ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ABRAHAM TESFAMI RUTA נגד רמ - ק.ר.מ. סחר בינלאומי בע"מ :

17 אפריל 2018
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
ABRAHAM TESFAMI RUTA

-
הנתבעות:
1. רמ - ק.ר.מ. סחר בינלאומי בע"מ
2. עיריית ראשון לציון

החלטה

הבקשה להפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות מטעם הנתבעת 1 (להלן – הנתבעת) הובאה אליי למתן החלטה (להלן – הבקשה).

הנתבעת סומכ ת את הבקשה על ה טענה ,כי התובעת לא ביצעה חיוב שהוטל עליה על ידי בית הדין ולא השיבה לנתבעת סך 14,000 ₪ בהתאם להחלטת כבוד סגנית הנשיאה הש' גילצר – כץ מיום 24/10/17 – החלטה אשר בקשת רשות ערעור שהוגשה עליה נדחתה ביום 17/11/17 .

הנתבעת גם הפנתה לתקנה 116 א (ב) הדנה בחיוב תושב מדינה שאינה חברה באמנת האג וכן ציינה כי התובעת לא פעלה על פי החלטת כבוד הש' פלד שהורתה על מסירת כתובת מגוריה.

ולהכרעתי:

ביום 2/9/16 נכנסה לתוקף הוראת תקנה 116 א לתקנות בית הדין לעבודה(סדרי דין), התשנ"ב – 1991 (להלן – התקנות).

תקנה 116 א שכותרתה "ערובה לתשלום הוצאות" (להלן – התקנה) קובעת כך:
(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.

(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.

(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה.

יצוין, כבר עתה, כי אין הכרח לדון בבקשה מכוח תקנה 116א (ב) לתקנות הקובעת כלל לפיו יחויב תובע זר בהפקדת ערובה ואת החריגים לכלל זה.
הנימוק העיקרי לבקשה הוא אי עמידה בחיוב שנפסק לחובת התובעת. לעניין זה יש לפנות להסדר הכללי לגבי הפקדת ערובה המצוי בתקנה 116 א (א) לתקנות אשר נוסחה זהה לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי).
על פי הפסיקה (הקודמת למועד כניסתה לתוקף של תקנה 116 א לתקנות) אשר החילה את תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי גם על הליכים בבית הדין לעבודה, הכלל היה כי במקרה של תביעת עובד זר שלא חלה עליו אמנת האג, אי תשלום הוצאות שהוטלו מצדיק לחייבו בהפקדת ערובה (ראו ע"ע 1424/02 פתחי אבו נאסר נ' SAINT PETER IN GALLICANTU, מיום 6/7/03). פרשנות זו יש להחיל גם עתה כאשר בתקנות מצויה הוראה כללית זהה לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי.

בענייננו, על פי הנטען התובעת לא השיבה לנתבעת את הסכומים שנקבעו בהחלטת בית הדין. מחדל זה יש בו חומרה יתירה. כך לאור העובדה , כי התובעת למעשה מחזיקה בידיה סכום שקיבלה במסגרת הסכם פשרה, אשר תנאי מהותי בו היה הגשת בקשה לדחיית התביעה בבית הדין האזורי , והיא עושה כן חרף החלטה ברורה המורה על השבת הסכום לא עשתה כן.
מחדל זה כשלעצמו מצדיק לכאורה חיוב ה של התובעת בהפקדת ערובה.

ברם, על פי תגובת התובעת היא דאגה להנפיק המחאה בסכום בו חויבה על פי החלטת בית הדין. יצוין כי העתק ההמחאה אף הוגש לתיק בית הדין.

הנתבעת השיבה לתגובת התובעת בצורה מפורטת וטענה , כי תכתובת עם ב"כ ה תובעת לא הניבה כל תוצאה, וכי האחרון אינו משיב לפניות ואין אלא להסיק מכך שאין בכוונת התובעת להשיב את הסכום שנקבע בהחלטת בית הדין.
עוד נטען כי התובעת לא גילתה את כתובת מגוריה חרף החלטה המורה לה לעשות כן.

לאחר עיון במסמכים, אכן ניכר מהתכתובת שצורפה כי קיים קושי בתקשורת מול ב"כ התובעת.
קושי זה מתעצם לנוכח העובדה כי על פי הודעת ב"כ הנתבעת אין לו כל ידיעה מה כתובת משרד ב"כ התובעת ובפרט כאשר האחרון לא פעל לפי החלטת בית הדין ולא מסר את כתובת משרדו כמו גם את כתובת התובעת בהתאם להחלטת כבוד הש' פלד.
גם על פי פסיקה ענפה שקדמה לתקנה הנדונה, קמה הצדקה לחייב במקרה כזה בהפקדת ערובה, שכן תושבות חוץ ואי ציון מען עדכני בכתב התביעה מהווים טעם לחיוב בהפקדת ערובה (ראו רע"א 2142/13 שויהדי נעמאת יצחק קרמין, מיום 13/11/14).
לכאורה היה ניתן לסיים את ההחלטה כאן ולקבוע חיובה של התובעת בהפקדת ערובה ולו לנוכח אי ציון הכתובת .

עם זאת, על מנת להסיר כל ספק ספיקא ושמא שגגה גרמה לכך שב"כ התובעת לא השיב כדבעי לפניות ב"כ הנתבעת וכך גם לא הגיש הודעה לגבי כתובת כמצוין לעיל, ובהתחשב בעובדה כי קבוע דיון בתיק לשבוע הבא, אני מורה כדלקמן:
לדיון הקבוע ביום 26/4/18 יתייצב ב"כ התובעת כאשר ברשותו המחאה בהתאם להחלטת כבוד הש' גילצר -כץ וימסור אותה לב"כ הנתבעת.
כמו כן עד למועד הדיון ידאג ב"כ התובעת להגיש הודעה לגבי כתובת התובעת וכתובת משרדו בהתאם להחלטת כבוד הש' פלד.
עד יום 1/5/18 ידווח ב"כ הנתבעת האם ההמחאה נפרעה.
התיק יובא לעיוני ביום 2/5/18 למתן החלטה משלימה.

ניתנה היום, ב' אייר תשע"ח, (17 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ABRAHAM TESFAMI RUTA
נתבע: רמ - ק.ר.מ. סחר בינלאומי בע"מ
שופט :
עורכי דין: