ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הילדה גוזלן נגד פלמח זאבי :


לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשים

  1. הילדה גוזלן
  2. יואב שרון

נגד

המשיבים

  1. פלמח זאבי
  2. יעל זאבי פרץ

החלטה

לפני בקשת המבקשים להתיר להם להעביר מסמכים למומחית שמונתה מטעם בית המשפט.

עניינה של התובענה הינו חוזה מכר בין הצדדים בקשר עם בית מגורים בסביון. לטענת המבקשים, המשיבים הפרו את חוזה המכר עמם, שעה שלא עמדו במועדי התשלומים שנקבעו במועד, בעוד שהמשיבים טוענים כי המבקשים הציגו בפניהם מצג שווא בעת כריתת החוזה, ולא חשפו בפניהם כי אין להם זכויות חכירה במלוא שטח הנכס, וכי בנכס חריגות בנייה רבות.

בהחלטתי מיום 18.2.18 הוריתי על מינויה של השמאית דברת אולפינר כמומחית מטעם בית המשפט, וקבעתי כי היא תקבל את כתבי הטענות מטעם הצדדים (לרבות הנספחים וחוות הדעת שצורפו אליהם), תבקר בנכס, ותחווה דעתה באשר למחלוקת בין הצדדים. עוד קבעתי, כי הצדדים יעבירו למומחית את המסמכים האמורים לעיל, וכן כל מסמך אחר שיידרש על ידה.

ביום 4.6.18 הגישו המבקשים, הם התובעים בתובענה דנן, בקשה דחופה להתיר להם להעביר מסמכים למומחית מטעם בית המשפט, היא הבקשה שלפני.

לטענת המבקשים, במסגרת בדיקות שערכו בקשר עם היתר הבניה שניתן לנכס מושא התובענה, קיבלו לאחרונה מכתב מהיועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק (להלן: "הוועדה המקומית"), המאשר כי שטח הבית הינו 1,375.7 מ"ר, וכי לא ידוע לוועדה המקומית על תוספות בנייה אשר בוצעו לאחר מתן היתר הבנייה בשנת 2003. המבקשים טוענים, כי במכתב זה למעשה אישרה הוועדה המקומית כי היתר הבנייה שהוצא לנכס התייחס לשטח של 1,375 מ"ר, כפי שנטען על ידם במסגרת התביעה, בניגוד לטענת המשיבים, לפיה היתר הבנייה מתייחס אך לשטח של 1,288 מ"ר.
בשל כך, טוענים המבקשים, יש להעביר את המכתב של היועץ המשפטי של הוועדה המקומית (להלן: " המסמך הראשון"), למומחית מטעם בית המשפט.

כמו כן מבקשים הם להעביר למומחית תחשיב של אגרות הבנייה ששולמו על ידם, שהוכן על ידי הנדסאית בניין מטעמם, אשר מפרט את חישוב השטחים והאגרות ששולמו בגינם, ומראה כי שולמו בקשר לנכס אגרות בנייה ביחס לשטח של 1,375 מ"ר, שהוא שטחו של הנכס (להלן: "המסמך השני").

המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים, כי היא מהווה ניסיון פסול לעקוף את שנקבע במסגרת ההחלטה מיום 18.2.18, וכי המבקשים פעלו ליצור מסמכים חדשים שאמורים להשפיע על חוות דעתה של המומחית מטעם בית המשפט, בעוד שהמשיבים פעלו בהתאם להחלטה האמורה ולא ניתנה להם הזדמנות שווה להכין ו/או להגיש מסמכים נוספים. לטענת המשיבים, הצדדים העבירו למומחית כתבי טענות עבי כרס, הכוללים מסמכים רבים וחוות דעת מומחים ביחס לשאלות הדרושות הכרעה, ואין חשש כי לא תובא בפני המומחית התמונה המלאה. המומחית אף יכולה לפנות בעצמה לבחינת תיק הנכס בוועדה המקומית, ולהתרשם באופן בלתי אמצעי ממצב הנכס ומקיומן או אי קיומן של חריגות בנייה.

עוד טוענים המשיבים, כי במסמך הראשון נאמר כי הוא מבוסס על חישובים שנערכו בשנת 2003, ואין בו כדי להעיד על חריגות בנייה שהיו קיימות נכון לשנת 2016. העובדה כי בשנת 2003 לא היו קיימות חריגות בנייה בנכס בוודאי אינה שוללת את קיומן של חריגות בנייה בשלב מאוחר יותר. לטענת המשיבים, האמור במסמך הראשון אף סותר את שנקבע בחוות הדעת מטעם המבקשים עצמם.

המשיבים מוסיפים ומציינים, כי נוכח התנהלות המבקשים פנו הם ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית על מנת שהלה יסביר ביתר פירוט את מצבו של הנכס ויבהיר מתי ואם בוצעו מדידות או בדיקות של תוספות בנייה בו מאז שנת 2003. בשל כך, מבקשים הם כי ככל שיותר למבקשים להעביר את המסמך הראשון למומחית, יותר אף להם להעביר אליה את מכתבם ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית וכן את תשובתו, ככל שתתקבל.

באשר למסמך השני טוענים המשיבים, כי למעשה מדובר בחוות דעת חדשה מטעם המבקשים, ושעה שהמועד להגשת כתבי טענות חלף זה מכבר, ברי כי אין להתיר את צירופה, בפרט שהמסמך נושא תאריך מיום 7.1.18, קרי עובר למועד מינויה של המומחית מטעם בית המשפט.

למען הזהירות בלבד, מבקשים המשיבים, כי ככל שיותר למבקשים להעביר את המסמכים המבוקשים למומחית, תינתן למשיבים זכות דומה לצרף ולהעביר למומחית מסמכים חדשים או חוות דעת נוספות מטעמם.

בתגובתם לתשובת המשיבים, טוענים המבקשים, כי על מנת שהמומחית תוכל לחוות דעתה בעניינים מושא התביעה, יש להציג בפניה את עמדת הוועדה המקומית, שהיא הגוף המוסמך על פי דין לתת את היתר הבנייה. לטענתם, במסגרת תפקידה של המומחית, מחובתה ממילא לבחון את עמדת הוועדה המקומית בעניין הטענות שהועלו על ידי הצדדים.

עוד טוענים המבקשים, כי בית המשפט ממנה מומחים מטעמו כדי לקבל תמונה מדויקת ומלאה של העניינים המקצועיים, ועל כן חשוב כי תבוא בפני המומחית מלוא התמונה. המסמך הראשון לא היה בידי המבקשים במועד הגשת התביעה, שכן טענות הנתבעים באשר לחריגות בנייה הועלו על ידם לראשונה במסגרת כתב ההגנה שהוגש על ידם, אולם לאחר שהוגש כתב ההגנה פנו המבקשים ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית ומשקבלו את עמדתו יש להעבירה למומחית, שאם לא כן לא יהיו בפניה מלוא העובדות הרלוונטיות לעניין.

לטענת המבקשים, העברת המסמך הראשון למומחית לא יוצר חוסר שוויון בין הצדדים, שכן מדובר במסמך המבטא את עמדת הוועדה המקומית, שהמומחית חייבת לקבלה לצורך הכנת חוות דעתה.

באשר למסמך השני, טוענים המבקשים בתגובתם, כי לצורך קבלת עמדתו של היועץ המשפטי של הוועדה המקומית נתבקשו הם על ידי הוועדה להוכיח כי שילמו אגרות בנייה בגין שטח של 1,375 מ"ר. לצורך כך שכרו את שירותיה של הנדסאית בניין, על מנת שתעבור על תיק הנכס בוועדה המקומית ותאתר את הקבלות והתשלומים שבוצעו בגין אגרות הבנייה. הואיל וחלפו עשרות שנים מאז שנבנה הבית, נדרשו שעות עבודה רבות על מנת לאתר את כל הקבלות והאישורים. לטענת המבקשים, לא מדובר בחוות דעת, אלא בסך הכל במסמך המפרט את הקבלות והאישורים שאותרו על ידי המבקשים. גם המומחית יכולה לבצע בדיקה זו, אך הדבר יגרור עבודה רבה מצידה שאותה ניתן לחסוך באמצעות המסמך השני אותו מבקשים המבקשים להמציא למומחית.

במסגרת תגובתם העלו המבקשים טענות באשר לפניית המשיבים ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית, שאין זה המקום לדון בהן. המבקשים מתנגדים לבקשת המשיבים להתיר להם להמציא למומחית את מכתב פנייתם ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית, ככל שיותר למבקשים להמציא לה את המסמך הראשון, שכן לא מדובר במסמך רשמי של הוועדה המקומית, אלא בדעתם הסובייקטיבית של המשיבים.

כמו כן, טוענים המבקשים, כי אין להיעתר לבקשת הכללית של המשיבים להתיר להם להעביר מסמכים נוספים למומחית, ככל שתתקבל הבקשה דנן, הן שעה שהוגשה במסגרת תשובתם לבקשה דנן ולא במסגרת בקשה נפרדת, והן שעה שאין להיעתר לבקשה באופן גורף, ומן הראוי כי ככל שיבקשו המשיבים לצרף מסמך מסוים, יפנו בבקשה מתאימה לבית המשפט, ותינתן למבקשים אפשרות להשמיע טענותיהם בנושא.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי.

באשר למסמך הראשון, סבורתני כי יש מקום להתיר את המצאתו למומחית. לעניין זה מקובלת עלי טענת המבקשים, כי מסמך זה נדרש על מנת להציג בפני המומחית שמונתה מטעם בית המשפט את התמונה המלאה באשר לזכויות הבנייה בנכס, שהוא אחד הנושאים המרכזיים המצוי במחלוקת בין הצדדים. עוד מקובלת עלי טענת המבקשים, לפיה פנו לבירור עמדתה של הוועדה המקומית בהזדמנות הראשונה לאחר שהועלו לראשונה טענות המשיבים באשר לחריגות בנייה בנכס, ומשכך לא היה באפשרותם לצרף מסמך זה לכתב התביעה שהגישו.

זאת ועוד, כפי שציינו המבקשים בכתבי טענותיהם במסגרת הבקשה דנן, אין מדובר במסמך או בחוות דעת שנערכו על ידי מי מטעמם, אלא במסמך רשמי שניתן על ידי הוועדה המקומית, ואף מטעם מזה מצאתי להתיר את צירופו.

אמנם יש ממש בטענות המשיבים, לפיה העובדה כי בשנת 2003 לא היו חריגות בנייה בנכס אין בה כדי להעיד על מצב הנכס נכון לשנת 2016, אך חזקה על המומחית מטעם בית המשפט כי תדע להתייחס לכך במסגרת חוות דעתה.

באשר לטענת המשיבים, לפיה לו יותר למבקשים לצרף את המסמך הראשון יינתן להם יתרון בלתי הוגן, וייפגע השוויון בין הצדדים, הרי שמתשובת המשיבים עולה כי הם עצמם פנו לקבלת הבהרות מטעם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית. ככל שתתקבל תשובתו יוכלו המשיבים לפנות אף הם בבקשה להעבירה למומחית, ובכך יישמר השוויון בין הצדדים.

נוכח האמור לעיל, מצאתי להתיר את העברתו של המסמך הראשון לידי המומחית מטעם בית המשפט. עם זאת, על מנת שבפני המומחית תעמוד התמונה המלאה באשר לפנייה לוועדה המקומית ולתשובה שניתנה על ידה, מסמך זה יועבר למומחית בצירוף מכתב/י הפנייה שנשלחו מטעם המבקשים לוועדה המקומית.

באשר למסמך השני, שעה שמדובר במסמך שנערך על ידי הנדסאית בניין ששירותיה נשכרו על ידי המבקשים, לא מצאתי להתיר את העברתו למומחית מטעם בית המשפט. המבקשים עצמם מציינים כי מדובר במידע שבאפשרות המומחית מטעם בית המשפט לעיין בו, שכן הוא מצוי בתיק הנכס בוועדה המקומית, ומשכך אין מקום להתיר את העברת סיכום המידע האמור, שעה שנערך על ידי מי מטעם המבקשים.

באשר לבקשתם של המשיבים, לפיה ככל שיותר למבקשים להעביר למומחית מטעם בית המשפט מסמכים נוספים, תינתן אף להם זכות דומה לצרף ולהגיש למומחית מסמכים חדשים או חוות דעת נוספות מטעמם, מקובלת עלי טענת המבקשים, לפיה מדובר בבקשה כללית וגורפת שאין להיעתר לה בשלב זה. אין במתן היתר למבקשים להעביר מסמך אחד נוסף למומחית כדי לפתוח פתח למשיבים להעביר למומחית כל מסמך נוסף שיעלה על רוחם, מבלי שתינתן למבקשים אפשרות להתייחס לכך ומבלי לקבל את אישור בית המשפט לכך.
ככל שיתקבלו בידי המשיבים מסמכים אותם יבקשו להעביר למומחית מטעם בית המשפט, באפשרותם להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, אשר תוכרע לאחר קבלת עמדת הצדדים.

נוכח כל האמור לעיל, המבקשים יעבירו למומחית את המסמך הראשון, בצירוף מכתבי הפנייה שלהם לוועדה המקומית, כאמור לעיל, תוך 7 ימים. לאחר העברת המסמכים תפעל המומחית להכנת חוות דעתה, בהתאם לקבוע בהחלטתי מיום 18.2.18.

בנסיבות העניין לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

תזכורת פנימית ליום 15.10.18.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הילדה גוזלן
נתבע: פלמח זאבי
שופט :
עורכי דין: