ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי שחף נגד מבני עדן קשת בע"מ :

לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

התובע:
אלי שחף

נגד

הנתבעים:

 1. מבני עדן קשת בע"מ
 2. עידו נוי
 3. הראל חברה לביטוח בע"מ
 4. עפר גבריאל

החלטה

על יסוד הסכמת הצדדים - הנני מורה על מינויו של מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין, צבי רון, כמומחה מטעם בית המשפט לבחון את הליקויים ולהעריך את שווי ירידת הערך, ככל שקייימת, של הנכס (להלן: "המומחה").

 1. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצדו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. אי הודעה כאמור תיחשב כהסכמה לשמש מומחה.
 2. ב"כ הצדדים יעבירו למומחה בתוך 21 ימים מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות, על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
 3. המומחה יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, ויגיש את חוות דעתו בתוך 45 ימים ממועד הביקור בנכס . שאלות הבהרה למומחה תועברנה בתוך 15 ימים ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלו בתוך 15 ימים נוספים.
 4. המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על ליקויי התביעה הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בנכס. כן יעריך המומחה את ירידת הערך ככל שקיימת. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
 5. עוד יקבע המומחה, מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים. אם לא ניתן להתגורר בדירה בזמן התיקונים, יציין המומחה מהו הזמן הנדרש לתיקון שבו יש לפנות את הדירה.
 6. המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו. חוות דעת המומחה בדבר הפגמים אשר חייבים הנתבעים לתקן ועלויות התיקון כאמור לעיל, תינתן בתוך 45 יום ממועד הפגישה.
 7. לאחר קבלת קביעת המומחה כאמור, תינתן לנתבעים ארכה בת 30 יום לתיקון הפגמים אשר נקבע שעליהם לתקן. ככל שבתום אורכה זו תיוותר מחלוקת באשר לעצם ביצוע התיקון או איכותו, בהתאם לפניית מי מהצדדים, יערוך המומחה ביקור נוסף בנכס ויבחן את אופן ביצוע התיקון. הביקור הנוסף ייעשה בתוך 14 יום מהפנייה ובתוך 14 יום לאחר מכן יגיש המומחה חוות דעת משלימה ביחס לביצוע התיקונים.
 8. שאלות הבהרה תופנינה למומחה בתוך 15 ימים ממועד קבלת חוות דעתו המשלימה, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלו בתוך 15 יום נוספים.
 9. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ, לצורך הכנת חוות הדעת.
 10. לאחר קבלת חוות הדעת ו/או חוות הדעת המשלימה, לפי הצורך, יבואו באי כוח הצדדים בדברים לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.
 11. בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש ואשר יחולק לשלושה רכיבים: שכר הטרחה עבור הכנת חוות הדעת הראשונה, שכר הטרחה עבור חוות הדעת המשלימה (ככל שתידרש), שכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שתידרש). היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה כזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של כל צד לשאת במחציתו.
 12. הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.
 13. המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
 14. הצדדים יעדכנו את בית המשפט בדבר התקדמות ההליך עד יום 10.9.18

נקבע לתזכורת פנימית ליום 16.9.18.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ח, 25 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי שחף
נתבע: מבני עדן קשת בע"מ
שופט :
עורכי דין: