ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל כספי נגד גלעד כהן :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

יגאל כספי

נגד

נתבע

גלעד כהן

פסק דין

1. בתאריך 20/7/07 נערך ונחתם הסכם שכירות לפיו התובע השכיר את דירתו הנמצאת ברחוב ספיר 8 במעלות (להלן: "הדירה") למר כהן אבי שהוא אחיו של הנתבע (להלן: "האח") ואשתו גב' כהן רונית לתקופה של 12 חודשים החל מיום 10/8/07 וכלה ביום 10/8/08 תמרות דמי שכירות חודשיים ע"ס 1,500 ₪ עם אפשרות להארכת תקופת האופציה לתקופה של שנה נוספת (להלן: "ההסכם").

2. במעמד החתימה על ההסכם, האח מסר לתובע 12 שיקים דחויים ע"ס 1,500 ₪ כל אחד המשוכים על חשבונו של הנתבע.

3. התובע טען בתביעתו כי כאשר התובע בירר פשר העניין, האח מסר לו והוא מורשה חתימה בחשבון אחיו הנתבע.
לטענת התובע, השיקים שנמסרו לידיו היו חתומים בעת מסירתם.

4. לטענת התובע, לאחר כניסת השוכרים לדירה, הוא נתבקש לא להפקיד את השיקים לפרעון והם התחייבו לשלם את דמי השכירות החודשיים במזומן מידי חודש תמורת החזרת כל שיק שתמורתו תשולם.

5. בשלב מסוים חדלו השוכרים לשלם את דמי השכירות ובעקבות כך התובע פנה אל הנתבע ואף שיגר לו מכתב התראה באמצעות עו"ד גלזר מיום 28/10/08.

6. בחודש יולי 2008 התובע הפקיד את השיקים שנותרו בחזקתו והם הוחזרו מאחר והחשבון שעליו נמשכו נסגר.

7. בחודש 6/10 התובע הגיש לביצוע כנגד הנתבע 7 שיקים שחוללו ע"ס 1,500 ₪ שזמני פרעונם הינם בכל 12 לחודש החל מ-12/12/07 (להלן: "השיקים").
לצורך ביצוע השיקים נפתח תיק הוצל"פ 13-01122-10-3 כנגד הנתבע (להלן: "תיק ההוצל"פ").

8. בהעדר פעולות בתיק ההוצל"פ הוא נגנז ושופעל מחדש בשנת 2014 עפ"י בקשת התובע.

9. הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השיקים וניתנה לו רשות להגן בפני בקשת הביצוע.

10. בתאריך 4/6/15 התובע הגיש כתב תביעה מתוקן ע"ס 10,500 ₪ (נומינלי) בגין 7 השיקים ונטען שהאח חתם על השיקים המשוכים על חשבון הנתבע בהרשאה כאשר סכום החוב המגיע מהאח הסתכם בסך 37,556 ₪.

11. הנתבע לא הגיש כתב הגנה מתוקן וסמך על תצהירו שצורף להתנגדות שהפך להית כתב הגנה.

12. על אף אי תשלום דמי השכירות, האח המשיך להתגורר בדירת התובע עד אשר התובע הגיש נגדו תביעה לפינוי המושכר ביום 9/2/09 בתיק 3741-02-09.

13. בהתאם לאמור בסעיף 10 לתביעת הפינוי, התובע אישר כי קיבל מהשוכרים דמי שכירות בגין הדירה עבור החודשים אוגוסט 2007 ועד חודש דצמבר 2007 במזומן וכי השיקים בגין החודשים הנ"ל הוחזרו לאח, למעט השיק של חודש 12/07, אשר נשאר בידי התובע כבטחון.
כמו כן, באותו סעיף התובע אישר כי קיבל 700 ₪ ע"ח דמי השכירות בגין חודש 1/08 ולאחר מכן ועד ליום 2/7/08 שולם לתובע סכום נוסף של 3,500 ₪ בגין דמי השכירות.

14. בסעיף 22(ג) של התביעה המתוקנת התובע אישר קבלת הסכומים המפורטים להלן עבור דמי שכירות:
עבור חודש 1/08 שולם סך 800 ₪.
ביום 10/4/08 שולם סך של 1,500 ₪.
ביום 2/7/08 שולם סך של 2,000 ₪.
ביום 10/9/08 שולם סך של 2,500 ₪.

15. בכתב ההגנה הנתבע העלה כל טענה אפשרית כנגד ביצוע השיקים נגדו, לרבות הטענה שהוא אינו חתום עליהם וכי הוא לא נתן את הסכמתו להוצאתם, וכי מדובר בקנוניה בין התובע לאחיו.
במהלך הישיבות המקדמיות הנתבע התכחש לכך שאחיו היה מיופה כח בחשבונו עד אשר נתקבל אישור מהבנק הנמשך המאשר זאת.

הנתבע אף טען שהיפוי כח שנמסר לאחיו אינו מאפשר לו למשוך שיקים על החשבון מבלי לבסס את טענתו.

בעדות הנתבע הוא אישר שמשכורת גיסתו רונית היתה מופקדת לאותו חשבון והוכח כי האח משך שיקים אחרים על החשבון, אם כי הנתבע טען שהכל נעשה בידיעתו ובהסכמתו.

דיון והכרעה:

16. מהמסמכים שהוגשו שוכנעתי כי בעת מסירת השיקים ע"י האח לתובע, האח היה מורשה חתימה בחשבון הנתבע ולפיכך חלה על הנתבע לשלם את התמורה המגיעה בגין השיקים במידה וקיימת יתרת חוב.

17. התובע אישר בעדותו שהשיקים נמסרו לידיו ע"י האח בגין דמי השכירות החודשיים המגיעים בגין הדירה, לפיכך לא ניתן לגבות באמצעות אותם שיקים חובות אחרים המגיעים לתובע מהשוכרים.

18. הסכומים ששולמו בגין תקופת השכירות הרלוונטיים לשיקים שהוגשו לביצוע:

א. בהתאם לנטען בסעיף 9 של תביעת הפינוי, דמי השכירות שולמו עד חודש 12/17 וכי השיק של חודש 12/07 נשאר ביד התובע לבטחון.
מהאמור ניתן לקבוע שהנתבע אינו מחוייב לשלם את התמורה בגין השיק שזמן פרעונו חל ביום 12/12/07.

ב. עד 2/7/08 השוכרים שילמו 4,300 ₪ בגין דמי שכירות שיש לקזזם מסכומי השיקים שחוללו.

לאור האמור, יש להפחית מסכומי השיקים 5,800 ₪ (1,500+4,300 ₪) והיתרה המגיעה בגין השיקים מסתכמת בסך 4,700 ₪.
19. אמנם שולם 2,500 ₪ ביום 10/9/08 ע"ח דמי השכירות, אולם נכון וצודק לזקוף אותם לדמי שכירות המגיעים בגין שנת השכירות השייה.

20. יש לציין שהתובע השתהה בתביעת המגיע לו מהנתבע והשתהה בביצוע הפעולות הדרושות גם לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ עד אשר גניזת התיק מחוסר מעש.

21. מצד שני, הנתבע העלה טענות הגנה ביודעו שאינן נכונות ולא גילה ואף התכחש לעובדה שאחיו היה מורשה חתימה בבנק, דבר אשר גרם לסחבת ממושכת בניהול התיק ללא צורך וללא הצדקה.

22. לאור כל האמור לעיל ובהתחשב באמור בסעיפים 20,21 לעיל, אני מחליט לקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים המפורטים להלן:

א. סך של 4,700 ₪ בגין יתרת החוב המגיעה בגין השיקים (קרן).

ב. הפרשי הצמדה בלבד בגין סך 4,700 ₪ הנ"ל החל מיום 1/4/08 ועד היום.

ג. סך של 176 ₪ בגין אגרת הוצל"פ.

ד. סך של 581 ₪ בגין אגרות ששולמו בתיק זה.

ה. סך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 40 יום מהיום, שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים.
ניתן היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל כספי
נתבע: גלעד כהן
שופט :
עורכי דין: