ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר מזרחי נגד המוסד לביטוח לאומי :

07 יוני 2018
לפני:
כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
התובע:
עופר מזרחי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

אני מורה על מינוי בהליך זה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין, את ד"ר ציק דניאל מומחה במחלות אף אוזן גרון, על מנת שיחווה דעתו בדבר פגיעתו של התובע.
ואלה העובדות הצריכות לעניין, לפי הסכמת הצדדים:
התובע יליד 1964
התובע במקצועו מפעיל ציוד מכני הנדסי.
התובע עובד כנהג-מפעיל פינישר (מפזרת אספלס) בין 25 ל30 שנים, כ-8 שעות ביום.
בעבודתו זו נחשף התובע לרעש מזיק.
לטענת התובע, לא השתמש במגיני אוזניים.
התובע טוען לירידה בשמיעה וטנטון כתוצאה מתנאי עבודתו.
המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
מהו סוג ליקוי השמיעה ממנו סובל התובע, האם סובל גם מטנטון? ממתי ליקויים אלו באו לידי ביטוי?
האם יש קשר סיבתי בין עבודתו של התובע לבין הירידה בשמיעה והטנטון מהם סובל, בהתאם להוראות סעיף 84 א רבתי לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 , אשר לשונו:
"(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:
(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);
(ב) היום שבו, לדעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
(ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – טינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה:
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לענין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו-4000 מחזורים בשניה;
(2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;
(3) הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית."
המזכירות תעביר למומחה הרפואי את התקליטור המצוי בתיק ובו כל החומר הרפואי הרלוונטי.
אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המומחה יתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [ נוסח חדש], התשל"א - 1971 ( להלן – "פקודת הראיות"), ובכלל זה יפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
המזכירות תצרף להחלטה ו " דף הנחיות" למומחה בהתאם להנחיות בדבר מינוי מומחים ויועצים רפואיים.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה והחומר הרפואי.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ח, (07 יוני 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עופר מזרחי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: