ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי אורמן נגד אברהם חכם :


לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

המבקש- הנתבע

אבי אורמן
באמצעות ב"כ עו"ד שמעון בר לב

נגד

המשיבים-התובעים

  1. אברהם חכם
  2. קטה זיוה אמנה
  3. אורה חכם

באמצעות ב"כ עוה"ד ניסים שורש ואח'

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין

רקע:
1. ביום 26/10/17 הגישו המשיבים כנגד המבקש תביעה לפינוי מושכר, המקרקעין המצויים ברחוב בילו 21 ברחובות, הידועים כחלקה 609 בגוש 3701 (להלן : "המושכר"). לטענת המשיבים, הם השכירו למבקש את המושכר החל מיום 09/07/17 למטרת ניהול חניון בלבד. המבקש ביקש מהמשיבים כי לא יפקידו בבנק את 24 ההמחאות הדחויות שמסר להם עבור תקופת השכירות שכן יש לו בעיה זמנית בבנק והבטיח לשלם את דמי השכירות במזומן.

המבקש שילם את דמי השכירות החודשיים עבור חודש השכירות הראשון בלבד יולי 2017.
המבקש ביקש מתירוצים שונים לדחות את מועד תשלום דמי השכירות עבור חודש אוגוסט 2017. משלא שילם המבקש את דמי השכירות עבור החודשים אוגוסט וספטמבר, הפקידו המשיבים את ההמחאות עבור החודשים הנ"ל בבנק, אולם הם חזרו. נכון למועד הגשת התביעה צבר המבקש חוב כדלקמן: סך של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין דמי שכירות שלא שולמו, סך של 10,000 ₪ חוב ארנונה וסך של 7,000 ₪ דמי פיגור בגין אי פינוי המושכר במועד. ביום 25/12/17 נעתרתי לבקשת המשיבים ונתתי כנגד המבקש פסק דין בהעדר הגנה.

הבקשה דנן
2. ביום 05/01/18 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין הנסמכת על 2 נימוקים: האחד, אי הגשת כתב הגנה לא נבעה מזלזול בבימ"ש אלא מהעובדה כי המבקש אינו יודע קרוא וכתוב ולא ידע כי המסמכים אשר התקבלו אצלו הינם כתב תביעה . השני, בהתאם לשיקול דעת ביהמ"ש, למבקש סיכויי ההגנה מוצדקים המצריכים בירור מעמיק באשר לתובענה דנן. בניגוד למוסכם בין הצדדים, המשיבים לא מסרו לו את הסכם השכירות על מנת שיוכל לרשום את עצמו כשוכר ברישומי הארנונה בעיריית רחובות ובחברת החשמל. המבקש השקיע במושכר עשרות אלפי ₪

תגובת המשיבים
3. ביום 23/01/18 הוגשה תשובת המשיבים במסגרתה התנגדו לבקשה וטענו כי כתב התביעה נמסר כדין וטענת המבקש כי אינו יודע קרוא וכתוב אינה נכונה והראיה הם צירפו צילום המראה את המבקש קורא את כתב התביעה . מעבר לכך, ההמחאות בגין דמי השכירות שמסר להם המבקש לא כובדו על ידי הבנק שכן חשבונו של המבקש מוגבל.

תשובת המבקש
4. ביום 04/03/18 הוגשה תגובת המבקש לתגובת המשיבים. בסעיף 4 סיפא לתשובת המבקש הוא טען כי שמר את כספי השכירות המיועדים לתובעים בפיקדון והוא מוכן להפקיד את דמי השכירות בידי ב"כ המשיבים בכפוף ובתנאי מוקדם שיקבל באותו מעמד את הסכם השכירות חתום על ידי המשיבים.

דיון והכרעה
5. בהתאם לתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 ,(להלן: "התקנות") בעל דין שקיבל פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה.

לענייננו יפים דבריו של כב ' השופט בדימוס צ . זילברטל:

" קיימים שני שיקולים מנחים בבחינת בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות: הראשון, עניינו בסיבת אי ההתייצבות, האם מדובר במי "שהתעלם מדעת מההליך השיפוטי?", או שמא עסקינן במי שלא התייצב מפאת צירוף נסיבות אומלל, בהיסח הדעת או מרשלנות במקרים אלה, בניגוד למקרה הראשון, תגבר נטיית ביהמ"ש לבטל את פסק הדין. השיקול השני, שעל-פי רוב נודעת לו חשיבות גדולה יותר, עוסק בסיכויי ההגנה (או התביעה, אם מדובר בתובע) של מבקש הביטול. על מבקש ביטול פסק הדין להראות, ברמה הלכאורית, שיש לו אינטרס בביטולו ושטיעוניו אינם עולים בגדר הגנת בדים, שכן אין תועלת בביטול פסק-דין אם אין כל סיכוי שתוצאתו תשתנה לאחר בירור ההליך. לצד שיקולים מנחים אלה, קיים שיקול נוסף, מעין שיקול על, והוא זכות הגישה לערכאות. זכות זו אינה מוחלטת ויש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי-מערכתי בניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט."( רע"א 1957/12 ‏ זהרה חלה נ' יוסף כהן (22/5/12). ( ההדגשות שלי א.ד)

האם יש לבטל את פסק הדין משיקולי צדק
6. במקרה שלפנינו, ולאחר עיון בבקשות השונות, בתגובה והבהרה מטעם הצדדים, אני קובע כי אין מקום לביטול פסק הדין משיקולי צדק.
אני קובע שמסירת כתב התביעה בוצעה כדין ולא מצאתי נימוק ענייני מדוע לא הוגש כתב ההגנה במועד ואף לא שוכנעתי כי המבקש אינו יודע קרוא וכתוב.

האם יש לבטל את פסק הדין משיקולי בית משפט
7. הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד. (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16).
כידוע, זכות הגישה לערכאות היא זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים. בנסיבות העניין, סבורני כי למבקש טענות הגנה שיש לבררן וניתן לכפר על מחדלי המבקש על ידי חיובו בהוצאות.

הכרעה

8. לסיכום, אני קובע כי באיזון שבין סיבת המחדל לסיכויי הגנת המבקש יש מקום להורות על ביטול פסק הדין בכפוף לכך שהמבקש יעביר ל ב"כ המשיבים בהעברה בנקאית או באמצעות המחאה בנקאית את דמי השכירות החודשיים וכן את תשלומי הארנונה שטרם שולמו על ידו בגין החזקתו במושכר עד לסוף חודש מאי 2018. מעבר לכך, הואיל ולטענת המשיבה היא איננה יכולה לגבות את חוב דמי השכירות השוטפים באמצעות ההמחאות שמסר לה המבקש שכן חשבונו בבנק מוגבל, לפיכך, ככל שהמבקש רוצה להמשיך ולהישאר בנכס כשוכר עליו לשלם מראש או למסור לתובעים ערובה/ ערבות מתאימה לתשלום דמי השכירות השוטפים עבור שהותו בנכס בתקופה החוזית בין הצדדים. התשלומים יבוצעו כנגד מסירת הסכם שכירות חתום בחתימות מקוריות של המשיבים למבקש.

9. מעבר לכך, אני מורה למבקש להפקיד בקופת ביהמ"ש סך של 3,000 ₪ להבטחת הוצאות המשיבים בגין ביטול פס"ד.

10. אם עד ליום 15/05/18 יגיש המבקש לתיק הודעה ובה אסמכתאות בכתב לפיהן פעל כמפורט בסעיפים 8-9 לעיל, אזי אבטל את פסק הדין. אם לא תוגש ההודעה הנ"ל במועד, אורה על דחיית הבקשה לביטול פסק דין שיישאר על כנו על כל המשתמע מכך .

11. מצופה מהצדדים וב"כ לשתף פעולה ביניהם לצורך יישום החלטתי המפורטת בסעיף 8 לעיל, ככל שיתעוררו חילוקי דעות בעניין זה שלא ניתנים לגישור, אזי ב"כ הצדדים או מי מהם יוכל להגיש בקשה מתאימה למתן הוראות בעניין זה.

המזכירות תמציא החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ח, 27 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי אורמן
נתבע: אברהם חכם
שופט :
עורכי דין: