), המבקשים (הנתבעים 3-2) ומר חנניה הרוש (הנתבע 4).

2. בכתב התביעה נטען בתמצית כך:

א. הנתבעת 1 ניהלה שני חשבונות אצל המשיב וקיבלה ממנו שתי הלוואות. יתרת חובה המצטבר של הנתבעת 1 נכון ליום הגשת התביעה היא 1,090,592 ₪.

ב. המבקשת ערבה לחלק מהתחייבויות הנתבעת 1 בסך השווה ל- 432,840 ₪.

ג. המבקש והנתבע 4 ערבו לכל התחייבויות הנתבעת 1.

ד. המבקש חב למשיב בנוסף סך של 22,893 ₪ בגין יתרת חובו בחשבון פרטי.

3. ביום 15/4/18 התקבלה בקשת המשיב למתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד הנתבעת 1 ונגד המבקשים. הנתבע 4 הגיש בקשה למתן רשות להתגונן, אשר הדיון בה טרם התקיים.

4. לפניי בקשת המבקשים לביטול פסק הדין אשר ניתן נגדם ולעיכוב הליכי ההוצאה לפועל.

5. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה.

דיון והכרעה

6. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, קובעת כך:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".

7. ההתייחסות להליך של ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית של כל אדם לערכאות המשפט ולקיומו של דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט בעניינו. האופי החוקתי של זכות זו מקרין על הפרשנות הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי. בכלל זה יש לדבר השלכה גם על המבחנים מתי ובאלו נסיבות ראוי לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד, מבלי שלצד האחר ניתן יומו בבית המשפט להעלות את הגנתו.

מבחני הפסיקה

8. הפסיקה קובעת כי בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהיעדר כתב הגנה, על בית המשפט לבחון האם נדרש ביטול של פסק הדין מתוך חובת הצדק בהיעדר המצאה של כתב התביעה. אם בוצעה המצאה כדין, בית המשפט נדרש לשקול שני שיקולים עיקריים - מה הייתה הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה במועד ומהם סיכויי ההצלחה של הגנת המבקש אם יבוטל פסק הדין.

9. כך בהחלטת בית המשפט העליון (מפי כבוד השופט יצחק עמית) בעניין רע"א 5736/15 דורון עובד נ' פקיד שומה טבריה (פורסם במאגרים - 8/10/15):

"מקובל להבחין בין מקרה שבו נדרש ביטול פסק דין "מתוך חובת הצדק" לבין מקרה שבו הביטול נתון לשיקול דעת בית המשפט. במקרה הראשון, כאשר ההליך פגום מעיקרו ולא בוצעה המצאה כדין, יבוטל פסק הדין ללא התייחסות לשיקולים נוספים. לעומת זאת, במקרה שבו אחד הצדדים לא התייצב לדיון למרות שבוצעה המצאה כדין, נדרש בית המשפט להתחשב בשאלה מה גרם לאי ההתייצבות וכן בשאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי ... בנוסף, מן הראוי להזכיר, כי 'ככלל, בבקשות לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה או אי התייצבות, הגישה היא ליברלית, תוך ריפוי הנזק שנגרם לבעל הדין שכנגד עקב המחדל הדיוני, בפסיקת הוצאות'".

ביטול מתוך חובת הצדק

10. לטענת המבקשים, כתב התביעה לא נמסר לידיהם ומתן פסק הדין נגדם נודע להם רק ביום 2/5/18, שאז המבקשת קיבלה את החלטת לשכת ההוצאה לפועל בחדרה , ובעקבות פעולות בירור שבהן היא נקטה נודע לה דבר התביעה.

המבקשים מציינים שעל גבי אישור המסירה מופיעה הכתובת ברחוב הפיקוס משק 65 בנווה ימין, בעוד שהם מתגוררים ברח' הברוש 65. בנוסף, לטענתם בשטח המשק קיימים מבנים נוספים שבהם מתגוררות משפחות אחרות, ודי בכך כדי לקבוע כי כתב התביעה לא נמסר למי מהמבקשים.

11. המשיב הפנה לאישורי מסירה ולתצהירו של המוסר, שלפיהם הוא פגש במבקשים במשק שלהם ביום 29/1/18 ומסר להם את כתבי התביעה, אך הם סירבו לחתום על אישורי המסירה .

לטענת המשיב , ביתם של המבקשים אותר בתוך המושב וזהותם אומתה , בין היתר באמצעות מאפיינים חיצוניים שצוינו בתרשומות שערך המוסר.

המשיב גם הפנה לכך שאותו אדם שמסר את כתבי התביעה אל המבקשים ביום 29/1/18 הוא זה שתפש למחרת את הרכב של המבקשת במסגרת הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון, בנוכחותה של המבקשת.

12. עיון במסמכים שצורפו לתגובה מעלה כי אכן ביום 30/1/18 כלי הרכב של המבקשת נתפש בנוכחותה ולאחר שהיא הוציאה ממנו ציוד על ידי מר אביב אלהרר, אותו אדם אשר ביצע את המסירות אל המבקשים.

המוסר ערך תרשומות בכתב, שבהן הוא ציין שלמבקשת שיער בלונדיני ועיניים כחולות והיא כבת יותר מ- 60 ושלמבקש שיער חלק ומשקפי ראייה. תיאורים אלו לא הוכחשו על ידי המבקשים.

לכך יש להוסיף את העובדה שהמבקשת סירבה לחתום על דו"ח תפישת הרכב, על אף שאין למעשה חולק כי היא הייתה נוכחת בעת התפישה. הדבר מעיד על התנהלות חוזרת של סירוב לחתום, בדומה להתנהלות בעת המצאת כתב התביעה.

13. נוכח האמור, ניתן לומר כי לכל הפחות המבקשים לא הוכיחו שיש מקום לביטול פסק הדין מתוך חובת הצדק, ומכאן שעל בית המשפט לשקול את הבקשה בהנחה שבוצעה המצאה כדין.

שיקולי סיבת המחדל וסיכויי ההגנה

14. הכלל קובע כי ככל שיתברר שמחדלו של המבקש אינו מצביע על זלזול מופגן בבית המשפט אלא על רשלנות מסוימת מצד המבקש שהובילה למחדלו, ויש למבקש הגנה סבירה, בית המשפט יקבל את בקשת המבקש וידון במחלוקת לגופה. במקרה שכזה בית המשפט יסתפק בפסיקת הוצאות המשיב כתוצאה ממחדלי המבקש.

ככלל השיקול השני של סיכויי ההגנה הוא המרכזי. עם זאת, אפשר שבית המשפט יגיע למסקנה כי מחדלו של המבקש הוא כה משמעותי, עד שיהיה בו כדי להאפיל על התשובה לשאלה השנייה, שאז ייטה בית המשפט לדחות את הבקשה.

15. בענייננו, ההנחה היא כאמור שהמבקשים קיבלו את כתב התביעה לידיהם ולא פעלו להגשת בקשה למתן רשות להתגונן במועד. לפיכך ניתן להסיק שהמבקשים התרשלו ולא התנהלו באופן שבו היה עליהם להתנהל נוכח הידיעה כי הוגשה נגדם תביעה.

16. אשר לשאלת סיכויי ההצלחה, המבחן הוא מבחן של הגנה אפשרית ולאו דווקא בטוחה. הנטל המוטל על המבקש הוא לשכנע שלכאורה יש לו הגנה אם יוכיח אותה, ואין על המבקש בשלב הבקשה לביטול פסק הדין להוכיח את הגנתו באופן מוחלט (ראו ע"א 276/62 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד יז 349). על המבקש להוכיח כי "ישנה ממשות עניינית בבירור התביעה נגדו בהתייחס למשקל קו ההגנה שהוא עומד להעלות" (כך ברע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון ואח' (פורסם במאגרים - 27/2/01)).

17. טענה ראשונה של המבקשת היא שיש לראות בה "ערב מוגן" לפי הגדרות ס' 19 לחוק הערבות, התשכ"ז - 1967, כך שלא ניתן להגיש נגדה תביעה עד לאחר מיצוי ההליכים מול החייבת (הנתבעת 1), לפי הוראות ס' 27 לחוק. טענה זו נדחית מן הטעם ש- "ערב מוגן" מוגדר בס' 19 לחוק כמי שחתם על ערבות בסכום שאינו עולה על 89,312 ₪, בעוד שסכום הערבות שעליו חתמה המבקשת עולה משמעותית על סכום זה.

18. טענה שנייה של המבקשת היא שבכתב הערבות מצוין שהיא ערבה אחת מתוך שלושה, בעוד שבפועל לא חתמו ערבים נוספים על כתב הערבות. אף טענה זו יש לדחות מעצם העובדה שהתביעה הוגשה נגד המבקש ונגד הנתבע 4 כשני הערבים נוספים של ה נתבעת 1. אין בכך ששני הערבים חתמו על מסמכים אחרים כבסיס לערבותם בכדי לגבש למבקשת טענת הגנה של ממש.

19. טענה שלישית, המשותפת לשני המבקשים , היא שמהחוב הנטען לא קוזזו סך התמורה שהתקבל עם מכירת רכבה של המבקשת, כספים שהתקבלו מחברה בשם "מאסטר פולס " בע"מ וכספים שהתקבלו עקב מימוש שעבוד חשבונו הפרטי של המבקש.

המשיב הפנה בתגובה לדפי החשבון, המראים קיזוז לאחר מימוש פיקדון בחשבונו של המבקש בסך של 240,000 ₪ וכן קיזוז בסך של 95,000 ₪ בגובה התמורה שהתקבלה עבור הרכב לאחר שכבר ניתן פסק הדין.

כל שנותר הוא טענת המבקשים בדבר כספים בסך של 300,000 ₪ שהתקבלו לכאורה מחברת "מאסטר פולס " בע"מ. המשיב הכחיש באופן כללי את קבלתם של סכומים נוספים ואילו המבקשים בתשובה קובלים על כך ש הם לא קיבלו לעיונם מסמכים כדי לבדוק את גובה החוב.

מכל מקום, טענת המבקשים, אשר לא גובתה במסמך כלשהוא, מהווה הגנה אפשרית ביחס לסך של 300,000 ₪.

20. טענה רביעית שהועלתה על ידי המבקש היא שהמשיב לא דרש מהגורם אשר רכש את הנתבעת 1 ערבויות ובטחונות לפני שנתן את אישורו וברכתו לעסקת המכירה. עוד נטען שהמשיב לא פעל לממש את השעבוד שהועמד לטובתו ולא צירף את הרוכשת חברת "מאסטר פולס" בע"מ כנתבעת.

ספק אם טענה זו מעניקה למבקשים הגנה מפני הערבויות שלהם לחובות הנתבעת 1. עם זאת, בשלב מוקדם זה נראה שיש מקום לבררה.

21. טענה חמישית של המבקש היא שבכתב הערבות שעליו הוא חתם אין אזכור של חשבונות הבנק ושל ההלוואות אשר להן ניתנה הערבות. תשובת המשיב על כך היא שהמבקש חתם על ערבות בלתי מוגבלת לכל חובות הנתבעת 1 לבנק.

22. נמצא שהמבקשים התרשלו בכך שלא הגישו בקשה למתן רשות להתגונן ואף הציגו טענות הגנה שברובן לא מגבשות הגנה של ממש. עם זאת, מקצת הטענות דורשות בירור ובנוסף יש להביא בחשבון את הסך הניכר של התביעה שהוגשה נגד המבקשים ואת ההשלכות של חיובם בדין, מבלי לאפשר להם להגיש ולו בקשה למתן רשות להתגונן.

23. לפיכך אני מורה כי פסק הדין שניתן נגד המבקשים יבוטל, בכפוף לתנאים הבאים:

א. תשלום הוצאות למשיב בסך של 5,000 ₪ עד ליום 1/8/18.

ב. הפקדה בקופת בית המשפט בסך של 50,000 ₪ עד ליום 1/9/18.

ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

24. למען הסר ספק, אם ההוצאות לא ישולמו או אם לא תופקד ההפקדה בקופת בית המשפט במועד, לא יבוטל פסק הדין.

25. על המבקשים להגיש הודעות עדכון לבית המשפט עם תשלום ההוצאות ועם הפקדת כספי הפיקדון.

26. תזכורת פנימית לבית המשפט ליום 5/9/18.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ח, 03 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחל חדד
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: