ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אלי טובול :

בפני
כבוד ה שופט גיא אבנון

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

המשיבים

  1. אלי טובול
  2. חנה טובול
  3. ויויאן ברקאזה

בשם המבקשת: רס"ב גיא ורטהיים ורס"מ רביב מרגלית
בשם המשיבים 1-2: עו"ד יהודה שושן
בשם המשיבה 3: עו"ד דוד קמחין

החלטה

בפני בקשה להארכת תקופת החזקת תפוסים למשך 60 ימים נוספים.

רקע - בתמצית
1. מדובר בפרשיה שהפכה גלויה בחודש מאי 2017, במסגרתה נחקרות, בין השאר, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); קשירת קשר לפשע, לפי סעיף 499( א)(1) לחוק העונשין; הסתרת מקור רכוש, לפי סעיף 3( א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון); מניעת דיווח, לפי סעיף 3( ב) לחוק איסור הלבנת הון; עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון; עבירות על פקודת מס הכנסה.
המשיבים כולם חשודים, כל אחד כפי חלקו, ונחקרו תחת אזהרה.
2. בדיון קודם מיום 17.5.18 הסכימו הצדדים להארכת תקופת החזקת התפוסים עד יום 2.7.18, כשבתוך התקופה הונחתה המבקשת להשלים את החקירה, באופן שעד יום 25.6.18 יועברו מלוא חומרי החקירה לפרקליטות.
3. בדיון מיום 2.7.18 הובהר כי כך נעשה, וכי ביום 24.6.18 הועברו לידי הפרקליטות 6 קלסרים המכילים את תוצרי השלמות החקירה שבוצעו בתיק. קלסרים אלה מצטרפים ל- 9 קרגלים המכילים חומרי חקירה נוספים. משכך, עותרת המבקשת בהנחיית הפרקליטות להארכת התקופה, באופן שיאפשר לפרקליטות ללמוד ולעבד את חומרי החקירה. ראו מסמך שסומן גא/3.
4. ב"כ המשיבים התנגדו, כל אחד מטעמיו. ב"כ המשיבים 1-2 הפנה לבקשתו להחזרת תפוסים מחודש דצמבר 2017 ( כאמור, בינתיים התקיימו מספר דיונים ותקופת החזקת התפוסים הוארכה בהסכמה מפעם לפעם). בנוסף, עתר לאפשר למרשיו דמי מחיה סבירים בסך של 10,000 ₪ לחודש. [במאמר מוסגר: הצדדים מנהלים במקביל מו"מ באשר לנכס מקרקעין בעיר אילת, ונראה כי הם נמצאים לקראת סיום].
ב"כ המשיבה 3 הפנה לאסופת מסמכים אותם העביר למבקשת בעקבות הדיון הקודם ( מיום 17.5.18). הוא הפנה למקורותיה הכספיים של המשיבה 3, אשר עומדים על כ- 38 מיליון ₪, וטען כי המבקשת מחזיקה שלא כדין מעל 13 מיליון ₪ מכספיה של המשיבה3, כשכל חלקה בעבירות, לטענתו, מתמצה בכך שהיא דודתו של המשיב 1. לדבריו, "אשמתה" של המשיבה 3 הינה בכך שהעבירה למשיב 1 סכום של כ- 1.5 מיליון אירו, וטען כי סך כל הכספים שהגיעו מהצ'יינג' (נש"מ) של המשיב 1 לחשבונותיה, מתמצים בסכום של 362,000 ₪. הוא הפנה לכך שמדובר באישה מבוגרת, ששיתפה פעולה עם גופי החקירה, הסבירה ביוזמתה את כל מקורותיה הכספיים, וטען כי אין עילה להמשיך ולתפוס את חשבונותיה.
5. ב"כ המשיבה 3 מסר לבית המשפט קלסר ובו מסמכים הכוללים פירוט הפעולות בחשבונותיה השונים של המשיבה 3, לרבות התייחסות להעברות כספים מחו"ל לישראל, העברות לנש"מ של המשיב 1, פירוט סכומים שקיבלה מהנש"מ, ופירוט רכישת נכסי נדל"ן.
ב"כ המבקשת מסר לבית המשפט ( למחרת הדיון) דו"ח סודי מעודכן בצירוף חומר חקירה גולמי רלוונטי ( הכולל בעיקר התפתחויות רלוונטיות בחקירה מאז הדיון הקודם).

דיון
6. לא מצאתי לשוב ולחזור על מושכלות יסוד הנוגעות לתפיסת רכוש, סמכות בית המשפט, עילות התפיסה, מסלולי התפיסה וכד'. ניגש מיד לדיון גופו. אומר, כי נוכח העובדה שמדובר עדיין בחקירה פעילה, לא אוכל לפרט את תוכן החשדות וחומרי החקירה, ואסתפק בהפניות לדו"ח הסודי ולנספחים הרלוונטיים.
7. ראשית, עניין פרוצדורלי. בדיון מיום 2.7.18 הוצג בפני דו"ח סודי שסומן גא/1. הדו"ח שנמסר לי למחרת, ואליו אתייחס, הינו זהה ( נושא אף הוא תאריך 2.7.18), למעט העובדה שבוצעו בו הפניות לנספחים המתאימים.
הדו"ח מפרט רשימה של חשודים, שהמשיבים כולם נכללים בה. מדובר בחקירה של 4 אירועים, שהמשיב 1 שותף לכל אחד ואחד מהם. המשיבה 2 מעורבת, לפי החשד, באירועים 2-3. המשיבה 3 מעורבת, לפי החשד, באירוע 4. האירוע הראשון מקים, לפי החשד, עבירות בהיקף של כ- 20 מיליון ₪. האירוע השני מקים, לפי החשד, עבירות בהיקף של כ- 285 מיליון ₪. האירוע השלישי מקים, לפי החשד, עבירות בהיקף של כ- 176 מיליון ₪. האירוע הרביעי מקים, לפי החשד, עבירות בהיקף של כ- 21 מיליון ₪.
8. בעמודים 17-22 לדו"ח הסודי מפורטות פעולות חקירה שבוצעו החל מחודש נובמבר 2017, עם הפניות לחומרי חקירה גולמיים. חומרי החקירה אליהם הופניתי כוללים, בין השאר, חקירות של המשיבים.
עיינתי במלוא חומרי החקירה הגולמיים אליהם הופניתי. חומרי החקירה הגולמיים מקימים חשד סביר הקושר את המשיבים כולם לעבירות המיוחסות להם. המשיב מס' 1 הוא לכאורה חשוד מרכזי בפרשה, בלעדיו אין. המשיב 1 מודה בחקירותיו בביצוע עבירות, הגם שאיננו נוטל אחריות על מלוא המיוחס לו. חלקה של המשיבה מס' 2 בפעילות נגזר בעיקרו מחלקו של המשיב 1, אך היא מודעת לכאורה לעבירות שבוצעו, ונטלה חלק פעיל בביצוען. ראו, בין השאר, נספחים שסומנו 21, 22, 23, 25.
חלקה של המשיבה מס' 3 הוא, לכאורה, קטן יותר. לטענתה, היא לא ידעה על ביצוע העבירות, ולא נטלה בהן חלק. לא אוכל לפרט בשלב זה מעבר לכך. המבקשת ערכה בדיקה יסודית של טענותיה, לרבות התייחסות לחשבונותיה. מהחקירה עולה כי כספים שהתקבלו מאת המשיבה 3 שימשו להקמת הצ'יינג' של המשיבים 1-2 ( ואחרים), ושימשו לפעילות שוטפת של הצ'יינג'. בוצעה הטמעה של הכספים בחשבונותיה של המשיבה 3, בהם שימש המשיב 1 מיופה כוח ( ועשה בהם כרצונו), אל מחזור הכספים של הצ'יינג'. ברי, כי בשלב זה אין לבטל את טענת ההגנה של המשיבה 3, כי לא ידעה על הפעילות הכספית שנעשתה בחשבונותיה. טענה זו תתברר בהמשך, ככל שיוגש כתב אישום. מנגד, קיים חשד סביר בעוצמה בלתי מבוטלת הקושר אותה לידיעה, ולמצער לעצימת עיניים בכל הנוגע לפעילות שבוצעה בחשבונותיה, ולקשר שלה ושל ממוֹנָהּ לצ'יינג' של המשיב 1. בשלב זה של ההליך די בתשתית ראייתית המקימה חשד סביר, וכזו קיימת גם בעניינה של המשיבה 3.
9. אשר להיקף התפוסים אל מול היקף העבירות, אפנה למסמך שסומן ביום 2.7.18 בסימוכין גא/2. היקף התפוסים מהמשיבים 1-2 עומד על כ- 21 מיליון ₪, ומהצ'יינג' נתפס בנוסף רכוש בשווי כ- 8.4 מיליון ₪. למשיבה 3 נתפסו 2 חשבונות בנק בסך של כ- 13.5 מיליון ₪, אשר מהווים חלק מהתפוסים מאת המשיבים 1-2 ( כשכאמור, המשיב 1 שימש מיופה כוח בחשבונותיה ופעל בהם באופן עצמאי).
היקף העבירות המיוחס לכל אחד מהמשיבים עולה לעין ערוך על היקף התפוסים, בפרט בעניינם של המשיבים 1-2, אך גם בעניינה של המשיבה 3.
10. כאמור בנספח גא/3, החקירה, לכאורה, הושלמה, והפרקליטות זקוקה לזמן המבוקש לצורך לימוד ועיבוד חומרי החקירה.
מצאתי הצדקה להמשך תפיסה, על מנת לאפשר חילוט עתידי של הרכוש והכספים, ככל שיוגש כתב אישום והמשיבים יורשעו בדין. לא הונחה בפני תשתית המצדיקה, בשלב זה, שחרור איזה מן הכספים. בנוסף, לא מצאתי כי חלף פרק זמן בלתי סביר מתחילת החקירה הגלויה ותפיסת הרכוש, המצדיק כשלעצמו השבת חלק מהתפוסים.
11. הבקשה מתקבלת. אני מורה על הארכת תקופת החזקת התפוסים למשך 60 ימים נוספים, החל מיום 2.7.18.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.
ההחלטה תישלח לצדדים.
המסמכים יוחזרו לנציגי המבקשת ולב"כ המשיבה 3 במזכירות.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אלי טובול
שופט :
עורכי דין: