ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קוואלטי קרדיט פאנד נגד מנחם מנדל דונט :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעת

קוואלטי קרדיט פאנד, שותפות מוגבלת
ע"י ב"כ עו"ד מרדכי

נגד

נתבעים

  1. מנחם מנדל דונט
  2. שרה דונט

ע"י ב"כ עו"ד עקיבא מאיר

החלטה

1. להלן החלטתי בבקשת הנתבעים לעיכוב הדיון בתביעה דנן וזאת עד להכרעה בהליך אחר התלוי ועומד.

2. הטענות הרלוונטיות לדיון ולהכרעה בבקשה כעולה מכתב התביעה, ואשר הוגש בהליך של סדר דין מקוצר, הינן כדלקמן:

התובעת הינה שותפות רשומה העוסקת במתן ה לוואות כנגד רישום משכנתא, והנתבעים הינם בני זוג.

ביום 25.09.16 נערך ונחתם בין בעלי הדין הסכם , לפיו העמידה התובעת לנתבעים הלוואה על סך של 258,065 ₪ ( להלן: "הסכם ההלוואה" ו- "ההלוואה" בהתאם). להבטחת התחייבויותיהם לקיום הסכם ההלוואה, חתמו התובעים על הודעת משכון ושטר משכנתא לשעבוד זכויותיהם בדירת מגורים שברח' הר סיני 6/7, בני ברק (להלן: "הדירה", ו- "שטר המשכנתא" ב התאם). בפועל, נרשמה הערת אזהרה לטובת התובעת ל הבטחת התחייבויות הנתבעים לרישום שטר המשכנתא, אולם, המשכנתא לא נרשמה מאחר ועל הדירה רשומה משכנתא לטובת בנק מזרחי טפחות. הנתבעים לא עמדו בהתחייבויותיהם בהתאם להסכם ההלוואה ומכאן התביעה, לפיה התובעת מבקשת לחייב את הנתבעים ב פרעון ההלוואה בסך של 264,516 ₪.

3. הנתבעים הגישו בקשה למתן רשות להתגונן מפני התביעה בה נטען כי התובעת ניצלה את המצוקה הכלכלית אליה נקלעו והחתימה אותם על מסמכי ההלוואה מבלי לגלות להם את תנאי העסקה, וזאת בניגוד ל הוראות דין. כן טענו הנתבעים כי הסכם ההלוואה הינו חוזה אחיד הכולל תנאים מקפחים, כי התובעת נהגה כלפיהם בחוסר תום לב וכי שיעור הריבית בו חויבו בגין ההלוואה עולה על שיעור הריבית המקסימלי הקבוע בדין.

בקשת הנתבעים למתן רשות להתגונן התקבלה והדיון בתביעה עבר לפסים רגילים.

4. סמוך לאחר הגשת תביעה דנן, הגישו הנתבעים נגד התובעת ונגד רשם המקרקעי ן תביעה לבית משפט המחוזי בפתח תקווה ב-ת"א 44477-12-17 ובה הם העלו טענות דומות, אף זהות, לטענות ההגנה אשר העלו במסגרת תביעה דנן (להלן: "תביעה המקבילה").

במסגרת התביעה המקבילה, ואשר הדיון בה הועבר לבית משפט המחוזי בחיפה, עתרו הנתבעים (התובעים שם) למתן פס ק דין הצהרתי לפיו יקבע , בין היתר, כי הסכם ההלוואה בטל וכי מדובר ב חוזה אחיד הכולל הוראות מקפחות. לחילופין, במסגרת התביעה המקבילה עתרו הנתבעים למתן פסק דין הצהרתי לפיו יקבע כי הסכם ההלוואה בוטל כדין וכי התובעת (הנתבעת בהליך המקביל) הפרה את חובות הגילוי ותום הלב המוטלות עליה. כן עתרו הנתבעים ב אותו הליך לביטול שטר המשכנתא, מחיקת הרישום אשר בוצע מכוחו בלשכת רישום המקרקעין ו מתן פסק דין הצהרתי לפיו יקבע כי לא מוטלת עליהם חובת ההשבה בעקבות ביטול הסכם ההלוואה.

5. לטענת הנתבעים בתמצית, הדיון וההכרעה במסגרת התביעה המקבילה תייתר את הדיון וההכרעה בהליך דנן, ולפיכך עיכוב תביעה דנן יחסוך זמן שיפוטי יקר וימנע הכרעות סותרות במחלוקת שבין בעלי הדין. הוסיפו הנתבעים וטענו כי מן הדין לעכב את הדיון בתביעה דנן ולא בתביעה המקבילה, הואיל ולפורום זה אין סמכות לדון ולהכריע בחלק מהסעדים שהתבקשו בתביעה המקבילה, כגון הצהרה בדבר תוקף שטר המשכנתא.

6. התובעת מתנגדת לבקשה בנימוק כי תביעה דנן הוגשה לפני הגשת התביעה המקבילה, וכי בהעדר מחלוקת כי התובעת הלוותה כספים לנתבעים, עליהם להשיב אותם כספים. הוסיפה התובעת וטענה כי סיכויי הנתבעים לזכות בסעד של ביטול שטר המשכנתא בתביעה המקבילה שואפים לאפס, ולמעשה שני ההליכים בין בעלי הדין מתנהלים אך מהטעם כי אין ביכולתם של הנתבעים לפרוע את חוב ההלוואה . כמו כן, התובעת מפנה לשוני בין הסעד המבוקש בתביעה דנן- סעד כספי – ובתביעה המקבילה – סעד הצהרתי.

7. הנתבעים הגישו תשובתם לתגובת התובעים ולאחר ששקלתי מכלול טענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשה. להלן אנמק.

8. הרציונל העומד מאחורי עיכוב תביעה בשל עניין תלוי ועומד, הינו מניעת ניהול הליכי סרק, חסכון בזמן שיפוטי, מניעת הכבדה מיותרת וקביעות סותרות על ידי ערכאות שיפוטיות שונות. השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לעכב את הדיון בתביעה בשל קיומו של הליך תלוי ועומד חופפים לשיקולם המקובלים בדוקטרינת מעשה בית דין - זהות השאלות שבמחלוקת וזהות בעלי הדין - ואף ניתן להסתפק באפשרות כי בהליך התלוי ועומד יקבע מעשה בית דין המהווה השתק פלוגתא , ולא רק השתק עילה, בתוב ענה בה מתבקש העיכוב (ר' רע"א 146/06 חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ פסקה 4, רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב, פסקה 6, וכן רע"א 1573/16 הרט נ' ריבי אורגיניקס, פסקה 18, פורסמו נבו).

מן הכלל אל הפרט.

9. אין חולק כי במקרה דנן קיימת זהות בין בעלי הדין בשני ההליכים וכי המחלוקת המתעוררת בהם דומה, אף זהה. אי לכך, ההכרעה בתביעה המקבילה תיצור מעשה בית דין אשר יחול על תביעה דנן. הנה אם כן, ה רציונל העומד מאחורי דוקטרינת הליך תלוי ועומד , כמפורט בסע ' 8 לעיל , מתקיים במלואו במקרה דנן.

10. העובדה כי תביעה דנן הוגשה לפני התביעה המקבילה, אינה טעם מוצדק לדחיית הבקשה , ובנדון נפסק ב- רע"א 1514/13 נאות בית וגן בע"מ נ' מועדון הכדורגל א.נ בית"ר ירושלים (2001) בע"מ (פורסם בנבו), כדלקמן:

''אכן, במרבית המקרים מעוכבת התביעה השנייה בזמן זאת בעיקר בשל העובדה שבקשה לעיכוב הליכים בתובענה נסמכת לרוב על הליך תלוי ועומד שכבר מתנהל. ואולם, כפי שכבר קבע בית משפט זה, שאלת הקדימות בזמן אינה מכרעת והעיקר הוא קידום אינטרס היעילות.... אינטרס זה יקודם, לדעתי, בראש ובראשונה אם תעוכב התובענה שיכולה להיות מושפעת מהתובענה האחרת....'' (שם, פסקה 10).
במקרה דנן, ההכרעה בתביעה המקבילה תשליך על תביעה דנן וככל והיא תתקבל עשוי הדבר לייתר את הדיון וההכרעה במלוא טענות הצדדים בהליך זה. לא זאת אלא זאת, הואיל ולבית המשפט המחוזי סמכות עניינית ייחודית לדון ולהכריע בחלק מהסעדים שהתבקשו במסגרת התביעה המקבילה, כגון הצהרה לעניין תוקף שטר המשכתנא וביטול הסכם ההלוואה, אזי מן הראוי כי עיכוב ההליכים יהא במסגרת תביעה דנן.

ודוק, להלכה לעיל משנה תוקף בנסיבות מקרה דנן בו התביעה המקבילה הוגשה כעבור חודש ימים בלבד ממועד הגשת תביעה דנן ושתי התביעות עדיין מתנהלות בשלבים המקדמיים.

11. יתירה מכך, התובעת לא הגישה כל בקשה לעיכוב התביעה המקבילה ולא הודיעה על כוונתה להגיש בקשה כאמור. לפיכך, ככל והבקשה תדחה עלול להיווצר מצב בו יתנהלו שני ההליכים באופן מקביל , על כל המשתמע מכך מבחינת ניהול הליכי סרק, בזבוז זמן שיפוטי יקר ואפשרות קבלת הכרעות סותרות.

12. טענת התובעת בדבר סיכויי התביעה שכנגד אינם מעלים ואינם מורידים להכרעת הבקשה, לא רק מפני שההליך מצוי בשלביו המקדמיים ולבית המשפט אין כלים כדי לדון ולהכריע בטענה, אלא גם מפני שלתובעת שמורה הזכות להעלות אותה טענה במסגרת התביעה המקבילה.

13. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ומורה על עיכוב הדיון בתביעה וזאת עד להכרעה בתביעה שהגישו התובעים ב-ת"א (מחוזי חיפה) 44477-12-17.

הוצאות הבקשה תישקלנה במסגרת פסק הדין שינתן בתביעה.

14. עד ליום 28.08.19 או עם מתן פסק הדין בתביעה המקבילה, לפי המוקדם, יודיעו הצדדים על התקדמות הדיון בתביעה המקבילה .

14. לעיוני ביום 29.08.19.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קוואלטי קרדיט פאנד
נתבע: מנחם מנדל דונט
שופט :
עורכי דין: