ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין inter industry business development נגד הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ :

לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

התובעת:
inter industry business development

נגד

הנתבעת :
הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לחייב את התובעת ( להלן: "המשיבה"), שהנה חברה זרה המאוגדת בהונג קונג, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת ( להלן: "המבקשת" ") במסגרת התובענה דנן.
עניינינו בתובענה, שבגדרה נתבקש סעד כספי שהועמד על סך של 280,000 דולר .
לשיטת המבקשת, משעניינינו בחברה זרה, שאין לה נכסים בישראל, ולא הוצגו מסמכים המעידים על כושר הפירעון שלה, הרי שקיים חשש כבד, כי ככל שיתקבל פסק דין לחובתה, המבקשת עלולה למצוא את עצמה בפני שוקת שבורה, ועל כן חזקה היא, שיש לחייבה בהפקדת ערובה.
המשיבה בתגובתה התנגדה לבקשה לחיובה בערובה. ראשית נטען, כי בכתב ההגנה, שהגישה המבקשת, היא הודתה בחוב שלה כלפי המשיבה, אך לפי החישוב של הראשונה , החוב מסתכם בסך של למעלה מ-180,000 ₪ ולא 280,000 דולר, כפי שתובעת המשיבה. ואולם, ככל שבית המשפט ייטה לבקשת המבקשת להפקדת ערובה, המשיבה מבקשת ליתן ערובה בצורת ערבות אישית של בעליה של התובעת, מר אסי פרשל.
המבקשת בתשובתה מדגישה, כי אינה חייבת למשיבה דבר, אלא המשיבה היא זו שחייבת לה. כן נטען, כי התגובה שהוגשה אינה מגובה בראיות שיש בהן כדי לסייע לה לעמוד בנטל ההוכחה בדבר איתנות פיננסית. כך למשל, לא ניתנה כל אסמכתא המעידה על כושר הפירעון של המשיבה או אסמכתא בדבר זהות בעליה ו/או נציגיה המוסמכים ואף לא ניתנה כתובתה בחו"ל.
עוד נטען, כי הצעת המשיבה להעמדת ערבות אישית מטעם אסי פרשל הנה הצעה ריקה מתוכן, הואיל והוא תושב חוץ, ולא הוצגה כל זיקה שלו לנכסים או חשבונות בנק בישראל.
המבקשת שבה וטוענת, כי המשיבה אינה אלא תאגיד זר, שאין ברשותה נכסים כלשהם בארץ, ולפיכך יש לחייבה בהפקדת ערובה.
בעניינינו המבקשת הסתמכה על תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, ואולם הסעיף הרלוונטי לעניינינו, אשר " גובר" על התקנה כאמור הנו סעיף 353 א' לחוק החברות, שנחקק בחקיקה ראשית ומסדיר באופן ספציפי את סוגית הפקדת הערובה ככל שהתובעת היא חברה בע"מ [( ראו: רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, סעיף 11 לפסק דינו של כבוד השופט ח' מלצר ( פורסם במאגר נבו, 2009) (להלן:"ענין הנדסה")].
הכלל המנחה ליישום הוראות סעיף 353 א' לחוק החברות נקבע בענין הנדסה, שם נפסק, כי הסוגיה תיבחן באופן תלת שלבי, כאשר נטל ההוכחה מוטל על החברה.
בשלב הראשון, תעמוד למבחן איתנותה הפיננסית של החברה. אם לא יעלה בידה להוכיח, כי היא בעלת אמצעים לתשלום ההוצאות, יש לעבור לשלב השני. במסגרת שלב זה, תיבחן השאלה האם נסיבות הענין מצדיקות את חיוב החברה בערובה, תוך העדפת הכלל המורה על הפקדה ושמירה על האיזון שנקבע לענין תקנה 519 לתקנות. לא עלה בידי החברה לעמוד גם בנטל לעיל, נדרש בית המשפט לבחון את גובה הערובה, כאשר גם בחינה זו תיעשה באופן מידתי ובשמירה על איזון בין זכויות הצדדים ( ראו: ענין הנדסה, בסעיף 13).
ומה בעניינינו. עסקינן בחברת חוץ שלא הוכח, כי יש לה נכסים בישראל, דבר המגביר את הצורך בחיובה בהפקדת ערובה. מעל ומעבר, המשיבה אף לא טרחה למסור את מענה שבחו"ל, דבר שעלול להקשות בגביית ההוצאות ככל שאלה תושתנה עליה. נראה, כי רב הנסתר על הגלוי. מצופה שגוף פיננסי איתן, שיש לו נכסים שניתן להיפרע מהם, יפרט את הנכסים האמורים והאמצעים הכספיים בתצהיר, על מנת לשכנע את בית המשפט בחוסנו הכלכלי, שייתר את הצורך בהפקדת ערובה להבטחת ההוצאות.
בשים לב שהמדובר בחברה זרה המאוגדת בהונג קונג, הרי שנקודת המוצע בסעיף 353 א היא שיש לחייב החברה אלמלא מתקיימים החריגים בהתאם לשלבים שהוצגו לעיל. בהתחשב בעובדה, שהמשיבה כלל לא הוכיחה את השלב הראשון בדבר איתנות פיננסית ולא הרימה הנטל להוכיח, בהתאם לשלב השני, שחרף היעדר איתנות פיננסית, הרי שבנסיבות דנן אין לחייבה בהפקדת ערובה - לא מצאתי שיש מקום לפטור אותה מערובה.
באשר להצעת המשיבה בדבר מתן ערבות אישית מטעם מר אסי פרשל, יצוין, כי בהעדר כל פירוט באשר לנכסיו בארץ ובחו"ל, לכתובת בה הוא מתגורר, ואף בהעדר הגשת תצהיר מטעמו - לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשה להעמדת ערבות אישית כאמור.
בהתחשב במכלול השיקולים לעיל, לרבות סכום התביעה, ועל מנת להבטיח את הוצאות המבקשת, סבורני, כי העמדת הערובה על סך כולל של 100,000 ₪ הנה מידתית ובת השגה, שאין בה כדי לחסום את דרכה של המשיבה מלברר תביעתה.
המשיבה תפקיד בקופת בית המשפט בתוך 30 יום מהיום סך של 100,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית להבטחת הוצאות המבקשת. לא יופקד העירבון המועד, תידחה התביעה.
אין צו להוצאות בבקשה זו.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: inter industry business development
נתבע: הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ
שופט :
עורכי דין: