ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס. ע . א. נגד מ.ט.ר. כלי גינון ובנין בע"מ :

בפני כבוד ה שופט צבי ויצמן

מבקש

ס. ע . א.

נגד

משיבים

  1. מ.ט.ר. כלי גינון ובנין בע"מ
  2. מנורה מבטחים לביטוח בע"מ

החלטה

בקשת המבקש למתן רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בכפר סבא (כבוד סגנית הנשיאה הש' רחל קרלינסקי) מיום 12.4.18 במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לפטור אותו מלצרף חוות דעת רפואית מטעמו ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט אשר המשיבים ישאו בשכר טרחתו .

הנדרש לנדון

1. המבקש הגיש כנגד המשיבות, מעסיקתו ומבטחתה, תביעה לתשלום פיצויים בשל נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה שאירעה במסגרת עבודתו ביום 25.6.15 (להלן- התאונה).

2. התאונה הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי (להלן- המל"ל) כתאונת עבודה, והוועדה הרפואית מיום 28.7.16 קבעה לו דרגת נכות בשיעור של 5%, ומיום 9.4.18 הועמדה הנכות לאחר הפעלת תקנה 15 על 12.99%.

3. בצד תביעתו הגיש המבקש בקשה למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית ו למינוי מומחה מטעם בית המשפט אשר בשכרו ישאו המשיבות וזאת מחמת חסרון כיס.

המבקש טען בתצהירו כי אינו יכול לשאת בעלות חוות הדעת שהינה כ – 4000 ₪ בצירוף מע"מ, וזאת בשל מצבו הכלכלי. כך טען כי פתוחים כנגדו הליכי הוצל"פ בגין חובות המגיעים ל- 190,000 ₪, הוא נדרש להוצאות נכבדות בשל תרופות להן הוא נדרש והו א אף מנוע מלקחת הלוואה מהבנק או מקרובי משפחה כיוון שבעבר נטל הלוואה מהבנק לצורך הקמת עסק, לה היו ערבים אחותו וחברו, ואולם העסק קרס בשל מצבו הרפואי.

המשיבות התנגדו למבוקש וטענו כי המבקש לא הוכיח כדבעי את מצבו הכלכלי הנטען ואת העדר האפשרות מצדו ליטול הלוואה לצורך הגשתה של חוות דעת.

החלטת בית משפט קמא

4. בהחלטתו מיום 12.4.18 דחה בית משפט קמא את בקשת המבקש, בקבעו כי לא שוכנע בנסיבות העניין כי הוצגו טעמים מיוחדים הנדרשים בפסיקה לצורך מתן פטור מהגשת חוות דעת רפואית.
בית משפט קמא ציין כי המבקש אומנם הצליח להוכיח כי תביעתו אינה תביעת סרק וכי נותרה לו לכאורה נכות כתוצאה מהתאונה, אולם עיקר הבקשה שעניינה אי הגשת חוות דעת רפואית מחמת חיסרון כיס לא הוכח כדבעי .

כך הבקשה נתמכה בתצהיר שאינו שלם אשר אינו מגלה את שיעור ההכנסות וההוצאות שלו בעבר ובהווה. לא פ ורטו פרטי העסק אשר לטענתו הקים ופרטי קריסתו; מה הייתה הכנסתו לאורך התקופה הנטענת, מה הם פרטי עיסוקו כיום, מה הם פרטי התשלומים אותם הוא משלם בתיקי ההוצל"פ השונים ועוד. מתוך שכך נקבע כי המבקש לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי אכן בנסיבות העניין אין בידו להגיש חוות דעת רפואית מטעמו.

על החלטה זו מבקש המבקש ליתן לו רשות לערער .

תמצית טענות המבקש

5. חסרון כיס הוכר בפסיקה כטעם מיוחד המצדיק מתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית . די היה בבקשה, בתצהיר ובאסמכתאו ת שהובאו בפני בית משפט קמא כדי להוכיח את חסרון הכיס של המבקש. בדחיית בקשתו של המבקש יש משום חסימת דרכו לערכאות וזאת על אף שבית המשפט עצמו שוכנע כי לא עסקינן בתביעת שווא אלא בתביעה שיש בה ממש.
***

אחר שעיינתי בבקשה ובצרופות לה מצאתי כי יש מקום לדחות הבקשה אף ללא צורך בתגובת הצד שכנגד.

אי צירוף חוות דעת רפואית – קיצורה של הלכה

6. ככלל, חובתו של תובע לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית לביסוס טענותיו בעניינים שברפואה . יחד עם זאת, לבית המשפט סמכות לפטור תובע מצירוף חוות דעת רפואית לכתב התביעה, זאת "מטעמים מיוחדים שיירשמו" והכל כפי שמעוגן בתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984(להלן- התקנות) אשר קובעת כדלקמן:

"רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

תקנה 130 לתקנות מוסיפה וקובעת את סמכותו של בית המשפט למנות מומחה מטעמו:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין שבמחלוקת בין בעלי הדין (להלן – מומחה מטעם בית המשפט)"
הובהר בפסיקה כי כתנאי למתן פטור מהחובה לצרף חוות דעת נדרשת הוכחת קיומן של נסיבות מיוחדות ומשכנעות במיוחד המונעות מהמבקש הגשת חוות דעת כנדרש (רע"א 1358/12 מרכז רפואי רבין, בית חולים בילינסון נ' עזבון המנוח אייזנבך ז"ל (2012ׂ).

בנוסף לאמור לעיל, הפסיקה מונה מבחן משולש לצורך בחינת מתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית. כך, כדוגמא, נקבע בבר"ע ( ב"ש) 511/06 מאיר אמויאל נ' פלונית ( 2006))-

" נדמה שעל מנת שצד העותר לבית משפט יזכה לפטור מהגשת חוות דעת בעניין שברפואה, עליו לעמוד במבחן משולש. המבחן הראשון, הוא נסיבות מיוחדות המסבירות מדוע לא יהיה זה צודק לדרוש מהצד להגיש חוות דעת בכוחות עצמו. המבחן השני הוא שהתביעה או ההגנה, בעלת סיכוי סביר להתקבל ולו לכאורה. המבחן השלישי הוא, ראשית ראייה או ראייה לכאורה שהעניין שברפואה מבוסס אף שלא הוגשה חוות דעת רפואית. מתפקידו של בית המשפט לבדוק מבחנים אלה ולהגיע להכרעה על בסיס שיקלול תוצאות הבדיקה על פי הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה תוך מתן משקל ראוי לכלל שעומד ביסוד תקנה 127 לתקנות סד"א " (הדגשה שלי – צ.ו)

7. הובהר בפסיקה כי במקרים מיוחדים בהם חסרון כיס של התובע הוא המונע ממנו מל הגיש חוות דעת רפואית יכול הדבר לעלות כדי הטעם מיוחד הנדרש בתקנה 127 לתקנות ( רע"א 8998/10 אלישע בע"מ נ' זובידאת , (2011).ובצד זה, טענה של חוסר יכולת כלכלית אשר אינה מגובה בראיות משכנעות לא יהא בה בכדי להצדיק מתן פטור ( רע"א 586/15 פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (2015))

ונבוא מן הדין אל הנדון

8. בנדון, הבהיר בית המשפט קמא כי שוכנע בקיומה של עילת תביעה לכאורית ובנזק לכאורי אשר נגרם למבקש. לפיכך נותר לבחון, אפוא, האם הוכיח המבקש עילה מוצדקת לאי צירוף חוות דעת מטעמו.
הטעם העומד בבסיס בקשתו של המבקש לפטור מצירוף חוות דעת רפואיות הוא, כאמור, חוסר יכולתו הכלכלית לשאת בעלויות חוות הדעת.

אולם, וכפי ש הובהר לעיל, אין בעצם העלאת הטענה כשלעצמה על מנת להצדיק מתן הפטור המבוקש ועל העותר לשכנע את בית המשפט ולהוכיח כדבעי שאין באפשרותו לצרף חוות דעת מטעמו. לצורך כך הוא נדרש , בין השאר, לתמוך את טענותיו בראיות שיש בהן כדי להרים את הנטל הכבד המוטל עליו לצורך קבלת הפטור.

9. בנדון בחן בית משפט קמא ובדק היטב את האסמכתאות והטיעונים שהוצגו בפניו מטעם המבקש, אך לא השתכנע כי אכן הוכח כדבעי אותו חסרון כיס הנטען ע"י המבקש. המדובר בקביעה המצויה בשיקול דעתו של בית משפט קמא, ואיני סבור כי המבקש הצליח להצביע על טעם חריג להתערבות ערכאה זו בקביעותיו של בית משפט קמא.

עיון בצרופות שצורפו ע"י המבקש מעלה כי אכן הוא לא פירט את העיקר הנדרש לראיה מזה הטוען לחסרון כיס – כך לא פורטו ע"י המבקש פרטי עבודתו והכנסתו בכל מועד מעת התאונה או, למצער, שישה חודשים קודם להגשת הבקשה, פרטי ההכנסות וההוצאות החודשיות שלו ושל בני משפחתו, פרטי חשבונות בנק שבבעלותו (להיכן היה מפקיד את המשכורת בה השתכר עובר לתאונה) או של בני משפחתו אשר לטענתו הוא סמוך על שולחנם ; פרטי נכסיו ונכסי בני משפחתו ; פירוט מגובה באסמכתאות של הנסיונות ש עשה על מנת לקבל סיוע מבני משפחה או גופים כלכליים לקבלת הלוואה למימון חוות הדעת, אשר עלותה גם לפי טענתו שלו אינה גבוהה באופן חריג ; פרטי העסק שניסה להקים ומי מנהל את העסק היום; מה עלה בגורל ההלוואה שנלקחה מבנק הפועלים, מתי נלקחה, למה שימשה וכיצד; האם ניתן כנגדו צו תשלומים בתיקי ההוצל"פ שנפתחו כנגדו; האם ניתן כנגדו צו תשלומים בתיק ההוצל"פ שנפתחו כנגדו, מה שיעורו , האם הוא משלם בתיקים אלו? ככל שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה מדוע הגימלה ולו החד פעמית לה הוא זכאי, לכאורה, אי ן בה לסייע לו בתשלום חוות הדעת? ועוד ועוד.

10. המבקש את בית המשפט לפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואית מחמת חסרון כיס אינו יכול להותיר את בית המשפט הבוחן את בקשתו במצב של תהייה ושאלה ואין זה מתפקידו של בית המשפט לבצע עבור המבקש את עבודת המחקר והליקוט בכל הקשור לנתוני יכולתו הכלכלית. הבאת הנתונים הנדרשים לביסוס החלטת בית המשפט מוטל ת מהחל ועד כלה על המבקש, ובנדון המבקש לא עשה מאומה לצורך הוכחת הנטען על ידו זולת לצירוף דף המפרט את תיקיו בלשכת ההוצל"פ – בכך אין די.

11. סוף דבר – הבקשה נדחית.

כיון שלא נדרשתי לתגובת הצד שכנגד אינני עושה צו להוצאות.

12. ניתן לפרסום ללא פרטי שם המבקש.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ס. ע . א.
נתבע: מ.ט.ר. כלי גינון ובנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: