ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח ח' ב ' צ ' נגד גדעון רביב בע"מ :

לפני כבוד השופט שי מזרחי

התובע:
עזבון המנוח ח' ב ' צ '

נגד

הנתבעת:
גדעון רביב בע"מ

החלטה

לפני בקשה מטעם הנתבעת למחיקת התביעה ו/ או דחייתה על הסף.
התביעה בנוסחה המקורי הוגשה אי שם בשנת 2009 ע"י המנוח בגין נזקי גוף נטענים אשר נגרמו לו בשל דריכה על שבכת מתכת בלתי יציבה שהונחה על פתחי אוורור של מרתף בניין (גוש 7149 חלקה 87 תת חלקה 1 בבת-ים, להלן: "הבניין").
הנתבעת היא חברה בע"מ אשר בזמנים הרלוונטיים לתביעה הייתה בגדר הבעלים ו/או המחזיקים ו/או השוכרים של מרתף הבני ין (במקור הוגשה התביעה גם כנגד עיריית בת ים והבנק הבינלאומי הראשון- אולם בהסכמת התובע התביעה כנגדן נדחתה ללא צו להוצאות).
כתוצאה מהנפילה נגרם למנוח שבר מרוסק ותת פריקה בקרסול רגל שמאל, לפי כתב התביעה.
לכתב התביעה צורפה חוות דעת רפואית להוכחת נכותו האורטופדית של המנוח . מטעם הבנק הבינלאומי הראשון הוגשה חוו"ד רפואית נגדית, אשר ככל הנראה לא אומצה באופ ן רשמי ע"י הנתבעת, אולם הנתבעת בחרה שלא להגיש חוו"ד נגדית חלופית.
לאחר מותו של המנוח הוגש כתב תביעה מתוקן ע"ש עזבונו (היורשת- רעייתו) . נוכח פטירת רעייתו של המנוח לאחרונה הוגשה בקשה לתיקון כתב תביעה פעם נוספת (לצירוף היורשים ע"פ צוואת היורשת המנוחה).
נוכח המחלוקת בין הצדדים בכל הנוגע לשאלת הבעלות במקום בו נחבל המנוח, מיניתי בהסכמת הצדדים את מר דניאל חי, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום מדידות מקרקעין.
חוות הדעת ניתנה לאחר ביקור במקום בנוכחות הצדדים. ממצאיו של מר חי מצביעים על כך שע"פ תשריט הבניין המשותף כל פתחי האוורור של הבניין אינם צבועים בצבע צהוב המשקף את שטח קומת המרתף וסומן בתשריט במס' 1 בשטח של 170 מ"ר, לכן פתחי האוורור שייכים לשטח המשותף של הבניין.
לבקשת התובע, נקבע דיון לחקירת המומחה על חוות דעתו. אלא שלבסוף התובע הודיע כי לאחר התייעצות עם ארכיטקט הוא מוכן לקבל את קביעותיו של מר דניאל חי ללא חקירה נגדית . אשר על כן, התבקש בית המשפט לבטל את הדיון לחקירת המומחה.
בדיון שנערך לפני ביום 8.2.18 המלצתי לצדדים להגיע להסכמה למתן פסק דין לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.
הנתבעת מונה מספר טעמים לבקשה לסילוק על הסף: ראשית, תביעת העיזבון אינה אישיות משפטית; כמו כן, העדר עילה באין בעלי דין רלוונטיים, שכן ולפי העולה מחוות דעתו של מר חי, היה על התובע לצרף את כל בעלי הדירות בבית המשותף, שכן פתח האוורור מצוי ברכוש המשותף; בנוסף, ציינה הנתבעת כי החברה הנתבעת היא בעלת אישיות משפטית נפרדת שמסך התאגדות חוצץ בינה לבין מנהליה; עוד נטען כי התביעה היא קנטרנית וטורדנית וכי יש לדחותה אף מפאת העדר יכולת להמציא חוות דעת רפוא ית שכנגד וכן בשל העדר יכולת לחקור את העיזבון ו/או את המנוח.

דיון והכרעה
תקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי מורות כי בית המשפט רשאי לדחות תובענה על הסף או למחוק תובענה על הסף, אך הוא אינו חייב לעשות כן.
מחיקת תביעה ובוודאי דחיית תביעה על הסף, הם אמצעי חמור שיש לנקוט בו רק במקרים קיצוניים ודרסטיים ובית משפט יעדיף תמיד, הכרעה עניינית על פני פתרון דיוני. ראה לעניין זה: ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני, פ"ד ל"ו (2) 151, 155 - 156.
סילוקה על הסף של תובענה הוא צעד דרסטי. יש להשתמש בו רק כאשר כלו כל הקיצין וברור שהתובע לא יוכל לקבל את הסעד שביקש, אפילו הוכיח את כל העובדות הכלולות בכתב התביעה (ראה לענין זה: ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ, פ"ד מ"א (1) 577; ע"א 642/89 עזבון המנוח מאיר שניידר ז"ל נ' עיריית חיפה פ"ד מו (1) 470; ע"א 50/89 פרופ' רות ליטן נ' פרופ' חיים אילתה, פ"ד מה (4) 18; ע"א 450/78 מדינת ישראל נ' זאב יוליס, פ"ד כד (2) 522; ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב -יפו, פ"ד מ (2) 668).
נוכח השתלשלות העניינים שתוארה לעיל, ובהתחשב בחוות הדעת של מר חי ובאימוץ האמור בה ע"י התובע ניתן לה יווכח כי הנתבעת, הלא היא חברה בע"מ אשר בזמנים הרלוונטיים לתביעה הייתה בגדר הבעלים ו/או המחזיקים ו/או השוכרים של מרתף הבניין , היא בגדר בעל דין רלוונטי . תוקף לכך ניתן מעיון בנסח הטאבו אשר מורה מפורשות כי חברת גדעון רביב בע"מ היא בעלים בגוש 7149 חלקה 87 תת-חלקה: 1, קרי הבית המשותף מושא תביעה זו, תוך שצוין חלקה של הנתבעת ברכוש המשותף. משכך, לא ניתן להיכחד כי לו התובע ירים את הנטל להוכחת התביעה- הנתבעת תמצא אחראית לנזקי התובע, למצער ב אופן יחסי לחלקה ברכוש המשותף, ולכל היותר לכל הנזק או אז ולאחר מכן יהיה באפשרותה לתבוע את שאר בעלי הבית המשותף. עניין זה יידון בפסק הדין לאחר שמיעת טיעוניי הצדדים. בהקשר למשמעות הבעלות ברכוש משותף- בע"א 559/87 חשאי ואח' נ' ארוין רונן (פורסם בנבו: 1.12.1991) צויין כדלקמן: " הבעלות ברכוש המשותף כשמה כן היא משותפת לכל הדיירים. אמנם חלקו של כל דייר משתרע על פני כל הרכוש המשותף, אולם זהו אך חלק יחסי מרכוש זה. מבחינה פיסית, חלקו של הדייר אינו מסוים לכל דייר חלק יחסי מסוים ברכוש המשותף, ששיעורו נקבע לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח רצפת הדירות הכולל או לפי קביעה אחרת בתקנון (סעיף 57(א) לחוק המקרקעין). מסקנה זו מתחזקת נוכח איפיונו של השיתוף במשפטנו כ- ,tenancy in commonלפיו לכל שותף בעלות נפרדת במנה המתמטית (בשונה מהפיסית) שלו במקרקעין ולא כ- ,joint tenancyלפיו כל אחד מהשותפים הוא בעלים של הנכס כולו בכפיפות לבעלות מקבילה של שותפו" (הדגשות שלי- ש.מ.מ).
מעבר לאמור לעיל אציין כי יתר טענות הנתבעת למחיקת התביעה אינן משכנעות- טענתה כי עזבון אינו אישיות משפטית היא בעיקרה פגם טכני הניתן לריפוי באמצעות תיקון כתב התביעה. בנוסף, הטענה כי אין נתבע אמיתי ורלוונטי כאמור לעיל- אינה מבוססת . אין כל מניעה לתבוע את החברה בגין הנזקים הנטענים. אכן, מדובר אישיות משפטית נפרדת מבעליה, כאשר הטענה ל"הרמת מסך" אינה רלוונטית בנסיבות העניין , ומכל מקום תבחן במידת הצורך לפי ההלכות המשפטיות המנחות . כמו כן, הטענה לאי יכולת לצרף חוו"ד נגדית- דינה לה ידחות. ההליכים נמשכים בתיק מזה שנים רבות. היה באפשרות הנתבעת לאמץ , ברשות, את חוות הדעת שהוגשה ע"י הבנק הבינלאומי (שהתביעה כנגדו נמחקה בינתיים) ולחילופין להגיש חוות דעת רפואית כשהמנוח עוד היה בין החיים- המדובר ללא ספק במחדל שהנתבעת תרמה לו משמעותית.
נוכח האמור לעיל, הבקשה נדחית. הנתבעת תישא בהוצאות בקשה זו על סך כולל של 1,000 ₪.
יצוין כי תלויה ועומדת לפני בקשה לתיקון כתב תביעה. נוכח בקשת הנתבעת להארכת מועד להגשת תגובתה בעניין עד להכרעה בבקשה לסילוק על הסף- הנתבעת תגיש נימוקיה תוך 20 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
תז"פ ליום 15.5.18.
ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזבון המנוח ח' ב ' צ '
נתבע: גדעון רביב בע"מ
שופט :
עורכי דין: