ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל כץ נגד אריאל. י. אחזקות ויזמות בע"מ :

08 יולי 2018
לפני:
כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
מיכאל כץ

ע"י ב"כ: עו"ד גלעד בן עמי

-
הנתבעים:
1. אריאל. י. אחזקות ויזמות בע"מ

2. אריאל כהן
שניהם ע"י ב"כ: עו"ד אורי ישראל פז

החלטה

1. להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בתיק. בית הדין יבהיר כי על פניו המחלוקות בתיק מצומצמות ביותר, וראוי היה להגיע להבנה (ברוח הדברים שהוצעו בדיון או בהסכמה אחרת (כאשר שאלת שביעות הרצון מתפקודו של התובע אינה מהווה בכל מקרה פלוגתא בפני עצה).
מכל מקום, וככל שלא תתקבל הודעה /בקשה אחרת (כולל הסכמה משותפת לפסיקה לפי סעיף 79א') יוגשו תצהירים בהתאם לרשימת המוסכמות והפלוגתאות המפורטות מטה.
מוסכמות:
א. הנתבעת 1 הינה חברה בע"מ המפעילה מסעדה במלון קראון פלאה בירושלים.
ב. נתבע 2 הינו בעל המניות והשליטה במסעדה.
ג. בין התובע לנתבעת נחתם חוזה עבודה אישי להעסקת התובע כשף במסעדה.
ד. התובע עבד בנתבעת מיום 14/7/16-14/3/16 ולאחריהם יצא לשבועיים חופשה בחו"ל.
ה. התובע פוטר.
ו. הנתבעת הורידה משכרו של התובע סך של 5,400 ₪ לגמל שלא הועברו לקופה, ואין חולק כי מגיעים לתובע (ככל שמי מהצדדים מתנגד למוסכמה זו – יודיע על כך תוך 10 ימים וזו תיהפך לפלוגתא.
פלוגתאות:
א. האם הנתבעת שילמה לתובע שכר בין חודש יוני 2016 ומחצית יולי 2016
(ראוי שבנקודה זו יבדקו הצדדים את המסמכים והאם ניתן לייתרה)
ב. האם נערך לתובע שימוע כדין, וככל שלא - האם יהיה זכאי לפיצוי כספי
ובאיזה שיעור.
ג. לכמה ימי חופשה זכאי התובע והאם ניצלם בפועל.
ה. האם נכונה טענת התובע כי הנתבעת הפרה את החוזה איתו, ובהתאם לכך
האם יהיה זכאי לפיצוי ומכוח מה, וככל שכן – באיזה שיעור.
ו. האם יש מקום לחייב את נתבע 2 באופן אישי בכל סכום שייפסק – ככל
שייפסק, לחובת הנתבעת, ככל שייפסק, ומכוח מה.
2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה
לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעים יגישו את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. דיון להוכחות נקבע ליום 24/12/18 בשעה 12:00. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפן, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי, כולל סיכומים בע"פ.
ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, (08 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מיכאל כץ
נתבע: אריאל. י. אחזקות ויזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: