ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק יחזקאל נגד נעמן נעים מתתיהו :

לפני כבוד ה שופטת יעל בלכר

התובע

יצחק יחזקאל

נגד

הנתבעים

  1. נעמן נעים מתתיהו
  2. דן קנטרוביץ
  3. מונדי לייבה
  4. בנק דיסקונט לישראל, יהודה הלוי 27, תל אביב 65136
  5. לשכת רישום מקרקעין חולון (פורמלי)

החלטה

רקע כללי
המבקש, כבן 72 כיום, והמשיב 1 (המשיב) התקשרו בהסכם מכר מקרקעין מיום 23/2/2011, שהסתיים ברישום הזכוי ות בנכס ע"ש המשיב (הקונה) ביום 19/2/14. עם רישום הזכויות כאמור על שם המשיב נרשמה גם הערה בדבר זכות מגורים ל מבקש, כנדרש לפי הוראות הסכם המכר.

בין הצדדים נערך הסכם נוסף מיום 11/6/17, שלפיו הערת האזהרה לטובתו של המבקש תמחק ותירשם מחד ש בתוך 3 חודשים ממועד חתימת ההסכם. לפי ההסכם, יקבל המבקש לידיו שטר חוב בסך של 500,000 ₪ ( שטר החוב); ולעוה"ד לייבה (משיב 3) ניתן יפויי כח חוזר המסמיך אותו לרשום את הערת האזהרה לטובת המבקש מחדש, לא יאוחר מ- 3 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

הערת האזהרה נמחקה ועד היום לא נרשמה מחדש.

לאחר שנמחקה ביום 15/11/17 נרשמה משכנתא לטובת בנק דיסקונט (המשיבה 3, להלן: הבנק) על סך של 600,000 ₪ .

בדיון מיום 14/3/18 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים להצעת בית המשפט, שלפיה (בין היתר) יסתיים תיק זה בכך שבית המשפט יקבע מהו פרק הזמן שבו ישיב המשיב 1 על כנה את הערת האזהרה על זכות המגורים של המבקש לימי חייו. זאת, תוך שמירת זכויות הבנק ובאופן שעל המשיב 1 יהיה לבוא בדברים עם הבנק ולהגיע עמו להסדר שיאפשר מחיקת המשכנתא בין בדרך של פירעון ההלוואה שלהבטחתה ניתנה, בין בדרך של רישום משכנתא על נכס אחר ובין בכל דרך אחרת שתהיה מקובלת על הבנק (להלן: פסק הדין).

טענות הצדדים
המשיב 1 הגיש עמדתו שלפיה, מבוקש פרק זמן של 120 ימים על מנת למצוא פתרון שכרוך במשכון נכס אחר.

בעמדתו ציין המשיב עוד, כי "נדרש פרק זמן סביר למצות את הבירור והזכות לרשום הערת אזהרה לצד המשכנתא אשר ככל הנראה אין התנגשות או סתירה ביניהם". לטענת המשיב, רישום הערת אזהרה לצד המשכנתא אפשרי מבחינת נהלי הרישום בכפוף להמצאת מסמכים מקוריים. לפי בירור עם עו"ד לייבה, נמסרו המסמכים המקוריים למבקש (הוצג מכתב עו"ד לייבה) ; ובית המשפט התבקש להורות למבקש להמציאם לידיו . כמו כן, לטענתו, לבנק לא ייגרם כל נזק מכך, שכן גובה המשכנתא עומד על כ- 40% משווי הנכס והיא משולמת כסדרה ובמועדה . בהמשך אותו סעיף ציין עוד, כי גם אם חלילה לא תיפרע, תרחיש בלתי סביר ולא צפוי לשיטתו של המשיב, והבנק יממש את הנכס כתפוס, עדיין לא יינזק שכן המשכנתא מהווה רק 50% מערך הנכס וכן, זכות המגורים של המבקש לא תפגע. בית המשפט התבקש לאפשר למשיב למצות את הזכות לרשום הערת אזהרה כאמור בהקדם, לאחר קבלת המסמכים המקוריים ורק אם חלילה לא יתאפשר לרשום הערת א זהרה בשל המשכנתא, נדרשים 120 ימים למציאת פתרון הכרוך במשכון נכס אחר וכו'. עוד ציין המשיב, כי עד לרישום ההערה יש בידי המבקש שטר חוב על סך של 500,000 ₪ המבטיח את השבת הערת האזהרה.

לטענת המבקש, אין צורך בארבעה חודשים לצורך מחיקת המשכנתא ולרישום הערת אזהרה מחדש. טענתו של המשיב בעניין זה נטענה בכלליות, מבלי שהבהיר מדוע נדרש לו כ"כ הרבה זמן. בתוך כך ציין המבקש, כי הפתרון של העברת המשכנתא לנכס האחר והזמן הדורש לבחינת עניין זה נזכר על ידי המשיב ובאת כוחו בדיון ; וברי כי עליו להיערך לכך כבר מעת הדיון (עמ' 3 ש' 7; עמ' 4 ש' 23-24). די בפרק זמן של 14 ימים למחיקת המשכנתא ולרישום הערה לטובת המבקש.

לטענת המבקש, המשיב עושה כאוות נפשו, בניגוד לפסק הדין וערך בירורים שונים ובלתי רלבנטיים עם רשם המקרקעין ועם עו"ד לייבה בעניין רישום הערת האזהרה לצד המשכנתא; במקום שיפנה לבנק, הוא הגורם הרלבנטי, על מנת להביא לפירעון המשכנתא, העברתה לנכס אחר וכיוצ"ב. הטענה שדרושים מסמכים מקוריים כאלה או אחרים לרישום הערת האזהרה מופרכת, שכן המשיב כבעלים של המקרקעין רשאי לרשום הערת אזהרה בעצמו ולחתום על הטופס. עוד מציין המבקש, כי לא קיבל לידיו את מה שמכונה ע"י המשיב " המסמכים המקור יים". הוא לא קיבל את המסמכים לרישום הערת אזהרה ולא קיבל גם את שטר החוב. כל המסמכים שצורפו לתביעה הם העתקים צילומים שנמסרו למבקש. מסמכי המקור ברשות עו"ד לייבה, שערך את ההסכם מיום 11/6/17 והיה אמון ואחראי על רישומה של הערת האזהרה מחדש. אין כל היגיון במסירתם למשיב, שעה שעוה"ד לייבה צריך היה לחדש את הערת האזהרה וניתפויי כח לרישומה. נראה כי מדובר באמתלה בניסיון להסביר את אי חידוש הערת האזהרה כפי שהתחייב מההסכם. עוד יש לציין, כי במכתב של עו"ד לייבה עליו מסתמך המשיב (שהם עדות שמועה), לא נזכר שטר החוב.

דיון והכרעה
תחילה אתייחס לטענתו של המשיב, כאילו יש לאפשר לו למצות את "זכותו" לרשום את הערת האזהרה לטובת המבקש מבלי למחוק את המשכנתא. אין למשיב זכות כאמור. לפי פסק הדין עליו להסיר את המשכנתא הרשומה על הנכס לטובת הבנק ולרשום הערת אזהרה בדבר זכות מגורים למבקש. מדובר במחזור של טענות, ש נדחו על ידי בית המשפט חזור ושנה בהחלטות קודמות, תוך שהובהר, כי אינן עולות בקנה אחד עם פסק הדין שניתן בדיון בהסכמה (החלטה מיום 20/3/18, מיום 22/3/18 מיום 25/3/18 ). למען הסדר הטוב, הטענות נדחות גם זו הפעם.

לפי פסק הדין שניתן בהסכמה בדיון מיום 14/3/18, יש להסיר את המשכנתא ולרשום הערת אזהרה על זכות המבקש למגורים לימי חייו. פרק הזמן שנדרש בית המשפט לקבוע בהחלטה משלימה זו לצורך ביצוע פסק הדין (לאחר שתתקבלנה טענות הצדדים ), עניינו בזמן שדרוש למשיב על מנת למצוא פתרון למשכנתא. לוח הזמנים לביצוע פסק הדין לא נקבע לאלתר בדיון כחלק מפסק הדין המוסכם, לפי בקשת המשיב בדיון, על מנת לאפשר לו לבחון את הדברים ולערוך בדיקות מתאימות בטרם קביעתו (ראו גם פרוטוקול הדיון) .

רישום הערת אזהרה שעה שהמשכנתא על מכונה (גם אם מתאפשר "פיזית" מבחינת נהלי הרישום) אינו מקיים אחר הוראות פסק הדין. והדברים פשוטים וברורים. הבנק נתן למשיב הלוואה מובטחת במשכנתא לגבי נכס שאין עמו זכות מגורים. אין כל מקום ואין יסוד שבדין לכפוף את הבטוחה שלרשות הבנק, לזכות המגורים של חייב. הבנק (שאף הוא צד לפסק הדין שהתקבל בהסכמה בדיון) מתנגד לכך (ובצדק). יש לזכור, כי המשיב פעל בכוונת מכוון להסיר את הער ת האזהרה על זכותו של המבקש למגורים לימי חייו , על מנת שיוכל ל יטול הלוואה מובטחת במשכנתא שתירשם על הנכס, כשהוא נקי מכל הערה או התחייבות כלפי המבקש. ולא בכדי. שווי הנכס כשהוא כפוף לזכות מגורים לימי חייו של המבקש, פחות באופן משמעותי משווי הנכס ללא זכות כאמור. מבחינתו של המבקש, ברי כי אין מקום לרישום הערת אזהרה על זכות למגורים שכפופה למשכנתא. זכותו של המבקש למגורים לימי חייו, אינה צריכה להיות תלויה בכך שהמשיב לא יפר את הסכם ההלוואה עם הבנק ולא יידרש מימוש המשכנתא.

נוכח האמור, אין כל טעם בדיון בסוגיית המסמכים המקוריים, שהתייתרה. אוסיף עם זאת, כי עו"ד לייבה במכתבו שעליו מסתמך המשיב, אינו מציין כי שטר החוב הועבר למבקש. ממילא גם לפי הוראותיי כאן , עם הסרת המשכנתא ורישום הערה על זכותו של המבקש למגורים, לא יהיה עוד לשטר חוב זה כל תוקף ולא ניתן יהיה לממשו. אשר למסמכים המקוריים לרישום הערת אזהרה - אין בהם כל צורך. ניתן לערוך ולחתום על מסמכים חדשים בנקל ואם תתעורר בעיה, יינתן צו שיפוטי.

עתה לעניין פרק הזמן הדרוש שבו יסיר המשיב את המשכנתא (על דעת הבנק) וירשום הערת אזהרה בדבר זכות מגורים לטובת המבקש לימי חייו שאינה כפופה למשכנתא .
למרבה הצער, המשיב השקיע מאמץ חוזר ונשנה בניסיון עקר להביא לכך שהערת האזהרה תירשם לצד המשכנתא , בניגוד לפסק הדין; ואילו בכל הקשור לשאלה שעל המדוכה, המשיב ציין באופן כללי וסתמי כי דרושים 120 ימים להסרת המשכנתא. לא פורטו בעמדתו המגעים שקיים עם הבנק (אם היו), הבדיקות או המהלכים שביצע (אם ביצע) או הצעדים שבכוונתו לנקוט לצורך הסרת המשכנתא וכיוצ"ב . מצד שני, טענת המבקש כי די לצורך העניין ב- 14 ימים, אינה סבירה.

לאחר ששקלתי את הנסיבות שבאו לפניי ובשים לב לזמן שחלף עד כה מאז הדיון סבורני, כי יש ליתן בידי המשיב פרק זמן של כחודשיים ימים, עד ליום 24/6/18, לצורך הסרת המשכנתא ולרישום הערה בדבר זכות מגורים לטובת המבקש כשהנכס נקי משעבוד. בהקשר זה אציין כי במסגרת ההחלטות הקודמות שנזכרו לעיל , הובהר למשיב הבהר היטב, כי לפי פסק הדין, עליו לנקוט צעדים לצורך הסרת המשכנתא ומוטב שיחל בכך לאלתר.

למען הסר כל ספק, ככל שקיים כזה, מובהר שוב, באופן חד משמעי , כי מחובתו של המשיב להסיר את המשכנתא הרשומה על הנכס לטובת הבנק ולרשום הערת אזהרה לטובת המבקש בדבר זכות למגורים בנכס לימי חייו , בתוך המועד שנקבע בהחלטה זו. זאת, גם אם ניתן לרשום הערה על זכות למגורים מבלי שתימחק המשכנתא. רישום הערת אזהרה כשקיימת משכנתא וכל עוד לא הוסרה, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות פסק דין ואין בו משום קיום הוראותיו.

עוד מובהר, כי ביטול המשכנתא ורישום הערת האזהרה כאמור, אינם כפו פים להעברת ה"מסמכים המקוריים" כמבוקש ע"י המשיב או להמצאת העותק המקורי של שטר החוב (שלטענת המבקש, כלל אינם מצויים בידו) . יחד עם זאת מובהר, כי עם מחיקת המשכנתא ורישום הערת האזהרה - שטר החוב בסך של 500,000 ₪ הנזכר בהסכם מיום 11/6/17 בטל ומבוטל ולא ניתן להגישו לביצוע.

בשלב זה ועד להסדרת הרישום כאמור לעיל, תירשם ע"י ב"כ המבקש בלשכת רישום המקרקעין על הנכס הידוע כגוש 7146 חלקה 225 תת חלקה 18 המצוי ברח' רמבם 4 בת ים, הערה לפי הוראות פסק הדין מיום 14/3/18 והחלטה זו.

המזכירות תדוור לצדדים
ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק יחזקאל
נתבע: נעמן נעים מתתיהו
שופט :
עורכי דין: