ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל עשור נגד מכללת א.ר. פסגות בע"מ :

לפני
כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

המבקשים/התובעים:

  1. ישראל עשור
  2. אורית עשור

-נגד-

המשיבה/הנתבעת:

מכללת א.ר. פסגות בע"מ

החלטה

מבוא

1. לפניי בקשת ביניים שהוגשה על ידי המבקשים, לדחיית הגנת הנתבעת מחמת היעדר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה במועד ולחילופין לחייב את הנתבעת בהוצאות בגין מחדלה למלא אחר החלטת בית המשפט.

תמצית טענות המבקשים

2. המבקשים מבססים בקשתם על הוראות תקנה 214 ט (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. (להלן : "התקנות"):

"בתובענה בסדר דין מהיר יגישו בעלי הדין תצהירי עדות ראשית של העדים ארבעים וחמישה ימים לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר להגשת התצהירים". בהמשך, הוראת תקנה 214 ט (ג) נקבע כי: "תצהיר עדות שלא הוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט; עד, אשר לא הוגש תצהיר עדות ראשית שלו, לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו".

3. בבקשתם הפנו המבקשים אף לפסיקה שניתנה על ידי כבוד השופטת א' חיות, בתקנה דומה במהותה ואופייה:

"הנה כי כן, בעל-דין אשר אינו מקיים את החלטתו של בית המשפט בדבר תצהירי העדים מטעמו, לא יוכל להביא את הראיות ולהעיד את העדים בשלב ההוכחות אלא בהתקיים נסיבות כמפורט בסיפא לתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי (ראו ע"א 6092/00 כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' אוטמזגין, פ"ד נו(6) 786, 790 (2002)). בבוא בית המשפט לבחון האם אי-הגשת התצהירים במועד נבעה מ"סיבות מוצדקות", שומה עליו לשקול את מידת אחריותו של המבקש לאי-הגשת תצהירים כאמור ואת מידת הפגיעה הצפויה לבעלי הדין שכנגד כתוצאה מקבלת הבקשה להגשת התצהירים באיחור, בשים לב לאינטרס הלגיטימי שיש להם בסיום ההליך ובהסתמכותם על אופן ניהול ההליך עד אותו שלב. בהקשר זה יש חשיבות לא מבוטלת למשך הזמן שחלף בין המועד שבו נדרשה הגשת התצהירים למועד שבו מתבקשת הגשתם למעשה, וככל שניהולו של המשפט מתקדם והולך תפחת נכונותו של בית המשפט להיעתר לבקשה, אלא אם כן יש בידי בעל הדין מבקש הארכה להראות כי התקיימו נסיבות המצדיקות את האיחור בפנייתו." ע"א 10687/07 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ - רמאללה נ' מוחמד חג'וג' (פורסם בנבו, 05.08.2010)

כמו כן, המבקשים הפנו לדבריו של כבוד השופט י' דנציגר :

"הכללים הפרוצדוראליים, ובהם כללים בדבר מועדי הגשת כתבי בי דין, חיוניים לקיומו של הליך תקין ולביאור האמת והצדק: "באין כללים - אין משפט ובאין משפט – אין צדק" (שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד 22 (1999)). בית משפט זה כבר עמד על החשיבות שבעמידה בלוחות זמנים להגשת כתבי בי דין. לעניין זה ראו --- סוף עמוד 9 --- רע"א 1643/00 פנינת טל השקעות ובנייה בע"מ נ' פקיד שומה – ירושלים, פ"ד נה(4) 198, 201: " אין ספק כי במישור הדיוני יש ליתן חשיבות רבה למועדים סטטוטוריים שנקבעו בסדרי הדין לצורך עשיית פעולות במסגרת ההליך השיפוטי, וחריגה ממועדים טעונה הגשת בקשה להארכת מועד תוך הצגת הטעמים לכך וקיום טעמים מיוחדים למתן ארכה. הקפדה נאותה של (כך במקור – י.ד.) לוחות זמנים בהליך השיפוטי הינה כורח המציאות, שאחרת לא ניתן לנהל מערכת שיפוט סדירה ותקינה, וסופן של חריגות כגון אלה שהן עלולות לפגוע בזכויות דיוניות ואף בזכויות מטריאליות של בעלי-דין, ולעתים אף להסב נזק לציבור הרחב"."ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (פורסם בנבו, 06.04.2008) .

תמצית טענות המשיבה

4. המחדל הנוגע לאי הגשת תצהירי העדות הראשית נוצר כתוצאה מטעות בתום לב שנבעה מטעות אנוש ולא חלילה ממעשה מכוון. בנוסף, המשיבה סברה, כי עליה להמתין מלהגיש את תצהיריה, רק לאחר שיתקבלו אצלה תצהירי העדות ראשית של המבקשים, זאת, על מנת שלא להקנות להם יתרון דיוני. המשיבה ביקשה במסגרת תגובתה זו ארכה להגשת התצהירים מטעמה עד ליום 31.5.2018.

תמצית תשובת המבקשים

5. המבקשים שבים ומפרטים טענותיהם ומוספים, כי טענת המשיבה לחשש למתן יתרון דיוני למבקשים יוצרת בהכרח יתרון דיוני לטובת המשיבה עצמה וזאת בניגוד להוראות הדין והחלטת בית משפט.

דיון והכרעה

6. בראשית הדברים אציין, כי קיימת סתירה מסויימת בטעמי המשיבה שעה שמחד טוענת ל-"טעות בתום לב" ומנגד, כי אי הגשת התצהירים במועד שנקבע בהחלטת בית משפט נועדה, כביכול, למנוע יתרון דיוני למבקשים. יתירה מכך, המשיבה ביקשה בתגובתה מתן ארכה להגשת התצהירים עד ליום 31.5.2018, ואולם, חרף האמור, הגם ו אף אין חולק, כי עד כתיבת החלטתי זו , חלף פרק הזמן שביקשה הנתבעת עצמה, הרי שמעיון בתיק עולה, כי טרם הוגשו תצהיריה , התנהלות מחדלית זו של המשיבה אינה עולה בקנה אחד עם אף אחד מהטעמים שפרטה בבקשתה ומכאן שאין בידי לקבלם.

7. עם זאת, סבורני, כי החלטה למנוע מהנתבעת מלהגיש את תצהיריה בשל מחדלים אלו עלולה לפגום בכך שיווצר מצב שבמתן החלטה זו לא תקבל המשיבה את יומה בבית המשפט, וזכות זו הוכרה כמעין זכות חוקתית. כעין זה נכתב על ידי כבוד השופטת ח' לומפ, בת"א (מחוזי י-ם) 68919-03-16 רבקה רוזנברג נ' קופת חולים מכבי (פורסם בנבו, 19.01.2017) , בו הפנתה לפסיקה לפיה, "הפרוצדורה איננה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר-מינן. הפרוצדורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעלי – דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את עניינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל הדין האחר, ועל בית המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות" ע"א 189/66 עזיז נ' קדמה בע"מ, פד"י כ(3) 477, בעמ' 479:. כמו כן, ראה החלטת כבוד השופטת א' חיות: "בצד כל אלה על בית המשפט לבחון האם אי-ההיענות לבקשה להאריך את המועד להגשת התצהירים עלולה לגרום לעיוות דין, וכן עליו לשקול שיקולים "מערכתיים" הנוגעים לאופן ניהולם היעיל והסדיר של הליכים משפטיים (ראו והשוו: ע"א 5520/90 חברת שבת שרון בע"מ נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, פ"ד מו (5) 462, 465-466 (1992); משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי הלכה ומעשה כרך ב 1179-1181 (2007) (להלן: קשת, הזכויות הדיוניות)). במסגרת שיקול הדעת הרחב הנתון לבית המשפט בעניינים אלה רשאי הוא כמובן לשקול שימוש באמצעים "מידתיים" שאינם מגיעים כדי מניעת הגשת התצהירים מכל וכל, למשל בדרך של הארכת מועד תוך חיוב המבקש בהוצאות (ראו והשוו רע"א 8743/01 אריעד מבנים בע"מ נ' אבי את אריק הנדסת חשמל בע"מ, פ"ד נו(4) 61, 65 (2002)). עם זאת, אין לראות בפסיקת הוצאות תחליף אוטומטי לסנקציה הקבועה בתקנה 168(ב) בגין אי-הגשת תצהירים כנדרש ועל בית המשפט לשקול ולבחון כל מקרה לגופו על רקע מכלול הנסיבות הצריכות לעניין". ע"א 10687/07 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ - רמאללה נ' מוחמד חג'וג' (פורסם בנבו, 05.08.2010)

8. לאחר ששקלתי בדברים ובשים לב למועד ישיבת ההוכחות, סבורני, כי ניתן לרפא המחדל באמצעות השתת הוצאות ראויות.

9. לאור האמור לעיל, המשיבה תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד ליום 15.6.2018.

10. אשר לשאלת ההוצאות, דעתי הינה כי מקרה זה הוא המקרה המתאים להשית הוצאות על המשיבה בגין מחדליה, ועל כן, מצאתי להשית עליה הוצאות בסך 1,500 ₪ שישולמו למבקשים ללא קשר לתוצאות ההליך, סכום זה ישולם בתוך 30 יום.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ח, 07 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל עשור
נתבע: מכללת א.ר. פסגות בע"מ
שופט :
עורכי דין: