ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בועז שנקר נגד תדיראן הולדינגס בע"מ :

לפני
כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקש

בועז שנקר

נגד

המשיבים

  1. תדיראן הולדינגס בע"מ
  2. משה ממרוד
  3. אריאל הרצפלד
  4. שמעון מיכנובסקי
  5. יעל רבהון-טימור
  6. אבי עייני
  7. יוסף זינגר
  8. הדסה שהם
  9. יורם הסל
  10. שושנה צאיג נח

החלטה

בפניי הודעה על הסכם פשרה במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית.
הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה על ידי המבקש נגד תדיראן הולדינגס בע"מ ( להלן: "החברה") ונושאי משרה בחברה, בה נטען כי החברה נמנעה מלגלות במועד מידע מהותי אודות ליקויים בעסקי מיזוג האוויר שלה, בין היתר, כי היא אחראית לסדרה של 39 סוגים שונים של מזגנים אשר מתלקחים בתנאים שונים, הם מותקנים בעשרות אלפי בתי אב וכבר ידוע היה לחברה על עשרות מקרים של מזגנים שהתלקחו. לטענת המבקש, מידע זה שגולה לציבור המשקיעים רק ביום 3.4.2016 עולה כדי מידע מהותי לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והחברה והמשיבים הפרו את הוראות חוק ניירות ערך שעה שלא גילו במועד הנדרש את המידע המהותי האמור לציבור המשקיעים בחברה.
ביום 7.5.2018 הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה על הסכם פשרה ובקשה למתן הוראות על פיו. בתמצית, פרטי הסכם הפשרה המוצע הם כלהלן: התובעים המיוצגים הזכאים לפיצוי לפי המוסכם יהיו מי שהחזיק במניות החברה בבורסה ביום 31.3.2016 ומכר מניות אלה עד ליום 2.5.2016. הפיצוי לו יהיה זכאים יהיה בסך של ההפרש בין מחיר המניות ביום 31.3.2016 ( שער הסגירה) לבין מחיר המכירה של אותה המניות במועד שנמכרה. הפיצוי לצורך הפשרה מהווה כ-50% מהסכום המצטבר של המכפלה של כלל מניות החברה שנמכרו החל מיום 3.4.2016 ועד ליום 2.5.2016, ועומד על סך של 1,511,062 ש"ח ( להלן: "הסכום לתחשיב"). סכום הפיצוי המוסכם הכולל על ידי הצדדים הינו 770,000 ש"ח ( להלן: "סכום הפיצוי"). הצדדים מפרטים בהודעתם כי הפיצוי הוא בשיעור של כ-50% מהסכום לתחשיב במחיר שער המניה, כדרך פשרה, ומשקף לדידם את הסיכון בו היה על חברי הקבוצה המיוצגת ובאי כוחם לשאת לו היה ההליך מתנהל עד תום.
הוסכם כי הגמול למבקש יהיה בסך של 30,000 ש"ח ואילו שכר הטרחה לב"כ המבקש יהיה בסך של 170,000 ש"ח, בתוספת מע"מ. סכומים אלה ישולמו על ידי המשיבים בנוסף לסכום הפיצוי.
עוד מצוין בהסכם הפשרה כי תנאי מתלה לתוקף הסכם הפשרה הוא אישור בלתי מותנה של ההסכם על ידי בית המשפט, מבלי שייערכו בו שינויים שלא יזכו להסכמת הצדדים.
עיינתי בבקשה ובהסכם הפשרה ולא מצאתי לדחות את הבקשה על הסף. לפיכך, אני מורה לצדדים לפרסם, בתוך 7 ימי עסקים מהיום, מודעה כמצורף כנספח ב' להסכם הפשרה, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). המועד האחרון להגשת הודעות התנגדות ו/או הודעות פרישה יהיה בתוך 45 ימים מיום פרסום המודעה, כאמור בסעיפים 18( ד) ו-18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
הצדדים יעבירו, בתוך 7 ימי עסקים מהיום, עותק של המודעה, הבקשה לאישור הסכם פשרה, הסכם הפשרה עצמו ועותקים מכתבי הטענות בהליך דנן לידי היועץ המשפטי לממשלה, לידי מנהל בתי המשפט ולידי רשות ניירות ערך, בהתאם להוראות סעיף 18( ג) לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לתקנות 12( ד) ו-16 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. אלו יגישו תגובתם בנדון תוך 45 ימים ממועד קבלת המסמכים.
הצדדים ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר פרסום המודעה ובדבר המצאת המסמכים לגורמים הנדרשים כמפורט לעיל, כן יגישו לבית המשפט הודעה מעדכנת בחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעה והמצאת המסמכים כאמור.
החלטה באשר לצורך במינוי בודק תינתן בחלוף המועד להגשת ההתנגדויות.
תז"פ ליום 15.8.2018.
המזכירות תעביר החלטה זו לידי עו"ד ליאב וינבאום, פרקליטות מחוז תל אביב.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ח, 07 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בועז שנקר
נתבע: תדיראן הולדינגס בע"מ
שופט :
עורכי דין: