ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור חרמוני נגד מרדכי ידיד :


בפני
כבוד השופטת מרים ליפשיץ-פריבס

המבקש
ליאור חרמוני

נגד

המשיבים

  1. מרדכי ידיד
  2. רבקה ידיד

החלטה

1. זוהי בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבים להציג לפירעון 5 המחאות שהעביר אליהם המבקש לדמי שכירות.

תמצית טענות הצדדים :
2. המבקש טוען כי ה דירה ברח' החבצלת 19 בירושלים (להלן – "המושכר") , שהושכרה לו על ידי המשיבים לפי הסכם שכירות מיום 11/05/18 (להלן-"ההסכם", נספח א' לבקשה ונספח ב' לתשובה לה) , כלל את גג הבניין בו היא מצויה.
חתימתו על ההסכם היתה בהסתמך על מצג שהציגו בפניו המשיבים בעצמם ו/או באמצעות השוכר הקודם, מר חלוואני ששימש כנציגם עובר לחתימת ההסכם בידיעתו כי יהא בידו לעשות שימוש בגג לרבות בשימוש במכונת כביסה וייבוש המצויים בגג או באפשרות שהוא יניח בגג מכונה שלו. הגג לדבריו, מהווה מחצית משטח המושכר .

3. משהוברר למבקש במפתיע לאחר החתימה על ההסכם כי נאסר עליו להשתמש בגג ובתכולה המצויה בו שאינם בבעלות המשיבים וכי קיים סכסוך מתמיד ביניהם ובין ועד הבית בבניין, הוגשה הבקשה שבפני על מנת למנוע נזק למבקש בפירעון ההמחאות נוכח הפרת ההסכם בנוגע לגג כאמור וליקויים אחרים שהתגלו במושכר גופו. אי מתן הצו הזמני ימוטט אותו כלכלית ויפריע לשגרת חייו, בלימודיו ובעבודתו (פסקה אחרונה בבקשה).

4. המשיבים טענו מנגד להיעדר יריבות בהיות בתם, אורית גיל הבעלים במושכר וכי חתימתם על ההסכם נעשתה בשמה (כמובא בכותרת ההסכם). הסכם השכירות נערך ונחתם שעה שהשוכר חילוואני ביקש לסיים את השכירות עמו בשל נסיעתו לחו"ל (הסכם השכירות של חלוואני צורף כנספח א' לתשובה, להלן-"הסכם חילוואני") וכפי זכותו להביא שוכר תחתיו. לאור בקשת המבקש שייחתם עמו הסכם שכירות נחתם ההסכם לתקופה בת 4 חודשים, החל מיום 10.6.18 ועד 10.10.18. משנחתם ההסכם ועל דעת זאת, הושבו לחילוואני ההמחאות לשכר דירה.
מנגד טען המבקש בדיון כי חילוואני , ולא הוא, הוא מי שביקש שייחתם הסכם למניעת העברת
תשלומים ממנו לחילוואני ובהיותו בחו"ל.

5. המשיבים , הכחישו בתשובתם כי הציגו למבקש מושכר הכולל את גג הבניין ו/או מכונת כביסה
ו/או ייבוש (להלן- המכונות"). הם עצמם כלל לא ידעו כי מוצבות מכונות בגג ואין להם כל זכות
בהן. חילוואני לא היה נציגם כי אם מי שחיפש שוכר במקומו כפי זכותו בהסכם השכירות
שנחתם אתו, שגם בו לא הושכר הגג ו/או המכונות.

6. עוד טענו המשיבים כי אין מניעה שהמבקש ימצא שוכר במקומו כפי זכותו לפי סעיף 4 להסכם
ואף נימצא שוכר אחר שנכון לשכור לחודש את המושכר החל מחודש יולי , מה שנידחה ע,י
המבקש.

דיון והכרעה:
המסגרת הנורמטיבית:
7. בבואי לברר את הבקשה למתן סעד זמני , יש להידרש למספר שאלות. הן אם למבקש עילת
תב יעה המתבססת על זכות לכאורה העומדת לו; הן בעניין מאזן הנוחות בשאלת נזקו של
המבקש אם הוא נוטה אליו או שמא לטובת המשיב וכן אם המבקש פונה לבית המשפט ביושר
ובניקיון כפיים (א' גורן, סוגיות בדין האזרחי, עמ' 860-861) . הסעד הזמני יינתן כמובא ברע"א
9213/12 רשת נגה בע"מ נ' שידורי הערוץ החדש בע"מ, 20.1.13: " אם שוכנסיס
ראיות מהימנות לכאורה, בקיומה של עילת תביעה. כמו כן, על בית המשפט להביא בחשבון
את מאזן הנוחות, קרי: הנזק שיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני, לעומת הנזק
שיגרם למשיב או לאדם אחר אם יינתן הסעד הזמני. כמו כן, על בית המשפט לבחון
במסגרת הבקשה למתן סעדים זמניים את ניקיון הכפיים של הצדדים, וכן את סוג
הסעד, היקפו ותנאיו."
בעניין מהות הנזק, על המבקש להראות כי ייגרם לו נזק בל יתוקן אם לא יינתן לו הצו הזמני
(רע"א 2430/97 טיב טירת צבי נ' דליקטיב ואח', פ"ד מה(4)225,228). בין השיקולים השונים
למתן הצו, קיים יחס של "מקבילית כוחות"( רע"א 10509/05 בנק לאומי נ' ביאטריס בגס,
25.12.05 ) .

מן הכלל אל הפרט:
8. ההסכם נחתם על ידי המשיבים בשם בעלת המושכר, בתם אורית גיל בעוד המשיבים מנהלים
את המשא ומתן לחתימה עליו , מה שעשוי להקים יריבות ביניהם בעניין מצגי שווא או הטעיה ככל
שניתן ללמוד על עילות התביעה מכתבי הטענות כפי ניסוחם. על המושכר ניתן ללמוד מסעיף 1
בהסכם שקבע: "המשכיר הינו בעל הדירה בת 2 החדרים ברח' החבצלת 19, ירושלים, דירה מס'

8 והמזוהה כ-35002/151/00", מה שעשוי להעיד על גבולות המושכר.
המבקש מעיד כנגד ההסכם בכתב מבלי שבשלב זה עלה בידו להביא ראיות לכאורה על כך שהגג
גם הוא הושכר לו. מה גם, שמעיון בהסכם שנחתם לכאורה עם חילוואני , שהמבקש העיד כי הוצג
לו לראשונה במסגרת התשובה, יש משום תמיכה בגרסת המשיבים לפיה הגג אינו בכלל
המושכר שתואר כ : "דירה בת 2 חדרים, מטבח ושירותים" (סעיף 1).

9. המשיב 1 הכחיש בחקירתו כי המבקש הציג תנאי לחתימה על ההסכם בהעמדת מכונת כביסה בגג
הבניין והוסיף שלא דובר על המכונה (עמ' 3 שורות 16-20). המשיבה 2 העידה כי מר חילוואני,
שנכח במעמד חתימת ההסכם, סיפר למבקש כי הוא עלה לפעמים לגג לעשן והוא אף מסר לו את
מס' הטלפון של ועד הבית כדי לברר לעניין הגג מבלי שהיתה התחייבות שלה לעניין המכונות שכלל
לא ידעה עליהן ואינן בבעלותה (עמ' 2 שורות 17-18, עמ' 3 שורות 1-2).

10. מנגד, הצהיר והעיד המבקש כי מר חלוואני הודיע לו שיש מכונה על הגג וכי בידיו לעשות בה שימוש
וכל שהיה עליו להשיג , הוא קוד כניסה לגג ( עמ' 2 שורות 23-25). ככל שהמושכר כולל את הגג
שלדברי המבקש היה תנאי יסודי לשכירות ועליו הוא הסתמך, קיים קושי ליישב את הימנעותו
מלכלול בהסכם את הגג ו/או הרשאה לשימוש בו. מה עוד שבסעיף 5 להסכם, עליו מבסס המבקש
את טיעוניו בעניין הגג, הוצהר כי השוכר "ראה את המושכר ומצאו מתאים לצרכיו" מבלי שטרח
לציין בהסכם כי הוא כולל גם את הגג. בכך איני קובעת מסמרות במחלוקת בנדון שעשויה
להתברר בתביעה העיקרית במסגרתה יהא בידי המבקש להביא ראיות נוספות בתמיכה לגרסתו
ועל מנת לסתור את גרסת המשיבה לפיה אין מניעה מכניסה לגג (עמ' 2 שורות 17-18).

אוסיף, כי משלא נקבע בהסכם כי המכונות בגג הן חלק מהציוד במושכר אין לקבוע כי היעדר
הרשאה לשימוש , ככל שתוכח, יש בה משום הפרה יסודית של ההסכם.
מה גם, שהמשיבים הסכימו להצעתי ליישוב המחלוקת בבקשה שבפני בהפחתה בסך של 150 ₪
מ דמי השכירות החודשיים מחמת רכיב המכונות, מה שנידחה ע"י המבקש בשל אי שביעות רצונו
מהמושכר (עמ' 3 שורה 32 עד עמ' 4 שורה 1) . גם בכך יש כדי להשליך על סיכויי התביעה אם עניינה
בהטעיה או שמא בשאלה של כדאיות העסקה ברצונו שלא לשכור את הדירה.

11. טענות המבקש לעניין ליקויים שהתגלו במושכר לאחר החתימה על ההסכם, אין בהן כדי לבסס
את הבקשה לאור המנגנון שנקבע בחוק ח וק השכירות והשאילה , תשל"א-1971 (סעיפים 9-10)
בעניין תיקון ליקויים ע"י המשכיר ואפשרות להפחתה מדמי השכירות לפי התנאים שנקבעו בחוק.

12. לעניין מאזן הנוחות, משעסקינן בדרישה למנוע גביית תשלומים וניתן יהיה להשיב את המצב
לקדמותו בהשבתם למבקש אם יזכה בתביעתו בעת שלא נטען לקושי בגבייה מהמשיבים ו/או
מהמשכיר, אין לקבוע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש. בנוסף, הרשות בידי למבקש לפי
ההסכם להעמיד שוכר אחר במקומו מה שיקטין ו/או יאיין את נזקו. לא כך נהג המבקש בדחותו
הצעה של מר חילוואני שהפנה אליו שוכר פוטנציאלי למשך חודשיים בהם היה סיפק בידי המבקש
למצוא שוכר ליתר תקופת השכירות (עמ' 2 שורות 7-12). יפה הדבר גם לאור האפשרות
להקטנת נזקו הנטען , במגוריו במושכר עד למציאת שוכר אחר.
מנגד, מתן הצו יגרום למשיבים נזק בקושי במציאת שוכר אחר לאור מועד תחילת השכירות,
ימים ספורים ממועד הבקשה, כבר ביום 10.6.18 .

13. לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

14. בטרם חתימה אוסיף כי טוב יעשה המבקש, אם יפעל למציאת שוכר אחר תחתיו לאור נכונות
המשיבים לכך וכפי הצעתם ויוזמותיהם לחיפוש אחר שוכר אחר.

15. הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בתביעה העיקרית לפי התוצאה בפסק הדין.

עותק יישלח לצדדים.
ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בה עדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור חרמוני
נתבע: מרדכי ידיד
שופט :
עורכי דין: