ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן יוחנן נגד רשות העתיקות :

בפני
כבוד ה שופט מרדכי בורשטין

מבקש

יהונתן יוחנן
ע"י ב"כ עו"ד מ. שמעון

נגד

משיבה
רשות העתיקות - ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד ע. שחר

החלטה

בקשה למתן סעד זמני להורות למשיבה להשיב מחפרון זעיר ויעה אופני זעיר (בובקט) (להלן: "הכלים").

1. הכלים נתפסו על ידי המשיבה ביום 19.06.18, לאחר שבוצעו עבודות בליפתא בירושלים.
באמצעות הכלים בוצעו עבודות בטון לשיפוץ, שלטענת המבקש, אין להם כל קשר לענייני עתיקות.

2. קודם לתפישת הכלים, נמסר למבקש ביום 06.02.18 הודעה על הפסקת עבודה באתר, בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות") ובהתאם להוראות חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 (להלן: "חוק רשות העתיקות").
בעת שנתפסו הכלים נמסר למבקש, טופס רישום מוצגים שנתפסו לפי סעיף 5 לחוק העתיקות.

3. סעיף 5 לחוק העתיקות: "המנהל רשאי לדרוש בכתב מכל מחזיק עתיקה שיתננה לו לשם בדיקה או לכל צורך אחר לתקופה שלא תעלה על 90 ימים".

סעיף 26 לחוק רשות העתיקות קובע כי למפקח רשות העתיקות, סמכות לערוך חקירות וסמכות לתפוש כל חפץ, אם יש למפקח יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה על חוק העתיקות.

4. כפי שהובהר למבקש בדיון, מסגרת הדיון אינה בקשה לסעד זמני רגיל בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984, אלא בהתאם להוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

אמנם, המסמך שנמסר למבקש, מתייחס לסעיף 5 לחוק העתיקות, אך אופן תפישת החפץ וסמכות התפיסה היא בהתאם להוראות חוק רשות העתיקות ובהתאם לסמכויות המפקח וממילא רשאי היה המפקח לתפוש את הכלים. אף אם נפלה טעות בכך שנמסר למבקש מסמך לא מתאים, עדיין קיימת סמכות תפיסה.

5. בהתאם לפקודת העתיקות, 1929, שקדמה לחוק העתיקות, הכריז ביום 15.01.64, מנהל אגף העתיקות והמוזיאונים על רשימת מקומות היסטוריים לפי פקודת העתיקות וברשימה נכלל האתר ירושלים – מי נפתוח : ליפתא, הכולל חורבות מצד התיק בתוך מבנה הכפר וחרסים מכל התקופות החל מתקופת הברונזה הקדומה (ילקוט פרסומים 2001 תשכ"ד 1461).

כעולה מחוות הדעת של דר' איתן קליין, באתר העתיקות השוכן במדרונות ההר שמשני עבריו ואדי בו נובע מעיין ליפתא, שם היה כפר ערבי עד לשנת 1948, התגלו בעבר מערות קבורה עתיקות, רצפות פסיפס, מצד עתיק, בתי בד וחרסים מתקופות שונות. אמנם, בנסח הטאבו, אין התייחסות לכך שהנכס הוא אתר עתיקות, אך נקבע שההכרזה שנעשתה על פי הפקודה תקפה כאילו פורסמה בהתאם לאמור בסעיף 28 לחוק העתיקות, הקובע בין היתר רישום הערה מתאימה בפנקסי המקרקעין (ראו והשוו: בג"צ 1008/08 מחמד עטאללה סיאם ואח' נ' רשות העתיקות ואח' (21.09.09)). דר' קליין העיד על מיקום העתיקות.

אין מדובר במודד מוסמך, אך ניתן הסבר באשר למיקום ולנ"צ ודי בכך בשלב זה כדי לקבוע שהעבודות נעשו באתר העתיקות. מסקנה זו מתחדדת ביתר שאת לנוכח העובדה כי נמסרה למבקש הודעה על הפסקת עבודה והמבקש היה מודע לכך שהוא לכאורה פועל באתר עתיקות.

6. משבוצעו העבודות באתר העתיקות, לאחר שנמסרה התראה למבקש כי עליו לחדול מכך ומאחר שהעבודות בוצעו ללא אישור מרשות העתיקות ובניגוד להוראות חוק העתיקות, ממילא קמה סמכות לתפוש את החפץ שבו בוצעה העבירה.

השאלה היא שאלה של איזונים, היינו האם יש חלופה שבאמצעותה ניתן להשיג את מטרת התפיסה שלא על דרך אחזקתו של הנכס בידי הרשות החוקרת באופן שהפגיעה תהיה מידתית.

7. בפרשת גאלי הותווה הדרך לעניין השבת תפוס. כך נקבע שהמשך החזקת החפץ יש בו כדי לפגוע בזכות הקניין, מעבר לפגיעה הנובעת מעצם התפיסה ועל בית המשפט לבחון לא רק האם התפיסה היא לתכלית ראויה, אלא האם המשך החזקת הנכס בידי הרשות החוקרת אינו פוגע בבעלים במידה העולה על הנדרש (רע"פ 1792/99 אלי גאלי נ' משטרת ישראל פ"ד נג(3)312).
בענייננו, תכלית התפיסה היא מניעת עבירות בעתיד והבטחת אפשרות חילוט ככל שיידרש (ראו: בש"פ 342/06 חברת לרגו עבודות עפר בע"מ נ' מדינת ישראל (12.03.06)).
אשר לתכלית הראייתית שבתפיסה, ניתן להשיגה בדרך של הצגת תמונות שבהן נראים הכלים ועל ידי הגשת הודעות/דוחות ומכאן שתכלית זו אינה תכלית דומיננטית בענייננו ואין צורך לבחון אותה באשר לשיקולים השונים הנדרשים.
את התכלית ניתן להשיג בדרך חמורה פחות מתפיסה, שפגיעתה בזכות הקניין פחותה.

8. לפיכך, בהתחשב באופי העבירות, בכך שלא הוצג רשיון עבור הכלים על שם המבקש ובשים לב לטענות הצדדים, קובע כי הכלים יושבו למבקש בהתקיים התנאים הבאים:
א. חתימה על התחייבות עצמית.
ב. המצאת ערבות צד ג'.
ג. הפקדת ערבון בסך 10,000 ₪.
ד. ככל שימציא המבקש רשיון הכלים שבהם הוא רשום כבעלים, כי אז יתחייב המבקש שלא לבצע פעילות קניינית בכלים או דיספוזיציה בהם.
ה. ככל שלא יומצא רשיון שבו רשום המבקש כבעלים של הכלים, כי אז יומצא רשיון של הכלים עם הערת שעבוד לטובת המשיבה.
ו. התחייבות המבקש שלא לבצע עבודות עם הכלים בשטח שבו נתפסו, ללא אישור ותיאום עם המשיבה.

9. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן יוחנן
נתבע: רשות העתיקות
שופט :
עורכי דין: