ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניצנים בניין והשקעות בע"מ נגד בוטיק שימור מבנים בע"מ :

לפני כבוד ה שופט ה' קירש

התובעת

ניצנים בניין והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שטרית יוסף מרדכי

נגד

הנתבעת

בוטיק שימור מבנים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד צביקה מצקין ואלרן שפירא בר-אור

החלטה

לפני בקשה מטעם ניצנים לזמן למתן עדות נציג ממשרד השמאים גרינברג, אולפינר ושות' אשר ערך דו"חות מעקב על מצב הפרוייקט לטובת הבנק המלווה.

סעיף 1 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 קובע:

"(א) מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לעניין; והוא, כשאין הוראה אחרת בפקודה זו.
(ב) בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת."

לא שוכנעתי מנימוקי ההתנגדות שהועלו על ידי בוטיק כי קיימת סיבה טובה לדחות את הבקשה, בכפוף לאמור להלן.

מהות העבודות שהיו דרושות לשם הוצאת הפרוייקט לפועל, מועד ביצוען הלכה למעשה, והסיבות שגרמו לסטייה מן התכנון המקורי – כל אלה רלבנטיים לכאורה למחלוקת שתידון בהליך זה.

דו"ח מעקב כאמור עשוי לשפוך אור על ההתרחשויות הנדונות.

אינני סבור כי קיום סמכויותיו השונות של המפקח, המעוגנות בהסכם הביצוע, משמעו כי יש לפסול מראש ומלכתחילה כל ראייה או עדות אחרת – מלבד עדותו של מפקח עצמו – כבלתי רלבנטית לחקר האמת (אף אם בסופו של דבר יגיע בית המשפט למסקנה כי במישור החוזי קביעותיו של המפקח אכן מחייבות את הצדדים - חרף העובדה כי אין בהסכם הביצוע הוראה גורפת המסמיכה את המפ קח לפסוק באופן סופי בכל מחלוקת בין הצדדים).

עדות השמאי, ובפרט דו"ח השמאי, מבוקשים כאן לא בשל הנושא המימוני/הבנקאי (נושא שהוא בין בוטיק לבין הבנק ואיננו מעניינה של ניצנים), אלא בשל הנושא המקצועי הקשור לשלבי ביצוע עבודות הבנייה ומידת ההתקדמות בהשלמת הפרוייקט. על כן אין בפנינו קושי של חסיון בנקאי, סודיות בנקאית או ס ודות מסחריים, כנטען על ידי בוטיק.

לפי תקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מוסמך בית המשפט על פי שיקול דעתו להזמין עד (וזאת על רקע אמות המידה הקבועות בסעיף 1 לפקודת הראיות, כאמור). העד המיועד שזימונו מתבקש איננו הופך בשל כך "למשיב" או לצד לבקשת הזימון עצמה.

על אף האמור לעיל, אין לאפשר ל עצם זימון נציג משרד השמאים להסיט את הדיון בהליך דנן לכיוונים בלתי דרושים ובלתי רלבנטיים, ויש צורך לתחום את גדר העד ות שעשויה להידרש ממנו על מנת למנוע הרחבת חזית.

אשר על כן, אני מורה כדלקמן:

(א) ככלל, בקשתה של ניצנים מתקבלת.

(ב) ניצנים תודיע תוך 10 ימים מהיום לאיזה ממועדי ההוכחות השונים יש לזמן את נציג משרד השמאים, וזימון העד יוצא בהתאם לכך.

(ג) בהתאם לתקנה 178(א) לתקנות הנ"ל, יידרש העד להציג אך ורק את דו"ח המעקב אשר נערך בסמוך ביותר למועד סילוקה של ניצנים מאתר הבנייה בחודש יוני 2016, ואני מורה כי העד ייחקר רק בקשר לדו"ח אחד זה ו על הנושאים הכרוכים בתוכנו.

(ד) על מנת להפיג כל חשש מפני גילוי מידע מימוני סודי של בוטיק, בוטיק תהיה רשאית (אך לא חייבת) להגיש לבית המשפט תוך 21 ימים מהיום, העתק דו"ח המעקב הרלבנטי כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל בתוספת בקשה לחסות חלקים ממנו מפאת חסיון והדבר יישקל ויוכרע על ידי בית המשפט. הגשת הדו"ח כאמור תיעשה במעטפה עליה יהיה רשום "לעיני השופט בלבד – אין לסרוק לתיק" .

אין צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תמציא החלטה זו לב"כ שני הצדדים. תשומת לב המזכירות מופנית לאמור בסעיף 8(ד) לעיל בעניין הימנעות מסריקה.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ח, 25 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: ניצנים בניין והשקעות בע"מ
נתבע: בוטיק שימור מבנים בע"מ
שופט :
עורכי דין: