ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמר חן נגד משרד החינוך התרבות והספורט :

06 יוני 2018
לפני:
כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
התובעת:
תמר חן

-
הנתבעים:
1. משרד החינוך התרבות והספורט

2. חברת סייט אנד סאונד בע"מ

החלטה

לפני 3 בקשות לגילוי מסמכים. אדון בהן על פי סדר הגשתן:

בקשה 1- בקשת גילוי מסמכים של הנתבע 1 (להלן: הנתבע) מאת התובעת
1. לסעיפים 5 א,ב, ח , לבקשת הגילוי -הנתבע מבקש לקבל לידיו למעשה את כלל המסמכים הנוגעים להתקשרות שביחסי עו"מ שבין התובעת לבין הנתבעת 2 (להלן: הנתבעת) הכל כמפורט בסעיפים א,ב, ח' לבבקשה. התנגדותה של התובעת לגילוי המסמכים עקרונית: לטענתה , כלל המסמכים המבוקשים מצויים בידי הנתבעת ומכח ההתקשרות החוזית שבין שני הנתבעים זכאי הנתבע לדרוש ולקבל מהנתבעת את אותם מסמכים. משכך אין הצדקה להכבדה על התובעת.
אין בידי לקבל טענות התובעת. בעל דין חייב לספק מסמכים הרלבנטיים להליך במסגרת גילוי מסמכים בין אם הצד שכנגד יכול להטריח אחר כדי לקבלם ובין אם לאו. לא ברור מדוע סבורה התובעת שהכבדה על הנתבעת בהליך שהתובעת נקטה, עדיפה על פני הכבדה עליה עצמה . משכך יוגש תצהיר גמ"ס המתיחס לכלל המסמכים ואלה יצורפו. כן תגלה את המסמך המוזכר בסעיף ה' לתגובתה.
2. לסעיפים 5 ד'-ו,ז'- תוכן תשובת התובעת ביחס לסעיפים אלה יכלל בתצהיר גילוי החתום על ידה.
3. לסעיף 5ו'- נוכח הבהרת התובעת, מתייתרת הבקשה.

תצהיר גילוי על המוזכר בו יועברו לנתבע בתוך 20 יום.

בקשה 2- בקשת גילוי מסמכים של התובעת מהנתבע
אדון להלן בסעיפי הבקשה אשר הנתבע לא נענה להם, לפי סידרם.
לסעיף 4 ב' לבקשה- מקובלת עלי טענת התובעת כי מסמכים המעידים על אופי והיקף הפעילות שבצעה התובעת עשויים להיות רלבנטיים לצרכי הכרעה בשאלת מעמדה כעובדת הנתבע , שזו עיקר המחלוקת בין הצדדים. לגופו של המבוקש בסעיף זה –משהשיב הנתבע לגוף טענות התובעת, הרי שיתמוך תשובתו זו בתצהיר גמ"ס כדין בתוך 20 יום.
לסעיף 4ג' - הנתבע טוען כי תור תפקידו של מר אבנר דוד אינו רלבנטי לצרכי הכרעה בהליך זה שכן אינו משליך על שאלת זהות מעסיקה של התובעת. אף אם נטענה טענה מסוימת בכתב ההגנה ביחס לתאור תפקידו של הנ"ל , ואין התובעת מסכימה לכך, אין הצדקה לגילוי מסמכים בקשר לנקודה זו כאשר אין בכך כדי לקיים את ההיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות כפי שנפסק בענין אבנצ'יק. (ע"ע 494/06 מ"י נציבות המים- קלרה אבצ'י'ק (28.3.07) . בתשובתה לתגובה לא היה בפי התובעת הסבר לצורך בנתון זה לשם הכרעה במחלוקות. משכך דין הבקשה לענין זה להדחות.
לסעיף 4 ה'- הנתבע הציע מנגנון למסירת המידע הרלבנטי מתוך המידע המבוקש - והוא סינון המידע הרלבטי תוך השמטת המידע החסוי הנוגע לקטינים, ע"י עובד הנתבעת ובכפוף להסכמה כתובה של התובעת. התובעת 1 הסכימה למנגנון בכפוף לכך שתהא נוכחת בעת ביצועו, הן מטעמי יעילות והן מטעמי צנעת הפרט שלה. הנתבע מתנגד לכך וחוזר על טענותיו לפיהן הדבר יצריך חשיפת מידע חסוי הנוגע לקטינים. (לענין זה ר' להלן)
טעמי יעילות שביסוד דרישת התובעת, כפי שטענה, אינם רלבנטיים, שכן הדבר נתון לשקול דעת הנתבעת עצמה.
הקושי המהותי העומד לפתחנו נוגע לשאלת האיזון בין החשש לפגיעה בפרטיותה של התובעת (כאשר עובד הנתבעת יבחן התכתבויות פרטיות שלה עם מר בטיט שכתבה תוך שמוש בכתובת המייל במקום עבודתה) אל מול החשש לפגיעה בפרטיות הקטינים אשר מידע לגביהם מצוי באותה תכתובת ואשר המבקשת תחשף אליו . לענין זה אבהיר : הטענה כי התובעת נחשפה במסגרת תפקידה למידע הנוגע לקטינים המצוי במחשב הנתבע בשם המשתמש שלה, אין בה כדי להצדיק המשך חשיפה למידע זה כאשר התפקיד הסתיים.
עסקינן בתכתובת המתפרסת על תקופה של כשנה וחצי ואין לדעת את היקפה. התובעת אף לא מיקדה את התקופות הספציפיות לגביהן היא מבקשת לקבל עותקי ההתכתבויות ובכך למעשה מכבידה ביותר על האפשרות להענות לבקשתה.
ואולם דומה כי בשלב זה נדמה כי ניתן למצוא פתרון אשר ייתר הצורך בהכרעה בין האינטרסים המתנגשים כדלעיל, כדלקמן: מר בטיט יהא העובד אשר יעבור על ההתכתבות שבינו לבין התובעת – כפי המצויה בתא הדאר האלקטרוני שלה. ישמיט הפרטים הנוגעים לקטינים ויאפשר העברת יתר המידע . מחד גיסא- כאמור, המידע המבוקש נוגע לתכתובת שבין התובעת למר בטיט . היות ועסקינן בתכתובת שכזו, הרי שתוכנה ידוע למר בטיט עצמו ואין חשש ככל שהעיון שיבוצע יביא לפגיעה בפרטיות התובעת. מאידך גיסא- מר בטיט הוא הוא המוסמך לעיין במידע החסוי הנוגע לקטינים ומשכך אין חשש לפגיעה בפרטיותם.
משכך יודיעו הצדדים עמדתם ביחס לפתרון דלעיל בתוך 10 ימים.
יובהר כי על פי כל פתרון שהוא וככל שיובהר כי מדובר במספר גדול של התכתבויות, יהא על התובעת לצמצם על פי קריטריונים מתאימים את בקשתה.
לסעיף 4 ו'- האמור בו נכלל במבוקש בסעיף 4ה' ומשכך יחול האמור לעיל.
לסעיף 4ז' – יאמר כי לענין זה עולה תחושה של "מסע דייג". ככל שסבורה התובעת כי יש מסמכים שמורים תחת שם המשתמש שלה אשר עשוים לתמוך בטענותיה (מעבר להתכתבות במייל שהמנגנון ביחס אליה כבר הוסדר בעיקרו), תוכל לציינם מפורשות וככל שאינה זוכרת מסמכים ספצפיים, לכל הפחות תוכל למקדם מבחינת לוחות זמנים/תיקיות ספצפיות וכיו"ב. ולכך תצטרך המשיבה להדרש.
התובעת תמקד את בקשתה כאמור לעיל ותגיש הבקשה הממוקדת בתוך 10 ימים . כן יודיעו הצדדים בתוך המועד האמור האם נכונים הם לאמץ לענין זה את המנגנון האמור בסעיף 3 לעיל.

בקשה 3- בקשת גילוי מסמכים של התובעת מהנתבעת 2
המבקשת ביקשה כי הנתבעת 2 תאפשר אף היא עיון במסמכים ספציפיים כמפורט בס' 8 לבקשה . הנתבעת הגיבה לבקשה והתובעת השיבה לתגובה. לאחר עיון בכלל אלה אני קובעת כדלקמן:
לסעיף א'- נוכח תגובת הנתבעת לא חזרה התובעת על בקשתה בתשובתה.
לסעיף ב'- מקובלת טענת התובעת. נוכח האמור תפרט הנתבעת את שמות כלל המנחים הפדגוגיים שהתובעת כנטען ,שמשה מזכירתם בכל תקופת העבודה. זאת תעשה בתצהיר ערוך כדין אשר יוגש בתוך 20 יום.
לסעיף ג – בדומה לאמור לעיל, העובדה כי ישנם מעט מסמכי הודעות שבין מנחים אחרים לבין התובעת, אין בה כדי לשלול ההצדקה לגילוים וזאת נוכח מהות המחלוקות שבין הצדדים ומשיש בהבנת היקף ואופי עבודת התובעת מול המנחים כדי לתרום להכרעה בסוגיה שלפתחו של בית הדין. משכך, יכלל בתצהיר האמור גם הפירוט המבוקש.
לסעיף ד' – ככל שישנן מעט הודעות בדוא"ל בין הרב כהן לבין התובעת אשר הוחלפו בכתובת הדוא"ל המשרדית של הרב כהן, יכללו בתצהיר דלעיל. ככל שאינן, יוצהר על כך מפורשות בתצהיר.
לסעיף ה – בהעדר התנגדות ימסרו הדוחות יחד עם התצהיר דלעיל, ככל שטרם נמסרו.
לסעיף ו – יש ממש בטענת הנתבע ת כי אינה יכולה ל מסור פלט שיחות של הטלפון של מר כהן. בתשובתה ביקשה התובעת לקבל באופן חלופי את פירוט השיחות היוצאות שממשרד הנתבעת למס' הטלפון של מר כהן. על פני הדברים אין בית הדין מוצא פגם בכך. המידע רלבנטי לסוגיות שבמחלוקת. ככל שלא תובע עמדה אחרת בתוך 7 ימים, יכלל המידע בתצהיר הגילוי דלעיל.
לסעיפים ז -ח' האמור בתגובה יכלל בתצהיר.

התיק יועבר לעיוני בחלוף 10 ימים מהמצאת החלטה זו, על מנת להשלים ככל הנדרש ההוראות לענין גילוי מסמכים, וכן למתן החלטה בדבר הגשת תצהירים וקביעת מועד לישיבת הוכחות.

ניתנה היום, כ"ג סיוון תשע"ח, (06 יוני 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: תמר חן
נתבע: משרד החינוך התרבות והספורט
שופט :
עורכי דין: