ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם כהן נגד עו"ד דוד רום בתפקידו ככונס נכסים :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש. לוין
כבוד השופטת ט. שטרסברג כהן
כבוד השופטת ד. ביניש

המבקש: אברהם כהן

נ ג ד

המשיבים: 1. עו"ד דוד רום בתפקידו ככונס נכסים
2. חיים כצמן
3. דליה ומשולם מורגנשטרן

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית
המשפט המחוזי בתל אביב יפו בע"א 1418/97
שניתנה ביום 17.6.97 על ידי כבוד
סגן הנשיא השופט א. גורן

בשם המבקש: עו"ד ערן פלס

בשם המשיב 1: עו"ד י. אלקס
בשם המשיבים 3-2: עו"ד משה ברנדויין

בבית המשפט העליון

פסק דין

המשנה לנשיא ש' לוין:

1. העובדות.
פסק דין ניתן כנגד המבקש, המחייבו לשלם סכום כסף. המבקש לא שילם את החוב הפסוק, ונפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל התקיימו הליכי מכירת נכס מקרקעין של המבקש באמצעות כונס נכסים, הוא המשיב מס' 1. בסופו של דבר נחתם הסכם מכר בין כונס הנכסים לבין משיב מס' 2 (להלן - 'הקונה'), וזה האחרון שילם את מלוא תמורת המכירה. ראש ההוצאה לפועל הורה לרשם המקרקעין לרשום את זכויות המבקש במקרקעין על שם הקונה. אישור זה ניתן ביום 25.3.88, אך רק ביום 29.4.97 הועבר הנכס על שם הקונה. בטרם נעשתה העברה זו פנה המבקש ללשכת ההוצאה לפועל וביקש לבטל את אישור המכירה, תוך שטען, בין היתר, כי בניגוד לנדרש על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל והתקנות שהוצאו לפיו, הוא לא קיבל הודעות על המכירה לשלביה. כן טען המבקש כי היו העברות כספים ישירות מהמשיבים מס' 3, הזוג מורגנשטרן, למשיב מס' 1, העברות המעלות חשד לקנוניה בין המשיבים, במסגרתה קיבל הכונס מהמשיבים מס' 3 סכומי כסף ללא ידיעתו של ראש ההוצל"פ, סכומים אשר לא שימשו לכיסוי חובו של החייב. המבקש תמך את בקשתו מראש ההוצאה לפועל בתצהיר. משיב מס' 1 מסר אף הוא תצהיר לראש ההוצאה לפועל, לפיו המבקש ידע על העיקול ועל המכירה, שכן הוא הופיע בשעתו במשרד המשיב 1, ואיים עליו כי אם תבוצע המכירה - יהרגנו. אם אמנם כך הוא - בוודאי שדין הבקשה היה להידחות. תצהירים אלה לא הוצגו בפנינו, ולמדנו על קיומם מטיעוני בעלי הדין. ראש ההוצאה לפועל לא קיים כל דיון בעניין במעמד בעלי הדין, אלא החליט לאור הבקשה והתגובה בלבד. המשיב מס' 1 טען שהוא לא היה חייב למסור הודעות למבקש, כיוון שמונה על פי פרק ו' לחוק ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל דחה טענה זו וקבע כי לא ניתנו למבקש הודעות כנדרש. למרות זאת דחה ראש ההוצאה לפועל את בקשת ביטול המכירה, בנימוק כי מתן האישור הסופי של ראש ההוצאה לפועל מונע את ביטולה. בית המשפט קמא אישר החלטה זו, ובעקבות פסק דינו העבירו המשיבים מס' 3 את הנכס על שמם. מכאן בקשת הרשות לערער, שנדונה, בהסכמת בעלי הדין, כערעור.

2. שתי הערכאות שקדמו לנו יצאו מתוך הנחה שמתן אישור סופי לרשם המקרקעין על פי הוראת תקנה 69 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979 מהווה נקודת אל-חזור שלאחריה ראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך לבטל את חוזה המכר. תיזה זו אינה מקובלת עלינו. קנוניה בין הקונה לבין הכונס, או ידיעה של הקונה על הפגמים המהותיים שנפלו בעסקת המכר עובר לקבלת האישור לרשם המקרקעין, כל אחת מהן בנפרד וודאי ששתיהן יחדו, מהוות עילה לראש ההוצאה לפועל לבטל את אישור המכירה שנתן. בכך אנו מצטרפים לדעתה של השופטת בן-עתו, שפסקה בענין אחד, שניתנת עקרונית, לראש ההוצאה לפועל סמכות לבטל את החלטתו (ר' ע.א. ת"א 390/72 נזים נ' רובין, פס"מ תשל"ד 1 163, פיסקאות 7-8). יש לבחון איפוא במקרה שבפנינו אם נתקיים אחד מאותם מקרים חריגים בהם ניתן להפעיל סמכות זו בקשר להחלטה על מתן אישור סופי לרשם המקרקעין. אמנם, לאחר אישור סופי של ראש ההוצאה לפועל על מכירה לקונה, אין ראש ההוצאה לפועל רשאי עוד לבטל את הכרזתו על הקונה ולפתוח את הליך המכירה מחדש, בשל העובדה שנמצא מציע אחר המרבה במחיר הנכס (ור' ע"א 555/71 אמסטרדמר נ' מוסקוביץ ואח' פ"ד כו (1)793, וכן ע"א 569/71 סודאי נ' עודה פ"ד כו(2)281), אך הלכה זו אינה מתייחסת למצב בו קיימת עילת ביטול בשל פגם מהותי בהליך המכירה (וראה רע"א 583/88 פרוקומרץ ואח' נ' שטנדר ואח' פ"ד מב(4) 281), וממילא אין היא מתייחסת לנסיבות הדומות לאלו שנטענות בפנינו.
3. כאמור לעיל, ראש ההוצאה לפועל לא קיים דיון שבעקבותיו לובנו הטענות העובדתיות הסותרות שהעלו הצדדים בתצהיריהם. לאור המסקנה אליה הגענו, אין מנוס מהחזרת הדיון בעניין אל ראש ההוצאה לפועל, על מנת שיכריע במחלוקות העובדתיות הללו. במסגרת החלטתו, יתן ראש ההוצאה לפועל את דעתו גם לנסיבות שבעטיין התעורר המבקש להגיש את בקשת הביטול זמן רב לאחר מתן האישור, ובמידה ויחליט לבטל את המכירה, יתן דעתו גם להשפעת הביטול על יתרת חובו של המבקש.
4. יש להעיר, כי במהלך הדיון עוררנו מיוזמתנו את שאלת תחולתה של הוראת סעיף 34א לחוק המכר, תשכ"ח1968- על העיסקה נשוא הבקשה. נחה דעתנו שסעיף זה מתייחס אך ורק להיבט הקנייני, וכל עוד לא היה רישום, לא הושלמה העיסקה מבחינה קניינית. בקשת הביטול הוגשה ע"י המבקש לראש ההוצאה לפועל בטרם נרשמו זכויות המשיבים מס' 3 בנכס, ולכן הפתרון לסכסוך זה אינו יכול להימצא במסגרת סעיף זה. אין אנו מחווים כל דעה לגבי השאלה מה היה הדין לו בוצע הרישום לפני שהוגשה בקשת הביטול.
5. הערעור מתקבל, איפוא, פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי והחלטת ראש ההוצאה לפועל מתבטלים והענין מוחזר לראש ההוצאה לפועל, על מנת שידון בו כאמור לעיל. ההוצאות בסכום של 20,000 ש"ח תהיינה לפי תוצאות הדיון.

המשנה לנשיא

השופטת ט. שטרסברג כהן:

אני מסכימה
ת

השופטת ד. ביניש:

אני מסכימה
ת

החלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיא ש. לוין.

ניתן היום כב באייר תשנ"ח (18.5.98).

המשנה לנשי פ ט ת
97050800.B05
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
דו/


מעורבים
תובע: אברהם כהן
נתבע: עו"ד דוד רום בתפקידו ככונס נכסים
שופט :
עורכי דין: