ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סופר אבי בע"מ נגד צביקה דוידי :

06 יוני 2018

לפני:

כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין

התובעים

  1. סופר אבי בע"מ
  2. פרנקלין (אבי ) סופר בע"מ
  3. אביבה סופר

ע"י ב"כ: עו"ד שי אדרי
-
הנתבע
צביקה דוידי

פסק דין

1. התובעים הגישו תביעה זו נגד הנתבע ביום 22.3.2018.

2. ביום 27.3.2018 ביצעו התובעים מסירה של כתב התביעה לנתבע, בכתובתו המעודכנת כמפורט בדו"ח מרשם האוכלוסין שהוגש ביום 1.6.2018.

3. עד היום, חרף חלוף המועד להגשת כתב ההגנה לא הגיש הנתבע כתב הגנה או בקשה למתן ארכה להגשתו. בנסיבות אלה, ברי כי הנתבע מודע לקיומם של ההליכים המשפטיים נגדה אך בחר שלא להתגונן מפניהם.

4. לפיכך, ניתן בזה פסק דין בהעדר הגנה המחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 1,500,000 ₪ כמפורט להלן:

4.1 סך של 1,000,000 ₪ בגין הפצת לשון הרע והוצאת דיבה בגינם של פרסומים חוזרים ונשנים שפרסם התובע במרשתת, בקבוצות וואצאפ ובפרהסיה (להלן – "הפרסומים הפוגעניים").
4.2 סך של 500,000 ₪ בגין נזקים ממוניים שנגרמו לתובעים.
5. במסגרת הסעדים ההצהרתיים ביקשו התובעים כי אורה על שלילת כספי הפיצויים שנצברו לזכות הנתבע בקופת הגמל לרבות כספי התגמולים (חלק המעביד) שהופקדו עבורו. לא מצאתי להענות לבקשתם להורות על החזר כספי התגמולים (חלק המעביד) שהופקדו על ידם בקופת הגמל לאור הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, אשר אינו מקנה למעסיק זכות למשיכת כספי התגמולים.

6. אף בקשת התובעים למשיכת כספי הפיצויים דינה להדחות, משלא הובהר מכח איזו הוראת דין הופקדו בגינו של הנתבע תשלומים להסדר פנסיוני: האם מדובר בהוראה מיטיבה בהסכם אישי ומהו תוכנה או בצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסית חובה , אשר קובע:

"ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שבו העובד משך בספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת בספים מקופת הגמל לפי תקנו נה בשל אירוע מזכה בלבד. ״אירוע מזכה״ – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו־ 17 לחוק פיצויי פיטורים".

7. הכלל הוא, איפוא, כי כספי הפיצויים אינם ניתנים להחזרה למעביד למעט במקרים המפורטים בסעיף זה. פסק דין שניתן בהעדר הגנה אינו המקום לקבוע האם, כטענת התובעים, מקום בו עובד מתפטר תחולנה הוראות סעיפים 17 ו-16 לחוק פיצויי פיטור ים, התשכ"ג-1963 שעניננן עובד שפוטר.

8. זאת ועוד. התובעים ביקשו כי אורה לנתבע למחוק ו/או להסיר את הפרסומים הפוגעניים מדף ה"פייסבוק" שלו או מכל דף "פייסבוק נוסף. סעד זה אינו מצוי בסמכותם של בתי הדין לעבודה אלא של בתי המשפט האזרחיים.

9. עם זאת, מצאתי כי יש להעתר לבקשת התובעים להורות לנתבע לפרסם התנצלות פומבית ואולם דרך הפרסום תהיה באותה דרך ואופן שבו פורסמו הפרסומים הפוגענים, כלומר: בחשבון ה"פייסבוק" של התובע באותה תפוצה בה פורסמו הפרסומים הפוגעניים ובקבוצות הוואצאפ בהן הופצו דברי לשון הרע (ר' לענין זה ע"א (י-ם) 3271/02 בלשניקוב אבי נ' פרופ' גבריאל מוקד (2003)). לא מצאתי כי יש מקום להורות לנתבע לתאם את תוכן ההתנצלות עם התובעים וודאי מקום בו התובעים זכו לכפל הפיצוי הסטטוטורי בגין כל אחד מהפרסומים הפוגעניים. מטרת פרסום ההתנצלות הפומבית לתקן את הנזק שנגרם לנפגע מהפרסום וזאת כבר נעשה.

10. בנוסף מחויב הנתבע לשאת בשכר טרחת ב"כ התובעים בסך של 11,700 ₪.

11. הסכומים אות ם חויב הנתבע לשלם, כאמור בסעיפים 4 ו-10 לעיל, ישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידי ו וישא ו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד תשלומ ם בפועל. פרסום ההתנצלות יעשה, אף הוא, בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לנתבע.

ניתן היום, כ"ג סיוון תשע"ח, (06 יוני 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: סופר אבי בע"מ
נתבע: צביקה דוידי
שופט :
עורכי דין: