ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בילד אפ פרויקטים מקבוצת ב.ס.ט בע"מ נגד כץ עבודות צבע בע"מ :

30
לפני כבוד ה שופטת הדס פלד

המבקשת:
בילד אפ פרויקטים מקבוצת ב.ס.ט בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ג'ני רוזנברג

נגד

המשיבה:
כץ עבודות צבע בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד תומר שניאור

החלטה

1. בפניי בקשה להטלת ערובה להוצאות המבקשת.

2. בין המבקשת, חברה העוסקת בניהול פרויקטים, והמשיבה, חברה המבצעת עבודות קבלניות, נחתם הסכם לפיו תשמש המשיבה כקבלן משנה בפרויקט המבוצע ע"י המבקשת. המשיבה הגישה כנגד המבקשת תובענה זו על סך 179,128.78 ₪ בגין יתרת כספים מגיעים לה לטענתה מכ וח ההסכם.

4. המבקשת, הטוענת כי סיכויי התביעה נמוכים וכי קיים חשש ממשי שלא יהא ביכולתה של המשיבה לעמוד בהוצאות משפט גם לאור העובדה כי הוגשה על ידה בקשה לפטור מאגרה , עותרת כי תקבע ערובה בהתאם להוצאותיה בפועל בסך 43,000 ₪ ולמצער בסך 9,000 ₪. המשיבה טוענת מנגד כי סיכויי התביעה וכי המבקשת מחזיקה בידה כבטוחה, כספים השייכים לה בגובה כ-40,000 ₪.

5. המקור להטלת ערובה מנוי בתקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי ובסעיף 353 א' לחוק החברות שכותרתו היא "ערובה להוצאות משפט";

6. מכוח תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, מוסמך בית המשפט או הרשם לצוות על הטלת ערובה. עם זאת, הלכה היא כי חיוב בערובה יעשה במקרים חריגים בלבד ( ר' רע"א 2442/98 מיוחס נ' רוזן, פ"ד נג (3) 145 וגם ר' א. גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי, מהדורה עשירית, תשס"ט– 2009, עמ' 750).

7. שיקול דעתו של בית המשפט בעניין הוא רחב ובית המשפט מביא בהחלטתו מערך של שיקולים, כגון – סיכויי ההליך, מורכבותו, שיהוי בהגשת התובענה, תום הלב בנקיטת ההליך ומיהות הצדדים שבפניו ( ר' רעא 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים ( פורסם בנבו) 11.2.2009 (להלן: "עניין ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ"), ר' בעמ' 6, פסקה 9 לפסק הדין).

8. במקביל לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי סעיף 353 א' לחוק החברות קובע מעין חזקה לפיה כאשר מדובר בחברה בע"מ, יש להפקיד ערובה להבטחת ההוצאות;

9. סעיף 353 א' לחוק החברות מגדיר את התנאים, אשר בהתקיימם בית המשפט רשאי להורות על הפקדת ערובה –

א. הוגשה תביעה על ידי חברה או חברת חוץ שאחריות בעלי המניות בה היא מוגבלת.

ב. רשאי בית המשפט לבקשת הנתבע להורות שהחברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה.

אלא אם כן –

ג. בית המשפט סבור שנסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה.

ד. אם החברה הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין.

10. ראשית, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה.
במידה והחברה לא הראתה כי תוכל לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, יש לבחון אם נסיבות העניין מצדיקות חיוב החברה בערובה, אם לאו (ראה : רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי (מוטי) זיסר פורסם בנבו 13.07.2008; עניין ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ).

11. לצורך כך כפי שנקבע, יש להביא בחשבון (א) את הזכויות החוקתיות של הצדדים (ב) את ההנחה שחיוב החברה להפקיד ערובה במקרה בו לא הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע, מבטא את הכלל, והפטור הוא חריג ואת סיכויי ההליך.

12. אם סיכויי ההליך גבוהים, ייתכן שיהיה בכך כדי להוות נסיבות בגינן מוצדק שלא לחייב בהפקדת ערובה. עם זאת נקבע, כי אין זה ראוי בדרך כלל להיכנס בהרחבה במסגרת זו, לניתוח סיכויי התביעה ויש להיזקק לכך, רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד, או קלושים מאוד.

13. הנטל להראות מהן אותן נסיבות שבגינן לא מוצדק לחייב את החברה בהפקדת ערובה, רובץ על כתפי החברה.

14. ככל שביהמ"ש מגיע למסקנה לפיה על החברה להפקיד ערובה להוצאות הנתבע, יש לבחון את גובה הערובה הנדרשת ולדאוג שתהיה מידתית ותאזן נכונה את מכלול השיקולים הרלוונטיים (שם).

15. יישום המבחנים על ענייננו, מוביל למסקנה כי יש לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה.

16. המשיבה לא הוכיחה נסיבות המצדיקות את העדר חיובה בערובה ולא עמדה בנטל הרובץ לפתחה, לסתור את הכלל בדבר הפקדת ערובה עת מדובר בתובעת שהיא חברה;

17. המשיבה לא הצביעה על מקורות כספיים מהם ניתן להסיק, כי תוכל לעמוד בהוצאות המבקשים ככל שיוטלו עליה. המשיבה נמנעה מלהגיש מסמך כלשהו לרבות תצהיר לתמיכה בטענה כי תוכל לעמוד בהוצאות המבקשת לו תזכה בדין.

18. יודגש כי החיוב הוא הכלל, והפטור – החריג; על כן נטל ההוכחה של האיתנות הכלכלית הוא על החברה.

19. כך, לא ניתן בשלב זה לקבוע, כי סיכויי התביעה כה גבוהים באופן המצדיק שלא לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה.

20. בשים להיקף ההתדיינות, מהות המחלוקת וסכום התובענה – אני סבורה כי יש לחייב את התובעת, המשיבה בהפקדת ערובה.

21. כאמור, על בית המשפט לקבוע את גובה הערובה הנדרשת, כך שתהייה מידתית ותאזן את השיקולים הרלוונטיים. אני סבורה כי בשים לב למכלול השיקולים בנסיבות המקרה דנן ראוי להעמיד את הערובה על הסכום ברף הנמוך לו עותרת המבקשת.

סוף דבר

22. המשיבה תפקיד סך 9,000 ₪ בקופת בית המשפט כערובה להוצאות המבקשים. היה ולא תופקד הערובה בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו – תמחק התביעה.

המזכירות תעביר את החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בילד אפ פרויקטים מקבוצת ב.ס.ט בע"מ
נתבע: כץ עבודות צבע בע"מ
שופט :
עורכי דין: