ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיבוץ גבעת השלושה אגש"ח בע"מ נגד 013 נטוויז'ן בע"מ :

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

קיבוץ גבעת השלושה אגש"ח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ארז אביב

נגד

המשיבה

013 נטוויז'ן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יואב נוח ועו"ד חיים דרש

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בהרצליה (כבוד השופט גלעד הס) מיום 18/6/18 בת.א. 18121-12-17 ולפיה נמחקה בקשת המבקש – הנתבע לסילוק התביעה על הסף.

2. עסקינן בתביעה בסך 430,373 ₪ שהוגשה על ידי המשיבה נגד המבקש בחודש דצמבר 2017 שעניינה חוב נטען בגין שירותי אינטרנט ותקשורת.
על פי כתב התביעה, ההסכם בין הצדדים הוא מחודש פברואר 2006 לתקופה של 60 חודשים. בכתב התביעה נטען, כי מחודש מרץ 2009 חדל המבקש לעמוד בהתחייבויותיו ולשלם חשבונות. (סעיף 15 לכתב התביעה).
לתביעה צורפו חשבוניות מהן מורכבת יתרת החוב הנטענת: חשבוניות משנת 2009 – 2010.

3. המבקש – הנתבע הגיש בקשה לסילוק על הסף בטענת התיישנות ולחלופין – שיהוי.

4. המשיבה בתגובתה טענה, כי לפי החשבונית האחרונה שהונפקה למבקש ,אזי המועד האחרון לתשלום הוא 14/1/11. המועד לתשלום על החשבונית שקדמה לאחרונה היה 15/12/10 ולכן "לפחות שתי חשבוניות לא התיישנו, שהרי התביעה הוגשה ביום 10.12.17" (סעיף 7 לתגובה).

המשיבה טענה, כי כל החוב לא התיישן על ידי כך שחלק מהחשבוניות לא התיישנו. כל חשבונית מיחזרה את החוב הכולל.

5. בתשובה לתגובה השיב המבקש, כי קיימת התיישנות לפחות לגבי 10 מתוך 12 החשבוניות נשוא התביעה. (מתוך סכום חשבוני ות של 368,699 ₪ רק סך 44,750.15 ₪ מתייחס לשתי החשבוניות האחרונות).
כל השירותים הנטענים בגינן הונפקו כל החשבוניות ניתנו למבקש כנטען על ידי המשיבה לפני יותר מ- 7 שנים לפני הגשת התביעה.
טענת "מיחזור" כל החשבוניות איננה נכונה לגופה ואינה תואמת להוראות חוק ההתיישנות.
מהתכתובת שצורפה עולה, כי בתחילת יולי 2010 בוטלה ההתקשרות של המבקש עם המשיבה. המבקש חדל לצרוך שירותים מהמשיבה והתקשר בהסכם מול ספק מתחרה (בזק) החל מחודש יולי 2010.
ככל שהתגבשה עילת תביעה למשיבה, הרי היא התגבשה כבר במאי 2010 עם קבלת הודעת המבקש על ביטול ההתקשרות עימה ולכל המאוחר ביולי 2010 – אז בא ההסכם בפועל לכדי סיום.
לפיכך, כל התביעה התיישנה.

6. בהחלטה מיום 18/6/18 נקבע, כי אמנם מכתב התביעה עולה, כי "קיים קושי של ממש בנוגע לחשבוניות אשר התאריך האחרון לתשלום בהן הינו למעלה משבע שנים טרם הגשת התביעה", אך די ברור שקיימות שתי חשבוניות אשר לגביהן מועד ההתיישנות טרם חלף על מנת שלא למחוק התביעה על הסף, כאשר לגבי יתר החשבוניות ראוי לקבל הכרעה רק אחרי שתהיה תשתית עובדתית מלאה.

נקבע כי גם טענת שיהוי מצדיקה הכרעה לאחר בירור עובדתי.
לכן נמחקה הבקשה לסילוק על הסף מבלי שטענת ההתיישנות נדחתה לגופה.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

7. בבקשת רשות הערעור נטען, כי בעניינינו ברור שקיימת טענת התיישנות מובהקת לגבי 10 חשבוניות באופן שלא מצריך כלל בירור.
התשתית העובדתית הונחה בפני בית משפט בכתבי הטענו ת ובבקשה ובתגובות שהוגשו כבר ולכן אין צורך להמתין עם ההכרעה לשלב אחר.
נטען כי החלטת בית משפט מטילה על המשיב נטל כבר ומיותר להתגונן נגד תביעה המתייחסת לחשבוניות מהשנים 2009 ו- 2010.
דיון ענייני לגבי מרביתן של 10 החשבוניות המוקדמות בזמן עלול להיות מורכב ויצריך משאבים וזמן רב.
דיון ב- 2 החשבוניות המאוחרות יהיה פשוט יותר.יתמקד בשאלה – האם החשבוניות הונפקו בגין חיובים שהמבקש חויב בהם לאחר שהקיבוץ – המבקש ביטל כבר את ההתקשרות עם המשיבה.

8. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובנספחיה, הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתגובה מהנימוקים כדלקמן:
(א) ההלכה הפסוקה קובעת, כי השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו, ככלל, במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.
וראה לעניין זה:
רע"א 7960/14 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עידית גולד – פיסקה 6 (ניתן ביום 15/12/14) ורע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב – פסקאות 6 ו-7 (ניתן ביום 8/12/15).

(ב) אמצעי של סילוק תביעה על הסף נשמר למקרים חריגים בהם ברור שאין אפשרות ולו קלושה כי יוכיח התובע את עילת תביעתו. ראה לעניין זה ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ (4.6.07).

ג) זאת ועוד, נטיית ערכאת הערעור היא שלא להתערב בהחלטות המבכרות את המשך בירור ההליך לגופו ולא להפעיל ביקורת ערעורית עוד בטרם בירור ההליך. ראה לעניין זה רע"א 2387/13 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני הביטוח בישראל ואח' (26.12.13) - סעיף 4.
כן ראה החלטת כבוד השופטת חיות ברע"א 5062/16 רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ נ' ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ (23.8.16) - סעיף 6.
רע"א 8076/16 יוסף בטאט ואח' נ' דיור ב.פ. בע"מ ואח' (5/2/17) בפסקה ח' וכן רע"א 4729/17 שמעון אליעזר דוד לוי נ' סילביאן אברג'ל ואח' סעיפים 16-17 (22/5/18) , שם הודגש כי הסיכוי שבסופו של דבר יתברר כי נוהל הליך מיותר, אינו מצדיק במקרה שכזה סטייה מהעיקרון הכללי ולפיו ערעור יתאפשר רק במסגרת ערעור על פסק הדין אלא רק במקרים יוצאי דופן.

עניינינו אינו נופל לגדר החריגים.

ד) במקרה דנן, כאשר מעיינים בטיעוני הצדדים, אין להוציא מכלל אפשרות, כי בסופו של הליך יתברר כי נוהל הליך סרק. ככל שכך ייקבע , אזי ממילא ייפסקו הוצאות לטובת המבקש ובית משפט קמא בהחלטתו התייחס לכך.

ה) העובדה שכל טענות הצדדים כבר הועלו בכתב תביעה וכתב הגנה ובכתבי בי דין במסגרת הבקשה לסילוק על הסף, אין פירושה, כי אין צורך בבירור עובדתי.
נראה אמנם, כי מדובר בבירור עובדתי שאינו סבוך, אך הוא בכל זאת נחוץ. כך למשל: לתשובת המבקש לתגובת המשיבה צורף תצהיר. ברור אם כך, שיש זכות למשיבה לחקור את המצהירה.
בית משפט אינו צריך "לפצל" את שמיעת העדויות לשלב שבו תיבחן טענת התיישנות ורק לאחר מכן לשלב שבו תיבחנה יתר הטענות (ככל שטענת התיישנות לא תתקבל לגופה). הוא רשאי בהחלט להורות על בירור עובדתי של כלל הטענות בצוותא חדא.

על כן, ובשים לב לכך שלא נקבעו מסמרות בסוגיית ההתיישנות, לא מצאתי כי יש מקום לקבל את הבקשה.

9. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קיבוץ גבעת השלושה אגש"ח בע"מ
נתבע: 013 נטוויז'ן בע"מ
שופט :
עורכי דין: