ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי הכהן נגד דלתא איירליינס בע"מ :

לפני כבוד השופט עופר גרוסקופף

המבקשים

  1. אורי הכהן
  2. נעמי סווק

על ידי בא הכוח המייצג עו"ד מיכאל אדלר

נגד

המשיבה
דלתא איירליינס בע"מ

על ידי באי כוחה עו"ד ד"ר גיל אוריון, עו"ד שירלי קציר
ועו"ד אמיר ורון

פסק דין

(אישור בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית)

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור", ו-"בקשת ההסתלקות", בהתאמה), אשר הוגשה נגד חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס בע"מ (Delta Air Lines. להלן: "דלתא" או "המשיבה"), הפעילה גם בישראל. יצוין כבר בשלב זה כי בקשת ההסתלקות המוסכמת בה עסקינן כוללת התחייבות של דלתא בדבר שינויים מסוימים בהתנהלותה מעתה ואילך (לפנים משורת הדין, לשיטתה) , ו כן הסכמה על תגמול המבקשים ובא הכוח המייצג בגין השינויים האמורים .
מהטעמים המפורטים להלן החלטתי לקבל את הבקשה ולאשר את הסכמות הצדדים במסגרתה. הכול, כמפורט להלן. יצוין, כי בקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה העקרוני דומה (ת"צ (מחוזי מרכז) 48007-07-17 ארנפלד נגד אירופלוט), הוגשה ביום 20.7.2017 (באמצעות אותו בא כוח מייצג) נגד חברת Aeroflot Russian Airlines ועודנה מתנהלת.
קיצור תולדות ההליך
בקשת האישור בה עסקינן הוגשה ביום 22.12.2015 על ידי המבקשים, אורי הכהן ונעמי סווק (להלן: "המבקשים"), לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, שעניינו: ""תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו".
עניינה של בקשת האישור, בתמצית, הוא בטענות המבקשים ביחס לתנאי "אי ההתייצבות" שהנהיגה דלתא, אשר קובע כי במקרים בהם נוסע לא התייצב לאחד מהמקטעים בכרטיס הטיסה שרכש מבלי להודיע על כך מראש לדלתא, יבוטלו מקטעי טיסות ההמשך שרכש במסגרת אותה הזמנה, וזאת באופן אוטומטי, ומבלי לשאול את הלקוח האם הוא מעוניין לבטל גם מקטעים אלו (להלן: "תנאי אי ההתייצבות" או "התנאי").
על פי בקשת האישור, המבקשים, אשר רכשו כרטיסי טיסה לארה"ב וממנה לרפובליקה הדומיניקאנית (כעבור מספר ימים), לא התייצבו לטיסתם מתל-אביב לניו-יורק עקב טעות בקריאת המועד בו ממריאה הטיסה (המבקשים סברו בטעות כי טיסתם ממריאה ביום המחרת, ועל כן הגיעו לנמל התעופה יממה לאחר המועד בו המריאה טיסתם). כאשר עמדו על טעותם, דהיינו משהגיעו לשדה התעופה ביום איחור, ביקשו לרכוש כרטיס טיסה חד כיווני לניו-יורק, ולנצל את שאר מקטעי הטיסה שהזמינו (מניו-יורק לסנטו דומינגו; מסנטו דומינגו חזרה לניו-יורק, ומניו -יורק לתל-אביב). או אז נמסר להם מנציג השירות של דלתא, כי בשל אי התייצבותם למקטע הראשון של הזמנתם (מתל אביב לניו יורק) ביטלה דלתא את שלושת מקטעי הטיסה הנוספים אשר נרכשו על ידם. בעקבות הביטול הם זוכו אומנם בגובה הסכום ששילמו עבור כלל הטיסות שרכשו במקור (כולל הטיסה אליה לא התייצבו), אך נאלצו לרכוש פעם נוספת את כלל כרטיסי הטיסה על פי מחירם העדכני באותה עת (שהיה גבוה יותר) , וכן להוסיף סך של 200$ לכל אחד מהם עבור דמי שינוי/ביטול. בפניה מאוחרת שנעשתה על ידם לדלתא, נמסר להם כי זוהי מדיניותה העקרונית של דלתא, והדבר מעוגן במסמך תנאי הטיסה שלה.
המבקשים טוענים כי החלת תנאי אי ההתייצבות מהווה הפרת חוזה מצד דלתא מול הנוסעים, בין היתר לנוכח הוראות סעיף 19 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; וכי תנאי אי ההתייצבות מהוה תנאי מקפח בחוזה אחיד, כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982. עוד נטען, כי דלתא פעלה ברשלנות מול נוסעיה, וכי התעשרה שלא כדין, כהגדרת העילה בסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.
בתגובתה לבקשת האישור, אשר הוגשה ביום 19.5.2016, דחתה דלתא את הטענות שהופנו נגדה, וטענה, בין היתר, כך: (1) המבקשים הם שהפרו את החובות המוטלות עליהם מכוח החוזה בין הצדדים, כשנמנעו מלהתייצב לטיסה ולעשות שימוש בכל מקטעי הכרטיס בסדר המקורי ובמועד המתוכ נן; (2) כאשר נוסע לא מתייצב לטיסה במועד, מקטעי ההמשך שהזמין אומנם מבוטלים, אולם הוא זכאי לקבל זיכוי מלא בגין המקטעים שלא נוצלו על ידו, לרבות בגין המקטע אליו לא התייצב (במקרה שהכרטיס היה refundable הנוסע זכאי לקבלת החזר כספי מלא); (3) תנאי אי ההתייצבות הוא תנאי אינהרנטי למודל העסקי של דלתא, במסגרתו מיושמת שיטת תמחור הנשענת על אפליית מחירים ( (Revenue Management. החלתו של התנאי מאפשרת לדלתא לבלום ניסיונות לעקיפת שיטת התמחור שלה, באמצעות פרקטיקות עוקפות (ראו דוגמה להלן). על כן, דלתא מחזיקה באינטרס לגיטימי להחלת התנאי, ומשכך אין לראות בו תנאי מקפח בחוזה אחיד; (4) החלת תנאי אי ההתייצבות מגדילה את הרווחה המצרפית, שכן שיטת התמחור הנוכחית מאפשרת לדלתא להציע מגוון רחב של מחירים לכרטיסי הטיסה, בהתאם למאפייני הנוסעים והשווקים. בהיעדר תנאי אי ההתייצבות שיטת התמחור תיפגע ודלתא תידרש להעלות מחירים; (5) עבור רובם ככולם של הנוסעים, המדיניות שמציעה דלתא עדיפה בהשוואה לחלופה המוצעת על ידי המבקשים, במסגרתה לא יבוטלו מקטעי ההמשך, אך גם לא יינתנו זיכויים במקרה של אי התייצבות; (6) שיטת חישוב הנזק של המבקשים אינה מבוססת.
דוגמה להמחשת טענותיה של דלתא אודות שימוש ב"פרקטיקות עוקפות" היא המצב התיאורטי הבא: טיסה מתל-אביב לניו-יורק, הכוללת עצירת ביניים בבריסל, עולה 900 דולר; טיסה ישירה בין בריסל לניו-יורק עולה 1,200 דולר (ודוק, מצב דברים זה אינו דמיוני. הוא עשוי להיווצר בפועל, כפי שהמחישה דלתא, וזאת בהתאם לתנאי התחרות השוררים בקווים תל-אביב – ניו יורק מזה, ובריסל – ניו-יורק מזה) . במקרה כזה, נוסע שנמצא בבריסל עלול לנקוט "פרקטיקה עוקפת" על ידי רכישת כרטיס הטיסה שבין תל אביב לניו יורק (עם עצירת הביניים בבריסל), אי-התייצבות למקטע הראשון, ועליה על הטיסה מבריסל לניו יורק. באופן זה יוזיל את מחיר הכרטיס ב-300 דולר ביחס למחיר שקבעה חברת התעופה עבור המוצר המורכב מטיסה ישירה בין בריסל לניו- יורק.
בהמשך ההליך הוגשה תשובה לתגובה מטעם המבקשים (במסגרתה נטען, בין היתר, כי דלתא מסתירה מנוסעיה את תנאי אי ההתייצבות וכי היא נושאת באחריות גם כאשר הנוסע מבצע את העסקה מול סוכן הנסיעות ובהתאם לתנאי סוכנות הנסיעות); וכן הוגשה (באישורו של בית המשפט) תשובה משלימה מטעם דלתא, שכללה (בין היתר) שורה ארוכה של דוגמאות אשר ממחישות (לפי דלתא) את הפוטנציאל לביצוע פרקטיקות עוקפות בשוק הישראלי. בתשובה משלימה שהוגשה מטעם המבקשים (וגובתה בחוות דעת הכלכלן מר גיא בן צור) נטען כי תניית אי ההתייצבות מוחלת גם במקרים בהם לדלתא ישנה יכולת, לכאורה, לדעת מלכתחילה או בדיעבד, כי נוסע לא ביצע פרקטיקה עוקפת.
ביום 13.3.2017 נערך דיון הוכחות בתיק, במסגרתו נחקרו העדים והמומחים מטעם הצדדים. ביום 15.5.2017 צירפה דלתא – באישור בית המשפט, ראיה נוספת, המתייחסת לכלל הנוסעים בשישה חודשים מדגמיים אשר רכשו כרטיס טיסה בישראל, נקודת המוצא שלהם הייתה ישראל, והם לא התייצבו למקטע טיסה אחד מבין המקצים שנכללו בכרטיס הטיסה שלהם. הצדדים הגישו התייחסויותיהם לראיה ונקבעו מועדים להגשת סיכומים.
לימים פנו הצדדים לגישור אצל המגשרת, כבוד השופטת בדימוס הילה גרסטל. הליך הגישור נשא פרי, והוביל להסכם גישור שנכרת בין הצדדים (להלן: "הסכם הגישור"), ולהגשת בקשת ההסתלקות שלפני. עיקריי הסכם הגישור מפורטים בפרק ב' שלהלן.

ביום 22.1.2018 התקיים דיון בבקשת ההסתלקות בנוכחות באי כוח הצדדים, ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דוד גוטמן (להלן: "ב"כ היועמ"ש"). בסיומו התבקש ב"כ היועמ"ש להגיש עמדה בכתב ביחס להסדר ההסתלקות, ועמדה זו הוגשה ביום 29.3.2018 (להלן: " עמדת ב"כ היועמ"ש"). בעמדת ב"כ היועמ"ש נמסר כי הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וברשות להגנת הצרכן (להלן: "הגורמים המקצועיים") הגיעו למסקנה כי אין מקום להתנגד לבקשת ההסתלקות. יחד עם זאת, מצא ב"כ היועמ"ש לנכון להעיר לגבי גובה שכר הטרחה לבא כוח המבקשים, עליו הסכימו הצדדים במסגרת הסכם הגישור (ראו פירוט להלן).
ב. עיקרי ההסכמות בין הצדדים
על רקע טענות המבקשים בדבר יידוע חסר של הלקוחות לגבי תנאי אי ההתייצבות (טענות המוכחשות על ידי דלתא), התחייבה דלתא (לפנים משורת הדין, לשיטתה) לבצע את הפעולות הבאות כדי להיטיב את יידוע לקוחותיה בדבר התנאי:
להוסיף אזכורים לתנאי אי ההתייצבות במסגרת הליך רכישת הכרטיסים באתר האינטרנט אותו היא מפעילה. נוסח ההודעה אשר סוכם בין הצדדים הוא זה:
Failure to appear for any flight without notice to Delta will result in cancellation of your remaining reservation.
לשלוח לכל סוכנויות הנסיעות מולן היא פועלת בישראל הודעה חד פעמית המזכירה כי תנאי השימוש של דלתא כוללים את תנאי אי ההתייצבות, וכי סוכנויות הנסיעות מתבקשות להסב את תשומת לב רוכשי הכרטיסים לעניין זה (זאת, על רקע טענות המבקשים, המוכחשות על ידי דלתא, כי התנאי לא גולה להם בהליך רכישת הכרטיסים מידי סוכנות הנסיעות). נוסח ההודעה סוכם בין הצדדים וצורף כנספח 1 להסכם הגישור.
להוסיף להודעת דואר אלקטרוני הנשלחת על ידיה 24 שעות לפני מועד הטיסה ללקוחותיה (אשר בידה כתובת הדוא"ל שלהם), טקסט המיידע אותם בדבר תניית אי ההתייצבות, וזאת במקום בולט ונראה לעין. בהודעה יצוין גם כי במקרה של אי התייצבות מתבקשים הלקוחות לפנות אליה על מנת לבחון את זכויותיהם ואת האפשרויות העומדות בפניהם (נוסח ההודעה המדויק סוכם ונכלל בהסכם הגישור).
ללקוחות שלא יתייצבו בארץ לטיסה הבינלאומית, ואשר יתקשרו לדלתא בסמוך לאחר מועד הטיסה המקורית, יימסר, בין היתר, מידע בדבר המדיניות הנוכחית של דלתא לגבי אי ההתייצבות הרלוונטית.

דלתא התחייבה כי אם תתחיל בעתיד לשלוח הודעות SMS לכלל נוסעיה כתזכורת לביצוע צ'ק אין לפחות 24 שעות לפני הטיסה (על פי הצהרתה, אין היא נוהגת לעשות זאת כיום), היא תבחן אפשרות לשלב באותן הודעות יידוע של הנוסעים בדבר תניית אי ההתייצבות.
בנוסף לפעולות המתוארות לעיל במישור היידוע, התחייבה דלתא כי במקרים בהם נוסע לא התייצב למקטע טיסה של דלתא בין תל-אביב לניו-יורק, אולם התייצב בנמל התעופה בן גוריון תוך 24 שעות ממועד ההמראה המקורי של הטיסה, היא לא תגבה מממנו דמי ביטול או שינוי (כפי שעשתה במקרה של המבקשים, עת גבתה מכל אחד מהם 200 דולר, אשר הוחזרו להם כמחווה חד פעמית, לאחר התראה בעניין כוונה לנקוט בהליכים משפטיים).
הובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מתחולת תנאי אי ההתייצבות, לרבות ביטול יתר מקטעי הטיסה בכרטיס. עוד הובהר, כי דלתא תהיה רשאית לגבות מאותו נוסע את ההפרש שבין מחירו של הכרטיס המקורי, לבין מחירו של כרטיס הטיסה החדש (בהנחה שההפרש חיובי).
הוסכם בין הצדדים כי דלתא תפעל ליישום הפעולות האמורות לעיל, בתוך 120 יום ממועד מתן פסק דין זה. האמור בפסקה 10(א) ו-10(ג) לעיל יוחל באופן גלובלי על כל לקוחותיה של דלתא בעולם, ולא רק על לקוחות הרוכשים כרטיסים בישראל.
במסגרת הסכם הגישור הסכימו הצדדים כי דלתא תשלם לכל אחד מהמבקשים גמול בסך של 40,000 ש"ח (80,000 ש"ח בסך הכול), וכי תשיב למבקשים את עלות שכר הטרחה של המומחה מטעמם בסך 60,000 ש"ח, בתוספת מע"מ (בכפוף להוכחת תשלום סכום זה). עוד הוסכם כי דלתא תשלם לבא כוח המבקשים שכר טרחה בסך 330,000 ש"ח, בתוספת מע"מ. מועדי התשלום הושארו לשיקול דעת בית המשפט.
מובהר, כי האמור לעיל הוא תיאור לא ממצה של הסכם הגישור, וכי בכל מקרה של סתירה בין התיאור לעיל לבין נוסח הסכם הגישור, יגבר נוסח הסכם הגישור (אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת).
ג. דיון והכרעה
השאלה המרכזית שבבסיס בקשת האישור בתיק דנן, היא האם תנאי אי ההתייצבות הוא תנאי מקפח שיש להורות על ביטולו בהתאם לסעיף 3 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982 , או שמא זהו תנאי לגיטימי, לאור ההצדקה העסקית - כלכלית העומדת בבסיסו, ובשים לב למכלול תנאי ההתקשרות של דלתא.

הסכם הגישור אליו הגיעו הצדדים כולל בחובו הסכמות על שינוי התנהלותה העתידית של המשיבה, בעיקר בפן של יידוע הלקוחות על עצם קיומו של התנאי, וזאת לצד הסכמת המבקשים להסיר את תביעתם להכריז על בטלות התנאי עצמו. הכרעה בבקשת ההסתלקות שלפני, המבוססת על הסכם הגישור, דורשת לפיכך התייחסות, ולו קצרה, לסוגיית הלגיטימיות של התנאי.
כאמור, הסדר ההסתלקות בתיק שלפני גובש בשלב מתקדם יחסית, לאחר שנוהלו בו הוכחות ונשמעו העדים והמומחים. מבלי לקבוע מסמרות בדבר, התרשמות בית המשפט בשלב זה של ההליך, היא כי לסוגיה המשפטית שהועמדה להכרעת בית המשפט – דהיינו האם תנאי אי ההתייצבות של דלתא מהווה תנאי מקפח שיש לבטלו או לשנותו - יש פנים לכאן ולכאן. בהקשר זה יש לתת את הדעת לשיקולים הנוגדים הבאים:
א. האינטרס הכלכלי עליו התבססה דלתא להצדקת תנאי אי ההתייצבות - הרצון להגן על מדיניות המחירים שלה, המבוססת על אפליית מחירים – הוא אומנם אינטרס מסחרי לגיטימי, ואולם אינני משוכנע כי הוא מחייב את אימוץ תנאי אי ההתייצבות, דהיינו כי לא ניתן להשיגו בדרכים שפגיעת ן בלקוח פחותה.
ב. תנאי אי ההתייצבות של דלתא מהווה חלק ממכלול תנאי ההתקשרות של דלתא, ואין הוא עומד בפני עצמו. בהקשר זה יש חשיבות לעובדה שדלתא מעניקה ללקוחות שאינם מתייצבים זיכוי בגין כל מקטעי הטיסה שלא מומשו, ומפעילה את תנאי ההתייצבות רק במקרים בהם הנוסע כלל אינו מתייצב בשדה התעופה עובר לטיסה, או בתוך זמן קצר לאחר יציאתה. בנסיבות אלו פגיעת התנאי בלקוח מצומצמת יחסית.
בהינתן חוסר הבהירות ביחס לשאלה המשפטית שבמחלוקת, סברתי כי התועלת שתצמח לחברי הקבוצה מאישור הסדר ההסתלקות עולה על הנזק הכרוך בכך, וזאת מהטעמים הבאים:
א. הנתונים האמפיריים שהוצגו על ידי דלתא מלמדים כי תדירות השימוש בתנאי אי ההתייצבות, הלכה למעשה, היא נמוכה יחסית, ועל כן כמות הנוסעים הנכללים בהגדרת הקבוצה – אינה משמעותית (אם כי נותרה מחלוקת לגבי היקפה). מכאן שהתועלת שתצמח לחברי הקבוצה מניהול ההליך אינה רבה.
ב. לכלל ציבור הנוסעים תצמח תועלת משיפור מנגנון היידוע של הנוסעים בדבר תנאי אי ההתייצבות, והדבר אף עשוי להועיל במניעת תקלות כדוגמת זו שארעה למבקשים.
ג. הסדר ההסתלקות אינו יוצר מעשה בית דין, ולפיכך אין בו כדי למנוע העמדת התנאי למבחן עתידי, ככל שימצא מי שיבקש לעשות כן.

לאור זאת סבור אני כי סיום ההליך בהסתלקות מוסכמת, באופן אשר מותיר את התנאי על כנו, אך יחד עם זאת משפר משמעותית את דרכי היידוע של הנוסעים לגביו (מכאן ואילך) – הוא פתרון ראוי של הסוגיה, המשקף בצורה הולמת את הסיכונים והסיכויים בתיק; וכי ההסדרה העתידית עליה סוכם עולה בקנה אחד עם אינטרס הקבוצה והציבור (קהל רוכשי הכרטיסים הפוטנציאליים). זאת, בשים לב לעובדה כי מדיניותה של דלתא היא להעניק לנוסע זיכוי כספי מלא (ולעיתים – החזר כספי מלא), לרבות בגין המקטע אליו לא התייצב.
באשר לסכומי הגמול ושכר הטרחה עליהם הסכימו הצדדים – מדובר אמנם בסכומים משמעותיים, בהתחשב בכך כי עסקינן בבקשת הסתלקות, אך מוצא אני לנכון לאשרם, בשים לב לגורמים הבאים: (1) השלב המתקדם יחסית אליו הגיע ההליך, העבודה הרבה והמאומצת שהושקעה במהלכו על ידי בא הכוח המייצג, והסיכון שנטלו על עצמם המבקשים ובא הכוח המייצג בעצם הגשת בקשת האישור, בנושא מורכב ובעל חשיבות. (2) התועלת העתידית הצפויה לצמוח לציבור הנוסעים כתוצאה מההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, כמפורט לעיל.
כאמור, בא כוח היועמ"ש סבר כי סכום שכר הטרחה עליו הסכימו הצדדים הוא מופרז, שכן התועלת העתידית הטמונה בהסדר היא בעיקר "עבור הציבור ולא עבור חברי הקבוצה עצמם ". אכן, בפסק דיני בעניין ת"צ (מרכז) 1157-09-14 ברחד נ' מטריקס אי. טי. בע"מ (ניתן ב- 26.1.2016), בו הצגתי את עמדתי בשאלת ה"הסתלקות המתוגמלת", ציינתי כי יש הבדל בין מצב בו הסדר ההסתלקות מביא תועלת לחברי הקבוצה לבין מצב בו הסדר ההסתלקות הביא תועלת לציבור. ודוק, בשני המצבים ראוי לפסוק גמול ושכר טרחה, ואולם לפי קריטריונים שונים: במקרה הראשון (הסדר הסתלקות המביא תועלת לחברי הקבוצה) ראוי לפסוק גמול ושכר טרחה בגין הסדר הסתלקות בהתאם לקריטריונים המקובלים ביחס להסדר פשרה; לעומת זאת, במקרה השני (הסדר ההסתלקות הביא תועלת לציבור) "הקריטריון צריך להיות סכום גלובלי העומד ביחס סביר לתועלת שצמחה לציבור מהתחייבויות שנטלה על עצמה המשיבה במסגרת הסדר ההסתלקות". המקרה דנן נופל בצורה חדה לקבוצה השנייה (הסדר הסתלקות המביא תועלת לציבור, ולאו דווקא לחברי הקבוצה, דהיינו לקוחות דלתא שנפגעו מהתנאי), ואולם בשים לב להיקף פעילותה של דלתא, ולמנגנוני היידוע השונים שנקבעו בהסדר ההסתלקות, אינני סבור שהגמול ושכר הטרחה שסוכמו חורגים ממבחן זה.
ד. סוף דבר
לאור האמור לעיל, אני מאשר את בקשת ההסתלקות. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקת, ותביעתם האישית של המבקשים נדחית.

הגמול למבקשים ישולם תוך 30 ימים ממועד מתן פסק דין זה, וכך גם מחצית משכר טרחתו של בא הכוח המייצג. יתרת שכר הטרחה תשולם לאחר שתינתן החלטה בדבר השלמת יישום הסדר ההסתלקות. המשיבה מתבקשת להגיש הודעה מגובה בתצהיר גורם מתאים מטעמה, אודות השלמת יישום הפעולות אליהן התחייבה, עד ליום 2.9.2018.
תז"פ: 3.9.2018.
ניתן היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורי הכהן
נתבע: דלתא איירליינס בע"מ
שופט :
עורכי דין: