ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסך המרכז החדש בע"מ נגד קרן מור לאופר :

בפני
כבוד ה שופט אברהים בולוס

מבקשת

מוסך המרכז החדש בע"מ

נגד

משיבים

  1. קרן מור לאופר
  2. חוסין נסר אל דין

החלטה

בקשת רשות ערעור על פס"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה מיום 12.6.18, שניתן בתיק 32859-09-17 (להלן: פס"ד).

המשיבה מס' 1 (להלן: המשיבה) הגישה לביהמ"ש קמא תביעה בגדרה טענה, כי לאחר שרכשה רכב מאת המשיב מס' 2 (להלן: המשיב), נמצאו בו ליקויים מהותיים. המשיבה הדגישה , כי במהלך המו"מ שהתנהל עם המשיב לרכישת הרכב, האחרון הסתיר ממנה את השימוש החריג שנעשה ברכב והליקויים שנגרמו בעקבותיו . כן טענה כנגד המבקשת, כי במסגרת בדיקת תקינות שבוצעה לרכב לפני הרכישה במוסך המבקשת, האחרונה הנפיקה אישור ים לפיהם ברכב קיימים ליקויים שוליים בלבד .

בשל כך, המשיבה עתרה לחייב את המבקשת והמשיב בתשלום פיצוי בסך של 28,399 ₪ בגין נזקיה כפי חו"ד שמאי שצירפה לתביעתה, וכן סך של 4,951 ₪, בגין ימי עבודה שהפסיד בעלה בשל הטיפולים שביצע ברכב.

מנגד, המבקשת טענה כי הסבירה שהבדיקה אשר בוצעה הינה בדיקה כללית בלבד. עוד טענה , כי לאחר הבדיקה הוסבר כי על המשיבה לפנות למוסך מורשה לקבלת הסבר בדבר משמעות הליקויים שנמצאו לפני רכישת הרכב. המשיבה גם לא הביאה את הרכב למוסך המב קשת לאחר גילוי הליקויים ולא ניתנה לאחרונה הזדמנות להקטנת הנזקים. עוד טענה, חו"ד השמאית שצירפה המשיבה אינה מקצועית אלא "הוזמנה" על ידי המשיבה וכן הבדיקות שנעשו לרכב במוסכים אחרים נעשו ללא הרמת הרכב כנדרש .

בפני ביהמ"ש קמא התקיים דיון ביום 10.6.18. בדיון זה נשמעו הצדדים, ובסופו ניתן פס"ד מושא הבקשה שבפניי.

בפס"ד זה ביהמ"ש קמא קבע , כי בעלה של המשיבה הותיר רושם מהימן בעדותו ו הציג גרסה עובדתית סדורה. מנגד נקבע, כי המשיב הותיר רושם שלילי לאור סתירות רבות בעדותו. עדויות אלה יחד עם כלל המסמכים שצורפו לתביעת המשיבה הובילו לכלל מסקנה לפיה ברכב נעשה שימוש להובלת מטענים כבדים אשר יצרו עומס יתר על המתלה והקפיצים האחוריים, והמשיב בחר להסתיר מידע מהותי זה מעיני המשיבה, שלו ידעה אודותיו לא הייתה מתקשרת בעסקה ובתמורה ששולמה.

באשר לתביעה כנגד המבקשת, קבע ביהמ"ש קמא כי המשיבה פנתה אל המבקשת לשם קבלת חו"ד בנוגע לכשלים ברכב עובר לרכישתו. המבקשת חייבת חובת זהירות כלפי המשיבה ומחובתה לאתר תקלות והצגתן ב פני האחרונה. בימ"ש קמא קבע כי נכון לצפות מבודק סביר לזהות את הנזק הרב שנגרם כתוצאה משימוש חריג זה , אולם בדוחות שנער כו על ידי המבקשת לא הי יתה כל התייחסות לפגמים בחלקו האחורי של הרכב. משכך, נקבע כי המבקשת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה, וקיים קשר סיבתי בין התרשלות זו לנזקי המשיבה .

באשר לחו"ד ש צירפה המשיבה לתביעתה, ביהמ"ש קמא שוכנע שהרכב נבדק במוסך מ ורשה ימים ספורים לאחר הקניה וכי הליקויים שנמצאו באותו מועד זהים לליקויים שקיבלו ביטוי בחו"ד .

לאור הנסיבות והמסקנות שפורטו לעיל, בימ"ש קמא חייב את המבקשת והמשיב ,ביחד ולחוד, לפצות את המשיבה בגין הנזקים כפי הערכת השמאי, וגם בסך של 1,200 ₪ בגין הוצאות משפט.

המבקשת לא השלימה עם תוצאה זו והגישה את הבקשה למתן רשות ערעור.

לטענת המבקשת, בימ"ש קמא לא התייחס לטענותיה בדבר קיומה של תעודת אחריות לבדיקה; המשיבה לא הביאה את הרכב למוסך המבקשת ובכך מנעה מהמבקשת להקטין את הנזק ים. עוד נטען, כי ביהמ"ש קמא טעה בקובעו כי המבקשת אחראית לנזקי המשיבה וכי קיים קשר סיבתי. גם הוסיפה כי ביהמ"ש קמא טעה שעה שקיבל את הערכת השמאי מטעם המבקשת מבלי שערך דיון בכל אחד מראשי הנזק.
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, בפסק הדין ובתיק ביהמ"ש קמא ובהתאם לסמכותי מכוח תקנה 406( א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני סבור, כי דין הבקשה להידחות מבלי להידרש לתשובת המשיבים.

כידוע, אמת המידה למתן רשות ערעור על פס"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות הינה מחמירה מזו הנהוגה בבקשות רשות ערעור רגילות, (רע"א 6480/13 אליה דיאס נ' חברת בזק לתקשורת בע''מ, סע' 9 (1.12.13) ). הדבר מתחייב ונגזר מהתכליות העומדות ביסודו של ביהמ"ש לתביעות קטנות שנועד להכריע לרוב בסכסוכים קטנים ופשוטים, להתנהל ביעילות ובמהירות ( רע"א 7220/13 אלראי נ' גולדמן, פסקה 8 (10.12.13) ). לאור זאת, נקבע לא אחת כי רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות תינתן רק כשמדובר בטעות משפטית או עובדתית גלויה וברורה, או כאשר עסקינן בשאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית שביהמ"ש לתביעות קטנות מרבה לדון בה ( בר"ע ( מחוזי י-ם) 244/90 יאיר נ' פרנקל, תשנ"א (3) 309 (31.12.90) ), ולא כך בענייננו.

ועוד, עיקר טענות המבקשת מופנות כנגד התרשמותו של ביהמ"ש קמא מהעידים וקביעת הממצאים העובדתיים. מן המפורסמות היא שאין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאי העובדה והמהימנות של הערכאה הדיונית, הנהנית מיתרון לנוכח התרשמותה הבלתי אמצעית מהעדויות ומן הראיות. רק במקרים חריגים תתערב ערכאת ערעור בקביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא ( ע"א 5200/06 אלקיס יבוא ושייוק בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א, פסקאות 8 ו- 11 (16.11.09); ע"א 3537/03 בר בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, נט (4) 568, פסקה 12 (2.2.05)). ובמקרה זה, לבד מטענותיה הכלליות בהקשר זה , המבקשת לא הצביעה על פגם או טעות בולטים שיצדיקו התערבות במישור זה .

בית המשפט קמא בחן את מכלול העדויות והראיות – ועל סמך התרשמותו מהעדים קבע, כי כתוצאה מהובלת מטענים כבדים ע"י המשיב ברכב אזי נוצר נזק בצדו האחורי. בית משפט קמא קבע כי ליקוי זה, נעדר מדוחות המבקשת שניתנו למשיבה ובעקבותיהם ה משיבה רכשה את הרכב אף בתמורה העולה על מחיר המחירון. בכך, המבקשת התרשלה, ועקב מחדל זה אכן, כפי שנקבע, נגרמו נזקי המשיבה. הרי לו המבקשת קיימה אחר המוטל עליה כראוי וכמקובל מבודק סביר והעמידה את המשיבה על ליקויים אלה, היה בידי האחרונה להחליט לרכוש את הרכב במחיר מתאים או להימנע מעסקה זו.

בית משפט קמא דחה את טענות המשיבה לפיהן חו"ד והמסמכים שצור פו אינם משקפים את הנזקים בפועל. לא רק שאלו קביעות עובדתיות, המבקשת לא ניסתה לסתור את הערכת הנזקים שקיבלה ביטוי בחו"ד המשיבה, לא באמצעות הבאת עדים גם לא חו"ד נגדית. במצב דברים זה שעה שהונחה בפני ביהמ"ש קמא חו"ד אחת מטעם המשיבה הנתמכת גם בראיות חיצונית, ומנגד המבקשת הסתפקה בהכחשה כללית וגורפת, אזי צדק ביהמ"ש קמא שעה שראה לאמץ את הנזקים כפי שתוארו בחו"ד מטעם המשיבה.

המבקשת הפנתה מספר פעמים לתעודת האחריות שמסרה למשיבה ובה כתוב כי מימוש האחריות יהיה בהבאת הרכב למפעלה ואילו המשיבה לא עשתה כן. מבלי להתייחס לשאלת נפקות מסמך זה, הרי אין כל קשר בין מסמך זה לקביעת בית משפט קמא בדבר הפרת חובת הזהירות ע"י המבקשת. תעודת אחריות לא מקימה הגנה מפני התרשלות מקצועית ולא יכולה לחסום את טענותיה ותביעתה של המשיבה. גם אם קיימת חובה המוטלת על המשיבה ליתן הזדמנות למבקשת לתקן את הליקויים לפני הגשת התביעה, הרי לא הוכח בפני ביהמ"ש קמא כי עלויות התיקון לו נעשו ע"י המבקשת היו פחות מהערכת השמאי.

לאור כל האמור, לא מצאתי כל טעם המצדיק את התערבות ערכאת הערעור , ומכאן אני מורה בזאת על דחיית הבקשה.

משלא התבקשה תשובה, לא אחייב את המבקשת בהוצאות משפט.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוסך המרכז החדש בע"מ
נתבע: קרן מור לאופר
שופט :
עורכי דין: